โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
แจ้งเปลี่ยนแปลงการส่งรายงาน (paper) จาก 6 เล่ม เป็น 3 เล่ม นำมาส่งในวันแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 16:14 น.