หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กลุ่ม1
ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

[ ทั้งหมด   7 พ.ย. 2556   8 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 821 7 พ.ย. 2556 09.00
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 821 7 พ.ย. 2556 09.00
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 822 7 พ.ย. 2556 09.00
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 822 7 พ.ย. 2556 09.00
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 838 7 พ.ย. 2556 09.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 838 7 พ.ย. 2556 13.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 534 7 พ.ย. 2556 09.00-11.30
2 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 536 7 พ.ย. 2556 09.00-11.30
3 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 531 7 พ.ย. 2556 09.00
4 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 532 7 พ.ย. 2556 09.00
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 544 7 พ.ย. 2556 09.00
6 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 545 7 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม Lab 632-635 7 พ.ย. 2556 09.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดม 109 ปี 7 พ.ย. 2556 09.00
3 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดม 109 ปี 7 พ.ย. 2556 13.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม32 7 พ.ย. 2556 09.00
5 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม32 7 พ.ย. 2556 13.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หลังอาคาร 2 7 พ.ย. 2556 09.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หลังอาคาร 2 7 พ.ย. 2556 13.00
3 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม32 7 พ.ย. 2556 09.00
4 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 324-325 7 พ.ย. 2556 09.00
5 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 324-325 7 พ.ย. 2556 13.00
6 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 336 7 พ.ย. 2556 09.00
7 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 336 7 พ.ย. 2556 13.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 311 7 พ.ย. 2556 09.00
2 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 312 7 พ.ย. 2556 09.00
3 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 313 7 พ.ย. 2556 09.00
4 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 314 7 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ศิลปะ 1 7 พ.ย. 2556 09.00
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ศิลปะ 2 7 พ.ย. 2556 09.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 713 7 พ.ย. 2556 09.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 713 7 พ.ย. 2556 09.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 732 7 พ.ย. 2556 13.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 732 7 พ.ย. 2556 09.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 731 7 พ.ย. 2556 13.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 731 7 พ.ย. 2556 09.00
9 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม 32 7 พ.ย. 2556 09.00
10 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม 32 7 พ.ย. 2556 09.00
11 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม 32 7 พ.ย. 2556 09.00
12 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม 32 7 พ.ย. 2556 09.00
13 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม 32 7 พ.ย. 2556 09.00
14 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม 32 7 พ.ย. 2556 09.00
15 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม 32 7 พ.ย. 2556 09.00
16 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม 32 7 พ.ย. 2556 09.00
17 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม 32 7 พ.ย. 2556 09.00
18 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม 32 7 พ.ย. 2556 09.00
19 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เวทีศักยภาพ 7 พ.ย. 2556 09.00
20 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เวทีศักยภาพ 7 พ.ย. 2556 09.00
21 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เวทีศักยภาพ 7 พ.ย. 2556 09.00
22 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เวทีศักยภาพ 7 พ.ย. 2556 09.00
23 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เวทีศักยภาพ 7 พ.ย. 2556 09.00
24 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เวทีศักยภาพ 7 พ.ย. 2556 09.00
25 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เวทีศักยภาพ 7 พ.ย. 2556 09.00
26 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เวทีศักยภาพ 7 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หลังอาคาร 2 7 พ.ย. 2556 09.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หลังอาคาร 2 7 พ.ย. 2556 09.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หลังอาคาร 2 7 พ.ย. 2556 09.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หลังอาคาร 2 7 พ.ย. 2556 09.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หลังอาคาร 2 7 พ.ย. 2556 09.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หลังอาคาร 2 7 พ.ย. 2556 09.00
7 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หลังอาคาร 2 7 พ.ย. 2556 09.00
8 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หลังอาคาร 2 7 พ.ย. 2556 09.00
9 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หลังอาคาร 2 7 พ.ย. 2556 09.00
10 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หลังอาคาร 2 7 พ.ย. 2556 09.00
11 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หลังอาคาร 2 7 พ.ย. 2556 09.00
12 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หลังอาคาร 2 7 พ.ย. 2556 09.00
13 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หลังอาคาร 2 7 พ.ย. 2556 09.00
14 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องคอมฯ 1 7 พ.ย. 2556 09.00
15 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องคอมฯ 3 7 พ.ย. 2556 09.00
16 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องคอมฯ 2 7 พ.ย. 2556 09.00
17 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องคอมฯ 1 7 พ.ย. 2556 09.00
18 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องคอมฯ 1 7 พ.ย. 2556 09.00
19 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้อง ICT 7 พ.ย. 2556 09.00
20 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม 109 ปี 7 พ.ย. 2556 09.00
21 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม 109 ปี 7 พ.ย. 2556 09.00
22 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม 109 ปี 7 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 741 7 พ.ย. 2556 09.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 743 7 พ.ย. 2556 09.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 734 7 พ.ย. 2556 09.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 736 7 พ.ย. 2556 09.00
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 744 7 พ.ย. 2556 09.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 746 7 พ.ย. 2556 09.00
7 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 732 7 พ.ย. 2556 09.00
8 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 733 7 พ.ย. 2556 09.00
9 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องศูนย์ภาษาจีน 7 พ.ย. 2556 09.00
10 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องศูนย์ภาษาจีน 7 พ.ย. 2556 09.00
11 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ 7 พ.ย. 2556 09.00
12 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องศูนย์ภาษาต่างประเทศ 7 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หลังอาคาร 7 7 พ.ย. 2556 09.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หลังอาคาร 7 7 พ.ย. 2556 09.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 513 7 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 226 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องศูนย์สุขศึกษา 7 พ.ย. 2556 09.00
2 230 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องศูนย์สุขศึกษา 7 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 132 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 336 7 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 713 7 พ.ย. 2556 09.00
2 028 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 713 7 พ.ย. 2556 09.00
3 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เวทีศักยภาพ 7 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 172 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หน้าอาคาร 6 7 พ.ย. 2556 09.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]