รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา
ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 29 -31 สิงหาคม 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงหยาดเพชร  กันทะวงค์
 
1. นางศิริวรรณ  ณ น่าน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงเสาวรส  ใจดี
 
1. นางสาวนันทนา  เรืองนภารัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวพิมพ์ชนก  นุชนิยม
 
1. นางเกศรินทร์  อิวกาศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวญาณิศา  สุทธใจ
 
1. นางอัมพิกา  ไกรอ่ำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  สุรินทร์รังษี
 
1. นางเพียงใจ  บุญประสาท
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิศา  ดอนแก้ว
 
1. นางสายฝน  กองแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวรวิพร  จรรยา
 
1. นางปทิตตา  อนันต์กรณ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวขนิษฐา  งามนอก
 
1. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง  โปร่งสุยา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  วงค์ไชย
 
1. นางเรือนคำ  คำโมนะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  พุ่มพิลา
 
1. นางพิชญา  เทพไหว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวฐริญญา  สมศรี
 
1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายวรกานต์  สุริโยทัย
 
1. นายฐาปนินทร์  ทานันท์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ภัคพีรกานต์
 
1. นางนพวรรณ  มณี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวนภารัตน์  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวสุรางค์  วรรณวิภาพร
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวศุธินี  ปัญญาวรรณ
 
1. นางอัศนีย์พร  มังคลาด
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ใจเวียง
2. เด็กหญิงซิวหญิง  มณีสว่าง
 
1. นางกัญญารัตน์  หัวนา
2. นางสาวรวิวรรณ  เชื้อเมืองพาน
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปรารมภ์
2. เด็กหญิงผาติรัตน์  มูลเทพ
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง
2. นางปรานอม  คำปา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายทักษิณนคร  ป๊อกบุญเรือง
2. นางสาวรวีวรรณ  เมฆอากาศ
 
1. นางวาสนา  ปันสุวรรณ์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายปอ  แซ่เซ่ง
2. นายเทิดศุกร์  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวณิชาภัทร  ใจคำ
2. นางสาวพิมสิริ  อ่อนนวล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรภัทร  ปานสมบัติ
 
1. นางปิยวรรณ  จันทร์วัง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปพิชญา  เชื้อประเสริฐศักดิ์
 
1. นางวิจิตรา  ทาทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายโยเซฟ  เอากัมจง
 
1. นางสาวสุชีรา  จินดาวงศ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายชิน  ทิมวิธรรม
 
1. นางวราภรณ์  จันธิมา
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กชายชญานิน  ภิรมย์ชม
2. เด็กหญิงอาทิตยา  กันทะไชย
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุษยพินิจ
 
1. นายภักดี  ดวงแจ่มกาญจน์
2. นางสาววรารัตน์  รุมาคม
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ยารังษี
2. นายปรัชญา  แซ่ฟุ้ง
3. นายพุฒิพงษ์  อ่อนเขียว
 
1. ดร.วัชราภรณ์  ช่อลำเจียก
2. นางสาวแสงเทียน  ช่างคำ
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ปังอุทา
2. นายอดิศักดิ์  วงศ์ประเสริฐ
3. นายเขตโสภณ  ภิญโญ
 
1. นางสาวน้ำค้าง  แสงศรีจันทร์
2. นางอรพินท์  ยี่สิบแสน
 
27 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงวิลาสินี  วงศ์พิชญมณี
3. เด็กหญิงสุนิศา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  บรรจบ
2. นายสิทธิพงษ์  รัตนเดชาสกุล
 
28 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บรรดาศักดิ์
2. เด็กหญิงปวริศา  กล้าหาญ
3. เด็กชายอภินันท์  พันธ์พืช
 
1. นางรุ่งนภา  นักกล้า
2. นายสถาปัตย์  หงษ์ทอง
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวฟาริดา  บุญชื่น
2. นางสาวยลดา  กุสาวดี
3. นายสิริพงศ์  สุทธวงค์
 
1. นางรุจิรา  กองจันทร์
2. นางอ้อยใจ  ทองเอก
 
30 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวปวีนญา  เร่งเร็ว
2. นางสาวพรทิพย์  วงศ์ปภากุล
3. นายอมตะ  หงษ์แสงวัฒนา
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  เมืองปัญโญ
2. นายวีระพงศ์  คูวิบูลย์ศิลป์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ชัยทอง
2. เด็กชายธนวรรณ  คำอ้าย
 
1. นายพรแสง  ขุนมิน
2. นายสำเริง  ปัญญาใจ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  วงศ์ไชย
2. เด็กชายโสภณ  วงศ์ใหญ่
 
1. นายศักดิ์พันธุ์  มั่นคง
2. นายอดิศักดิ์  กองมะเริง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายบัญชา  ศิลปวัฒนาพร
2. นายปิยราช  กมุทมาโนชญ์
 
1. นางสาวจีราพร  ตั๋นแก้ว
2. นางสาวมะลิวัลย์  เมืองปัญโญ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจิรัฐประชา  ใจชื่น
2. นายพสุธร  รัชนีภรณ์
 
1. นางสาวกานดา  พงศ์นภารักษ์
2. นายอดิศักดิ์  กองมะเริง
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายอัศฎาวุฒิ  เจนใจ
 
1. นายรังสรรค์  ปินใจ
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  การะพวก
 
1. ว่าที่ร้อยโทวินัย  ชาวน่าน
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายนทีกานต์  จอมเชื้อ
 
1. นายฉัตราภรณ์  วงศ์ดุษฎีกาล
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายพาทิศ  ยังประสิทธิ์
 
1. นางสาวสุชีรา  จินดาวงศ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติพร  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงทิวาพร  ฟองการ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เจิมเฉลิม
 
1. นางสาวอรอุมา  กาญจนี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงกันยากร  ถาคำ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  มีเมล์
3. เด็กหญิงนรีภัทร  แก้วมาเรือน
 
1. นางสาวจิรพร  ใจยืน
2. นางสาวยุณีย์  ก๋าวิน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกัญจน์มน  สมฤทธิ์
2. นายพงษ์ศิริ  สนิทมัจโร
3. นายสุริยัน  ศรีคำ
 
1. นายประสิทธิ์  บุญประเสริฐ
2. นายศักดิ์ดาวุฒิ  เมืองก้อน
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  ขวัญจริง
2. นางสาวประภาพรรณ  อนุรักษ์สกุลศรี
3. นางสาวสัจจพร  ลูกประคำ
 
1. นางสาวจิรัชยา  วงศ์ราษฎร์
2. นางสุมิตรา  จันแย้
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชูไว
2. เด็กชายสิรวิชญ์  โชติมานนท์
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  ปารินทร์
 
1. นางขวัญกมล  จางวิริยะ
2. นายเฉลิมศักดิ์  เสาร์จันทร์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมาพร  วงศ์กันทิยะ
2. เด็กหญิงนนท์ธิกานต์  อินธิมา
3. เด็กชายไกรวิชญ์  ใจบุญ
 
1. นางกนกพร  ชำนาญยา
2. นางสาวลัดดาวัลย์  บุญคุ้ม
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธีรา  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวนภัสสร  วงศ์ใหญ่
3. นางสาววรรณิภา  หวานใจ
 
1. นายประหยัด  ปันแปง
2. นางสายรุ่ง  มีหลาย
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวจุฑาภรณ์  พรหมจร
2. นางสาวทรรศน์กมน  ใจคำ
3. นางสาวสุภาพร  สุทะ
 
1. นางสาวยุณีย์  ก๋าวิน
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวญาณิศา  เกิดผล
2. เด็กชายณัฐชนน  มีทอง
3. เด็กหญิงทิพกร  สินไชย
 
1. นางสาวณัฐรินีย์  อภิวงค์งาม
2. นางวิลัยพร  ชัยเมือง
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายธนิชสร  กวนสีลา
2. นางสาวภัทร์นฤน  อ่อนนวล
3. นางสาววริษา  คำมา
 
1. นางสาวทัศนา  ศิลป์ท้าว
2. นายสุรกิจ  ปัสตัน
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวศิรินญา  ใจแน้น
2. นางสาวสุทธิภรณ์  สุทธวงค์
3. นางสาวหฤทัย  แก้วกลางเมือง
 
1. นายบรรจง  คิดดี
2. นายสิทธิชัย  หวลอารมณ์
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายยุทธชัย  ปรีจันทร์
2. นายอนุวัช  ใจยะบาล
3. นายอิทธิณัฐ  สุริยสมบูรณ์
 
1. นางสาวรัชนีกร  นำชัย
2. นายสิรินาวิน  กาละจิตร
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  สระสม
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรหมพฤกษ์
3. เด็กหญิงพริมา  ใจปันธิ
 
1. นางดารารัตน์  ทิพวรรณทรัพย์
2. นางสาวอาภัทธา  บุญยัง
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายคเณศวร  พิษณู
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ธนจักร
3. เด็กหญิงนภัสกร  คำตื้อ
 
1. นางทองพรรณ   ปัญญาอุดมกุล
2. นายสุวิทย์  เทพวงศ์
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายณัฐธัญ  แดงจา
2. นางสาวปรียานุพรรธ์  กาติ๊บ
3. นางสาวอรพิมพ์   วงศ์ใหญ่
 
1. นางพัชนีย์  วงศ์ใหญ่
2. นางยุพิน  ลครแก้ว
 
54 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวน้ำทิพย์  อินทร์ดนตรี
2. นางสาวพงษ์นภา  เมืองมูล
3. นายศราวุธ  มานัสสา
 
1. นางนงคราญ  ยะตา
2. นางสาวลัดดาวัลย์  บุญคุ้ม
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวพนัชกร  สุนันต๊ะ
2. นางสาววริศรา  ธรรมอักษร
 
1. นายชำนาญ  อิทธิยา
2. นางณิราพร  อิทธิยา
 
56 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายจักรภัทร  กาศทรง
2. เด็กชายปิยดล  ชวนคิด
 
1. นางจามจุรี  พรหมเผ่า
2. นางนิตยา  ทาเป๊ก
 
57 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกิตติธัช  ปิจวงศ์
2. นายภัคคินัย  พวงมะลิ
 
1. นางจันทร์ฟอง  ผิวสอาด
2. นางอชิรญา  ป้อเฮือน
 
58 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายจักริน  บุญตือ
2. นายปารเมศ  เย็นจิต
 
1. นางจินดา  เชื้อเมืองพาน
2. นายบัญชา  อานนท์
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กชายประเสริฐ  แซ่กือ
2. เด็กชายเฉลิม  แซ่หาง
 
1. นายอาทิตย์  สุจชารี
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายธนันกฤศ  อารียะ
2. เด็กชายฤทธิไกร  เครือบุญ
 
1. นายพิทักษ์  สบบง
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายอัษฎา  วัฒนา
2. เด็กชายเลิศวิชิต   อิ่นคำ
 
1. นางพชร  โหจินดารัตน์
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายผไทกิจ  เครือบุญ
2. เด็กชายพงศกร  พันเชิง
 
1. นายพิทักษ์  สบบง
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายธงชัย  กองแก้ว
2. นายอภิสิทธิ์  หน่อคำหล้า
3. นายอลงกต  ธิต๊ะยา
 
1. นางพชร  โหจินดารัตน์
2. นายภัทรพล  เมืองก้อน
 
64 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายกริชรัตน์  เสธา
2. นายพีระพงษ์  ทะปัญญา
3. นายวงศธร  เสียงใส
 
1. ว่าที่ร้อยตรียศ  สักลอ
2. นายแอ๊ด  ชาวน่าน
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกนกพล  สบบง
2. นายชนะพงศ์  จริยาแจ่มสิทธิ์
3. นายวุฒิภัทร์  ใจหนัก
 
1. นายภัทรพล  เมืองก้อน
2. นางสาววันเพ็ญ  พวงมะลิ
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายธนศักดิ์  ใจพันธ์
2. นายรัชชานนท์  จำปา
3. นายวรัญญู  วาเพชร
 
1. ว่าที่ร้อยตรียศ  สักลอ
2. นายแอ๊ด  ชาวน่าน
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุริยะ
2. เด็กหญิงฐิตาภา  พุทธิมา
3. เด็กหญิงพิชญา  พรหมสกุล
4. เด็กหญิงอมรพรรณ  บุญยวัตร
5. เด็กหญิงโชติกา  สุปรียาพร
 
1. นายจักรกฤษณ์  เผือคำ
2. นายศิวณัฐ  ก๋าใจ
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวกนกพิชญ์  กันทะเนตร
2. นางสาวณัฐญา  จอมชัยวงศ์
3. นางสาวภัทรวดี  ปิงสุแสน
4. นางสาวศิรประภา  สุจันทร์
5. นางสาวศิริรัตน์  เที่ยงทุกข์
 
1. นางสาวรัตติกาล  ราชจริต
2. นางสาววรรณิภา  พุฒดวง
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายชนินทร์  ไชยมงคล
2. นายธีรพันธ์  มลิมาตย์
3. นางสาวรัตน์สุดา  กันทะสอน
4. นางสาวอัญชลี  ธนะกูลบริภัณฑ์
5. นางสาวไอรดา  หาเพิ่มพูน
 
1. นางศุทธิรัตน์   ทองภูมิพันธ์
2. นางเกษร  สิงห์โตนาท
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายธนกร  เชื้อทอง
2. นางสาวนิชาภา  รัศมี
3. นางสาวปิยะดา  ฟูแปง
4. นางสาวภัทราภรณ์  พันต๊ะสี
5. นางสาวศิริโสภา  ไชยภักดี
 
1. นางอุรุณีย์  ปิงน้ำโท้ง
2. นายเอกรัฐ  แสงเพ็ชร
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  หลักกอ
2. เด็กหญิงธัญชนก  อินอร
3. เด็กหญิงพวงผกา  ทามัน
4. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ปันแก้ว
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  เลิศสุวรรณ
 
1. นายทวีชัย  สมควร
2. นางเอมอร  กาศสกุล
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรา  เรนี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ซื่อสัตย์พิชิตชัย
3. เด็กหญิงสุวพร  แสงเสรีธรรม
4. เด็กหญิงอัญชลี  เมอแล
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มาเยอะ
 
1. นางภมรวรรณ  รัตนไพศาลกิจ
2. นายสุทิน  เรืองนภารัตน์
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวนครชนก  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวนิรัชดา  เดชบุญ
3. นางสาวปทิตตา  คิดศรี
4. นางสาวสิริญยา  งามใจ
5. นางสาวสุธาสินี  ปัญญา
 
1. นายชาญพงษ์  ถูกจิตร์
2. นางสาวณภาภรณ์  พนมฤทธิ์
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ   แซ่ลี้
2. นางสาวพิมพ์กานต์  แก้วใหม่
3. นายวรชาติ  คำบุญเรือง
4. นางสาวอัมรัตน์  อินต๊ะแสน
5. นางสาวเบญจภรณ์  เมืองก้อน
 
1. พระวรพันธ์  กิตติสมปนโน
2. นางอรัญญา  จันทนะ
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวธันยพร  มาไกล
2. นายธีรพงศ์  สถาน
3. นางสาวมุฑิตา  ประจักษ์โพธา
4. นางสาวสุพิชชา  จิตรเสงี่ยม
5. นางสาวแทนหทัย  พงศ์วิริยะศิริ
 
1. นายวุฒิชัย  ยาวิไชย
2. นางศนิสา  ศรีสว่าง
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  หอมไชยยา
2. นายกิตติพัฒน์  เผ่ากันทะ
3. นางสาวพรนภา  บรรจง
4. นางสาววาสนา  แก้วหาญ
5. นายวุฒินันท์  มูลเมือง
 
1. นางกัลยา  เป็กเครือ
2. นายเดชา  คำถิน
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  เผ่าต๊ะใจ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  เผ่ากันทะ
3. นางสาวชฎาพร  อินต๊ะวิเศษ
4. นางสาวชนินรัตน์  เจนใจ
5. นางสาวณัฐกานต์  เผ่ากันทะ
6. นายณัฐพล  อัมพุธ
7. นางสาวทัศนีย์  วิไลย
8. นางสาวนภาพร  เผ่ากันทะ
9. นางสาวนารีรัตน์  เผ่ากันทะ
10. นางสาวนิรชา  ตุ่นนวน
11. นางสาวพรพิมล  สายสุวรรณ
12. นายภาสกร  นามวงค์
13. นายรุ่งภพ  เผ่าดี
14. นางสาววจนะ  เผ่าต๊ะใจ
15. นายวีรยุทธ  ปราณี
16. นางสาวศศิวิมล  วิยานันท์
17. นางสาวศิริลักษณ์  เผ่าต๊ะใจ
18. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เผ่าเต็ม
19. นางสาวอังคณา  ทะลิ
20. นางสาวเยาวลักษณ์  มะลิวงค์
 
1. นายตาลเดี่ยว  ไชยวุฒิ
2. นางทัศนีย์  ชุ่มลือ
3. นายสมรัตน์  ปัญโญ
4. นายสังคม  อินต๊ะสาร
5. นายสุวัตร  กุสลานุภาพ
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  นามวิจิตร
2. นายธนากร  เสาร์นำ
3. นางสาวธัญรักษ์  เทียมใจ
4. นายธีระวัฒน์  สักลอ
5. นางสาวนันทิยา  ชัยจันดี
6. นายพงศกร  แก้วสุภา
7. นางสาวพนิตพิชา  สักลอ
8. นายภานุกฤษ  สักลอ
9. นางสาววิจิตรา  เถระปัญญา
10. นางสาวสุนิสา  งามผ่อง
11. นางสาวสุภาวดี  มูลชัย
12. นางสาวสุรีรัตน์  สุยะต๊ะ
13. นางสาวสุวิมล  ใจจันทร์
14. นางสาวอัจฉรา  ศรีจันทร์
15. นางสาวเกศณีย์  ขอดคำ
16. นางสาวเสาวลักษณ์  เลิศคำ
 
1. นางสาวญาติกา  มังคลปรวงศ์
2. นางสาวสุรางค์  อุสาหะ
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกรณิการ์  วงศ์ขัติ
2. นายคามิน  เขื่อนแก้ว
3. นางสาวจิรปรียา  บุญงาม
4. นางสาวจิราภรณ์  รักษาสัตย์
5. นายจิรายุทธ  เผ่าต๊ะใจ
6. นางสาวญาณิศา  ธรรมสอน
7. นางสาวณัฐชา  กิจจา
8. นายณัฐธิชา  อิ่มประเสริฐ
9. นางสาวณัฐภูมิ  ฟองวารินทร์
10. นางสาวณัฐสุดา  เจนใจ
11. นายธนพนธ์  ชุมภูอินทร์
12. นายนพณัฐ  พันธ์ผล
13. นางสาวปริยาภัทร  งานดี
14. นายภานุวัฒน์  ไชยวุฒิ
15. นายวนศักดิ์  เรือนสอน
16. นางสาววราลักษณ์  งามการ
17. นายศราวุธ  ด่านศิริชัยสวัสดิ์
18. นางสาวอรุณีย์  ปิงยศ
19. นายอิสระภาพ  บำรุงสงฆ์
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  คำผา
2. นางบุปผา  เตียวตระกูล
3. นางพรรณี  วงศ์ประสิทธิ์
4. นายวิชาญ  ปรังการ
5. นางสาวสาริณี  มิ่งขวัญ
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสาวมาลัย  ฟักเขียว
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริกัลยา  จูโต
 
1. นางศิริกาญจนา  ไกรอ่ำ
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายเฉลิมศักดิ์  มะตัน
 
1. นางสาวสุกัญญา  เรือนสอน
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ปุณโณฑก
 
1. นางสาวรัตนา  อินทิยโกเศศ
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงตริตาภรณ์  สมฤทธิ์
2. เด็กชายพันโชค  ปวงคำ
 
1. นายมาโนชย์  มีมา
2. นางสาวสายทอง  แก้วนันทะ
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  สิทธิกรรม
2. เด็กหญิงหฤทัย  ปิกจุมปู
 
1. นางนวลปราง  ก๋าใจ
2. นางมาลี  หวังสันติธรรม
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวยุวดี  ยศวงค์
2. นายเกริกพงค์  ผลนานารถ
 
1. นายมาโนชย์  มีมา
2. นางสาวสายทอง  แก้วนันทะ
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายคุณภัทร  ลีลาพิพัฒน์
2. นางสาวมัณฑนา  ดวงมล
 
1. นางพรรณี  อุทธโยธา
2. นางเพียรผจง  บัณฑิตสมบูรณ์
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวชนิดา  โฮ
2. นางสาวณัฐวดี  นามวงศ์
3. นางสาวนิภาวรรณ์  ฟูแสง
4. นางสาวปิยะธิดา  ภิมุข
5. นางสาวพัชฌา  ศฤงคาร
6. นางสาวระวิวรรณ  ศรีอุดกัน
7. นายวิศรุต  ตันกูล
8. นางสาวสิริรัตน์  สุนสะดี
9. นางสาวอนัญญา  ฟูแสง
10. นางสาวอรัญญา  อินต๊ะรักษา
 
1. นางนิภาภรณ์  ปุณณพิชชา
2. นายวิชาญ  ปรังการ
3. นางสาวสาริณี  มิ่งขวัญ
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  นนศิริ
2. นางสาวกิตติยากร  ก๋ายะ
3. นางสาวจินดารัตน์  คำหลวง
4. นางสาวชุติกาญจน์  สนชาวไพร
5. นางสาวปทุมพร  คนึงคิด
6. นางสาววลัยพรรณ  มะลิวัน
7. นางสาวศุภาวัลย์  หอมนาน
8. นางสาวสิริยากร  สมอินทร์
9. นางสาวอนุชิดา  หอมอ่อน
10. นางสาวอัญญาลักษ์  ถนอมมิตร
 
1. นางกุลวดี  ตาจันทร์อินทร์
2. นางเพ็ญนีย์  ศรีคำ
 
90 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกิตติชัย  เมืองมูล
2. นางสาวจิดาภา  สิงสีทา
3. นางสาวจินตนา  อุทธิยา
4. นางสาวจุฑามาศ  แสนกัน
5. นายธีรศักดิ์  กาติ๊บ
6. นางสาวนิภาพร  สมเพชร
7. นางสาวพิมพ์วิภา  หมื่นสาย
8. นางสาวลักษณ์ชนก  ผิวผาด
9. นายวรวุฒิ  เฉียบเหลม
10. นางสาววิลันดา  แสงศรีจันทร์
11. นางสาวศุธิน  สมบุณร์นาค
12. นางสาวสุฎารัตน์    พิมเสน
13. นางสาวสุวิสา  หอมนาน
14. นางสาวอภิชญา  งามโนนทอง
15. นางสาวอรสา  ดอนมูล
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ภู่ษณะวิวัฒน์
2. นายพิษณุ  รัตนไพศาลกิจ
3. นายวิชาญ  ไชยมงคล
4. นางสาวเจนจิรา  เดชวงศ์ษา
 
91 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลี้ธนะรุ่ง
2. เด็กหญิงญาตาวี  พงษ์สมบูรณ์
3. เด็กหญิงณัฎฐนิช  ศักดิ์ศร
4. เด็กหญิงดวงนภา  หมั่นไร
5. เด็กหญิงทานุจิต  เหล่ารักผล
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองสุข
7. เด็กหญิงนริศรา  พรงาม
8. เด็กหญิงพีรัญญา  นามวงศ์
9. เด็กหญิงวรดา  ชัยดรุณ
10. เด็กหญิงวรรณพร  โสะสัน
11. เด็กหญิงสุภมาส  บัวเทศ
12. เด็กหญิงอริสรา  สิงห์แก้ว
13. เด็กหญิงอารยา  เมฆอากาศ
14. เด็กหญิงอินทุอร  อินต๊ะ
15. เด็กหญิงอุไรวรรณ  วงค์โป
 
1. นางสุรางค์  พรศิวะกุล
2. นายเจษฎา  มหาวงค์วรรณ
 
92 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัทธมน  สุริยะสมบูรณ์
2. เด็กชายนัทธวัฒน์  ปรานวิโรจน์
3. เด็กชายภาสกร  หมั่นค้า
 
1. นายธีระเดช  สองคำชุม
2. นายมงคล  แพ่งประสิทธิ์
 
93 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  เวชกามา
2. เด็กชายพสุพล  ฤดีใจ
3. เด็กหญิงเกวลีน  อยู่ดี
 
1. นายพิษณุ  รัตนไพศาลกิจ
2. นางภมรวรรณ  รัตนไพศาลกิจ
 
94 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75.63 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายศักดิ์ทวี  สีไม้
2. นางสาวสุนา  สิงห์แก้ว
3. นางสาวอรพรรณ  อินทะชื่น
 
1. นายกิฬาวุฒิ  เผ่าเครื่อง
2. นางสาวฟองนวล  ผลมาก
 
95 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีคำ
2. นายพิทยุตม์  กบคำ
3. นางสาวอรสินี  กันทะขู้
 
1. นายพิษณุ  รัตนไพศาลกิจ
2. นางภมรวรรณ  รัตนไพศาลกิจ
 
96 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงวริศรา   ผิวนวล
2. เด็กหญิงอรทัย   หะพะวงศ์
 
1. นายถนอม   ปิ่นแก้ว
 
97 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณฑริก   บุตรสิงห์
2. เด็กหญิงอมรดา  ฟูแสง
 
1. นายสันติ  หอมนาน
2. นายอรรถพล  ศรีสงคราม
 
98 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตน์  ไชยสถาน
2. นางสาวสุปวีณ์  กินโนนกอก
 
1. นายชาญชัย  พร้าวไธสง
 
99 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายนพรัตน์  บ่อเงิน
2. นางสาวอภิญญา  งานดี
 
1. นายพรชัย  วงค์สุวคันธ
2. นายพร้อมเพรียง  พูลผล
 
100 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นิธิธกรจารุวัชร์
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
101 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัสพร  เสาโมก
 
1. นางวลัยพร  ศิลป์กรีฑากุล
 
102 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายทวีทรัพย์  สายสอาด
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
 
103 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวสุภัทรา  ใจนำปน
 
1. นายสมบูรณ์   แก้วร่วมวงค์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณภัทร  จงประสิทธิ์กุล
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
105 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ฝาวดี
 
1. นางวลัยพร  ศิลป์กรีฑากุล
 
106 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวสุภารัตน์  ใจชุ่ม
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
 
107 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวพัชรีพร  ใจหลัก
 
1. นายสมบูรณ์   แก้วร่วมวงค์
 
108 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ทานัง
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
109 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  มาสุข
 
1. นางเขมณัฏฐ์  สุริยะป้อ
 
110 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกวินทิพย์  กันทะพร
 
1. นายศิริชัย  ธรรมศิริ
 
111 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวนิติยากร  สุนทรสนิท
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
112 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทราพร  ใจดี
 
1. นายปรีดา  จันทร์ลุทิน
 
113 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกาณ์  หน่อแก้ว
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
114 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกุลสตรี  ปัญญาดี
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
115 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวปุณฑริก  ประเสริฐสังข์
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
 
116 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจิตรติพงษ์  ชัยสิทธิ
2. นางสาวธนาภา  อธิกคีรีพงศ์
 
1. นางระวีวรรณ  ศรีพิเชียร
2. นางระวีวรรณ  ศรีพิเชียร
 
117 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  สวัสดี
2. เด็กหญิงณัฐนิช  พรหมมินทร์
 
1. นางประไพศรี  หงษ์หิน
 
118 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพร  ใจมา
 
1. นายไกรพงษ์  ฟูแสง
 
119 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  แซ่ย่าง
 
1. นางเขมณัฏฐ์  สุริยะป้อ
 
120 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวธิดามณี  โปร่งสุยา
 
1. นายธนัถสิทธิ์  ปันสม
 
121 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  มันตาพัน
 
1. นายอุดม  จินดาวงศ์
 
122 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายพร้อมพงษ์  คำวงษา
2. เด็กหญิงลายกนก  อิ๊นต๊ะสาร
3. เด็กชายวรากร  ทะยศ
 
1. นายวรรณะ  โพธิชะอุ่ม
2. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
123 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายศรายุทธ  ศรีจันทร์
2. เด็กชายศราวุธ  ขันคำ
3. เด็กชายอนุพงศ์  กาวิยา
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
2. นางมาลูน  ศุภการกำจร
 
124 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจรรยา  สุริยะ
2. นางสาวชลลดา  ทิพย์วรรณา
3. นายเบญจภัทร  ก้อนคำ
 
1. นายวรรณะ  โพธิชะอุ่ม
2. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
125 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวธวัลรัตม์  นามดี
2. นายวิชา  แสงหล้า
3. นางสาวศิริประภา  วิชัยวุฒิ
 
1. นางสาวนุสรา  เทพบัณฑิต
 
126 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
127 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายสงกรานต์  หาญจริง
 
1. นางสุขศรี  ปัญญา
 
128 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวรมณียา  ศรีชัย
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
129 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  รุ่งระวี
2. นางสาวธนพร  วิชัยดิษฐ์
3. นางสาวนงนภัส  คะมณีวรรณ
4. นายนภัสทิน  ปวงโพธิ
5. นายพร้อมทรัพย์  สุวรรณโน
6. นายรัชชานนท์  กมลเพชร
7. นางสาวสุดารัตน์  พันธุ์วงศ์
8. นางสาวสไบแพร  ดอนปัน
9. นายอภิสิทธิ์  เครือแสนธิ
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
130 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายธนญชัย  วงศ์ใหญ่
2. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
3. เด็กชายพงค์พล  สนชาวไพร
4. นางสาวรัตนากร  วงศ์ใหญ่
5. นายวัชรพงศ์  ชมชื่น
6. เด็กหญิงศิริพร  ชมวดี
7. นายสุภัทโชค  เสาร์จันทร์
8. นางสาวอทิตยา  ใจกล้า
9. เด็กหญิงอัมพิกา  วัฒนศิลป์
 
1. นายสุชิน  จันทปุณณานนท์
2. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
131 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายชัยมงคล  จารุจิตร
2. เด็กชายธนญชัย  วงศ์ใหญ่
3. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
4. เด็กหญิงนัชชา  ศิริขวา
5. เด็กชายพงค์พล  สนชาวไพร
6. นายพินิจนัน  กันทะสอน
7. นางสาวรมณียา  ศรีชัย
8. นางสาวรัตนากร  วงศ์ใหญ่
9. เด็กชายวรวัฒน์  กองสุข
10. นายวัชรพงศ์  ชมชื่น
11. นายวิชาฤทธิ์  จันทร์อุดม
12. เด็กหญิงศิริพร  ชมวดี
13. นายสุภัทโชค  เสาร์จันทร์
14. เด็กชายอนันตชัย  ทองนอก
15. เด็กชายอานนท์  ชายวิชัย
 
1. นายสุชิน  จันทปุณณานนท์
2. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
132 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  ใจหล้า
2. นางสาวกมลชนก  รุ่งระวี
3. นายชยานันต์  กันทา
4. นางสาวณิชชยนันท์  หอมผล
5. นางสาวณิฌาภัทร  ภิญโญ
6. นายธนภัทร  บุญธีระเลิศ
7. นายพร้อมทรัพย์  สุวรรณโน
8. นายรัชชานนท์  กมลเพชร
9. นายฤทธิชัย  เผาป้อ
10. นายวิศรุต  ฮิราโน่
11. นายศุภกร  ดอนทิพย์ธรรม
12. นางสาวสุดารัตน์  พันธุ์วงศ์
13. นางสาวสุพัตรา  พันธุ์วงศ์
14. นางสาวสไบแพร  ดอนปัน
15. นายอภิสิทธิ์  เครือแสนธิ
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
133 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  กวางทอง
2. นายจิรายุ  ริมชุม
3. เด็กชายชวลิต  พัยวิกุล
4. นายณัฐชนน  ชนะชัย
5. นางสาวณัฐสุดา  ซองเนเรต์กร้อสซอง
6. นายทวีสันต์   เชื้อสะอาด
7. นางสาวทิพย์พาสุคนธ์  สามาพัด
8. นายธนันชนัย  ทองรัตน์
9. นางสาวธัญพร  ภัทรธนวัชต์
10. นางสาวนันท์นภัส  วารีกุล
11. นายบุญญินท์  นาแพร่
12. นางสาวปรียาฉัตร  วงศ์ประพันธ์
13. เด็กชายปัชยากร  ยะตา
14. นางสาวพรรณนภา  ตันชุ่ม
15. นายพร้อมทรัพย์  สวรรณโน
16. เด็กชายพัชรพล  บุญเรือง
17. นายภคนันท์  พรมตุ้ม
18. นายภาณุวิทย์  ถูกนึก
19. นางสาวรุจิรา  ละม้าย
20. นางสาวลักษณพร  มูลมาก
21. นางสาววนัสนันท์  แสงศรีจันทร์
22. นางสาววราคณา  เมืองมา
23. นายศักดิ์นรินทร์  วงชารัตน์
24. นายศุภกร  โคบายาชิ
25. นางสาวศุภกานต์  ฟองจำ
26. เด็กหญิงสิรินัน  ตาปัญโญ
27. นายสิริภาส  กันธิวงค์
28. นางสาวสุนิตา  งานดี
29. นางสาวสุพัตรา  ห้อธิวงศ์
30. นางสาวสุรีย์นิภา  บุญโชติ
31. นางสาวอนุภา  ไชยเนตรเกษม
32. นายอภิสิทธิ์  เครือแสนธิ
33. นางสาวอัจฉรา  คำมี
34. นางสาวอารียา  คูชลตรา
35. นายเจตนิพัฒน์  บุญธรรม
36. นายเสฎฐวุฒิ  อุ่นแก้ว
37. นายไชยวัตร  เงิมฮอม
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
2. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
134 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกนกกาญจน์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวกมลพรรณ  ถาพะยอม
3. นางสาวกรกนก  โล่ประเสริฐ
4. นายกันตภณ  บัวตูม
5. นางสาวกุศลิน  มณฑาลพ
6. นางสาวจิดาภา  บุญสุข
7. เด็กหญิงจินตนา  คำดี
8. นางสาวจุฬาลักษณ์  เวียงคำ
9. นายชัยวัฒน์  มาไกล
10. นายนพัตธร  รักษาดี
11. นายนัฐพงษ์  เจริญ
12. นางสาวนันทินี  หอมนาน
13. นายนันทิพัฒน์  รักษาดี
14. นางสาวนารีรัตน์  อักษรไทย
15. นายปพน  สมศรี
16. นางสาวปวีณา  พานิชกุล
17. นางสาวปัทมา  คำรังษี
18. นางสาวปานใจ  ต้นวงศ์
19. นางสาวปิยะดา  ชัยภูมิ
20. นางสาวพิมพ์กมล  แสงศรีจันทร์
21. นายภัทรนันท์  เสาร์จันทร์
22. นายภาณุพงศ์  ปวนสิงห์
23. นางสาวมิกะ  ใจกล้า
24. นางสาวระวิวรรณ  ปันเขื่อนขัติ์
25. นางสาวรุ่งทิพย์  หอมนาน
26. นางสาววชิราภรณ์  ขจรจิรพันธ์
27. นายวธัญญู  วงศ์ดาว
28. นายวรเมธ  กันนิกา
29. นายวสุพล  มะลิกุล
30. นายวิชัย  คำดอน
31. นายวีรพงศ์  หอมนาน
32. นายวุฒิพงศ์  มะลิลา
33. นางสาวสุชานาถ  อินปั๋น
34. เด็กหญิงสุภัคศิริ  มะโนชัย
35. นายสุราเมฆ  ใจไหว
36. นางสาวสุรีย์มาศ  หอมนาน
37. นายอดิศักดิ์  อโนโพธิ
38. นางสาวอัจฉราภรณ์  หอมนาน
39. นางสาวอารยา  ชื่นใจ
40. นางสาวเฟื่องลดา  กาติ๊บ
 
1. นายกฤษณะ  เชียงแรง
2. นายชยากร  จิตศรัทธา
3. นายปวิช  มีศรี
4. นายมัทนะ  ธิหล้า
5. นางมาลูน  ศุภการกำจร
6. นายอภิสิทธิ์  แก้วบุญเสริฐ์
7. นายอัครเดช  จิตศรัทธา
8. นายเกียรติศักดิ์  วงศ์ใหญ่
 
135 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายพงษ์เทพ    แซ่ลิ้ม
 
1. นายรังสรรค์  ปินใจ
 
136 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายธราดล  สุยะต๊ะ
 
1. นายสุรเดช   ดอกมะลิ
 
137 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายอาชัญ  คุณารูป
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
138 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายวราเทพ  รัตนวรรณี
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
 
139 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวินี  วิลาชัย
 
1. นางสุขศรี  ปัญญา
 
140 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงภูฉนิษา  คำยัง
 
1. นายสวัสดิ์  ธีรานุสรณ์
 
141 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวสุรีย์นิภา  บุญโชติ
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
142 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินจันทร์
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
143 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายครรชิต  ชอบจิต
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
144 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายณัฐพนธ์  คงสถาน
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
145 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายจีระพงษ์  ก้อมวงศ์
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
146 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริญญา  กิตติสุนทรากุล
 
1. นายนคร  ผ่องใส
 
147 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แสนยาวิชัย
 
1. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
148 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวจตุพร  มาประสงค์
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
149 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวอันนา  เกิดทวี
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
 
150 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กชายเศรษฐวิศัลย์  จันทร์เงิน
 
1. นายดุริยะ  วงศ์ใหญ่
 
151 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายกิจการ  ปัญญาฟู
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
152 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายชุติพนธ์  สมบูรณ์วงษ์
 
1. นายชินวัชร์   ปินตา
 
153 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายวราวุธ  กองยา
 
1. นายภีรภูมิ  จินดา
 
154 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิกา  เกียสเสิ้น
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
155 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษบา  พนาบำรุง
 
1. นางพรวดี  ศรีวิชัยแก้ว
 
156 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวอินทิราพร  สมศรี
 
1. นายเอกชัย  นามหน่อ
 
157 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวนุชจรี  ใจเหล็ก
 
1. นางสาวนัฐกานต์  ศิริอาภรณ์
 
158 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธ์  เภตรา
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
 
159 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กชายศตวรรษ  หอมนาน
 
1. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
 
160 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายจิรกิตต์  อินจันทร์
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
161 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายยุทธนา  ก้อนคำ
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
162 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิสา  เผ่าก๋า
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
 
163 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลนิภา  ชลนิติญานนท์
 
1. นางสาวนิศาธร  กองมงคล
 
164 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวอชิรญาณ์  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
165 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาววริสรา  มากสุข
 
1. นางสาวนิศาธร  กองมงคล
 
166 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ   กราวทอง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เครือมา
3. เด็กชายฉัตริน  แสนศรี
4. เด็กหญิงชุติมณฑ์  ไชยสาร
5. เด็กหญิงฐิตามร  ชัยกุหลาบ
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปิยพันธุ์เสาวณี
7. เด็กหญิงณัฐพร  แย้มเนตร์
8. เด็กหญิงณัฐวิกา  กาวิน
9. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ผลงาม
10. เด็กชายธนากร  คำวง
11. นางสาวธนิดา  วงค์ไชย
12. เด็กหญิงนนทกานต์  ฟักแก้ว
13. นายนพคุณ  นุขันธ์
14. เด็กชายนพรัตน์  ทาทอง
15. เด็กหญิงปุณณิษา  วิรัตน์เกษม
16. เด็กชายพร้อมบุญ  อินทร์สาตย์
17. เด็กหญิงพัณณิตา  คำเขียว
18. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ไชยวงค์
19. เด็กหญิงมนัญชยา   เม้าพิมพ์พา
20. เด็กหญิงรสริน  จินดาพานิช
21. เด็กหญิงรัธฎาพร  บุญวงค์
22. เด็กหญิงรุ้งไพลิน  บัวเทศ
23. เด็กหญิงลลิตภัทร  เชี่ยวชาญ
24. เด็กหญิงลักษมี  อินต๊ะเสนา
25. เด็กหญิงวทิยาพร  วงศ์ประสิทธิ์
26. เด็กหญิงวรัญญา  สุภารักษ์
27. เด็กหญิงวรินรำไพ  เทพทองคำ
28. เด็กหญิงศุภษา  ต๊ะวงค์
29. เด็กชายสมรักษ์  ฟูแก้ว
30. เด็กหญิงสมิตา  บัวเทศ
31. เด็กหญิงสรวีย์  มะเทวิน
32. เด็กหญิงสิริรัตน์  ธรรมยศ
33. เด็กหญิงสุประภา  อุตตะรี
34. เด็กหญิงสุวรรณา  ชนะวงศ์
35. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เมืองอินทร์
36. เด็กหญิงอภิชญา  สุวภาพ
37. เด็กหญิงอวิกา  ตันกูล
38. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หาญจริง
39. เด็กหญิงเมธาวี  เจนใจ
40. เด็กหญิงเสาวนีย์  ปิงวงค์
 
1. นายกวี  บุญกว้าง
2. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
167 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  บ้านสระ
2. เด็กชายกมลชัย  วิไลรัตน์
3. เด็กหญิงจิราเจตน์  จันทร์เงิน
4. นายชนินทร์  ปิจจวงค์
5. นายฐานุตต์  ช้างสาร
6. เด็กหญิงทิพย์นิรันดร์  เนียมสีนเทียะ
7. เด็กชายธนกฤต  ถาแก้ว
8. เด็กชายธนกฤต   ถาแก้ว
9. เด็กชายธนพล  อ้อยบำรุง
10. เด็กชายธนภัทรพล  แทนรอด
11. เด็กหญิงธมนวรรณ  คล่องแคล่ว
12. เด็กชายนราวิชญ์  หนูพันธ์
13. เด็กชายปิยะพงษ์  มูลศรี
14. เด็กชายปิยะพล  มูลศรี
15. เด็กหญิงพัชรี  สิทธิ
16. เด็กหญิงพัชรี   สิทธิ
17. เด็กชายภานุพงษ์  บ้านสระ
18. เด็กชายวชิรวิชญ์  คำลือ
19. เด็กหญิงวรกานต์  ขยัน
20. เด็กชายวรากร  ช้างสาร
21. เด็กชายวัชรกร  ถิ่นแถลบ
22. เด็กหญิงวิริยา  แสนหลวง
23. เด็กหญิงศิริขวัญ  ฟ้าแลบ
24. เด็กหญิงศุจีภรณ์  บัวแก้ว
25. เด็กชายสหรัฐ  น้ำสา
26. เด็กหญิงสุพิชชา  ถาคำ
27. เด็กชายสุวัฒน์  นาปรัง
28. เด็กชายอรรถวุฒิ  ฟ้าแลบ
29. เด็กชายเมธิชัย  รัตนแพทย์
 
1. นายอนุพงษ์  กาหลง
 
168 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  สมวัน
2. นางสาวกรวลัย  สพานแก้ว
3. นางสาวกฤติยาภรณ์  วงศ์เมือง
4. นางสาวกุลธิดา  แก้วเล็ก
5. นางสาวกุลประภัสสร์  ไชยเมือง
6. นายจารุเกียรติ  นิติกุลวรรักษณ์
7. นางสาวจิรัชญา  ทองใจ
8. นางสาวฉันทิกา  อินทรากูล
9. นางสาวชนิภา  ยาจะ
10. นางสาวชลิตา  บุญโชติ
11. นางสาวดนัยยา  ศรีสุริยะธาดา
12. นางสาวธัญวรัฒน์  อยู่สบาย
13. นายนพอานันทน์  วัตตนะชัย
14. นางสาวนฤวรรณ  รุ่งศุภตานนท์
15. นายปณชัยพงศ์  กุนศิล
16. นางสาวประณยา  บุญสุข
17. นายพงศ์พนัส  เพิ่มการ
18. นางสาวพรโอบอุ้ม  วงศ์วิลาศ
19. นายพีรกานต์  ทาจินะ
20. นางสาวรุ่งฤดี  เชี่ยวชาญ
21. นายศตายุ  ไชยวงค์
22. นางสาวศิริโสภา  ไชยภักดี
23. นางสาวศุภรนันทน์  สุนทรพงศ์
24. นายศุภวัฒน์  วงศ์ษา
25. นายสหัสชัย  ไชยวงค์
26. นางสาวสุจิตราภรณ์  สุริยะ
27. นางสาวสุจิตราภา   ไชยมงคล
28. นางสาวสุปรียา  เจริญจักร
29. นางสาวสุพัตรา  อุดคำ
30. นายอัชเชวะ  ชุ่มวงค์
31. นางสาวอาทิตยา  หูเขียว
 
1. นายกวี  บุญกว้าง
2. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
169 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  ดอกคำ
2. นางสาวกัญญารัตน์  กันยา
3. นายขัตติย์ราช  เจือจาน
4. นางสาวจตุพร  บ้านสระ
5. นางสาวจุฑามาศ  ศรีอ่อน
6. นายชยังกูร  จันทวงศ์
7. นางสาวณัฐณิชา  เร่งประเสริฐกุล
8. นางสาวทัศนียวรรณค์  วงศ์เรียน
9. นายนพฤทธิ์  บ้านสระ
10. นางสาวนิลาวรรณ  แสนบ้าน
11. นางสาวปนัดดา  มังคราช
12. นายปรัชญากร  ประสงค์
13. นายปรัชญาณัชญ์  ดวงใจ
14. นางสาวพัชรพร  เมืองก้อน
15. นางสาวพิญญา  ศรีธิยี่
16. นางสาวรัตนาภรณ์  ฟ้าแลบ
17. นางสาวรัตนาวดี  บัวแดง
18. นางสาวรุจิรา  คำลือ
19. นางสาววณัฐษา  ยะถาป่าน
20. นายศิวกร  บ้านสระ
21. นางสาวศุภาวรรณ  ดอนลาว
22. นายสิทธิโรจน์  สืบแสน
23. นางสาวสุณิสา  ทองเสม
24. นางสาวสุพรรษา  มูลศรี
25. นางสาวสุพัชราพร  ถาคำ
26. นางสาวสุพัตรา  แสงแก้ว
27. นางสาวสุรัญชนา  กองแก้ว
28. นายสุริยศักดิ์  อุ่นตาล
29. นางสาวอรอุมา  หมั่นการ
30. นางสาวเมธาวี  คำบุญเรือง
 
1. นายอนุพงษ์  กาหลง
 
170 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญพร  คงถือมั่น
2. นายนนทิยุต  เทียนไทย
3. เด็กชายนพรุท  อุปนาม
4. เด็กชายนันทพันธ์  นามดี
5. เด็กหญิงปวริศา   รวมหมู่
6. เด็กหญิงศิริญญากร  กองมงคล
7. นางสาวสุปรีญา  คำสุข
8. นางสาวอาทิตยา  คำปาตัน
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มาไกล
10. นายเมธานนท์  อุปนาม
 
1. นางสาวสุญาณี  เย็นใจ
 
171 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ประดิษฐ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เพ็ญศิริ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยมงคล
4. นายปฏิภาณ  ภาชนะ
5. เด็กชายพรรธนกรณ์  เดชาสินธ์เจริญ
6. เด็กหญิงพิฐอร  กิติวีระพงศ์
7. เด็กหญิงสุภาพักตร์  เย็นจิต
8. เด็กหญิงอาทิตยา  ตมนอก
 
1. นายพิชิตชัย  คะเน
2. นางสาวยลดา  ณีระพนธ์
 
172 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวกันยาฐิพร  อินจ๋อย
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์  หัวนา
3. นายชัชพงศ์  สมเพชร
4. นายภานุพงศ์  จันทโรจน์
5. นายรัฐสภา  อินธิมา
6. นางสาวสุนันทา  ขัติยศ
7. นายอนุชา  น้ำปี้
8. นายอนุชา  เผ่าเต็ม
9. นางสาวอรยา  กันทะเนตร
10. นางสาวเจนจิรา  ก๋าคำ
 
1. นางสาวสุญาณี  เย็นใจ
 
173 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  เดชบุญ
2. นายณัฐวัฒน์  จารุวิรุฬห์
3. นายทศพร  มณีรัตน์
4. นายธิติวุฒิ  ไชยวุฒิ
5. นางสาวปวีณา  แสงมะโน
6. นายยุรนันท์  กุมารแก้ว
7. นางสาวสุวนันท์  ภาชนะ
8. นางสาวอรุณทิพย์  พิกุล
 
1. นายพิชิตชัย  คะเน
2. นางสาวยลดา  ณีระพนธ์
 
174 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงกุลธิดา  สุทธวงค์
3. เด็กหญิงณัฐพร  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญชื่น
5. เด็กชายธีรวัฒน์  ผู้ประเสริฐผล
6. เด็กชายนพชัย  ทิสา
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นายพงษ์สิริ  บุญชื่น
 
175 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณินท์  พันธสีมา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หงษ์หิน
3. เด็กหญิงนรมน  ณ ลำปาง
4. เด็กหญิงนริศรา  งามหน้า
5. เด็กหญิงภัคจีรา  บุญเก่ง
6. เด็กหญิงสุภาพักตร์  เย็นจิต
 
1. นายพิชิตชัย  คะเน
2. นางสาวยลดา  ณีระพนธ์
 
176 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  เดชบุญ
2. นางสาวจีรพรรณ  ทิพย์วงศ์
3. นางสาวชนิภรณ์  ไชยวงศ์
4. นางสาวปวีณา  แสงมะโน
5. นางสาวพรพธู  ใหม่วงศ์
6. นางสาวสุวนันท์  ภาชนะ
 
1. นายพิชิตชัย  คะเน
2. นางสาวยลดา  ณีระพนธ์
 
177 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกรุณา  ใจปัญญา
2. นางสาวกัญญารัตน์  วงศ์หลวง
3. นางสาวกัญญ์วรา  ทุมพร
4. นางสาวกัลยรัตน์  บุญพรประเสริฐ
5. นางสาวพิมวรีย์  แสงศรีจันทร์
6. นางสาวรัชฎาภรณ์  นาต๊ะ
 
1. นางธิติยา  อาจบำรุง
2. นางระวีวรรณ  ศรีพิเชียร
 
178 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุญยืน
2. เด็กหญิงตะวันฉาย  ชัยวรรณ์
3. เด็กหญิงนริศรา  ภาชนนท์
4. เด็กหญิงปรียารัตน์  ศรีพุก
5. เด็กหญิงพัทธนันท์  วงศ์วรรณ
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  แย้มวงษ์
7. เด็กหญิงวิยะดา  วิบุญมา
8. เด็กหญิงอันธิกา  ทองคำ
9. เด็กหญิงเกวลิน  ถุงแก้ว
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
2. นายพงษ์สิริ  บุญชื่น
3. นางสาวอำพา  ไชยภาพ
 
179 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวญาณินท์  พันธสีมา
2. เด็กหญิงณพัฐอร  กิติวีระพงศ์
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หงษ์หิน
4. เด็กหญิงนริศรา  งามหน้า
5. นางสาวนิตา  ผลทอง
6. เด็กหญิงภัคจีรา  บุญเก่ง
7. เด็กหญิงสุภาพักตร์  เย็นจิต
 
1. นายพิชิตชัย  คะเน
2. นางสาวยลดา  ณีระพนธ์
 
180 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  สมควร
2. นางสาวธิดาญา  ปาละวงษ์
 
1. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
 
181 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  เดชบุญ
2. นางสาวจีรพรรณ  ทิพย์วงศ์
3. นางสาวชนิภรณ์  ไชยวงศ์
4. นางสาวปวีณา  แสงมะโน
5. นางสาวพรพธู  ใหม่วงศ์
6. นางสาวพิมพ์ธารา  ชัยวุฒิ
7. นางสาวสุวนันท์  ภาชนะ
8. นางสาวอรุณทิพย์  พิกุล
 
1. นายพิชิตชัย  คะเน
2. นางสาวยลดา  ณีระพนธ์
 
182 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสรา  บุญเทพ
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีกันชัย
3. เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีกันชัย
4. เด็กหญิงพนิดา  หมอยาดี
5. เด็กหญิงพานทอง  บุญตัน
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  รุ่งเรือง
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  เรืองศรี
8. เด็กหญิงวัชราภรณ์  มหาวงศนันท์
9. เด็กหญิงวิมลศิริ  อินทนนท์
10. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชัยมงคล
11. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สมคิด
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปาวิชัย
13. เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่หาญ
14. เด็กหญิงสุภัสรา  ศรีเพชร
15. เด็กหญิงอนุสรา  มหาวงศนันท์
16. เด็กหญิงอัปสร  ชำนาญ
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
2. นางพิมใจ  พรมสี
3. นายสุชาติ  ยอดมงคล
4. นางอนุพัฒชลี  กุลสะโมรินทร์
5. นางอมลวรรณ  แก้วโสม
 
183 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวณัฐชา  ไชยโรจน์
2. นายธนกฤต  อุไชยา
3. นางสาวธัญพิชชา  แจ้งสว่าง
4. นายธิติวุฒิ  ทรายคำ
5. นางสาวปริฉัตร  ลือชา
6. นายปรเมศ  ฟองจำ
7. นางสาวพรพรรณ  สุตะโคตร
8. นายวัฒนชัย  สิงห์จันทร์
9. นางสาวสรัลพร  พระวิสัตย์
10. นางสาวสุภาวดี  สีกล่อม
11. นางสาวสโรชา  เสริฐปัญญา
12. นางสาวเพชรไพลิน  คำเขียว
13. นางสาวโฉมธิดา  ล่ำแน่น
 
1. นายชินวัชร์   ปินตา
2. นายธนกฤต  เทพมงคล
3. นางสาวปวิตรา  พงษ์คำ
4. นายเทศนิต  เจริญปัญญาเนตร
 
184 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  สุใจยา
2. นางสาวชลาลัย  ฟองคำ
3. นางสาวนิลาวัลย์  สุกันทอง
4. นางสาววรรณ  ทานะ
5. นางสาววรัญญา  ปานศรี
6. นางสาวสุพิณยา  ไชยมงคล
7. นางสาวสโรชา  สายวงศ์เบี้ย
8. นางสาวอรทัย  มาไกล
 
1. นางเสียงพิณ  ฉิมสะอาด
 
185 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กชายชลวุธ  คำสอน
2. นางสาวชุติมา  ดาวคำ
3. เด็กชายวีรยุทธ  วิริชัย
4. นายวุุฒิพงศ์  หลวงใจ
5. นายหัสดิน  อินต๊ะเนตร
 
1. นายสุชาติ  ยอดมงคล
2. นางอมลวรรณ  แก้วโสม
 
186 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นายกฤษฎาภรณ์  จำแน่
2. นายจักรพงษ์  บรรจง
 
1. นายสุชาติ  ยอดมงคล
2. นางอมลวรรณ  แก้วโสม
 
187 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายธนวรรต   สมฤทธิ์
2. เด็กชายธีรภพ  หาลือ
3. เด็กชายบุญอนันต์   แลสันกลาง
 
1. นายชัยพฤกษ์  บุญเรือง
2. นางสุพิน  กันทา
 
188 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ  เบ็ญชา
2. เด็กชายปกรณ์  ปรีเปรม
3. เด็กชายศิรวิทย์  ผาเงิน
 
1. นางอนัญญา  สมฤทธิ์
 
189 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายปริญญา  มูลไชยะ
2. นางสาวพิมชนก  คำแปง
3. นายลัภพงศ์  ซาวทองคำ
 
1. นางสุนันทา  อ้ายสุรินทร์
2. นางอรพิน   ปันสุวรรณ
 
190 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายพันธกานต์  ศรีหมอก
2. นายพิชัย  พรรดา
3. นายมนัญชัย  จันทิมา
 
1. นางอนัญญา  สมฤทธิ์
 
191 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงชิตานันท์  เมืองมูล
2. นางสาวสาวิตรี  สาระคาม
3. นางสาวสุธินี  ไกลถิ่น
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
 
192 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ไทยทาน
2. นางสาวณัฐนิช  เมืองมูล
3. นางสาวนุสรา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
 
193 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  วิจิตร
2. นายนภาราษฎร์  อำรุงธารา
3. นายพลกฤษณ์  บัวนาค
 
1. นางศิริพร  จำปาไหล
2. นายอรุณ  จำปาไหล
 
194 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกังสดาล  ใจกล้า
2. เด็กหญิงนฤมล  ทะนันไชย
3. เด็กหญิงวรรณิดา  ไทยเหนือ
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  หงษ์ยี่สิบสี่
5. เด็กหญิงสุมณทิพย์  มงคลการ
6. เด็กหญิงอนันตญา  ยอดมงคล
 
1. นางสาวพนิดา  ดวงทิพย์
 
195 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญเกิด
2. เด็กหญิงชรณ์ธันย์  พันธุปาล
3. เด็กหญิงทิษวรรณ  ศรีนิล
4. เด็กหญิงนิจฉรา  ภิญโญ
5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พรมศรี
6. เด็กหญิงอภิชญา  นวลนาค
 
1. นางนัยนา  ประวงศ์เทพ
 
196 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  ไชยมงคล
2. นางสาวธิดารัตน์  สุกันทอง
3. นายศราวุธ  จันทร์จม
4. นางสาวศุภนัน  สมฤทธิ์
5. นางสาวศุภนุช  สมฤทธิ์
6. นางสาวเกศนีย์  ชัยจันดี
 
1. นางศรีดา  กันทะวงศ์
 
197 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  เบ็ญชา
2. นางสาวธันยธรณ์  รัศมี
3. นางสาววริศรา  มหาวงศ์
4. นางสาวอุตรานุช  มูลเมือง
5. นางสาวเจนจิรา  ถึงคำ
6. นางสาวเอวิกา  จันทร์มูล
 
1. นางนัยนา  ประวงศ์เทพ
 
198 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัฏฐิกา  คำมา
2. เด็กชายธนวัฒน์  วงศราษฎร์
3. เด็กชายสารินทร์  ไกลถิ่น
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
 
199 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงกิตติวรา  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงมณีเนตร   สุคันธมาลา
3. เด็กหญิงศศิประภา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวจำนงค์   ไชยมงคล
2. นางสุพิณ  กันทา
 
200 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  แสงสุวรรณ์
2. นางสาวกาญจนา  ศรีจันทร์
3. นางสาวสินิทธา  สุทำ
 
1. นายมนตรี  รอตเสวก
2. นางวิไลวรรณ  รอตเสวก
 
201 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวชญาภรณ์  คุมใจ
2. นายศิวกร  เขจร
3. นายเมธารัตน์  จันจม
 
1. นางอนัญญา  สมฤทธิ์
 
202 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิพร  หอมนาน
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  คำบุญเรือง
3. เด็กชายเอกชัย  ไชยยันโต
 
1. นายมนตรี  รอตเสวก
2. นางวิไลวรรณ  รอตเสวก
 
203 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กชายกำพล  ขยัน
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  คิดดี
3. เด็กหญิงวัชราลักษณ์  กองแก้ว
 
1. นายพรชัย  แก่นเขียว
 
204 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวนรีกานต์  เทพวงศ์
2. นางสาวศศธร  อินเหลา
3. นางสาวศศิประภา  ไชยมงคล
 
1. นายกิตติภณ  เพียรจริง
2. นายปิติ  โกฎยา
 
205 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายชัยพิพัฒน์  อินเต็ม
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  ไชยคำวงศ์
3. นางสาวนงลักษณ์  หัวนา
 
1. นางธาราจันทร์  สินธุพรหม
2. นายสุขสันต์  หอมนาน
 
206 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ธิลาใจ
2. เด็กหญิงวรรณิษา  คิดงาม
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ใจมิภักดิ์
 
1. นางพรสาย  ศรีตระกูล
2. นางลัดดาวัลย์  ศรีสุข
 
207 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงพินนภา  บัวแดง
2. เด็กหญิงรัศมี  แซ่โซ่ง
3. เด็กหญิงอนัญญา  แซ่จ๋าว
 
1. นางจุฑารัตน์  ชิดสนิท
2. นายสยาม  ชิดสนิท
 
208 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวชนิภรณ์  บัวแก้ว
2. นางสาวยุพิน  วารีนิยม
3. นางสาวสุดาพร  เตรียมพยุง
 
1. นางจุุฑารัตน์  ชิดสนิท
2. นายสยาม  ชิดสนิท
 
209 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงกุลชลิฎา   ธรรมสอน
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ภูมิสายดร
3. เด็กหญิงรวิสรา  ทิศานุรักษ์
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
2. นางสุพิณ  กันทา
 
210 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงพรไพลิน  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงวรนุช  ศักดิ์สิทธานุภาพ
3. เด็กหญิงอรนุช  แซ่มั่ว
 
1. นางธนพรรณ  ทวีโค
 
211 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวจิรานุช  คำมา
2. นายชนินทร์  หาญจริง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ภิมุข
 
1. นางกรณ์วิการ์  สมฤทธิ์
2. นางสายธาร  เลิศทอง
 
212 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายชูศักดิ์  ยั่งยืนศิริอนันต์
2. นายวิศรุต  ศรีวิราช
3. นายอาทิตย์  อนุชิตวรการ
 
1. นางธนพรรณ  ทวีโค
 
213 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงกชกร   อ่อนจิตร
2. เด็กหญิงพรภิมล   คนดี
3. เด็กหญิงวรรณวลี   สารบุรุษ
 
1. นางสาวจำนงค์   ไชยมงคล
2. นางสุพิณ  กันทา
 
214 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  หมายจริง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญปั๋น
3. เด็กหญิงอารยา  กาติ๊บ
 
1. นางสุทิน  จันธิมา
 
215 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวสุชานันท์   วงค์ไชย
2. นางสาวอังค์วรา   แสนสาร
3. นางสาวเสาวภา  ใหญ่วงค์
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
2. นางสุพิณ  กันทา
 
216 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  กาติ๊บ
2. นายศตคุณ  วิงวอน
3. นางสาวสุภัตรา  จันทร์เชียงมา
 
1. นางสุทิน  จันธิมา
 
217 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิธิพร  แหวนคำ
2. เด็กชายวันเฉลิม  อินต๊ะขัน
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญถึง
 
1. นายกิตติกรกวิน  ปิ่นแก้ว
2. นางนารีนารถ  อภัยลุน
 
218 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวธารทิพย์  ก้อนแก้ว
2. นางสาวมณฑิยา  ตาหมี่
3. นางสาวศรัณย์พร  ก้อนแก้ว
 
1. นางวรรณพร  กาติ๊บ
2. นางศิริรัตน์  จองพินิจสถิต
 
219 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายสิปปกร  อุทะวัง
2. เด็กหญิงสุปรียา  ยาวิละ
 
1. นางภคอร  สมฤทธิ์
2. นางสาวสุดาวดี  นามวงศ์
 
220 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาศิริ  ศุภรัตน์อังกูร
2. เด็กชายสหัสวรรษ  วีระชัย
 
1. นางสาวพัชรี  สารงาม
2. นายวัชระ  การสมพจน์
 
221 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลจิรา  สมศรี
2. เด็กหญิงชุติมา  กาติ๊บ
 
1. นายชัยวุฒิ  กันทะมูล
2. นางสาวศลักษมณ์คุณ  แสนเมืองใจ
 
222 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายรชต  หันตุลา
2. เด็กหญิงเนติไทย  ไชยโย
 
1. นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา
2. นางสาวสุพัฒน์  ยังมั่ง
 
223 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายนิธิพันธ์  คงสุวรรณ
2. นางสาวศุภนุช  วงศ์จินดารักษ์
 
1. นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์
2. นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา
 
224 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายธรรมนูญ  บุญต่อ
2. นายปฏิพล  สุริยะวงศ์
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
225 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนนท์  เมืองวงศ์
2. เด็กชายมัฆวาน  คำมี
 
1. นายยศ  กันทายวง
2. นายวัชระ  การสมพจน์
 
226 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณภา  มหาบุตร
2. เด็กหญิงสุรภา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวภัทรจิต  ดิลกเดชาพล
 
227 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายณัฐพล  จันทรวงศ์
2. นายวรพงศ์  จินดาพานิช
 
1. นายยศ  กันทายวง
2. นายวัชระ  การสมพจน์
 
228 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายธนากร  สุไว
2. นายนนทพัทธ์  คำมา
 
1. นางจารุวัฒน์  ชูไว
 
229 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  แววงาม
2. เด็กหญิงธนัชพร  ถาใจ
 
1. นางจิรปรียา  ชัยทะ
2. นางสาวจิรสุดา  จุ๋มปี๋
 
230 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนาตยา  บุตรดี
2. เด็กหญิงอัมรินทร์  แก้วยศ
 
1. นางภคอร  สมฤทธิ์
2. นางสาวสุดาวดี  นามวงศ์
 
231 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายชนินทร์  เบ้าทอง
2. เด็กชายราเมศวร์  นิจคำหาร
 
1. นางศิริขวัญ  วงค์ชุมพันธ์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  การเกณขาย
 
232 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  ทาระจีน
2. เด็กชายพงศธร  ขุนกิจ
 
1. นายนาวิน  กาวี
 
233 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิ่นกนก  นันต๊ะภูมิ
2. เด็กหญิงพิชชาพร  เดชะบุญ
 
1. นางสาวจิรสุดา  จุมปี๋
2. นางราตรี  คำปัน
 
234 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวนภัสกร  พันธวงค์
2. เด็กหญิงปทุมเกสร  มะโนสีลา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ใจการ
2. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
 
235 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  ธาราธร
2. นายศรศิลป์  สุริยะชัย
 
1. นางสาวจิรสุดา  จุมปี๋
2. นางสาวณัฐณี  อินทวงษ์
 
236 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  ศิริทรัพย์ปัญญา
2. นายธีรวัฒน์  กุลต๊ะ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ใจการ
2. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
 
237 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  ยะนา
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สมณะ
 
1. นางศิริขวัญ  วงค์ชุมพันธ์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  การเกณขาย
 
238 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  จันต๊ะวงค์
2. นายรัฐพงษ์  นันตาแพร่
 
1. นายนาวิน  กาวี
 
239 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  แสงพูนทรัพย์
2. นายสุทัศน์  เผ่าตุ้ย
 
1. นายนาวิน  กาวี
 
240 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายภูสิทธิ  ศุภนาถเกรียงไกร
2. นายศุภเกียรติ  สบบง
 
1. นายญวน  ศรีชัยคำ
2. นางศิริขวัญ  วงค์ชุมพันธ์
 
241 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายนันทพงษ์  วงษ์นภาไพศาล
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  โนนทิง
3. เด็กชายพัฒนา   แซ่เล่า
 
1. นายจรัล  ฟังเร็ว
2. นายนันท์  ก้อคำ
 
242 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  กิติสิทธิ์
2. เด็กหญิงจุฑาธิปย์   สักลอ
3. เด็กหญิงนุชวรา   แก้วใจมา
 
1. นายศิริขวัญ  ท้าวล่า
2. นางสาวอำพรรณ  กันทวงค์
 
243 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวคาศิยา  เซ็ง
2. นางสาวณัฐฐาพร  ลอง
3. นางสาวนารีนาฏ  ตันกุล
 
1. นายสมัย  จันทาทุม
2. นายอิทธิพล  อินดำรงค์
 
244 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวปรียาพร  สุริโย
2. นางสาวปาริชาติ  สมศรี
3. นางสาวโยธกา  ธรรมไชยกุล
 
1. นายเอกพงษ์  แก่นจันทร์
2. นายไพบูลย์  ภิญโญ
 
245 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  พินิจ
2. นางสาวนัทธมน  การเร็ว
 
1. นางกัลยา  เป็กเครือ
 
246 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายจักรี  เบ้าเหนียว
2. นางสาวบุษกร  แสงแก้ว
 
1. นางสาวนรินทร์ทิทย์   ชำนาญยา
2. นางสาววัลยา  นาสาร
 
247 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายธิติพล  เก่งสงวนสิทธิ์
2. เด็กชายธีรพล  ชาติชาตรี
3. เด็กชายพงศ์ภัค  ตาปวน
 
1. นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
 
248 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายปุญญพัฒน์  โนนทิง
2. นายพัฒนา  แซ่เล่า
3. นายสนธยา  พินิจชัยวงศ์
 
1. นายจรัล  ฟังเร็ว
2. นายนันท์  ก้อคำ
 
249 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  ท้าวตั๋น
2. นายณัฐภัทร  นิยมไทย
3. นางสาวเกศินี  หรรษาวณิชกุล
 
1. นางศิวาพร   เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
 
250 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  เชียงแรง
2. นายณัฐพล  คำมา
3. นายวรกานต์  กราบทูล
 
1. นายญวน  ศรีชัยคำ
2. นางศิริขวัญ  วงค์ชุมพันธ์
 
251 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายภูษิต  ศิริพานกุล
2. เด็กชายอธิวัฒน์  แซ่เติ๋น
3. เด็กชายอัครเดช  แซ่หาญ
 
1. นายณัฐดนัย  คำคง
2. นายนันท์  ก้อคำ
 
252 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายกษาปณ์ชน   เชียงแสน
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  นิมิตณรงค์ชัย
3. เด็กชายวชิรวิทย์  มานะสิทธิชัย
 
1. นายชญานัท  บัวหลวง
2. นายพิภพ  ยอดอ้อย
 
253 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายทนุธรรม  ดอกคำ
2. นายนคเรศ  สมโรย
3. นายศักดิ์พิพัฒน์  จันทร์ธิมา
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
254 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  คำปัญโญ
2. นายณัฐวุฒิ  ขยันขาย
3. นายสุวิจักขณ์  บุญวงศ์
 
1. นายเกชา  ธรรมขันแก้ว
2. นายไกรฤกษ์  ปัญโญใหญ่
 
255 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายชนกันต์  ราชคม
2. นายพงษกร  พนัสสิตานนท์
3. เด็กหญิงศลิษา  เดชบุญ
4. นายเมธี  รวมสุข
 
1. นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. นายอภิวัฒน์   พวงลำใย
 
256 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  ใจซื่อ
2. นายชัยมงคล  ฉัตรเชิดตระกูล
3. นายณรงค์กรณ์  สนิท
4. นายธวัชชัย  ใจเย็น
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
257 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวิทย์  คำยั่งยืน
 
1. นายเกียรติชัย  ธรรมโชติ
 
258 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ฟองอินทร์
 
1. นางสาวธนัชชา  แก้วเทพ
 
259 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายพีรพล  วาวงศ์มูล
 
1. นางพรพิศ  หลวงสุภา
 
260 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลาชะเกตุ
 
1. นางเพียงใจ  รัตนวงศ์
 
261 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายจิราสิทธิ์   อัง
 
1. นางสาวรัชญา  ชูคำ
 
262 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวญาณิศา  ศรีจันทร์
 
1. นางนรรท์ทวรรณ  ยอดสาร
 
263 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายศุภการ  ชัยดรุณ
 
1. นางสาวอภิรยา  แก้วสาร
 
264 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงวธูสิริ  ศรีนาม
 
1. Mrs.Medilyn  Cardeinte
 
265 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงอังคณา  ศรีเทพ
 
1. นางจรัญญา   บัวดี
 
266 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวศิริพรรณ  ฟูแสง
 
1. นางรวิกานต์  ลือวงค์
 
267 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายอนุชิต  อภัยสุวรรณ
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อนุตรพงศ์
 
268 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวเรศ  ยะเสน
 
1. นางสาวอรชร  ไชยมงคล
 
269 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรจิรา  ศิริวัฒนา
 
1. นางสาวชมัยพร  สุวรรณ
 
270 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาพร  กิตวงค์
 
1. นายอานุพันธ์  เทพรักษา
 
271 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวเจนนิเฟอร์  แมรี่ไฟเยอร์
 
1. นางสาวกฤษดาพร  การหมั่น
 
272 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เชื้อสะอาด
2. เด็กหญิงรุจิษยา  ใจเสาร์ดี
3. เด็กหญิงสิรินทรา  ไชยวงค์
4. เด็กชายสุภิเชษฐ์  มะโนวรรณ
5. เด็กชายไชยวัฒน์  ชิดสนิท
 
1. นางปฏิธาน  ตันบูรณา
2. นางสาวอัญชลี  พรหมเสน
 
273 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  จงถนอม
2. เด็กหญิงภัทรพรรณ  แก้วจิโน
3. เด็กหญิงมาฆวรรณ  วรรณแก้ว
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ใจวงศ์
5. เด็กหญิงวริษฐา  แก้วประภา
 
1. Mr.Alejandro  Cardeinte
2. นางธนวรรณ  กันคำ
 
274 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  จันทร์เกียรติคุณ
2. นายจารุเกียรติ  นิติกุลวรรักษ์
3. นางสาวชุตาภรณ์  วงศ์ใหญ่
4. นางสาววิสุตา  ก้อนคำ
5. นางสาวเกศินี  ศีภาพันธ์
 
1. นางรำไพ  ชุมชอบ
2. นางสาวอรุณรุ่ง  สุขสำราญ
 
275 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  เพ็ชรรุ่ง
2. นางสาวนัทริกา  ขันลื้อ
3. นายปรัชญ์กร  พูลเพิ่ม
4. นางสาวหยาดนภา  จันธิมา
5. นายเกริกเกียรติ  ปัญญาหล้า
 
1. นายจรัส  เมืองมูล
2. นายนิพันธ์  จันทร์กิเสน
 
276 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  กาติ๊บ
 
1. นางมัทนา  เกตุสิงห์น้อย
 
277 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายอัญชพงศ์  รักชาติ
 
1. Mr.Julien  Salense
 
278 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงศยามล  แซ่ว้าง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  วุฒิเทิดสกุล
 
279 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายไพฑูรย์  คำดี
 
1. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ
 
280 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายสมเกียรติ  แซ่่เฮ้อ
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  จิตเกิด
 
281 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวมาลินี  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวกนกพร  ภู่ปรางทอง
 
282 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลิตา  การอง
 
1. นางสาวฤทัยพร  ทิพย์เทียม
 
283 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาววิลาสิณี  อินแดง
2. นางสาวสกาวเดือน  กวนสีลา
 
1. Mr.Tetsuya  Matsuo
 
284 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวปรารถนา  แก่นสาร
 
1. นางสาวกัลยลักษณ์  วงค์ชัย
 
285 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายจักรวัชร์  นามเมือง
2. นายศุภฤกษ์  ชุ่มวงศ์
 
1. Mr.Koichi  Oyama
 
286 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีโยธี
2. เด็กชายธนวุฒิ  อยู่ดี
 
1. นางสาวเมทินี  ทิตา
2. นายโชติ  ขันทะบุตร
 
287 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิติพร  ธิติพรพงศ์
2. เด็กชายวงศกร  สำราญ
 
1. นางรวิกานต์  ลือวงค์
2. นางอเนรี  ซื่อสัตย์
 
288 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  ปฏิเสน
2. นางสาวยุวพร  คงอยู่
 
1. นางรวิกานต์  ลือวงค์
2. นางอเนรี  ซื่อสัตย์
 
289 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวนุชนาภรณ์  ปิจจวงค์
2. นายอนุสรณ์  ชมภูชนะภัย
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  ศรีธิ
2. นางสาวอุไรววรรณ  มูลศรี
 
290 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายจารุกิตติ์  ทะลิ
2. เด็กชายชนะชัย  แซ่เติ๋น
3. เด็กชายณัฐพล  เผ่ากันทะ
4. เด็กชายธนาวุฒิ  เทิงแจ่ม
5. เด็กชายนฤนารถ  อัมพุธ
6. เด็กชายนิติพงษ์  นิติกานต์กุล
7. เด็กชายพงษ์นที  ศรีวิชัย
8. เด็กชายวรชัย  ไชยชาญ
 
1. นายวิศิษฏ์  ราชเนตร
2. นายสมรัตน์  ปัญโญ
3. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา  แก้วจิโน
 
291 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายกฤตกร  ชาวน่าน
2. นายกษิดิศ  จันทร์แดง
3. เด็กชายณัฐกร  คำบุญเรือง
4. นายธนวัฒน์  สืบแสน
5. เด็กชายธันวา  กองแก้ว
6. นายนนทิกานต์  เหล่ากาวี
7. เด็กชายนิติพงษ์  นามกัญญา
8. นายพงค์ศักดิ์  พากเพียร
 
1. นายวาสิงหน  วิไลรัตน์
2. นางสาวสกาวรัตน์  ศรีธิ
3. นางสาวอุไรววรรณ  มูลศรี
 
292 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกันธิชา  พลเยี่ยม
2. นางสาวกาญจนา  เชื้อคำลือ
3. นางสาวธัญญเรศ  อังคะลา
4. นายนริศ  ไชยเลิศ
5. นายภาณุพงษ์  กาติ๊บ
6. นายวรนาถ  กาติ๊บ
7. นายวรพล  ตะเภาพงษ์
8. นางสาวสุวรรณนา  บุญประเสริฐ
9. นางสาวอรทัย  บัวลา
10. นางสาวอารยา  แก้ววิเชียร
 
1. นางปาริชาติ  ราษี
2. นางศนิสา  ศรีสว่าง
 
293 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกัลป์  กัลยา
2. นางสาวกานต์พิชชา  เมฆอากาศ
3. นายณภัฐสนันท์  ชัยชิตาทร
4. นายธนภัทร  บุญธีระเลิศ
5. นางสาวธวัลรัตน์  งานดี
6. นางสาวพัฒน์นรี  เสียงใส
7. นางสาววรินทนันท์  วันชูพริ้ง
8. นางสาววิศัลย์ศยา  โวหารเสาวภาคย์
9. นางสาวศุภกานต์  บัวนาค
10. นางสาวศุภมาศ  ไฝเครือ
 
1. นางชนันษร  วัชรกุลปรีชาชาติ
2. นางสมพิศ  ศีติสาร
 
294 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายดำรงค์  กลิ่นหอม
2. นายธนบดี  สมฤทธิ์
3. เด็กหญิงธนพร  สุทธิรักษา
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ทองจินดา
5. เด็กหญิงลักษณพร  วงศ์ใหญ่
 
1. นางฐิฏิวรฎา  เสาร์จันทร์
2. นางสาวสาริศา  สุกิน
 
295 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉายาพร  คำต๊ะ
2. เด็กชายตะวัน  โรหิตเสถียร
3. เด็กชายนิติ  ชอบธรรม
4. เด็กหญิงศิรประภา  เงินงาม
5. เด็กหญิงเกศินี  สีเสียดค้า
 
1. นางสาวดารารัตน์  พันธวงค์
2. นางอภิญญา  โยธามาศ
 
296 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวจิณห์นิภา  เปลี่ยนสมัย
2. นายณพปฎล  พันเลิศพาณิชย์
3. นางสาวพิชญา  คำรังษี
4. นายศรัณย์ภัทร  ซื่อสัตย์
5. นายอดุลวิทย์  ทัศนิยม
 
1. นางรำพึง  ศรชัย
2. นางสาวสาริศา  สุกิน
 
297 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกฤตพร  ใจสืบ
2. นางสาวดวงสุรีย์  ธรรมชัยกุล
3. นายทักษิณ  นานกระโทก
4. นางสาวพรทิพา  เรืองด้วยธรรม
5. นางสาวพรรษา  อึ้งตระกูล
 
1. นายจิรเดช  โยธามาศ
2. นางวิมล  เมืองอินทร์
 
298 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  เครือมูล
2. เด็กหญิงมธุริน  มีทางดี
3. นางสาววันวิสาข์  ใจมิภักดิ์
 
1. นางดวงดารา  กมลบูรณ์
2. นางอุษณีย์  จันทร์สุริยา
 
299 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วงค์แพทย์
2. เด็กหญิงปฐมพร  ดวงใจ
3. เด็กหญิงลดาวัลลิ์  จันต๊ะ
 
1. นางวินนา  เทพคำ
 
300 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายฤทธิ์พงษ์  ศรีจันทร์
2. นางสาวเจนนี่  โยปัญญา
3. นางสาวไอลดา  เข็มทอง
 
1. นางรำเพย  ดำแดงดี
2. นางสาววรรณวิไล  ชุ่มใจ
 
301 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวชนนิกานต์  ผ่องใส
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์  วงค์ไชย
3. นางสาวรัชฎาพร  ยาวิละ
 
1. นางสาวจามจุรี  สมฤทธิ์
2. นางสาวปุณยนุช  ก๊กศรี
 
302 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรพร  คล้ายพงษ์
2. เด็กหญิงศศิภัสส์  ปงกันคำ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ปวงคำ
 
1. นางสาววรรณวิไล  ชุ่มใจ
 
303 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎฐนิช  ศักดิ์ศร
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  วีเกษ
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  สุขใส
 
1. นายณัฐพงศ์  นนท์ศรี
2. นางดวงดารา  กมลบูรณ์
 
304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวฐิติมน  วงศ์ใหญ่
2. นายณัฐศักดิ์  รวมสุข
3. นางสาวศศิประภา  สายทากุล
 
1. นางสาววรรณวิไล  ชุ่มใจ
 
305 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวชนานาถ  สุยะ
2. นางสาวธนันยา  ชมถนอม
3. นางสาวพร้อมพร  สมฤทธิ์
 
1. นางสาวธิดาพร  ใสคำน้อย
2. นางอุษณีย์  จันทร์สุริยา
 
306 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายจีรภัทร   สุริยะ
2. เด็กหญิงอภิณพมาส  หงษ์บุญมา
 
1. นายวิษณุ  ทิมวิธรรม
 
307 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรายา  สมเพ็ช
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  พันธ์ปัญญา
 
1. นางรัตนารีตา  ดำรงค์ไทย
 
308 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายฐิติกร  แก้วเทพ
 
1. นางสาวอำพรรณ  เขื่อนเพชร
 
309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายอนุชา  หมั่นการ
 
1. นายสมเดช  รัชตาจ้าย
 
310 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ตีฆาอายุ
2. เด็กหญิงเกตจิยาพร  โป่งมณี
 
1. นายพชรพล  บุญประเสริฐ
 
311 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  สำเนียง
2. เด็กหญิงวนิดา   วงค์จักร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  รินจ้อย
2. นางมาลัย  ใจวุฒิ
 
312 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายพลวัต  ย้อยฝอย
 
1. นางสาวกานดา  พงศ์นภารักษ์
 
313 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นายสันติราษฎร์  ศรีพระจันทร์
 
1. นางศิริชร  นันทชาติ
 
314 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  คำสุ
2. เด็กหญิงชลลดา  ปั๋นของ
 
1. นายวรพงษ์  ปัญญาชื่น
 
315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายภูเบศ  คำคง
2. เด็กชายศราวุธ  ประชุมพร
 
1. นางสาวลีลา  จำมะเทวี
2. นางสวลี  กันทาดง
 
316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวสุวพร  วดีรัตน์
 
1. นางนงค์พรรณ  สุคันธมาลา
 
317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีศิริสิทธิกุล
 
1. นางสาวลีลา  จำมะเทวี
 
318 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ฟองแก้ว
 
1. นางสาวดวงจันทร์  คนอยู่
 
319 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุทธวัง
 
1. นางสาวจุรีย์พร  ชุ่มวงศ์
 
320 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายอเนชา  เชียงแรง
 
1. นายวรชิต  ฟูศรี
 
321 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายฤชานนท์  ฟักแก้ว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  รินจ้อย
 
322 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวปิยพร  มโนชัย
 
1. นายสุรเดช   ดอกมะลิ
 
323 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรินทรา  เบิกบาน
 
1. นางเรือนคำ  คำโมนะ
 
324 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวสุทธิดา  คำเชื้อ
 
1. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน
 
325 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินต๊ะ
 
1. นางนงนุช  ศิริธรรม
 
326 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. นางสาวชาลิสา  ควรบุปผา
 
1. นายศุภกิจ  แก้วกันทะ
 
327 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายนครินทร์  ฟักแก้ว
 
1. นางเรือนคำ  คำโมนะ
 
328 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายพิตินันท์  ใจมิภักดิ์
 
1. นางณิชกานต์  มั่งมา
 
329 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ปานสมุทร
 
1. นางสาวปทมาภรณ์  อัมพุธ
 
330 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพัชญ์  วันจ๊ะก๋า
2. เด็กชายณัฐปกรณ์  คำมูล
3. เด็กชายพิชัย  พุทธเมฆ
 
1. นางณิชกานต์  มั่งมา
2. นางสาววันดา  วิลัย
 
331 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายคุณัญญา  ปัญญาละ
2. เด็กชายณัฐกิตต์  ศิริบาล
 
1. นางกาญจนา  กิ่งก้าน
2. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชอุ่ม
 
332 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายสุรเกียรติ  แซ่ลี
2. เด็กหญิงแสงดาว  ย่างวินิจฉัย
 
1. นางดาณี  ไชยทิพย์
 
333 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายวสันต์  เครือสาร
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
 
334 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายชัยมงคล  ธิราใจ
 
1. นางบุญธิดา  ดวงแก้ว
 
335 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายพิชิต  ใจดี
 
1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล
 
336 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวพีรดา  ชาติชัยภูมิ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม
 
337 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวปิยวรรณ  ฟองจำ
 
1. นางวาสนา  ปาลี
 
338 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  กันจะนะ
 
1. นางณิชกานต์  มั่งมา
 
339 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายอาทิตย์  ใหม่เจริญ
 
1. นางดาณี  ไชยทิพย์
 
340 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวกรองทอง  เอื้อแสงสุวรรณ
2. นางสาวสุดาทิพย์  ณ พูน
3. นางสาวอัจฉรียา  พันธ์คำ
 
1. นางวิไล  วัฒนาพร
 
341 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายลภัส  นิลาพันธ์
2. นางสาวสุดาพร  ศรีบัวบาน
3. เด็กชายไทชิ  คาซุกา
 
1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล
2. นางสาวรัฐการ  ธรรมสิทธิ์
 
342 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ  ศรีใจติ๊บ
2. เด็กชายนิติพงษ์   จักรป้อ
3. เด็กชายอัครพนธ์  ติ๊บบุญเรือง
 
1. นางณิชกานต์  มั่งมา
2. นางสาววันดา  วิลัย
 
343 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายวรวรรณ  วันทอง
2. นายศักรินทร์  ทุ่งเย็น
 
1. นางกัณณ์ณิชาพัฒน์  สิงห์มหาไชย
2. นางจารุวัฒน์  ชูไว
 
344 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายนันทภพ  จันทรากุล
2. เด็กชายสรศักดิ์  ธรรมสอน
 
1. นางณิชกานต์  มั่งมา
2. นางสาววันดา  วิลัย
 
345 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวฐิติพร  บุญถา
2. นายพลภัทร  ใจมา
 
1. นางสาวปทมาภรณ์  อัมพุธ
2. นางสาววาทินี  เต็มสวัสดิ์
 
346 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายจิณณวัติ  ปัญโย
2. เด็กชายจิรภัทร  คชฤทธิ์
 
1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล
2. นางนุชรี  ขุนน้ำ
 
347 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นายณัฐวุฒิ  ใจเที่ยง
2. นายวุฒิพงษ์  แก้วมูล
3. นายอาทิตย์  จันทร์ฟองงาม
 
1. นายลักษ์พงษ์  ปิงเมือง
 
348 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนากร  ยิ่งสวัสดิ์
2. เด็กชายอติชาติ  จอมแสง
3. เด็กหญิงอรยา  สมวรรณ
 
1. นางณิชกานต์  มั่งมา
2. นางสาววันดา  วิลัย