หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 29 -31 สิงหาคม 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวณพสร จินะราช ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการ
2 นายเจริญ กาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ
3 นายวิลาศ เขื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม ประธานกรรมการ
4 นายเจริญ กาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ประธานกรรมการ
5 นายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานกรรมการ
6 นายศรีวรรณ ปินใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการ
7 นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม รองประธานกรรมการ
8 นางเกษศิริ วรินทร์รักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รองประธานกรรมการ
9 นายไพรัช ยอดยิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม รองประธานกรรมการ
10 นางเกษศิริ วรินทร์รักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รองประธานกรรมการ
11 นางถวิลจิต อินต๊ะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม รองประธานกรรมการ
12 นางวิลาวัลย์ ยอดผ่านเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาลอวิทยาคม รองประธานกรรมการ
13 นายบรรจง วงศ์ราษฎร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการ
14 นางพรสาย ศรีตระกูล ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
15 นางพัชรา จิตรแจ้ง ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
16 นายชัยพร ธรรมโยธิน ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการ
17 นายวิราช หมั่นการ ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม กรรมการ
18 นางศรีทอน อ่างเกียรติกูล ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
19 นางสาวสายฝน วรรณกูล ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
20 นายภูวนัย ไคร้ศรี ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ
21 นายเขมรัฐ วัลลังกา ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ
22 นางสุรางค์ พรศิวะกุล ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
23 นายพงศกร หงษ์ระนัย ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
24 นางสาวเปรมจิต ธุระงาน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
25 นายศุภพงษ์ ชัยทัศน์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
26 นางจรัสศรี สุวรรณลพ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
27 นายนิรันดร์ หงษ์ทอง หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
28 นางอมรศรี แรกข้าว หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ
29 นางรุ่งนภา นักกล้า หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม กรรมการ
30 นางสาวจามจุรี สมฤทธิ์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการ
31 นางภรศศิร์ คำคม หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
32 นางสาวผกากรอง ละอองเอี่ยม หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
33 นางสาวสุชีรา จินดาวงศ์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ
34 นางสาวสกาวรัตน์ ศรีธิ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ
35 นางสาวสุภาภรณ์ เป็งวัน หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ
36 นางอังคณา กันตะยา หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
37 นางสาวพัชรีภรณ์ ส่องเนตร หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
38 นางพัชรินทร์ สุขประสาร หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
39 นายฉัตราภรณ์ วงค์ดุษฎีกาล หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
40 นายปรีดา จันทร์สุทิน หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
41 นายธวัชชัย วงค์ใหญ่ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ
42 นางนาฏสุคนธ์ กาตาลาย หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการ
43 นายวินัย ปางพรม หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ
44 นายอภิชาติ มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ
45 นายอร่าม สมศรี ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
46 นางดาณี ไชยทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการ
47 นางอทิตา เผ่ากันทะ ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม กรรมการ
48 นางจงมาล ชินวัฒน์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
49 นางสุภารัตน์ โพธิ์ชะอุ่ม ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ
50 นางณิชกานต์ มั่งมา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
51 นางสาววันดา วิลัย ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
52 นางจิตนา วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
53 นางสาวไสว ศักดิ์ธร ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
54 นางมยุรี เชื้อหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
55 นางเรือนคำ คำโมนะ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
56 นางอ้อมใจ จันทร์กิเสน ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
57 นางสาวกชวรรณ จันน้ำคบ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ
58 นางเสียงพิณ ฉิมสะอาด ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ
59 นางสุขศรี ปัญญา ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ
60 นางมยุรี เชื้อหมอ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
61 นายอุดม ไชยวุฒิ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
62 นายสุรชาติ ทองสุก ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
63 นายสมบูรณ์ แก้วร่วมวงศ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
64 นายอัครเดช จิตรศรัทธา ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
65 นายสิทธิโชค หากิจ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ
66 นายไกรพงษ์ ฟูแสง ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ
67 นางมาลูน ศุภการกำจร ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
68 นายภาณุรัตน์ วังผา ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
69 นางธิติยา อาจบำรุง ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
70 นางสาวนิศาธร กองมงคล ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
71 นายปรีดา จันทร์ลุทิน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
72 นายอุเทน วงษ์ทันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขฯโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
73 นายอุดมทรัพย์ บุญงาม หัวหน้ากลุ่มสาระสุขฯโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม กรรมการ
74 นายวินัย ปางพรม หัวหน้ากลุ่มสาระสุขฯโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ24 กรรมการ
75 ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโน ครูโรงเรียนถำ้ปินวิทยาคม กรรมการ
76 นายสุภาพ อุตตะมะ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
77 นายนิธิพนธ์ สีนำ้เงิน ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
78 นายสุดเขต สุขประสาร ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
79 นางระพีพรรณ ฉิมอุปละ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ
80 นายเกษม ชูไว ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
81 นางวิภาวรรณ เมืองพรม ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
82 นายอัปราชัย โพธิ์ลังกา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ
83 นายวิชาญ ไชยมงคล ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
84 นายอรรถพล ศรีสงคราม ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ
85 นางวิลาวรรณ ศรีชัยบุญสูง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ
86 นางนันติยา เรือนน้อย โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการ
87 นายสังคม แก้วจินดา โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ
88 นางสาวยุณีย์ ก๋าวิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา กรรมการ
89 นางภัคจิรา สารทอง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ
90 นายศักรวินทร์ ณรจาที โรงเรียนวัดหย่วน กรรมการ
91 นางพรรณวิภา สมสะอาด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 กรรมการ
92 นางสาวจิรภิญญา เวียงลอ โรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ
93 นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล โรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ
94 นางรชาดา ยาวิชัย โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ
95 นางผกามาศ เวียงคำ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ
96 นายไตรวิทย์ อำมะ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม กรรมการ
97 นางอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ
98 นางณัฐจิรา หล้าธิ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ
99 นางเพ็ญศรี ธิมา โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ
100 นายอนันต์ ศรีชัยตัน โรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ
101 นายบรรจง คิดดี โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ
102 นายทินกรรตุ์ เขยสุข โรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ
103 นายอภิชาติ อมรินทร์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ
104 นายนิรันดร์ เป็งโท หัวหน้ากลุ่มสาระสุขฯโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ
105 นางสุนิศา หงษ์ทอง ประธานกรรมการประจำศูนย์ กรรมการ/เลขานุการ
106 นางกรรณิการ์ มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ
107 นางนรีรัตน์ โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ
108 นางเจนจิรา เดชวงษ์ษา ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ
109 นางวิลัยพร ชัยเมือง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ
110 นายผดุงสิงห์ ปงหาญ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
111 นายนพพล ธนะรังสฤษฎ์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
112 นางสาวรัฐการ ธรรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
113 นายพันธนัน ตาจันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
114 นายพิษณุ รัตนไพศาลกิจ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขฯโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
115 นายประหยัด ปันแปง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
116 นายอรุณ จำปาไหล หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
117 นายอัครเดช มัลลิกามาลย์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
118 นายประกอบ จันทร์ทัน หัวหน้ากลุ่มสาระสุขฯโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ/ตรวจข้อสอบ
119 นายไพศาล ขัติวงค์ ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการ/ตรวจข้อสอบ
120 นางโสภตา ศรีวิชัย ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ/ตรวจข้อสอบ
121 นางอมรศรี แรกข้าว ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ/ตรวจข้อสอบ
122 นางสาววราพร ศูนย์กลาง หัวหน้ากลุ่มสาระสุขฯโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการ/ตรวจข้อสอบ
123 นายถนอม ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ/ตรวจข้อสอบ
124 นายธวัชชัย วงศ์ใหญ่ ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ/ตรวจข้อสอบ
125 นายธีระเดช สองคำชุม หัวหน้ากลุ่มสาระสุขฯโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/คุมสอบ
126 นายวาสิงหน วิไลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขฯโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการ/คุมสอบ
127 นายสมเกียรติ ถูกนึก หัวหน้ากลุ่มสาระสุขฯโรงเรียนถำ้้ปินวิทยาคม กรรมการ/คุมสอบ
128 นายกีฬาวุฒิ เผ่าเครื่อง หัวหน้ากลุ่มสาระสุขฯโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/คุมสอบ
129 นายพนมฉัตร มณีมัย หัวหน้ากลุ่มสาระสุขฯโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ/คุมสอบ
130 นายณรงค์ ไชยลังกา หัวหน้ากลุ่มสาระสุขฯโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการ/คุมสอบ
131 นายสุริยงค์ ไชยมงคล ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม กรรมการ/คุมสอบ
132 นายบุญชุม ใจเสาดี ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ/คุมสอบ
133 นายจรินทร์ คำมาปัน ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการ/คุมสอบ
134 นายภานุวัฒน์ ถุกใจ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการ/คุมสอบ
135 นายศาสตร์ วงศ์ประสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการ/คุมสอบ
136 นายเทวฤทธิ์ มังคลาด ครูโรงเรียนราชประชานะเคราะห์24 กรรมการ/คุมสอบ
137 นายพงษ์พัฒน์ เมืองมูล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 กรรมการ/คุมสอบ
138 นายสุวิทย์ อวิรุตม์ ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการ/คุมสอบ
139 นายไชยรัตน์ สูติบุตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขฯโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการพิธีการ
140 นายธัญชลิต ณ น่าน หัวหน้ากลุ่มสาระสุขฯโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ/จับเวลาสอบอัตนัย
141 นายมงคล แพ่งประสิทธิ์ ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการ/อ่านข้อสอบอัตนัย
142 นายจิระเดช ซองคำ ครูโรงเรียนถำ้ปินวิทยาคม กรรมการ/อ่านข้อสอบอัตนัย
143 นางสาวจิตราภรณ์ ยศมูล ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการ/รวบรวมผลฯ
144 นางพรวิภา ไชป้อ ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการ/รวบรวมผลฯ
145 นายสันติ หอมนาน ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เลขานุการ
146 นายสันติ ศิลปกรีฑากุล หัวหน้ากลุ่มสาระสุขฯโรงเรียนจุนวิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินทักษะแอโรบิก
147 นายอนุกูล สมฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขฯโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินทักษะตอบปัญหาสุขภาพ ม.ต้น
148 นายนพรัตน์ เสมอเชื้้อ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขฯโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ ประธานกรรมการตัดสินทักษะตอบปัญหาสุขภาพ ม.ปลาย
149 นายยงยุทธ โภชนา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินทักษะโครงงานสุขภาพ ม.ต้น
150 นายประพันธ์ เดชสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขฯโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานกรรมการตัดสินทักษะโครงงานสุขภาพ ม.ปลาย
151 นายสมยศ พานทอง ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ประธานกรรมการจัดสถานที่
152 นายนพพล ธนะรังสฤษฎ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ประธานกรรมการจัดสถานที่
153 นายสุทิน เรืองนภารัตน์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม รองประธานกรรมการจัดสถานที่
154 นายวรชิต ฟูแสง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
155 นายวุฒิชัย ยาวิไชย โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
156 นายภัทรพล เมืองก้อน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
157 นางศุทธิรัตน์ ทองภูมิพันธ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
158 นางระวีวรรณ ธนะรังสฤษฎ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
159 นางศนิสา ศรีสว่าง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
160 นางศาริสา สุกิน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
161 นางอชิรญา ป้อเฮือน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
162 นายยงยุทธิ์ โขนภูเขียว โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
163 นางปาริชาติ ราษี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
164 นายสมบัติ จันทร์ผ่องศรี ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการการประมวลผลและรายงานผล
165 นางปาริชาติ ราษี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ประธานกรรมการการประมวลผลและรายงานผล
166 นางศุทธิรัตน์ ทองภูมิพันธ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล
167 นางศนิสา ศรีสว่าง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลและรายงานผล
168 นางสาวกชวรรณ จันน้ำคบ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
169 นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญกาจน์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
170 นางสาวฟองนวล ผลมาก ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
171 นายวิเชียร หมอนเขื่อน ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
172 นางสาวรัฐการ ธรรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เลขารับลงทะเบียน
173 นายศักดิ์ชัย ศรีวิชัย ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม รองประธานกรรมการตัดสินทักษะโครงงานสุขภาพ ม.ต้น
174 นางสาวเปรมจิต ธุระงาน ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการตัดสินทักษะโครงงานสุขภาพ ม.ปลาย
175 นายพร้อมเพียง พูลผล ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม รองประธานกรรมการตัดสินทักษะตอบปัญหาสุขภาพ ม.ปลาย
176 นางกรรณิการ์ มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะกลุ่มโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม
177 นางกรรณิการ์ มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ประธาน/กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคม
178 นางเจนจิรา เดชวงษ์ษา ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ประธาน/กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคม
179 นางกรรณิการ์ มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ประธาน/กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคม
180 นายสุทิน เรืองนภารัตน์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ประธาน/กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคม
181 นางสาวกชวรรณ จันน้ำคบ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคม
182 นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญกาจน์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคม
183 นางปาริชาติ ราษี โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคม
184 นางศุทธิรัตน์ ทองภูมิพันธ์ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคม
185 นายวรชิต ฟูแสง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคม
186 นางสาวศาริสา สุกิน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคม
187 นางอชิรญา ป้อเฮือน โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคม
188 นางศนิสา ศรีสว่าง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคม
189 นางกรรณิการ์ มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตรการแข่งขันกลุ่มโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม
190 นางสาวกชวรรณ จันน้ำคบ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
191 นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญกาจน์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
192 นางสาวรัฐการ ธรรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
193 นางสาวรัฐการ ธรรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
194 นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญกาจน์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
195 นายศรีวรรณ ปินใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
196 นายบรรจง วงศ์ราษฎร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
197 นายพิภพ ยอดอ้อย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
198 นายไกรฤกษ์ ปัญโญใหญ่ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
199 นางสาวศริษฐา เผ่าปินตา ครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
200 นางพัธนี วุฒนะเดชกร ครูโรงเรียนดงเจนวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
201 นางจารุณี ขันใจ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
202 นายนาวิน กาวี ครูโรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
203 นายชัยพร ธรรมโยธิน ครูโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
204 นางสาวกันติศา โภคากรณ์ ครูโรงเรียนงำเมืองวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
205 นายรังสิต สิงห์มหาไชย ครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
206 นายเกวนยุทธ ใจกล้า ครูโรงเรียนภูซางวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
207 นางสาวภคอร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนจุนวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
208 นางสาวกัญยา บัวตูม ครูโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
209 นายไพบูลย์ ภิญโญ ครูโรงเรียนปงรัชดาภิเษก กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
210 นางสาววัลยา นาสาร ครูโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
211 นางสาวปราณี ไชยจันดี ครูโรงเรียนพญาลอวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
212 นายเขมรัฐ วัลลังกา ครูโรงเรียนขุนควรวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
213 นายนันท์ ก้อคำ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 กรรมการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
214 นายวัชระ การสมพจน์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
215 นายญวน ศรีชัยคำ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
216 นางศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
217 นางสาวณพสร จินะราช ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์
218 นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์
219 นายวัชระ การสมพจน์ ครูโรงเรียนพะเยาพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
220 นายญวน ศรีชัยคำ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์
221 นายอภิชาติ อมรินทร์ ครูโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์
222 นางศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันหุ่นยนต์
223 นายธวัช ชุมชอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันหุ่นยนต์
224 นายทรงพล ทรงจำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันหุ่นยนต์
225 นายญวน ศรีชัยคำ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันหุ่นยนต์
226 นางรุ่งทิพย์ ขันธวงค์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันหุ่นยนต์
227 นายประจวบ เชียงแรง ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันหุ่นยนต์
228 นายวุฒิชัย ยาวิไชย ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันหุ่นยนต์
229 นายพิทักษ์ ศรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันหุ่นยนต์
230 นางศิริขวัญ วงค์ชุมพันธ์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขันหุ่นยนต์
231 นางสิริจันทร์ ปรังการ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการดำเนินจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
232 นางสมพร บุตรศรี ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการดำเนินจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
233 นางกรรณิการ์ มาตรมูล ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการดำเนินจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
234 นางอิสรา ทองรุ่ง ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการดำเนินจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
235 น.ส.ศิรินทร์วรรณ พันธ์วงค์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการดำเนินจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
236 น.ส.พจนารถ อ่อนเขียว ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการดำเนินจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
237 นางอรชพร อะทะเทพ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการดำเนินจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
238 น.ส.วิชุตา วงศ์ขัติย์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการดำเนินจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
239 นางนุชรี ขุนน้ำ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
240 นางรำเพย คำแดงดี ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย
241 นางสมพร บุตรศรี ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะภาษาไทย
242 น.ส.พจนารถ อ่อนเขียว ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะภาษาไทย
243 นางอัมพิกา ไกรอ่ำ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน/รับรายงานตัวการแข่งขันทักษะภาษาไทย
244 นางรำเพย คำแดงดี ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมแข่งขันทักษะภาษาไทย
245 นางสิริจันทร์ ปรังการ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมแข่งขันทักษะภาษาไทย
246 น.ส.ศิรินทร์วรรณ พันธ์วงค์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมแข่งขันทักษะภาษาไทย
247 นางสาวศิริรัตน์ สมบูรณ์นาค ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมแข่งขันทักษะภาษาไทย
248 นางสวลี กันทาดง ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการฝ่ายบริการและฝ่ายปฏิคมแข่งขันทักษะภาษาไทย
249 นางสวลี กันทาดง ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาไทย
250 นายยงยุทธ โขนภูเขียว ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะภาษาไทย
251 นายฐาปนินท์ ทานัน ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะภาษาไทย
252 นางอัมพิกา ไกรอ่ำ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่สำหรับใช้แข่งขันทักษะภาษาไทย
253 น.ส.กุสุมา ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย
254 น.ส.จิราพร ไชยชมภู ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย
255 น.ส.ลีลา จำมะเทวี ครูโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม กรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย
256 น.ส.พจนารถ อ่อนเขียว ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย
257 นางอรชพร อะทะเทพ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย
258 น.ส.วิชุตา วงศ์ขัติย์ ครูโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]