รายละเอียดการแข่งขันอาเซียน Quiz ระดับ ชั้น ม. 1 – 3 และ ม. 4 – 6

ดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขันอาเซียน Quiz 
ระดับ ชั้น ม. 1 – 3 และ ม. 4 – 6

มีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ครูสกาวรัตน์ ศรีธิ 
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 081-7064378

 

วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 14:15 น.