หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pyo36

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางรัชฎา ใจเย็นโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางวรีรัตน์ เสธาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล พันธุโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางจีรนันท์ พักนาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายคณิสร ลือยศโรงเรียนวัดนาปรังกรรมการ
6. นางสาวนันทนา เรืองนภารัตน์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
7. นางนิชนันท์ สุกันทองโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวทิฆัมพร ดวงแก้วโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางรุ่งนภา สุขศรีราษฎร์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบานเย็น พรหมเผ่าโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายทรงกิจ บุญยืนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
5. นางสาวจรรยา ทามันโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
6. นายวชิรวิชญ์ บุญทาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
7. นางวิลัยวัลย์ วรรณคำโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวลีลา จำมะเทวี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางศิริกัญญา วังคำโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางวันธิดา ศรีสมบัติโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ณ น่าน โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
4. นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางเพียงใจ บุญประสาทโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นายวิรัตน์ ดวงแก้วโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
7. นายวาที สมศรีโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ
8. นางวราภรณ์ สมฤทธิ์โรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางเครือวัลย์ กลมไลโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทร์วรรณ พันธ์วงค์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ ใสวรรณ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางจิระพร ยาวิราชโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวตาณิกา เงินฝรั่ง โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวณัฐกฤตา ผัดผายโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
7. นางสายฝน กองแก้ว โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ
8. นางยงยุทธ โขนภูเขียว โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ สวัสดีโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจินนา เทพคำ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกษร เสาร์เรือนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
4. นางกาญจนา สุปินะโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
5. นางพิชญา เทพไหว โรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ
6. นางสุทธญาณ์ นามวงศ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ กรรมการ
7. นางเพลินพิศ ทรงจำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุจินต์ สองคำชุมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสิริจันทร์ ปรังการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางศิริธร อุตโมโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจรรยา นามวงศ์ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
5. นางนวภา กิตนวตระกูลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
6. นางบุญธิดา ดวงแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ กรรมการ
7. นางพัชรียา ทิศรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวจุรียาภรณ์ ไชยดีกุลโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางฐิติญา ฐานันตะโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ มณีโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนพรัตน์ ปราศรัยโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
4. นางดวงมาลย์ ชินวัฒน์ โรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวเกศกนกวรรณ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ กรรมการ
6. นางสาวพิมพ์ศิริ อ่อนนวลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
7. นางวาสนา สินพยัคฆ์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
8. นายฐาปนินทร์ ทานันท์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางพิมพ์ลักษณ์ อินตะวิชาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางปุณยนุช ก๊กศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยารองประธานกรรมการ
3. นางพยอม สุระวงศ์โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นางโสภณิศร์ เสื้อพิณโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
5. นายกฤติกรกวิน ปิ่นแก้ว โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
6. นายชิชณุพงษ์ จตุนามโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา กรรมการ
7. นายพศิน สาดสารโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกุสุมา ศรีจันทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ อิวกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยารองประธานกรรมการ
3. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นายมรุต ชลฤทธิ์ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
5. นางอภิณภรณ์ ปิวเมือง โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
6. นางสาวอำไพ ต้องใจโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ
7. นายรณชัย สืบแสนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ
8. นางอัมพิกา ไกรอ่ำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวน้ำผึ้ง มั่งคั่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายคณาสิทธิ์ สุระวงค์ โรงเรียนพะเยาประสาธ์ทวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางปรานอม คำปาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา ปัญสุวรรณ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายเกษม ศรีวิชัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
5. นางจันทร์แจ่ม พงษ์พันธุ์ชัชวาลโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ
6. นางกัญญารัตน์ หัวนาโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
7. นางณิชาภัทร ใจคำโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
8. นายอ้วน ขันธวงศ์ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุวัฒน์ คำฟูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุญสิตา วิริยะพันธุ์โรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ยอดยาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นายคุณานนต์ วงค์เรืองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
5. นางรุ่งนภา นักกล้าโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวแสงเทียน ช่างคำโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกุหลาบ บุญเรืองโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
8. นางณัฐชยา สมควรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
9. นางณัฐชาภร วรรณทองโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
10. นายสายัณห์ ชูประเสริฐโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวเฉลิมขวัญ รวมสุขโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวญาณิชศา ตุ้ยเอ้ยโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
13. นางคีรีพร สนชาวไพรโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
14. นางวิลาวัลย์ ชิตอินทร์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
15. นางสุวรรณษา มะลิวงศ์โรงเรียนราชประชานุเคาะห์ 24กรรมการ
16. นางสาวกรรณิการ์ รินจ้อยโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
17. นางปิยวรรณ จันทร์วังโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรจิต จิตตางกูรโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนสกร นักกล้าโรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ นาขยันโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระพงศ์ คูวิบูลย์ศิลป์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ เทียมทองโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
6. นางวันวิสาข์ พรรณกุลโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. นายสถาปัตย์ หงส์ทองโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
8. นางวิภาพร สุจชารีโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
9. นางฐิติกานต์ เชื้อทองโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
10. นางอรอนงค์ ละคำมาโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
11. นางณัฐชาภร วรรณทองโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวจุรีย์พร ชุ่มวงศ์โรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวญาณิชศา ตุ้ยเอ้ยโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
14. นางเพ็ญศรี เรืองนภารัตน์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
15. นางโสภา ก้อคำโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
16. นางวราภรณ์ จันธิมาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสิริรัตน์ เขื่อนแก้วโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ พรหมสิทธิ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นางกาญจนา กิ่งก้านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นายบรรจบ พรหมเผ่าโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปัญจพร คำคงโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจุรีย์พร ชุ่มวงศ์โรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
7. นายสิทธิพงศ์ รัตน์เดชาสกุลโรงเรียนราชประชานุเคาะห์ 24กรรมการ
8. นางสาวสรัญญา มูลมากโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสายใจ สมจิตโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
10. นางปวิชญา จินดาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
11. นางอรพินท์ ยี่สิบแสนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายภัคดี ดวงแจ่มกาญจน์โรงเรียนพะเยาประสานธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา กองจันทร์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฟองเพียร ใจติ๊บโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ โรยสูงเนินโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัสราภรณ์ ชัยเดชโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นางวัชรภรณ์ ช่อลำเจียกโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
7. นายณัฐพงษ์ เชื้อสะอาดโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมพิศ คำบุญเรืองโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพัชรินทร์ โครงกาบโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุอัญชัญ ชัยชนะโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสิริรัตน์ เขื่อนแก้วโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ พรหมสิทธิ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นางกาญจนา กิ่งก้านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นายบรรจบ พรหมเผ่าโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปัญจพร คำคงโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจุรีย์พร ชุ่มวงศ์โรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
7. นายสิทธิพงศ์ รัตนเดชาสกุลโรงเรียนราชประชานุเคาะห์ 24กรรมการ
8. นางสาวสรัญญา มูลมากโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสายใจ สมจิตโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
10. นางปวิชญา จินดาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
11. นางอรพินท์ ยี่สิบแสนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายภัคดี ดวงแจ่มกาญจน์โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา กองจันทร์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางฟองเพียร ใจติ๊บโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิโรจน์ โรยสูงเนินโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัสราภรณ์ ชัยเดชโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นางวัชรภรณ์ ช่อลำเจียกโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
7. นายณัฐพงษ์ เชื้อสะอาดโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมพิศ คำบุญเรืองโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพัชรินทร์ โครงกาบโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุอัญชัญ ชัยชนะโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวปนิดา หอมนานโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพล มาปิ๊กโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ ปันติโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจีราพร ตั๋นแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ เทียมทองโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวหญิงสินีย์ อินสุขินโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
7. นายสิทธิ อภิชัยโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
8. นางหิรัญญา มีสุขโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสรัญญา มูลมากโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวน้ำค้าง แสงศรีจันทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายอุดม วงศ์ศรีดาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี จุลกะนาคโรงเรียนปงรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายสุธิวัตร วงศ์ใหญ่โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ เมืองปัญโญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
5. นายสิทธิ อภิชัยโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นางวัชรภรณ์ ช่อลำเจียกโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสรัญญา มูลมากโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอรพิน คำวิลัยโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาววิลาวรรณ คนึงคิดโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
10. นายอดิศักดิ์ กองมะเริงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย ชาวน่านโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจรัสศรี สุวรรณลพโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกรอบแก้ว จันทร์ทะระโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายอร่าม สมศรีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวแสงเทียน ช่างคำโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงเดือน ดำรงสันติพิทักษ์โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
7. นายณัฐพงษ์ พรมวงษ์โรงเรียนพะเยาประสานธน์วิทย์กรรมการ
8. นางพรทิพย์ กันทวีโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวจาระเนตร์ สุดสมโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
10. นางสาวศิริรัตน์ บรรจบโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
11. นางขวัญชีวา คนซื่อโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
12. นายสมพิศ คำบุญเรืองโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
13. นายฉัตราภรณ์ วงศ์ดุษฎีกาลโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
14. นางวัชราภรณ์ โยธาดีโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวลำดวน ใจเขียวโรงเรียนวัดหย่วนกรรมการ
16. นางสาวปิยะนุช กาติ๊บโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายปรัชญา สัมมาทรัพย์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ จันธิมาโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธีรา จินดาวงศ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นายชมนาท สมศรีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางตุลาพร แสนธิโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
6. นายนฤพันธ์ ยินดีโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววลัยพร วันแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
8. นางอ้อยใจ ทองเอกโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวแสงเทียน ช่างคำโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
10. นายณัฐพงษ์ เชื้อสะอาดโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาววรนุช มาตระกูลโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
12. นางสายสุดา สร้อยสวิงโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
13. นายฉัตราภรณ์ วงศ์ดุษฎีกาลโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
14. นายยงยุทธ ตนบุญโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวอัญชรา มูลศรีโรงเรียนราชประชานุเคาะห์ 24กรรมการ
16. นางมณีรัตน์ ศรีจันทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริเพ็ญ พรสวัสดิ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุพาวรรณ จันทร์สุทินโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา นาแพร่โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริพร จำปาไหลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางเจนจิรา ชูประเสริฐโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
6. นางวันวิสาข์ เสมอเชื้อโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
7. นางสาวจิราภรณ์ ไชยมงคลโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
8. นางบุญทวี กาวิระชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
9. นางสาวอรอุมา กาญจนีโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
10. นายอดุลย์ คมขันโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
11. นางอำพา บุญเทพโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
12. นางรัตชนก ฤาชาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
13. นายอุทัย จันทครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวดรุณี อินต๊ะสารโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
15. นายวินัย ตาระกาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
16. นางกรรณิกา รัถยาธรรมกูลโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวยุณีย์ ก๋าวินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
18. นางจิราพร บุญประเสริฐโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางชุติมา กลิ่นหอมโรงเรียนาฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุไรวรรณ บุญธีระเลิศโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิโรรัตน์ สุใจยาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
4. นางสาวศานิตา เพ็ญกาสิทธิ์โรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริกัญญา ยะมาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพัชรี วาเพชรโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวมาลิณี รักดีโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
8. นางลักษณาวรรณ พวงสุวรรณโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
9. นางอรพิน เมืองมูลโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
10. นายอดุลย์ คมขันโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
11. นางสุมิตรา จันแย้โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
12. นายจิรัฎฐ์ สุขใจเหลือโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
13. นางขวัญฤดี ยะรินทร์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
14. นางรมิตา บุญมาโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
15. นางประนมพร สุทธวังโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
16. นายทินกรรตุ์ เขยสุขโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวเกศกนก ใจวังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
18. นายอุทัย จันทครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
19. นายศักดิ์ดาวุฒิ เมืองก้อนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางกนกพร ชำนาญยาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิโรรัตน์ สุใจยาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
3. นางพิมใจ พรมสีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรเพ็ญ อินต๊ะโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ทองคำโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวทิพวรรณ เมืองมูลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวแขนภา อำขำโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวนงลักษณ์ เปียงปิ๋วโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
9. นายเฉลิมศักดิ์ เสาร์จันทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสมพร พิมลรัตน์โรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา กองสอนโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์โรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันติยา เรือนน้อยโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
5. นางสาวจิราณัฐ เผ่าต๊ะใจโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางอรชร ถาคำโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรัชนีกร นำชัยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
8. นางกชกานต์ ดอนศรีแก้วโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
9. นางรชาดา ยาวิชัยโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
10. นางสายรุ่ง มีหลายโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางณิราพร อิทธิยาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นางสุภาภัค สมศักดิ์โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันดา วิลัยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายคมสันต์ ปัญญาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบริสุทธิ์ มั่งคั่งโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
6. นายอนันต์ ศรีชัยตันโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
7. นายศราวุฒิ จันทร์หัวนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
8. นางยอดกุศล ศรีทันโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
9. นายสุรกิจ ปัสตันโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายบรรจง คิดดีโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรรณวิภา สมสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24รองประธานกรรมการ
3. นายวิศิษฎ์ ราชเนตรโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ วงศ์งามโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
5. นางยุพิน พรหมพิทักษ์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนภาภรณ์ ปัญญาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. นายสิรินาวิน กาละจิตรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววันเพ็ญ เสียงห้าวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
9. นางยุพาวดี อภิภัชผ่องใสโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสว่างจิต ตรีพรโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
11. นางณอภัย พวงมะลิโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุลโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ตันดีโรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปานไพลิน กันทะเนตรโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธภูมิ จำรัสโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัตนาภรณ์ กลางหมู่โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวฤทัยรัตน์ สมเป็งโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
7. นางดารารัตน์ ทิพวรรณทรัพย์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
8. นางธีรกรณ์ วงศ์ฟูฟานโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอัญชลี สักลอโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
10. นางทองเหรียญ ปานต๊ะรังษีโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
11. นางเพ็ญศรี ธิมาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวทัศนา ศิลป์ท้าวโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางธาราจันทร์ สินธุพรหมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพงศ์ สิทธิยุโณโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีพร สุดยอดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
4. นางณัฐกฤตา อ้อปิมปาโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นางจินดา เชื้อเมืองพานโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
6. นางมัลลิกา คำชุ่มโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
7. นางนุชนารถ เมืองกรุงโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
8. นางจิราพร วงศ์ใหญ่โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
9. นางยุพิน ลครแก้วโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวจิรภิญญา เวียงลอโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
11. นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุลโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
12. นางนงคราญ ยะตาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
13. นางผกามาส เวียงคำโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวจิรพร ใจยืนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
15. นางสาวดรุณี อินต๊ะสารโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวอัญชลี ดวงขยายโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ยะมาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ อิทธิยาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐจิรา หล้าธิโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี แสนอ้ายโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นางจงจิตร สิทธิไพรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทยา วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
7. นางเย็นกิจ อุดมรักษ์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
8. นางอังคณา กันตะยาโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
9. นางนิตยา ทาเป๊กโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
10. นางลัดดาวรรณ นุ่มนวลโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ มาตรมูลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัยโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสังคม แก้วจินดาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุปรีชา สูงสกุลโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นายพันธนิจ ฟองอินทร์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
6. นายบัญชา อานนท์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเพ็ญนิภา สดสวยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
8. นางอชิรญา ป้อเฮือนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรียศ สักลอโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ เทพวงค์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายฉัตรชัย ยะมาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา สิทธิไพรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย เป็นพนัสสักโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
6. นางสาวมนัสนันท์ แสนโบราณโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
7. นายปกรณ์ รวมสุขโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมหมาย ดูเหมาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
9. นายไตรวิทย์ อำมะโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
10. นายเจษฎา เสียงเย็นโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาววันเพ็ญ พวงมะลิโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย เป็นพนัสสักโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ สุจชารีโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิศิษฎ์ ราชเนตรโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวิทย์ เทพวงค์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรียศ สักลอโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นายพิทักษ์ สบบงโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
7. นายทินกรรตุ์ เขยสุขโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
8. นายปกรณ์ รวมสุขโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
9. นายสมหมาย ดูเหมาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
10. นายไตรวิทย์ อำมะโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
11. นายเจษฎา เสียงเย็นโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
12. นางพชร โหจินดารัตน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายแอ๊ด ชาวน่านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน ไทยโคกสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยารองประธานกรรมการ
3. นายกิติพงษ์ เพชรประดับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นายปกรณ์ รวมสุขโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นายบัญชา อานนท์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
6. นายภัทรพล เมืองก้อนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายสุริยัน ไทยโคกสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาประธานกรรมการ
2. นายกิติพงษ์ เพชรประดับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายแอ๊ด ชาวน่านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นายปกรณ์ รวมสุขโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นายบัญชา อานนท์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
6. นายภัทรพล เมืองก้อนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศุภนันท์ พหุธนพลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรฉัตร ผิวอ่อนดีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ธนะจันทร์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนวัตน์ ยี่สิบแสนโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นางศุทธิรัตน์ ทองภูมิพันธ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเพียรผจง บัณฑิตสมบูรณ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิวา อุทธิยาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศิวณัฐ ก๋าใจโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
4. นายสยาม ชิดสนิทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
5. นางเกษร สิงห์โตนาทโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเอมร กาศสกุลโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ วงศ์ศิริโรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนวิพันธ์ จันทร์ธีระวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
4. นายธเนศ พันธ์วงศ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
5. นางสาวธิดาพร เชียงแรงโรงเรียนวัดหย่วนวิทยากรรมการ
6. นางภมรวรรณ รัตนไพศาลกิจโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชาญพงษ์ ถูกจิตร์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภัทร์ ภิญโญโรงเรียนปงรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา เรือนสอนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญหัสบดี อุดมรักษ์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. พระวรพันธ์ กิตติสัมปันโนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชัชฎาภรณ์ รัชฎาวรรณ์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
7. นางวารินทร์ ท้าวขว้างโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวฤชุตา จันทร์ต๊ะคาดโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ถวิลวงค์โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรากร ปัญญาคำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศีรนครินทร์พะเยารองประธานกรรมการ
3. นายไกรลาศน์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศธร ฟองฟูโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายอนุพันธ์ มุสิกะโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
6. นางศนิสา ศรีสว่างโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสังคม อินต๊ะสารโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ศรีวิชัยโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิพนธ์ สมวันโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญนีย์ ศรีคำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสุดเฉลิม อ่อนเปี่ยมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวญาติกา มังคลปรวงศ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพันธกร ตันติเพชราวรรณ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางบุปผา เตียวตระกูลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา เวียงลอโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุภา บุญโพธิ์แก้วโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร ใจดีโรงเรียนภูซางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมาลัย ฟักเขียวโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรางค์ อุสาหะโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ น้อยคำโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
6. พระบรรจง กิตติวโสโรงเรียนวัดหย่วนวิทยากรรมการ
7. นางศศิธร อินต๊ะปัญญาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
8. นางศิริกาญจนา ไกรอ่ำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนา อินทิยโกเศศโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภรศศิร์ คำคมโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดาพร บัวหลวงโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศุภวรรณ ปวนสายโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวชนทัต ภัคธีรภัทรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
6. นางศรีไพร ฟ้าเลิศโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ วงค์ชัยโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาลี หวังสินติธรรมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติพันธ์ กันทะวงค์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางทัศนีย์ ชุ่มลือโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุปราณี ปั้นโต้นโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุภลัคน์ จอมโพธิ์โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
7. นางสาวอำภา ไชยภาพโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
8. นายเจริญ บุญทาโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นายวรกร ประทีป ณ กลางโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
10. นายกฤตภาส ใสคำฟูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
11. นางปาริชาติ ราศีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพรรณี อุทธโยธาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิภารัตน์ หอมนานโรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาริณี มิ่งขวัญโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นายภูมิสิงห์ มะลิกุลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัชชัย บัวภาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ น้อยคำโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววันทิตา บุญยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
8. นายธงชัย บุญธรรมโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุภลัคน์ จอมโพธิ์โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
10. นางสาวสายทอง แก้วนันทะโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายวิชาญ ปรังการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิมลพันธ์ ปันแปงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24รองประธานกรรมการ
3. นางประยงค์ วังผาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐชยาภรณ์ ผ่องแผ้วโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. พระครูสุตชัย โสภณโรงเรียนวัดหย่วนวิทยากรรมการ
6. นางกุลวดี ตาจันทร์อินทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาสังคม ม.1-ม.3
1. นางพรรณี วงค์ประสิทธิ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ยศเรืองศักดิ์โรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณิภา พุฒดวงโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นายกังวาล กาสมุทรโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ เผือคำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
6. นายคนอง บัวเย็นโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุวัตร กุสสลานุภาพโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสุภาภรณ์ ก๋าแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
9. นายกิตติศักดิ์ น้อยคำโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
10. นายวุฒิชัย ยาวิไชยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
11. พระอธิการ อัศวินโรงเรียนวัดหย่วนวิทยากรรมการ
12. นายตาลเดี่ยว ไชยวุฒิโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
ตอบปัญหาสังคม ม.4-ม.6
1. นางกัลยา อินทร์ไชยโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ ศีติสารโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญ บุญทาโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวนุจรี วาระนังโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นางบัญฑิตา เมืองวงค์โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นายภิรภัทร์ ปัทมาชัยวิวัฒน์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
7. นายถกลเกียรติ กุมกันโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมบัติ พรมเสนโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวกาญจนา แสนวงค์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
10. นายกิตติศักดิ์ น้อยคำโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
11. นายฤทธิชัย วัฒนาพรโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
12. นายชื่น คำมามูลโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสันติ ศิลปกรีฑากุลโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร หมอนเขื่อนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
3. นายวินัย ปางพรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโนโรงเรียนถำ้ปินวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุภาพ อุตตะมะโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
6. นายอุเทน วงษ์ทันท์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นายอัครเดช มัลลิกามาลย์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
8. นางเจนจิรา เดชวงษ์ษาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ โภชนาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฟองนวล ผลมากโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุดเขต สุขประสารโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางระพีพรรณ ฉิมอุปละโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นายพงศกร หงษ์ระนัยโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมยศ พานทองโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ เดชสวัสดิ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมจิต ธุระงานโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเกษม ชูไวโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุเทน วงษ์พันธ์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายอุดมทรัพย์ บุญงามโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
6. นางวิภาวรรณ เมืองพรมโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมเกียรติ ถูกนึกโรงเรียนถำ้ปินวิทยาคมกรรมการ
8. นายประกอบ จันทร์ทันโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
9. นายธวัชชัย วงศ์ใหญ่โรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
10. นายพร้อมเพรียง พูลผลโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
11. นายอัปราชัย โพธิ์ลังกาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
12. นายพิษณุ รัตนไพศาลกิจโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอนุกุล สมฤทธิ์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ขัติวงค์โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
3. นางโสภิตา ศรีวิชัยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางอมรศรี แรกข้าวโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววราพร ศูนย์กลางโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
6. นายถนอม ปิ่นแก้วโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
7. นายสุริยงค์ ไชยมงคลโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
8. นายธีระเดช สองคำชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
9. นายบุญชม ใจเสาดีโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
10. นายจรินทร์ คำมาปันโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
11. นายภานุวัฒน์ ถูกใจโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
12. นายศาสตร์ วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
13. นายธีระยุทธ บัวขาวโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
14. นายณรงค์ ไชยลังกาโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
15. นายสมเกียรติ ถูกนึกโรงเรียนถำ้ปินวิทยาคมกรรมการ
16. นายกีฬาวุฒิ เผ่าเครื่องโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
17. นายไชยรัตน์ สูติบุตรโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
18. นายวาสิงหน วิไลรัตน์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
19. นายสันติ หอมนานโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ เสมอเชื้อโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพร้อมเพรียง พูลผลโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประกอบ จันทร์ทันโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นายธวัชชัย วงศ์ใหญ่โรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นายพนมฉัตร มณีมัยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
6. นายพงษ์พัฒน์ เมืองมูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
7. นายวาสิงหน วิไลรัตน์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุวิทย์ อวิรุตน์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
9. นายธัญชลิต ณ น่านโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
10. นายมงคล แพ่งประสิทธิ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
11. นายจิระเดช ซองคำโรงเรียนถำ้ปินวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวจิตราภรณ์ ยศมูลโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
13. นางพรวิภา ไชป้อโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
14. นายคัชรินทร์ ศิรินามโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวณัฐธยาน์ ภู่ษณะวิวัฒน์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
16. นายสมบัติ จันทร์ผ่องศรีโรงเรียนพะเยาพิทยาคมที่ปรึกษา

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายภานุรัตน์ วังผาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรรณะ โพธิ์ชะอุ่มโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบัณฑิต ไชยเมืองโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นางประไพศรี หงษ์หินโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายภานุรัตน์ วังผาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรรณะ โพธิ์ชะอุ่มโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบัณฑิต ไชยเมืองโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นางประไพศรี หงษ์หินโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไกรพงษ์ ฟูแสงโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมยุรี เชื้อหมอโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิรญชิต บุญนัดโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางอุบลวดี พรหมสิงห์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายไกรพงษ์ ฟูแสงโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมยุรี เชื้อหมอโรงเรียนดงเจนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิรญชิต บุญนัดโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางอุบลวดี พรหมสิงห์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางมาลูน ศุภการกำจรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย ไทยศิลป์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนัถสิทธิ์ ปันสมโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุสรา เทพบัณฑิตโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางมาลูน ศุภการกำจรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย ไทยศิลป์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนัถสิทธิ์ ปันสมโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุสรา เทพบัณฑิตโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอุดม ไชยวุฒิโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ สุขประสารโรงเรียนปงรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายปรีดา จันทร์ลุทินโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. นางเขมณัฐฏ์ สุริยะป้อโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอุดม ไชยวุฒิโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ สุขประสารโรงเรียนปงรัชดาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นายปรีดา จันทร์ลุทินโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. นางเขมณัฐฏ์ สุริยะป้อโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอุดม จินดาวงศ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจินตนา นาคพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24รองประธานกรรมการ
3. นายโสภณ บุตรดีโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายประกาย สมฤทธิ์โรงเรียนปิยมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ ทองสุกโรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชิง จันทะวงค์โรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวลัยพร ศิลป์กรีฑากุลโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายสุรชาติ ทองสุกโรงเรียนพญาลอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชิง จันทะวงค์โรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวลัยพร ศิลป์กรีฑากุลโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงศ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ธรรมศิริโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธนา เปี้ยจันตาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายเทศนิต เจริญปัญญาเนตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงศ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย ธรรมศิริโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธนา เปี้ยจันตาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายเทศนิต เจริญปัญญาเนตรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หงษ์หินโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร สมฤทธิ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสิทธิโชค หากิจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร กองมงคลโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ ธีรานุสรณ์โรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอนก วันลับแลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิศาธร กองมงคลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายวิบูลย์ ผิวนิลโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ยอดมงคลโรงเรียนขุนควรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงศธร โพธิ์แก้วโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายภาคภูมิ ปูเลยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวิบูลย์ ผิวนิลโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ยอดมงคลโรงเรียนขุนควรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงศธร โพธิ์แก้วโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายภาคภูมิ ปูเลยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอัครเดช จิตรศรัทธาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิวัช สวัสดีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชินวัชร์ ปินตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
4. นายอณิรุจน์ สมจิตโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรเดช ดอกมะลิโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอัครเดช จิตรศรัทธาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิวัช สวัสดีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชินวัชร์ ปินตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
4. นายอณิรุจน์ สมจิตโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรเดช ดอกมะลิโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอัครเดช จิตรศรัทธาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิวัช สวัสดีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชินวัชร์ ปินตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
4. นายอณิรุจน์ สมจิตโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรเดช ดอกมะลิโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอัครเดช จิตรศรัทธาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิวัช สวัสดีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชินวัชร์ ปินตาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
4. นายอณิรุจน์ สมจิตโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรเดช ดอกมะลิโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรา ยอดเมืองโรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
4. นายนิรันดร์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรา ยอดเมืองโรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
4. นายนิรันดร์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรา ยอดเมืองโรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
4. นายนิรันดร์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเปรมฤทธิ์ อินแต่งโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย นามหน่อโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรา ยอดเมืองโรงเรียนเทศบาล 6กรรมการ
4. นายนิรันดร์ หงษ์ทองโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดุริยะ วงศ์ใหญ่โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ จันสีมุ่ยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา รองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทอง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ สักแกแก้ว โรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
5. นายนิรันด์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนประชาบำรุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายดุริยะ วงศ์ใหญ่โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ จันสีมุ่ย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา รองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทอง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ สักแกแก้ว โรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
5. นายนิรันด์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนประชาบำรุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดุริยะ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ จันสีมุ่ย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ รองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทอง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ สักแกแก้ว โรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
5. นายนิรันด์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนประชาบำรุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายดุริยะ วงศ์ใหญ่โรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกลักษณ์ จันสีมุ่ย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา รองประธานกรรมการ
3. นายศิวกร แผ่นทอง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ สักแกแก้ว โรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
5. นายนิรันด์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนประชาบำรุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกวี บุญกว้าง โรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ กาหลง โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
4. นายนคร ผ่องใสโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกวี บุญกว้าง โรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ กาหลง โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
4. นายนคร ผ่องใส โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกวี บุญกว้าง โรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ กาหลงโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิกร มาฟู โรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
4. นายนคร ผ่องใสโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกวี บุญกว้าง โรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ กาหลง โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิกร มาฟูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
4. นายนคร ผ่องใสโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวิทยาวุฒิ ไชยสุ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายดัสกร สุริหาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวิทยาวุฒิ ไชยสุโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายดัสกร สุริหาร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ใหญ่ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเสียงพิณ ฉิมสะอาด โรงเรียนจุนวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางระวีวรรณ ศรีพิเชียรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชิตชัย คะเน โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเสียงพิณ ฉิมสะอาดโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางระวีวรรณ ศรีพิเชียรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชิตชัย คะเน โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางธิติยา อาจบำรุงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวยลดา ณีระพนธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวปวิตรา พงษ์คำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางธิติยา อาจบำรุงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสาวยลดา ณีระพนธ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวปวิตรา พงษ์คำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางธิติยา อาจบำรุงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนิภา คุณา โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา คงเจริญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ
4. นางสาวปวิตรา พงษ์คำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางธิติยา อาจบำรุงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนิภา คุณาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา คงเจริญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ
4. นางสาวปวิตรา พงษ์คำ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางธิติยา อาจบำรุงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางยลดา ณีระพนธ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรนิภา คุณา โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางธิติยา อาจบำรุงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์กรานต์ แสงโรจน์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยลดา ณีระพนธ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวพรนิภา คุณา โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสุขศรี ปัญญา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิชิตชัย คะเน โรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุญาณี เย็นใจ โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสุขศรี ปัญญาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิชิตชัย คะเน โรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุญาณี เย็นใจ โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพลอยไพลิน วรรณเลิศโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล ใจยะเลิศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ประธานกรรมการ
2. นายมานัส ทาระจีนโรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ จันทะ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายคณิต ถูกดีโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
5. นายณัฐดนัย คำคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล ใจยะเลิศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ประธานกรรมการ
2. นายมานัส ทาระจีนโรงเรียนพญาลอวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ จันทะโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นายคณิต ถูกดีโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
5. นายณัฐดนัย คำคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายภูวนัย ไคร้ศรีโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ศรีชัยบุญสูงโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายผดุงสิงห์ ปงหาญโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาคริต ศรีวิภาตโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นายเติมศักดิ์ สุวรรณโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมบัติ ชมพูชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
7. นางนงคราญ พรหมเผ่าโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
8. นางอรศรี เวียงลอโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายภูวนัย ไคร้ศรีโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ศรีชัยบุญสูงโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายผดุงสิงห์ ปงหาญโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาคริต ศรีวิภาตโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นายเติมศักดิ์ สุวรรณโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
6. นายสมบัติ ชมพูชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
7. นางนงคราญ พรหมเผ่าโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
8. นายอรศรี เวียงลอโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวพนิดา ดวงทิพย์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนารีนารถ อภัยลุนโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางนัยนา ประวงศ์เทพโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเดือนนภา ยะมาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางสีดา กันทะวงศ์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวพนิดา ดวงทิพย์โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนารีนารถ อภัยลุนโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางนัยนา ประวงศ์เทพโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายเดือนนภา ยะมาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นายสีดา กันทะวงศ์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย สิงห์กาโรงเรียนพะเยาประสาธ์นวิทย์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิสิทธิ์ จินดาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
3. นายประภาส ปิยะโกศลโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. นายบันลือ มาคะสิระโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
5. นายอภิลักษ์ กันคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ
6. จ.ส.อ.มงคล สดเมือง โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
7. นางอรุณี เมืองมาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
8. นางนงคราญ พรหมเผ่าโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
9. นางอนัญญา สมฤทธิ์โรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
10. นางจันทร์สาย ศรีตระกูลโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
11. นายผุสดี วัชรสกุลวงศ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวเดือนนภา ยะมาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
13. นางแจ่มจันทร์ เถระโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย สิงห์กาโรงเรียนพะเยาประสาธ์นวิทย์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิสิทธิ์ จินดาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
3. นายประภาส ปิยะโกศลโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายบันลือ มาคะสิระโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิลักษ์ กันคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
6. จ.ส.อ.มงคล สดเมือง โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
7. นางอรุณี เมืองมาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
8. นางนงคราญ พรหมเผ่าโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
9. นางอนัญญา สมฤทธิ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
10. นางจันทร์สาย ศรีตระกูลโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
11. นางผุสดี วัชรสกุลวงศ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวเดือนนภา ยะมาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
13. นางแจ่มจันทร์ เถระโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
14. นางศรีไพร เขียวงามโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวพัชรา จันทร์ทิพย์โรงเรียนจันทร์ทิพย์กรรมการ
16. นางสาวภาณี จันทร์คำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
17. นางจันทร์เพ็ญ กาชัยโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
18. นางสุพิน กันทาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ กาวินโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ศักดิ์ แสนพรมมาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย แก่นเขียวโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ รอตเสวกโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นายทวีชัย สมควรโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม กรรมการ
6. นายลักษ์พงษ์ ปิงเมืองโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
7. นายจำนง คำมูลโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
8. นายปิติ โกฏยาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
9. นายปริญญา พรหมมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ
10. นายมนตรี รอตเสวกโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมคิด จินดาวงศ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ หอมนานโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติภณ เพียรจริงโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. นายลักษพงษ์ ปิงเมืองโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
5. นายสมยศ แจ่มใสโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรสิทธิ์ คงมั่นโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
7. นายเปล่ง ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
8. นายอรุณ จำปาไหลโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
9. นายจำนง คำมูลโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
10. นายไพโรจน์ กาวินโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
11. นายสมบัติ ชมพูชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางศิริรัตน์ จองพินิจสถิตโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ชิดสนิทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางนางศรีทอน อ่างเกียรติกูลโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นางมณทยา ภูแสงศรีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภา ตันใจเพชรโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางศิริรัตน์ จองพินิจสถิตโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ ชิดสนิทโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางศรีทอน อ่างเกียรติกูลโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นางมณทยา ภูแสงศรีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภา ตันใจเพชรโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางวนิดา อุทวังโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางจันเพ็ญ สุภกาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ ศรีสุขโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางพิมพ์ใจ กาวีละโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นางนารี มะคะสิริโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางวนิดา อุทวังโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางจันเพ็ญ สุภกาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ ศรีสุขโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางพิมพ์ใจ กาวีละโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
5. นางนารี มะคะสิริโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวิไล วัฒนพรโรงเรียนพะเยาประสาน์ธวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางธนพร ทวีโคโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางสาวจำนง ไชยมงคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กรรมการ
4. นางมณฑิรา สุริยะชัยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นางสุทิน จันธิมาโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวิไล วัฒนพรโรงเรียนพะเยาประสาน์ธวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางธนพร ทวีโคโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางสาวจำนง ไชยมงคลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กรรมการ
4. นางมณฑิรา สุริยะชัยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นางสุทิน จันธิมาโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจันทนา เนาวเศรษฐ์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางกรณ์วิการ์ สมฤทธิ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณพร กาติ๊บ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางนงคราญ พรหมเผ่าโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางปราณี ปรีชารัตน์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางศรีไพร เขียวงามโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ กาชัยโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพิน กันทาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
4. นางอรพิน ปันสุวรรณโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางจารุวัฒน์ ชูไวโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี สารงามโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นายปริญญ์ พันธ์ดีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชนี ถูกจิตร์โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางมยุรี ปนยะโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวรปรัชญ์ หลวงโยโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรวิทย์ สุขลิ้ม โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวโสภา มูลเทพโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ใจการโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววราภรณ์ ปรัชญาประเสริฐโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
8. นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
9. นายธัญพิสิษฐ์ แบนขุนทดโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
10. นางพรวิมล ไชยสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวรปรัชญ์ หลวงโยโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรวิทย์ สุขลิ้มโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวโสภา มูลเทพโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ใจการโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศศิร์อร ศักดิ์กิตติพงศาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววราภรณ์ ปรัชญาประเสริฐโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
8. นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
9. นายธัญพิสิษฐ์ แบนขุนทดโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
10. นางพรวิมล ไชยสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเกวนยุทธ ใจกล้าโรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นางภคอร สมฤทธิ์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นายธวัชชัย เสนจุ้มโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นายศิริขวัญ ท้าวล่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
6. นายยศ กันทายวงโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. นายภูมริน ยมหาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพัชรีภรณ์ ส่องเนตรโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
9. นายยุทธนันท์ กามอ้อยโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
10. นางสาวปราณี ไชยจันดีโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเกวนยุทธ ใจกล้าโรงเรียนภูซางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นางภคอร สมฤทธิ์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. นายธวัชชัย เสนจุ้มโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นายศิริขวัญ ท้าวล่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
6. นายยศ กันทายวงโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. นายภูมริน ยมหาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพัชรีภรณ์ ส่องเนตรโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
9. นายยุทธนันท์ กามอ้อยโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
10. นางสาวปราณี ไชยจันดีโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางจิรปรียา ชัยทะโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอำพรรณ กันทวงค์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
3. นายสมัย จันทาทุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นายประหยัด วงศ์ขัติโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวศลักษมณ์คุณ แสนเมืองใจโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสารภี บุญชัยโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
7. นายจรัล ฟังเร็วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
8. นางสาวนุสรา ปัญญานะ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายรังสิต สิงห์มหาไชยโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขายโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัญยา บัวตูมโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนรินทร์ทิพย์ ชำนาญยาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นายชินโชติ บุญสิงมาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
6. นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. นายชญานัท บัวหลวงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ ภิญโญโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางธัญฐิติ เกตุอ๊อดโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ มังคลาดโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุลโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิติพงษ์ เพชรประดับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
6. นายโยธิน เชิดชูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
7. นายชัยพร ธรรมโยธินโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
8. นางสาวจิรสุดา จุ๋มปี๋โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ ภิญโญโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางธัญฐิติ เกตุอ๊อดโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ มังคลาดโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิติพงษ์ เพชรประดับโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
6. นายโยธิน เชิดชูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
7. นายชัยพร ธรรมโยธินโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
8. นางสาวจิรสุดา จุ๋มปี๋โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายวิราช หมั่นการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกชา ธรรมขันแก้วโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นายนาวิน กาวีโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนกฤต ปิงน้ำโท้งโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นายณฐกร ขุ่ยคำโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
6. นางราตรี คำปัน โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายไกรฤกษ์ ปัญโญใหญ่ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัฒน์ ยังมั่งโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นางพัธนี วุฒนะเดชกร โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัทรจิต ดิลกเดชาพลโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจารุณี ขันใจโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพิภพ ยอดอ้อยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิสิทธิ์ จินดา โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิทธิพล อินดำรงโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐณี อินทวงษ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเยาวเรศ สุรีรัตน์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
6. นายนันท์ ก้อคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
7. นายวรันย์ ปัญญาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
8. นายกรุง วงค์ไชยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายพิภพ ยอดอ้อยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิสิทธิ์ จินดาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิทธิพล อินดำรงโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเยาวเรศ สุรีรัตน์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐณี อินทวงษ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นายนันท์ ก้อคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
7. นายวรันย์ ปัญญาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
8. นายกรุง วงค์ไชยโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางกัลยา เป็กเครือโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกันติศา โภคากรณ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยพฤกษ์ บุญเรืองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
4. นายเขมรัฐ วัลลังกาโรงเรียนขุนควรวิทยาคมกรรมการ
5. นายหาญ นันกาวงค์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
6. นายกัมพล สีสันโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวคริษฐา เผ่าปินตาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววัลยา นาสารโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวิราช หมั่นการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุปรีชา สูงสกุลโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นายไกรฤกษ์ ปัญโญใหญ่โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นายกัมพล สีสันโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางศิวาพร เหลี่ยมศิริวัฒนา โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายอภิวัฒน์ พวงลำใยโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล อินดำรงโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นายพิภพ ยอดอ้อยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
4. นางศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชนี ถูกจิตร์โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายนันท์ ก้อคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา สิทธิไพรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรันย์ ปัญญาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมัย จันทาทุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นายชญานัท บัวหลวงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายหาญ นันกาวงศ์ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัล ฟังเร็วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นายปริญญ์ พันธ์ดีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรินทร์ ดีแก้วเกษโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นายแอ๊ด ชาวน่านโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายเกชา ธรรมขันแก้วโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญา บัวตูมโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย การเกณขาย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายยศ กันทายวงโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิมพล ใจยะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาธุรกิจทั่วไป ม.1-ม.3
1. นางศรีไพร เขียวงามโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ กาชัยโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
3. นางสุพิน กันทา โรงเรียนฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
4. นางอรพิน ปันสุวรรณโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชรา จันทร์ทิพย์โรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
6. นายสิรวงษ์ วงศ์ไชย โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. นายนัทธวัฒน์ พลเมฆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ
บัญชี ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายพิน ชุ่มใจโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโสภา บุญมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ
4. นางสาวเดือนนภา ยะมาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
บัญชี ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา อ้ายสุรินทร์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายพิน ชุ่มใจโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโสภา บุญมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นางสาวเดือนนภา ยะมาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
พิมพ์ดีด ไทย-อังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางพรสาย ศรีตระกูลโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา ชัยทัศน์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นางผุสดี วัชรสกุลวงศ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. นายนภดล ธรรมใจอุดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
พิมพ์ดีด ไทย-อังกฤษ ม.4-ม.6
1. นางพรสาย ศรีตระกูลโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา ชัยทัศน์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
3. นางผุสดี วัชรสกุลวงศ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
4. นายอารีรัตน์ นาแพร่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางพฤกษา พรหมเสนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรพิศ หลวงสุภาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Sean Hoganโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Joseph Thwaitesโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นางศศิภา ตาทิพย์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
6. นายอภิญญา ศุภการกำจรโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
7. นางประภัสสร เจนใจโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
8. Mr.Morgan Siffointeโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
9. นายเกียรติชัย ธรรมโชติโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางทองพูน ศรีวิชัยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอานุพันธ์ เทพรักษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Mark Mc. Conaghyโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. MissKristine Morganโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกุลธิดา สุขสำราญโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Thomas O'Donnellโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
7. นางเดือนฉาย จินดาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
8. นางนุชนาฎ คงถาวรโรงเรียนฟ๊ากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
9. นางนิรชา ศรีชัยคำโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางพรวดี ศรีวิชัยแก้วโรงเรียนขุนควรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชัชฎาพร ปัญญาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเอื้อมดาว กองแก้วโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นางเพียงใจ รัตนวงศ์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมชาติ สุโพธิ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
6. นางนนทวรรณ ยอดสารโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
7. MissSharon Sirinthongโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
8. นายโชติ ขันทะบุตรโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางพวงบุหงา สุขสอนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนาฎสุคนธ์ กาตาสายโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา สุขนิตย์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
4. นายภักดี ศรีโพธิ์โรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. Mr.Brian Suddickโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
6. นายทรงยศ เอี่ยวสกใสโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
7. นางครองทรัพย์ วงศ์ใหญ่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสายหยุด ไชยยนต์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปริยานุช ปังประเสริฐกุลโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพรรณทิพย์ ศักดิ์ศรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
4. นางปวีณ์กร สัญใจโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Sean Bownanโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
6. นายจรูญ บุญสุขโรงเรียนฟ๊ากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
7. นางอัญญรัตน์ สมศักดิ์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
8. Mrs.Medilyn Cardeinteโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
9. นางนงเยาว์ เทพนากิจโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
10. นางภัทราพร ภาธรธนฤตโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
11. นางจรัญญา บัวดีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายภีรภูมิ จินดาโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางรติรัตน์ ธิราชโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายชัยภัทร ใจจดีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24กรรมการ
4. นางจิราภัค ธนประชาโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นางมยุรี เวียงคำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
6. นางสาวรัตติกาล ชำนาญยาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Collins Akongnwiโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
8. นางนงเยาว์ เทพนากิจโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
9. นายยงยุทธ เดชะพงศ์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวเมทินี ทิตาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสุพิน ปวงศิริโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร มะโนรสโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ กุลณาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
4. นายโกมล รวมสุขโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิลาวรรณ ศีติสารโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
6. นางพิมพ์ลักษณ์ เสมอโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.James Williamsonโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
8. นางทัศนีย์ ขัดทะเสมาโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวชมัยพร สุวรรณโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
10. นางอรวรรณ เกียรติกุลพัฒนาโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
11. นางปณิธี กองแก้วโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายประจิณ ปัญโญโรงเรียนถ้ำปินวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ สุปรียาพรโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวิตรี สมฤทธิ์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลรัศมี แสนอุดมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรวดี ศรีวิชัยแก้วโรงเรียนขุนควรวิทยากรรมการ
6. นางวราภรณ์ กำแพงเพชรโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.James Williamsonโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวขัตติยา วังชาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางรำไพ ชุมชอบโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรวีนัส วุฒิสารวัฒนาโรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Andy Riaqui Logโรงเรียนฟ๊ากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิยดา กาไชยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิมพา สารเร็วโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Alejandro Cardeinteโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. Mrs.Angela C.Quilogโรงเรียนฟ๊ากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
8. นายพงษ์สิริ บุญชื่นโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาววริศราภรณ์ คำมาโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
10. นางสาวอัญชลี พรหมเสนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมิตรา สุขีโมกข์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ เทพจันทร์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissJoan Melizza P.Mazoโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
4. Mr.Nathaneil Jay Smithโรงเรียนฟ๊ากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิรุษา ชาญเศรษฐนนท์โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอรุณรุ่ง สุขสำราญโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Roylan Geronimo Riveraโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวชุตินันท์ ใจอะกะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
9. นายจรัส เมืองมูลโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.ดารณี เมืองมามหาวิทยาลัยพะเยาประธานกรรมการ
2. Mr.Jean-Philippe Jeannerotมหาวิทยาลัยพะเยารองประธานกรรมการ
3. นายไมตรี สุขสอนโรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)กรรมการ
4. นางมัทนา เกตุสิงห์น้อยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเกตุมณี ใจปัญญาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การตอบปัญหาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การเขียน Dictee ม.4-ม.6
การร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การร้องเพลงหมู่ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายอนุรักษ์ สักแกแก้วโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
2. นายคิณ ประชุมโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนา เดชะบุญโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นางรุจิรา เครือพันธ์โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
5. นางสาวกลิกา นิกรโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ เมืองวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายพุทธิพณ สุขจริงโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ประธานกรรมการ
2. MissYang Juโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
3. MissZeng Rui Jieโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
4. MissZhang Xiโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธชธร โพธิญาณโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissWang Teng Feiโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาประธานกรรมการ
2. MissMa Hao Yueโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissLi Rui Qingโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. MissJing Hui Minโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. MissChen Huiโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแ่ข่งขันทักษะการคัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะการร้องเพลงภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายเจนต์ ปัญจขันธ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภารดี แสงคำโรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติภูมิ กาติ๊บโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นายเขตฐพัณต์ เพียรจริงโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรวรรณ ดวงเทศโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอัชญานันท์ เจนใจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Koichi Oyamaโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
8. Mr.Tetsuya Matsuoโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวฤทัยพร ทิพย์เทียมโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นางชญาณิศา ปิงสุแสนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายเจนต์ ปัญจขันธ์โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภารวดี แสงคำโรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติภูมิ กาติ๊บโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์กรรมการ
4. นายเขตฐพัณต์ เพียรจริงโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรวรรณ ดวงเทศโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอัชญานันท์ เจนใจโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Koichi Oyamaโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
8. Mr.Tetsuya Matsumโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวฤทัยพร ทิพย์เทียมโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นายชญาณิศา ปิงสุแสนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแ่ข่งขันการเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4 ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแ่ข่งขันการเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.5 ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแ่ข่งขันการเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.6 ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการอ่านภาษาญี่ปุ่น ม.4 ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการอ่านภาษาญี่ปุ่น ม.5-6 ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุรีภรณ์ อุตะมะโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Wayne Shepleyโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ ศรีวิภาตโรงเรียนฟ๊ากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางนัชชา บุญมีโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
6. นางรวิกานต์ ลือวงค์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. นายนิพันธ์ จันทร์กิเสนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวเปรียบดาว ประพิณโรงเรียนปงรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีไพร ใจกล้าโรงเรียนภูซางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย วรภูรีกุลโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Jame Corkโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางอเนรี ซื่อสัตย์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
6. นายธงชัย มีหลายโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกานต์สินี ณ น่านโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
8. นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
9. นายวิษณุ ทิมวิธรรมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายไพรัช ยอดยิ่งโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทรงยศ เอี่ยมสุกใสโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยพร เกตุพิชัยโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
5. นายชาญชัย สมศรีโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
6. นายนิวัฒน์ ดาปุกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
7. นายยงยุทธ โขนภูเขียวโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสมพิศ ศีติสารโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอังคณา กันตะยาโรงเรียนภูซางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสิริชัย ธรรมศิริโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นายนวิพันธ์ จันทร์ธีรวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
5. นายธงชัย มีหลายโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
6. นายเกรียงไกร กิติยศโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
7. นางศนิสา ศรีสว่างโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางกัญญา วงศ์ใหญ่โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ เป็งวันโรงเรียนจุนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิมล เมืองอินทร์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางฐิฏิวรฎา เสาร์จันทร์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางรัชณี ปิ่นสุขโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเกศรินทร์ รัตนรักษ์มงคลโรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรฐนน เผ่ากันทะโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา ริมปิรังษีโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ สาลีโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
6. นางรำพึง ศรชัยโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอิสรา ทองรุ่งโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนพรัตน์ ปราศรัยโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ แก้วสาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ สุขประสารโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางรุ่งนภา สุขศรีราชฎร์โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรวิวรรณ เชื้อเมืองพานโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
7. นายณัฐพงศ์ นนท์ศรีโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
8. นางวาสนา ปาลีโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
9. นางพิชญ์ เทพไหวโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
10. นางรำเพย คำแดงดีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอุษณีย์ จันทร์สุริยาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา พรหมเผ่าโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปุณยนุช ก๊กศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยากรรมการ
4. นางพิมพ์ลักษณ์ อินต๊ะวิชาโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางจีรนันท์ พักนาโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
6. นางบุญธิดา ดวงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
7. นางวินนา เทพดำโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวประภาวดี ใจมิภักดิ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวจามจุรี สมฤทธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาประธานกรรมการ
2. นายภักดี ดวงแจ่มกาญจน์โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางรำไพ วงศ์ใหญ่โรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธิดาพร ใสคำน้อยโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพจนารถ อ่อนเขียวโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรรณวิไล ชุ่มใจโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
7. นายพีระพงษ์ แนวเงินดีโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางวัลภา เครือสารโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงดารา กมลบูรณ์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสินาลักษณ์ แก้วดวงโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
4. นางประวินวรรณ สวาสดิ์มิตรโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางรัตนา อานนท์โรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงมาลย์ ชินวัฒน์โรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
7. นางนงนุช วันทิตย์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางดาววิภา ละอองเอี่ยมโรงเรียนจุนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจุมพล ชุ่มใจโรงเรียนพญาลอวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ สุโพธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
4. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มโรงเรียนฟ๊ากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตนารีตา ดำรงค์ไทยโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
6. นายสมเดช รัชดาจ้ายโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
7. นางจิรัชญา เคร่งครัดโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
8. นายราชนุชา อินจันทร์โรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุทธิจันทร์ อัมพุประภาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
10. นายวิษณุ ทิมวิธรรมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายสมเดช รัชดาจ้ายโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรสสุคนธ์ สุโพธิ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุทธิจันทร์ อัมพุประภาโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวผกากรอง ละอองเอี่ยมโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการ
5. นางอำพรรณ เขื่อนเพชรโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกิ่งกาญจน์ สุยะราชโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
7. นางดาววิภา ละอองเอี่ยมโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสิริกร สิริสุขเพิ่มพูนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ ใจการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสญาณ์ ไก่งามโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวไสว ศักดิ์ศรโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นางมาลัย ใจวุฒิโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิรินันท์ เขียวปันโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
6. นายพัชรพล บุญประเสริฐโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
7. นายณัฐพล จันทร์แว่นโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นางสาวเพ็ญพักตร์ ไข่ทาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอรนุช สบบงโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวดุษณี ปันนาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางกานต์ธีรา วาเพ็ชรโรงเรียนดงเจนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยงค์ยุทธิ์ เอกชัยพิทักษ์โรงเรียนภูซางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนาตยา อินต๊ะสารโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรณีย์ สีโลปาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นายธงชัย นิติวรรัตน์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
6. นายสถาปัตย์ หงษ์ทองโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
7. นางศิริชร นันทชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
8. นายเสน่ห์ อยู่สุขโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
9. นายณัฐพล จันทร์แว่นโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
10. นายธนสกร นักกล้าโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
11. นางหิรัญญา มีสุขโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
12. นางคีรีพร สนชาวไพรโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวกานดา พงศ์นภารักษ์โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายพศิน สาคสารโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสวลี กันทาดงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรพงศ์ ปัญญาชื่นโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิภาวรรณ สุทิตานุเคราะห์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพล คุณชมภูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางนงค์พรรณ สุคันธมาลาโรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสวลี กันทาดงโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิภาวรรณ สุทิตานุเคราะห์โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมาลินี พรหมศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
5. นางศิริวรรณ ณ น่านโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงจันทร์ คนอยู่โรงเรียนพะเยาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณรักษ์ ใหม่ต๊ะโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววริญา ภู่จีนาพันธุ์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิโรรัตน์ ไชยวุฒิโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ เชื้อทองโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววรารัตน์ รุมาคมโรงเรียนพะเยาประสานธน์วิทย์กรรมการ
7. นายณัฐพงษ์ เชื้อสะอาดโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมกรรมการ
8. นายณัฐพล จันทร์แว่นโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นางสาวอรพิน คำวิลัยโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
10. นางปิยะวรรณ์ เสียงเย็นโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวกัลยา พริบไหวโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
12. นางวรรณยุพา โกมลวิจิตรกุลโรงเรียนภูซางวิทยาคมกรรมการ
13. นายประการ วงศ์ใหญ่โรงเรียนเเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวภณิดา อุทธโยธาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเอื้อการย์ นาขยันโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี วงศ์ไชยโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
4. นายวรุฒม์ อินต๊ะวงศ์กาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยากรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ภรณ์ ผลาผลโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญพักตร์ ไข่ทาโรงเรียนจุนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอรพิน คำวิลัยโรงเรียนพญาลอวิทยาคมกรรมการ
8. นายณัฐพล จันทร์แว่นโรงเรียนปงรัชดาภิเษกกรรมการ
9. นายวรชิต ฟูศรีโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาณี เผ่ากันทะครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอทิตา ชินวัฒน์ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นางจงมาล ชินวัฒน์ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอทิตา เผ่ากันทะครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นางจงมาล ชินวัฒน์ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางจิตนา วงศ์ใหญ่ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววันดา วิลัยครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางนางจิตนา วงศ์ใหญ่ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางไสว ศักดิ์ธรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางนางมยุรี เชื้อหมอครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสาวไสว ศักดิ์ธรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี เชื้อหมอครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวไสว ศักดิ์ธรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี เชื้อหมอครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นางสาวไสว ศักดิ์ธรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี เชื้อหมอครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวไสว ศักดิ์ธรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี เชื้อหมอครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวไสว ศักดิ์ธรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี ศักดิ์ธรครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสาวไสว ศักดิ์ธรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี เชื้อหมอครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวไสว ศักดิ์ธรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี เชื้อหมอครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวไสว ศักดิ์ธรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี เชื้อหมอครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสาวไสว ศักดิ์ธรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี เชื้อหมอครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววันดา วิลัยครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นางจงมาล ชินวัฒน์ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันดา วิลัยโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางจงมาล ชินวัฒน์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นายดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นายดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
2. นางดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางมยุรี เชื้อหมอครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี เชื้อหมอครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
4. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
2. นางดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
3. นางมยุรี เชื้อหมอครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาณี ไชยทิพย์โรงเรียนกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางอทิตา เผ่ากันทะครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นางจงมาล ชินวัฒน์ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางอทิตา เผ่ากันทะครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นางจงมาล ชินวัฒน์ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางอทิตา เผ่ากันทะครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นางจงมาล ชินวัฒน์ ชินวัฒน์ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางอทิตา เผ่ากันทะครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นางจงมาล ชินวัฒน์ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางอทิตา เผ่ากันทะครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปทมาภรณ์ อัมพุธโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางอทิตา เผ่ากันทะครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางอทิตา เผ่ากันทะครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางอทิตา เผ่ากันทะครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางอทิตา เผ่ากันทะครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางอทิตา เผ่ากันทะครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ เผ่ากันทะครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางอทิตา เผ่ากันทะครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางอทิตา เผ่ากันทะครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางอทิตา เผ่ากันทะครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6
1. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่มครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมกรรมการ
3. นางอทิตา เผ่ากันทะครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววันดา วิลัยครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตนา วงศ์ใหญ่ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววันดา วิลัยครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตนา วงศ์ใหญ่ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววันดา วิลัยครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตนา วงศ์ใหญ่ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววันดา วิลัยครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตนา วงศ์ใหญ่ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววันดา วิลัยครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตนา วงศ์ใหญ่ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางไสว ศักดิ์ธรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี เชื้อหมอครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวไสว ศักดิ์ธรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี เชื้อหมอครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวไสว ศักดิ์ธรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี เชื้อหมอครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวไสว ศักดิ์ธรครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคมกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี เชื้อหมอครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางจงมาล ชินวัฒน์โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววันดา วิลัยครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
2. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี เชื้อหมอครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นางวันดา วิลัยครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางมยุรี เชื้อหมอครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
4. นางจินตนา วงค์ใหญ่โรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเรือนคำ คำโมนะครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
2. นางอ้อมใจ จันทร์กิเสนครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอทิตา เผ่ากันทะครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอทิตา เผ่ากันทะครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
2. นายอร่าม สมศรีครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
3. นางดาณี ไชยทิพย์ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววันดา วิลัยครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตนา วงศ์ใหญ่ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววันดา วิลัยครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตนา วงศ์ใหญ่ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววันดา วิลัยครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตนา วงศ์ใหญ่ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
2. นางจิตนา วงศ์ใหญ่ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นางมยุรี เชื้อหมอครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววันดา วิลัยครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตนา วงศ์ใหญ่ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววันดา วิลัยครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตนา วงศ์ใหญ่ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววันดา วิลัยครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตนา วงศ์ใหญ่ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
2. นางจิตนา วงศ์ใหญ่ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
4. นางมยุรี เชื้อหมอครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
2. นางมยุรี มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตนา วงศ์ใหญ่ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาติ มาตรมูลครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางณิชกานต์ มั่งมาครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววันดา วิลัยครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตนา วงศ์ใหญ่ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคมกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]