ประกาศรายการแข่งขัน Text Editor

ผู้เข้าแข่งขันรายการ Text Editor ให้เตรียมอุปกรณ์ ดังนี้

- Flash Drive เปล่า

- หูฟัง (หากต้องการใช้)

- การตรวจชิ้นงานจะใช้โปรแกรม Internet Explorer เท่านั้น

วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 10:08 น.