หัวข้อการแข่งขัน Speech ภาษาอังกฤษ

หัวข้อการแข่งขัน Speech ม.ต้น

1.Myself

2.Environment

3.Tourist Attraction

หัวข้อการแข่งขัน Speech ม.ปลาย

1.Science and Technology

2.Environment

3.Education and career

วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 15:01 น.