แจ้งกรรมการประเมิน Obec Awards ทุกท่าน

ให้รับเอกสารของผู้เข้าร่วมประกวด ได้ในวันที่ 27 ส.ค.2556 เวลา 15.00 น.


 - กลุ่มย่อยที่ 5 ให้รับเอกสารที่ห้องวิชาการ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
(ครูอัศนีย์พร  มังคลาด)

- กลุ่มย่อยที่ 6 รับเอกสารที่ห้องวิชาการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
(ครูกมลพร  ศรีวิราช)

วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 11:12 น.