งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 29 -31 สิงหาคม 2556
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 301
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายมงคล    ปิจจวงค์
2. นายณัฐสิทธิ์    ขยัน
3. นางสาวดวงธิดา    ขยัน
4. นางสาวเปรมมิกา    อุ่นใจ
5. นางสาวนุชนันท์    ขันทะบุตร
1. นายณรงค์ฤทธิ์    ธนะจันทร์
2. นายอนุพันธ์    มุสิกะ
2 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสุมาลี    วังเฮงยะฤทธิ์
2. นางสาวนิรัญญา    หวลอารมณ์
3. นางสาวอรวรรณ    คุณารูป
4. นางสาววริศรา    สะสาง
5. นางสาวมาริสา    คุณารูป
1. นายธนายุทธ    ยศเรืองศักดิ์
3 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวอรอุมา    ไชยชิน
2. นางสาวสุดารัตน์    กิตวงค์
3. นางสาวนารีรัตน์    ติ๊บศรีบุตร
4. นางสาวอรยา    ปัญญา
5. นางสาวธมลวรรณ    พิชยเจริญ
1. นางสาวสาริณี    มิ่งขวัญ
2. นายเดชา    คำถิน
4 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายนัฐพงษ์    บุญยืน
2. นายศรันวิทย์    สมศรี
3. นายสิทธิศักดิ์    บัวละภา
4. นายพงศธร    ไทยเจริญ
5. นายเมธาสิทธิ์    จักร์แก้ว
1. นายสมบัติ    พรมเสน
2. นางเอมอร    กาศสกุล
5 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวรัตนาวดี    แก้วยา
2. นางสาวพัชรี    สุทำ
3. นางสาววริศรา    ทองอ้ม
4. นางสาววิลาวัลย์    ธิศรี
5. นางสาวหทัยภัทร    สุตพัฒน์แก้ว
1. นางนวลปราง    ก๋าใจ
2. นางเพียรผจง    บัณฑิตสมบูรณ์
6 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสาวิกา    ใบบัว
2. นางสาวเพชรพิรุณ    ไชยพรม
3. นางสาวสกาวเดือน    มณี
4. นางสาวมัลลิกา    ส่องแสง
5. นางสาวชลาพร    อำมะ
1. นายณรงค์    อุตโม
2. นางสาวมยุรฉัตร    ผิวอ่อนดี
7 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายชนินทร์    ไชยมงคล
2. นายธีรพันธ์    มลิมาตย์
3. นางสาวไอรดา    หาเพิ่มพูน
4. นางสาวอัญชลี    ธนะกูลบริภัณฑ์
5. นางสาวรัตน์สุดา    กันทะสอน
1. นางศุทธิรัตน์    ทองภูมิพันธ์
2. นางเกษร    สิงห์โตนาท
8 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวณัฐมน    ศุภกิจอนันต์
2. นางสาวนิพัทธา    อินทอง
3. นางสาวกมลวร    โปร่งใจ
4. นางสาวณัฏธิดา    วงศ์ไชย
5. นางสาวธารารัตน์    หอมนาน
1. นายจักรกฤษณ์    เผือคำ
2. นายศิวณัฐ    ก๋าใจ
9 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายธนกร    เชื้อทอง
2. นางสาวภัทราภรณ์    พันต๊ะสี
3. นางสาวนิชาภา    รัศมี
4. นางสาวปิยะดา    ฟูแปง
5. นางสาวศิริโสภา    ไชยภักดี
1. นางอุรุณีย์    ปิงน้ำโท้ง
2. นายเอกรัฐ    แสงเพ็ชร
10 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นายเกรียงไกร    แก้วประภา
2. นายนลธวัช    พวงมาลา
3. นายชัชพล    สมเพชร
4. นายชรินทร์    ศรีวิจัยนวน
5. นายจักรกฤษณ์    เขจร
1. นายประสิทธิ์    ถวิลวงศ์
2. นางลัดดา    เดชสวัสดิ์
11 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวณัฐิษา    เดระดา
2. นางสาวรัตนาภรณ์    โครงกาพย์
3. นางสาวชรินรัตน์    ชัยคูณผล
4. นางสาววิลาวัณย์    วงศ์สนิท
5. นางสาวกรรณิการ์    พิชานอนันต์โชติ
1. นายคนอง    บัวเย็น
2. นายพงษ์ศักดิ์    เจนใจ
12 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวพนิตนันท์    อินนันชัย
2. นางสาวจรัญญา    คำวงค์ษา
3. นางสาวสุภาภรณ์    เข็มสิทธิ์
4. นางสาวอภิษฎา    ทองคำ
5. นางสาวนริศรา    กันทะเมฆ
1. นางสาวชัชฎาภรณ์    รัชฎาวรรณ์
2. นางสาววิวา    อุทธิยา
13 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) กลุ่ม 36 1. นางสาวสุธิกานต์    สมรวย
2. นายทวีรัฐ    ลาบุตรดี
3. นางสาวพิชาญา    เขียวดี
4. นางสาวศุภกานต์    ศรีพรม
5. นางสาวกิติภรณ์    ตาคำ
1. นายกิตติศักดิ์    น้อยคำ
2. นายธนวัตน์    ยี่สิบแสน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................