ประกาศกลุ่มสาระภาษาำไทย
การเขียนเรียงความคัดลายมือ  ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเขียนหัวข้อประเด็น ส่งที่คณะกรรมการตัดสินในวันที่แข่งขันเพี่อจับสลาก
การพูดสุนทรพจน์ ม.ต้น/ม.ปลาย วันที่ 30-31 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
1. ประเด็นการพูดกำหนดดังนี้
       ระดับชั้น ม.ต้น                  “ใต้ร่มพระบารมี” (30 ส.ค. 2556)
       ระดับชั้น ม.ปลาย              “คุณธรรมนำชีวิต” (31 ส.ค. 2556)
หมายเหตุ   แต่ละโรงเรียนอาจจะตั้งชื่อเรื่องเอง แต่ให้อยู่ในประเด็นการพูดข้างต้น
2. ส่งสำเนาบทพูด จำนวน 5 ชุด ให้แก่คณะกรรมการในวันแข่งขันด้วย
3. ระยะเวลาในการกล่าวสุนทรพจน์ ไม่เกิน 5 นาที
วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 11:54 น.