หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กลุ่ม1
ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

[ ทั้งหมด   7 พ.ย. 2556   8 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 848 8 พ.ย. 2556 09.00
2 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 848 8 พ.ย. 2556 13.00
3 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 824 8 พ.ย. 2556 09.00
4 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 825 8 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 512 8 พ.ย. 2556 09.00-11.05
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 511 8 พ.ย. 2556 09.00-11.05
3 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ อาคาร 5 8 พ.ย. 2556 09.00-11.00
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ อาคาร 5 8 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม Lab 632-635 8 พ.ย. 2556 09.00
2 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดม 109 ปี 8 พ.ย. 2556 09.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดม 109 ปี 8 พ.ย. 2556 09.00
4 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดม 109 ปี 8 พ.ย. 2556 13.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดม 109 ปี 8 พ.ย. 2556 13.00
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม32 8 พ.ย. 2556 13.00
7 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม32 8 พ.ย. 2556 13.00
8 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สนามฟุตบอล 8 พ.ย. 2556 09.00
9 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สนามฟุตบอล 8 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 324 8 พ.ย. 2556 09.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 325 8 พ.ย. 2556 09.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้อง ICT 8 พ.ย. 2556 13.00
4 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 336 8 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เวทีศักยภาพ 8 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ศิลปะ 2 8 พ.ย. 2556 09.00
2 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ศิลปะ 2 8 พ.ย. 2556 09.00
3 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ศิลปะ 2 8 พ.ย. 2556 09.00
4 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ศิลปะ 1 8 พ.ย. 2556 09.00
5 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ศิลปะ 1 8 พ.ย. 2556 09.00
6 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เวทีศักยภาพ 8 พ.ย. 2556 09.00
7 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เวทีศักยภาพ 8 พ.ย. 2556 09.00
8 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เวทีศักยภาพ 8 พ.ย. 2556 09.00
9 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เวทีศักยภาพ 8 พ.ย. 2556 09.00
10 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เวทีศักยภาพ 8 พ.ย. 2556 09.00
11 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เวทีศักยภาพ 8 พ.ย. 2556 09.00
12 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เวทีศักยภาพ 8 พ.ย. 2556 09.00
13 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เวทีศักยภาพ 8 พ.ย. 2556 09.00
14 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เวทีศักยภาพ 8 พ.ย. 2556 09.00
15 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม 32 8 พ.ย. 2556 09.00
16 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม 32 8 พ.ย. 2556 09.00
17 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม 32 8 พ.ย. 2556 09.00
18 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม 32 8 พ.ย. 2556 09.00
19 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม 32 8 พ.ย. 2556 09.00
20 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม 32 8 พ.ย. 2556 09.00
21 266 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม 32 8 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หลังห้องสมุด 8 พ.ย. 2556 09.00
2 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หลังห้องสมุด 8 พ.ย. 2556 09.00
3 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หลังอาคาร 2 8 พ.ย. 2556 09.00
4 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หลังอาคาร 2 8 พ.ย. 2556 09.00
5 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องคอมฯ 3 8 พ.ย. 2556 09.00
6 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องคอมฯ 3 8 พ.ย. 2556 09.00
7 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องคอมฯ 3 8 พ.ย. 2556 09.00
8 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องคอมฯ 1 8 พ.ย. 2556 09.00
9 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้อง ICT 8 พ.ย. 2556 09.00
10 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้อง Conference 8 พ.ย. 2556 09.00
11 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้อง Conference 8 พ.ย. 2556 09.00
12 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องคอมฯ 1 8 พ.ย. 2556 09.00
13 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม 109 ปี 8 พ.ย. 2556 09.00
14 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุม 109 ปี 8 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 734 8 พ.ย. 2556 09.00
2 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 736 8 พ.ย. 2556 09.00
3 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 7 ชั้นล่าง 8 พ.ย. 2556 09.00
4 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 7 ชั้นล่าง 8 พ.ย. 2556 09.00
5 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 736 8 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 821 8 พ.ย. 2556 09.00
2 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 822 8 พ.ย. 2556 09.00
3 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 735 8 พ.ย. 2556 09.00
4 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องศูนย์ภาษาจีน 8 พ.ย. 2556 09.00
5 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 531 8 พ.ย. 2556 09.00-11.00
6 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 532 8 พ.ย. 2556 09.00-11.00
7 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 826 8 พ.ย. 2556 09.00
8 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 827 8 พ.ย. 2556 09.00
9 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 533 8 พ.ย. 2556 09.00-11.00
10 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 534 8 พ.ย. 2556 09.00-11.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องศูนย์สุขศึกษา 8 พ.ย. 2556 09.00
2 179 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องศูนย์สุขศึกษา 8 พ.ย. 2556 09.00
3 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 821 8 พ.ย. 2556 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ห้องคอมฯ 3 8 พ.ย. 2556 09.00
2 236 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หลังอาคาร 2 8 พ.ย. 2556 09.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]