หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-sti1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ พันทะยักโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ นาคราชาโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางนิสา วงศ์คามรัตนภูมิโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางชญานิศ อินอยู่โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุชารัตน์ เรืองจิรโรจน์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวโชติรส แมลงภู่โรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางสาวเมทินี เม้าทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิเชียร โพธิ์จันทร์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ทิพพาหาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางกมลวรรณ คงเชื้อสายโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายปิยะพันธ์ จันทร์ใดโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางเบ็ญวรรณ จอมศรีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางกัญกมล ศรีจันทร์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ อรุณแจ้งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางคุณารักษ์ แสนสุดโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวสุวิตา คล้ามทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางดารณี ทันเจริญโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นางจริญ สระชุ่มโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนันท์นภัส มากุลโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา รัตนเสถียรโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางวริศรา เรียงเรียบโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรุุณวรรณ จันทร์ทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นางสายรุ้ง อยู่ครโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางวันทนีย์ สุขเจริญโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา เรืองทุ่งโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวอรุุณวรรณ จันทร์ทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางสายรุ้ง อยู่ครโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิรัตน์ ปาณะดิษฐ์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางปิยาภรณ์ รอดประเสริฐโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นางนิสา วงศ์คามรัตนภูมิโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นายธนพล ไชยยะโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางนุจรินทร์ เรืองเดชโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นายจักรพันธ์ โพธิ์ดีงามโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางนิตยา คุ้มจันทร์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
7. นางดอกไม้ สุขชื่นโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นายธีรพงษ์ เข็มคงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางปิยาภรณ์ รอดประเสริฐโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางมนัสยา พุ่มพวงโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตยา คุ้มจันทร์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางดอกไม้ สุขชื่นโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย สันติชาติโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นางดวงเดือน กิติประสาทโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นายธีรพงษ์ เข็มคงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิมพล คนตรงโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นางสิริวรรณ ทัพไทยโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นางรพีพรรณ สายโกสุมโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายธีรพงษ์ เข็มคงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายธงชัย สันติชาติโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายเฉลิมพล คนตรงโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางสิริวรรณ ทัพไทยโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นางดวงเดือน กิติประสาทโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
6. นางรพีพรรณ สายโกสุมโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมใจ พงษ์สิงห์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุชาดา อิ่มประสิทธิชัยโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นางสาวสายชล โพธิ์ดงโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีระวุฒิ ซาวเจริญโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
5. นางวาริน สอนง่ายดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นางกาญจนาภรณ์ แจ้งแก้วโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
7. นางปุณยวีร์ ศศิจรัสวงษ์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวิไล นิลทวีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายฐิตินันท์ เหรียญทองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางนิภาพร ไทยหล่อโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางจำปา ทับกรุงโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระวุฒิ ซาวเจริญโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
6. นายวิษณุ อินทร์ปานโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายโรจนัสถ์ อรุณวิงโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี หมากผินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางกรรณิกา อุดมกีรติกุลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางจำปา ทับกรุงโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงพร มากล้ำโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
5. นางแพรวนภา เมฆตานีโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางกรรณิกา อุดมกีรติกุลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นางสุมาลี หมากผินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางจำปา ทับกรุงโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงพร มากล้ำโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
5. นางแพรวนภา เมฆตานีโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางทวีรัตน์ เหรียญทองโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางฐิติพร เทียนศรีโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวพัทธ์ธีรา ปะระมะโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช อาณาเขตต์โรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นางศรัณย์กร เกิดช่างโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางทวีรัตน์ เหรียญทองโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางฐิติพร เทียนศรีโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวพัทธ์ธีรา ปะระมะโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยะนุช อาณาเขตต์โรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นางศรัณย์กร เกิดช่างโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สนคงโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ มาลาโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ มารดาพิทักษ์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายภาณุวัฒน์ มารดาพิทักษ์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายธวัชชัย สนคงโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ มาลาโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิลดา ชินนอกโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ พันธ์อุดมโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นางสาวภควรรณ จิติโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภามาศ วงศ์ฉลาดโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
6. นางศลิษา ชำนาญช่างโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางอุษา พุฒลาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางมะลิวัลย์ ทองอินโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นายดุสิต นาจรัสโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายโรจนัสถ์ อรุณวิงโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นางสาวนฤมล สุดเงินโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
6. นางศลิษา ชำนาญช่างโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ เขียวแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางชลิดา เหล็กสิงห์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายสุติ คงเผื่อนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางรำเพย จันทร์จเรโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นางกนกวรรณ ทับเนียมนาคโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
6. นางภัทรานิษฐ์ ธนสัญชัยโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสว่าง จันทร์เจาะโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายนิรุตติ์ หมื่นสินโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวชลกาล แก้วทุ่งโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางปัทมา นาจรัสโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นางจินตนา บุญตาโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
6. นางสะใบ ครุธเกตุโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย เข็มคงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางวรรณพร วิทธวัชโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวศักดิ์ศรี สายสินโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางยุพา สุนทรีมณีกริชโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นางวาริณี หอมหวลโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ อินอยู่โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุชาดา รังษีสุทธิพรโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นางสาวอภิวรรณ แก้วภูสีโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นายพัลลภ นิ่มบัวโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจรรยา ทุเรียนโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
5. นางคำมี ชัยรักษาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจริยา เฉยเมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางนิภาวรรณ เกตุสาครโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ วังสุขโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ วงศ์กลมโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางพรรณิพา เมฆพัฒน์โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสวรส ปานเกิดโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายศุภกิจ แก้วแดงโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวรพี อาภัยโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นายสุรพล อุปถัมภ์โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอิษฎาภรณ์ ภู่ระหงษ์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางขวัญใจ สังข์จันทร์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นางสาวนวนิตย์ วิเชียรโชติโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นางกัณฑิมา ทาจิตต์โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววีรยา วันสอนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชรินทร์ โพธิ์เรืองโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางอรชพร ณานสว่างโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ แคนหนองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวนวนิตย์ วิเชียรโชติโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นายสิน นุ่มพรมโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นายสันท์ชัย นัยติ๊บโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณรรตธร คงเจริญโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอัญญารัตน์ คำก้อนโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางมาศกร ทองแท่งโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ รอดเที่ยงโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์โรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
6. นายอนุชา แป้นจันทร์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายณรรตธร คงเจริญโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอัญญารัตน์ คำก้อนโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ รอดเที่ยงโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
4. นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์โรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นางมาศกร ทองแท่งโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายอนุชา แป้นจันทร์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายคำรณ อินทร์พ่วงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายฐมทัศน์ เข็มพลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์โรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางณัฎฐชา อำพรโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายจักกฤษณ์ สุขรอดโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกสิทธิ์ ทับทองโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายคำรณ อินทร์พ่วงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายฐมทัศน์ เข็มพลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์โรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางณัฎฐชา อำพรโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายจักกฤษณ์ สุขรอดโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกสิทธิ์ ทับทองโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายคำรณ อินทร์พ่วงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายฐมทัศน์ เข็มพลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์โรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางณัฎฐชา อำพรโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายจักกฤษณ์ สุขรอดโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกสิทธิ์ ทับทองโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายคำรณ อินทร์พ่วงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายฐมทัศน์ เข็มพลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์โรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางณัฎฐชา อำพรโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายจักกฤษณ์ สุขรอดโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกสิทธิ์ ทับทองโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพนม พุฒลาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางศุภมาตรา หลังสันเทียะโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางขนิษฐา ทองมนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐภรณ์ แสนโสโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุธ โคสุวรรณโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นางมนฤทัย หลวงวงษ์โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพนม พุฒลาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางศุภมาตรา หลังสันเทียะโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวมนฤทัย หลวงวงษ์โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางขนิษฐา ทองมนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นายศราวุธ โคสุวรรณโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัฐภรณ์ แสนโสโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางภรณี กังวาลโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุพจนา สุนันทวนิชโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวน้ำค้าง หุตะวัฒนะโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
4. นางยุพิน ม่วงเขียวโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นายสมศักดิ์ สาเกกูลโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางยุพิน ม่วงเขียวโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สาเกกูลโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวน้ำค้าง หุตะวัฒนะโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
4. นางภรณี กังวาลโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุพจนา สุนันทวนิชโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสายโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายเกรียงไกร เตชาโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวศุภรัตน์ ชำนาญผาโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายปลวัชร พุ่มพวงโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นางสมพร สินสมุทรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางเฉลิม พรกระแสโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววรรณิศา เจิมนิ่มโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นายสัจพจน์ ต้นสมบูรณ์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสมศรี เจริญศิริโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นางขนิษฐา ทองมนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐภรณ์ แสนโสโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสมปอง ปานเมืองโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ นิวัฒน์เมธาโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นายชัยรัตน์ สังข์สีแก้วโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสมปอง ปานเมืองโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ นิวัฒน์เมธาโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
3. นางสมศรี เจริญศิริโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นางขนิษฐา ทองมนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นางณัฐภรณ์ แสนโสโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
6. นายชัยรัตน์ สังข์สีแก้วโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพิมพรรณ ประสิทธิวงษ์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นางอุไรพร พลแก้วโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพจนา สุนันทวนิชโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิพร จันทร์ฝอยโรงเรียนไกรในวิทยาคมฯกรรมการ
5. นางนิภา โคตรผายโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นางสุภาพ น้อยจันทร์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพิมพรรณ ประสิทธิวงษ์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นายวันชัย วงศ์เทพนิวัติโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นางสุมาลี อวยพรโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางอุไรพร พลแก้วโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุทธิพร จันทร์ฝอยโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสุภาพ น้อยจันทร์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายเอกชัย วงษ์แสงทองโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายสัญชัย มีสมบูรณ์โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนา สิทธิศักดิ์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นายมงคล สุนทรีสุริยพงศ์โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นางสุภัสสรณ์ คำแหงโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
6. นายมนตรี มุธิกานวช.ชำนาญการกรรมการ
7. นายศิริวัฒน์ บุญฉัตรกูลนวช.ชำนาญการกรรมการ
8. นางพรนิตา พันธุ์ชื่นนวช.ชำนาญการกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายบุญมี มะริดโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายวิโรจน์ จันทร์เพ็งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นายธีรพล ตุ้มพวงโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ กำจัดโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางพิกุลทอง อยู่ป้อมโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ หมอกมืดโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์โรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางปราณี น้อยคงโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นายฉัตรมงคล ไกรโกญจะนาทโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ หมอกมืดโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์โรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นางพิกุลทอง อยู่ป้อมโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
4. นางปราณี น้อยคงโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นายฉัตรมงคล ไกรโกญจะนาทโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายมานะ พรมมิโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นางสาวกรกช วิสุทธลักษณ์โรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุพิน ขาวทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายจรัส สุริโยโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายพจน์ จันทพันธ์โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นายชัยณรงค์ เขียวแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายบุญมี มะริดโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ม่วงเขียวโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นายประจักษ์ ทับกรุงโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญชู กลับทุ่งโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางเพียงใจ ศรีหัตถกรรมโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวศิกพร จินดาประชาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายศุภโชค ฉางสุวรรณโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางชนิตา มากเมืองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒิพงศ์ ปกรณ์จำรูญโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นายสมบัติ รอดบ้านสวนโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสาวศิกพร จินดาประชาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายศุภโชค ฉางสุวุรรณโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางชนิตา มากเมืองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒิพงศ์ ปกรณ์จำรูญโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นายสมบัติ รอดบ้านสวนโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวศิกพร จินดาประชาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายศุภโชค ฉางสุวรรณโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางชนิตา มากเมืองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒิพงศ์ ปกรณ์จำรูญโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นายสมบัติ รอดบ้านสวนโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายศุภโชค ฉางสุวรรณโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิกพร จินดาประชาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางชนิตา มากเมืองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒิพงศ์ ปกรณ์จำรูญโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นายสมบัติ รอดบ้านสวนโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางโชษิตา หล่ำทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายนริศ ขำมั่นโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นายสนิท น้อยคงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุจิณต์ แป้นจันทร์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ คำยวงโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นายชัยนรินทร์ ก่อภพธิติพงศ์โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นายนริศ ขำมั่นโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางโชษิตา หล่ำทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายสนิท น้อยคงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุจิณต์ แป้นจันทร์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ คำยวงโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นายชัยนรินทร์ ก่อภพธิติพงศ์โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางโชษิตา หล่ำทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายนริศ ขำมั่นโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นายสนิท น้อยคงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุจิณต์ แป้นจันทร์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ คำยวงโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นายชัยนรินทร์ ก่อภพธิติพงศ์โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายนริศ ขำมั่นโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางโชษิตา หล่ำทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายสนิท น้อยคงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุจิณต์ แป้นจันทร์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางรัตนาภรณ์ คำยวงโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นายชัยนรินทร์ ก่อภพธิติพงศ์โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย มั่นคงโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
2. นางโชษิตา หล่ำทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายสันต์ วงศ์มณีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภสิทธิ์ ยงค์เจาะโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายวัฒิพงศ์ ปกรณ์จำรูญโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางโชษิตา หล่ำทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นายสันต์ วงศ์มณีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมหมาย มั่นคงโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายศุภสิทธิ์ ยงค์เจาะโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายวัฒิพงศ์ ปกรณ์จำรูญโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายสันต์ วงศ์มณีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสมหมาย มั่นคงโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นางสาวโชษิตา หล่ำทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายศุภสิทธิ์ ยงค์เจาะโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายวัฒิพงศ์ ปกรณ์จำรูญโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางโชษิตา หล่ำทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นายศุภสิทธิ์ ยงค์เจาะโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายสันต์ วงศ์มณีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมหมาย มั่นคงโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายวัฒิพงศ์ ปกรณ์จำรูญโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายศุภสิทธิ์ ยงค์เจาะโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นางโชษิตา หล่ำทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายสันต์ วงศ์มณีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมหมาย มั่นคงโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายวัฒิพงศ์ ปกรณ์จำรูญโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษกร หมอนทองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายกิตติภัณฑ์ น้อยยมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวบุษกร หมอนทองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายกิตติภัณฑ์ น้อยยมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษกร หมอนทองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายกิตติภัณฑ์ น้อยยมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวบุษกร หมอนทองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายกิตติภัณฑ์ น้อยยมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษกร หมอนทองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายกิตติภัณฑ์ น้อยยมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวบุษกร หมอนทองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายกิตติภัณฑ์ น้อยยมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษกร หมอนทองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายกิตติภัณฑ์ น้อยยมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวบุษกร หมอนทองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายกิตติภัณฑ์ น้อยยมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษกร หมอนทองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายกิตติภัณฑ์ น้อยยมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสาวบุษกร หมอนทองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายกิตติภัณฑ์ น้อยยมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวบุษกร หมอนทองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายกิตติพันธ์ น้อยยมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายทวีพงศ์ รอดสินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางบุษกร หมอนทองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายสุรกิจ มากล้ำโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายเคียง ชำนิโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายกิตติภัณฑ์ น้อยยมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษฎิ์ชัย บุญกล่อมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางขวัญชนก ไทยสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นายเข็มเพชร ชาติพิมายโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษฎิ์ชัย บุญกล่อมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางขวัญชนก ไทยสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นายเข็มเพชร ชาติพิมายโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษฎิ์ชัย บุญกล่อมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางขวัญชนก ไทยสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นายเข็มเพชร ชาติพิมายโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎิ์ชัย บุญกล่อมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางขวัญชนก ไทยสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นายเข็มเพชร ชาติพิมายโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษฎิ์ชัย บุญกล่อมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางขวัญชนก ไทยสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นายเข็มเพชร ชาติพิมายโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎิ์ชัย บุญกล่อมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางขวัญชนก ไทยสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นายเข็มเพชร ชาติพิมายโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎิ์ชัย บุญกล่อมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางขวัญชนก ไทยสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นายเข็มเพชร ชาติพิมายโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษฎิ์ชัย บุญกล่อมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางขวัญชนก ไทยสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นายเข็มเพชร ชาติพิมายโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎิ์ชัย บุญกล่อมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางขวัญชนก ไทยสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นายเข็มเพชร ชาติพิมายโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎิ์ชัย บุญกล่อมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางขวัญชนก ไทยสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นายเข็มเพชร ชาติพิมายโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎิ์ชัย บุญกล่อมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางขวัญชนก ไทยสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นายเข็มเพชร ชาติพิมายโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎิ์ชัย บุญกล่อมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางขวัญชนก ไทยสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นายเข็มเพชร ชาติพิมายโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎิ์ชัย บุญกล่อมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางขวัญชนก ไทยสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นายเข็มเพชร ชาติพิมายโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎิ์ชัย บุญกล่อมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางขวัญชนก ไทยสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นายเข็มเพชร ชาติพิมายโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎิ์ชัย บุญกล่อมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางขวัญชนก ไทยสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นายเข็มเพชร ชาติพิมายโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นายกฤษฎิ์ชัย บุญกล่อมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางขวัญชนก ไทยสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นายเข็มเพชร ชาติพิมายโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษฎิ์ชัย บุญกล่อมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
5. นางขวัญชนก ไทยสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นายเข็มเพชร ชาติพิมายโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชูจิต พรหมราชแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางเบ็ญจนีย์ สิทธิเรืองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางอาภรณ์ มนตรีโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางอาณิสา จันทร์อิ่มโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวอนงค์ บุญหล้าโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
7. นางกนกทิพย์ กลิ่นทุ่งโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางชูจิต พรหมราชแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางเบ็ญจนีย์ สิทธิเรืองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางอาภรณ์ มนตรีโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางอาณิสา จันทร์อิ่มโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวอนงค์ บุญหล้าโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
7. นางกนกทิพย์ กลิ่นทุ่งโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชูจิต พรหมราชแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางเบ็ญจนีย์ สิทธิเรืองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางอาภรณ์ มนตรีโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางอาณิสา จันทร์อิ่มโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวอนงค์ บุญหล้าโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
7. นางกนกทิพย์ กลิ่นทุ่งโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางชูจิต พรหมราชแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางเบ็ญจนีย์ สิทธิเรืองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางอาภรณ์ มนตรีโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางอาณิสา จันทร์อิ่มโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวอนงค์ บุญหล้าโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
7. นางกนกทิพย์ กลิ่นทุ่งโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางชูจิต พรหมราชแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ บุญหล้าโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางเบ็ญจนีย์ สิทธิเรืองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นางอาภรณ์ มนตรีโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นางอาณิสา จันทร์อิ่มโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางกนกทิพย์ กลิ่นทุ่งโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางชูจิต พรหมราชแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ บุญหล้าโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางเบ็ญจนีย์ สิทธิเรืองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นางอาภรณ์ มนตรีโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นางอาณิสา จันทร์อิ่มโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางกนกทิพย์ กลิ่นทุ่งโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางชูจิต พรหมราชแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางเบ็ญจนีย์ สิทธิเรืองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางอาภรณ์ มนตรีโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางอาณิสา จันทร์อิ่มโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางจีรภาภรณ์ สว่างรุ่งโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวอนงค์ บุญหล้าโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
7. นางกนกทิพย์ กลิ่นทุ่งโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางนันทิรัตน์ พวงเงินโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
2. นางนิตยา พรามจรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ มีแก้วโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นางสาวโสภา ผิวศรีโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
5. นางกนกวรรณ สวนใต้โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
6. นางมัญชุสา ศรีวิเศษโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางนันทิรัตน์ พวงเงินโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
2. นางกนกวรรณ สวนใต้โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิตยา พรามจรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ มีแก้วโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางสาวโสภา ผิวศรีโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
6. นางมัญชุสา ศรีวิเศษโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา พรามจรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ มีแก้วโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางนันทิรัตน์ พวงเงินโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
4. นางโสภา ผิวศรีโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
5. นางกนกวรรณ สวนใต้โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
6. นางมัญชุสา ศรีวิเศษโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางนิตยา พรามจรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ มีแก้วโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางนันทิรัตน์ พวงเงินโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
4. นางโสภา ผิวศรีโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
5. นางกนกวรรณ สวนใต้โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
6. นางมัญชุสา ศรีวิเศษโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางมัญชุสา ศรีวิเศษโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
2. นางนิตยา พรามจรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ มีแก้วโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นางนันทิรัตน์ พวงเงินโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
5. นางโสภา ผิวศรีโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
6. นางกนกวรรณ สวนใต้โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนิตยา พรามจรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ มีแก้วโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางนันทิรัตน์ พวงเงินโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
4. นางโสภา ผิวศรีโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
5. นางกนกวรรณ สวนใต้โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
6. นางมัญชุสา ศรีวิเศษโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวลักษณ์พร เกตุคงโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นายจีระพงษ์ นิ่มนวลโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายประสพ กระพันเขียวโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันท์สินี แก้วลมโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นางน้ำเงิน ศรีสุขวัฒนกุลโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางน้ำเงิน ศรีสุขวัฒนุกุลโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
2. นางลักษณ์พร เกตุคงโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายจีระพงษ์ นิ่มนวลโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายประสพ กระพันเขียวโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางนันท์สินี แก้วลมโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุรชาติ คุปตรัตน์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางศิริวัลย์ มะโตโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายบุญทัน แก้วมีโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายชวลิต สุขคล้ายโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ สว่างศรีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุรชาติ คุปตรัตน์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายชวลิต สุขคล้ายโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นางศิริวัลย์ มะโตโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นายบุญทัน แก้วมีโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ สว่างศรีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนัททักษร ชยานีวรกุลโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
2. นางนันทนา เอมะปานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางกัญญาณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นางธนิดา กีรติสุธนโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นางกัญญนันทน์ กิตติยศวราธรณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศิริพร สนองบุญโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวธัญทิวา เย็นใจดีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสุนทรี อินทโชติโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวกัญญาณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นางนัททักษร ชยานีวรกุลโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
3. นางนันทนา เอมะปานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางธนิดา กีรติสุธนโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นางกัญญนันทน์ กิตติยศวราธรณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศิริพร สนองบุญโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวธัญทิวา เย็นใจดีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสุนทรี อินทโชติโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพร สนองบุญโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุนทรี อินทโชติโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นางนัททักษร ชยานีวรกุลโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
4. นางนันทนา เอมะปานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางกัญญาณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นางธนิดา กีรติสุธนโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
7. นางกัญญนันทน์ กิตติยศวราธรณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวธัญทิวา เย็นใจดีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญทิวา เย็นใจดีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
2. นางนัททักษร ชยานีวรกุลโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
3. นางนันทนา เอมะปานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางกัญญาณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางธนิดา กีรติสุธนโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
6. นางกัญญนันทน์ กิตติยศวราธรณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศิริพร สนองบุญโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุนทรี อินทโชติโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนัททักษร ชยานีวรกุลโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
2. นางนันทนา เอมะปานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางกัญญาณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นางธนิดา กีรติสุธนโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นางกัญญนันทน์ กิตติยศวราธรณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศิริพร สนองบุญโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวธัญทิวา เย็นใจดีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นางสุนทรี อินทโชติโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสุนทรี อินทโชติโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
2. นางนัททักษร ชยานีวรกุลโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
3. นางนันทนา เอมะปานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางกัญญาณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางธนิดา กีรติสุธนโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
6. นางกัญญนันทน์ กิตติยศวราธรณ์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศิริพร สนองบุญโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวธัญทิวา เย็นใจดีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางประภา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
2. นางกนกวรรณ สวนใต้โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางนิตยา พรามจรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางเกตุสุริยงค์ คงเจริญโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวสมร ประชาสนโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งดารา กลั่นเรืองโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นายเศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
6. นางสาววิไลวรรณ สว่างศรีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอารยา รักมหาคุณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววันวีร์ กลันทปุระโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวสมร ประชาสนโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งดารา กลั่นเรืองโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นายเศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
6. นางสาววิไลวรรณ สว่างศรีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางอารยา รักมหาคุณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววันวีร์ กลันทปุระโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวสมร ประชาสนโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งดารา กลั่นเรืองโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นายเศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
6. นางวิไลวรรณ สว่างศรีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสมร ประชาสนโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งดารา กลั่นเรืองโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนันทินี สุขสวัสดิ์โรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ สว่างศรีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางเกตุสุริยงค์ คงเจริญโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางเกตุสุริยงค์ คงเจริญโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นางสาวรุ่งดารา กลั่นเรืองโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภัทร์วดี มูลดีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมร ประชาสนโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุนันทินี สุขสวัสดิ์โรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
6. นางสาววิไลวรรณ สว่างศรีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางชนกานต์ กฤติธัญกชโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายไพรวรรณ์ พุ่มพวงโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวสุนันทินี สุขสวัสดิ์โรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางสาวรุ้งดาวัลย์ รุ่งรัตนไชยโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสรัญญา ทองแจ่มโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
6. นายวิเชียร รามจักรโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายนิคม เขาเหินโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายไพรวรรณ์ พุ่มพวงโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นางอำพร เขียวแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภาวนา มุขพรหมโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววัชรา แย้มมากโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นายบรรภพ สมศักดิ์โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
6. นายเศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางอำพร เขียวแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายไพรวรรณ์ พุ่มพวงโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวภาวนา มุขพรหมโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววัชรา แย้มมากโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นายบรรภพ สมศักดิ์โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
6. นายเศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางอำพร เขียวแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายไพรวรรณ์ พุ่มพวงโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายบรรภพ สมศักดิ์โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภาวนา มุขพรหมโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัชรา แย้มมากโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นายเศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายไพรวรรณ์ พุ่มพวงโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. พ.อ.อ.เศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นางสาววัชรา แย้มมากโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทร์วดี มูลดีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภาวนา มุขพรหมโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
6. นายบรรภพ สมศักดิ์โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวไพจิตร จันทร์โพยมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางเกตุสุริยงค์ คงเจริญโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวรุ่งดารา กลั่นเรืองโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงพร มูลป้อมโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นางสาวสรัญญา ทองแจ่มโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวไพจิตร จันทร์โพยมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววรรณฤดี คำบุศย์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวรุ่งดารา กลั่นเรืองโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงพร มูลป้อมโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นางสาวสรัญญา ทองแจ่มโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวไพจิตร จันทร์โพยมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางวรรณฤดี คำบุศย์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวรุ่งดารา กลั่นเรืองโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางดวงพร มูลป้อมโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นางสาวสรัญญา ทองแจ่มโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายนพดล อินทร์ลับโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางเกตุสุริยงค์ คงเจริญโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางรุ้งดาวัลย์ รุ่งรัตนไชยโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิคม เขาเหินโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ จันทร์เมืองโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายฐมทัศน์ เข็มพลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาววรรณา ศีลธรรมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นายคมบัณฑิต แสงเงินโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธัญทิวา เย็นใจดีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายฐมทัศน์ เข็มพลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายคมบัณฑิต แสงเงินโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรรณา ศีลธรรมโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นางสาวธัญทิวา เย็นใจดีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายฐมทัศน์ เข็มพลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายพรชัย พลับผลโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นายคมบัณฑิต แสงเงินโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธัญทิวา เย็นใจดีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายฐมทัศน์ เข็มพลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นางสาวธัญทิวา เย็นใจดีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรชัย พลับผลโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นายคมบัณฑิต แสงเงินโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายวิษณุ อ้นบางเขนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายฐมทัศน์ เข็มพลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายพรชัย พลับผลโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นายคมบัณฑิต แสงเงินโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธัญทิวา เย็นใจดีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. Mr.Tobias Clausenโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นางเตือนใจ เชื้อประดิษฐ์โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางนันทา จันทร์หอมโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
4. นางพัฒนา รุ่งรดีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ โชติปัญญาชีพโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
6. นางประพาพร ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางพัฒนา รุ่งรดีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางนันทา จันทร์หอมโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
3. นางเตือนใจ เชื้อประดิษฐ์โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Tobias Clauenโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ โชติปัญญาชีพโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
6. นางประพาพร ไกรกิจราษฎร์โรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ สมกูลโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Vincent Charles Madrinanโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางวราภรณ์ พันธุ์พืชโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางจิตติมา กลัดสำเนียงโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคำจันทร์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
6. นายพิษณุ สิงห์โสดโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวอนงค์นาฏ ปานด้วงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกัญชลิกา กลวัยกลางโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายพงศกร พลับผลโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางจิตติมา กลัดสำเนียงโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชรินทร์ทิพย์ ด้วงคำจันทร์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวบุญมา ไทยรี่โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางปทุมพร ชมชัยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Terrill Proutyโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสุภัสศรณ์ คำแหงโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมพร พูลเกษมโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสรินยา เทศสิงห์โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นางสาวพวงพลอย พรกระแสโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวศิริพร กาญจน์ศิริโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวเรวดี ด่านกิตติไกรลาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางพิมลมาศ กลิ่นแก้วโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสายทอง หลากจิตรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางสาวชณุตา สวนใต้โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมพร พูลเกษมโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
6. นายพชรพล นมเนยโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. Mr.Fomenky Denis Nzigangโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวรัตนา สิทธิศักดิ์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวศิริภรณ์ แก้วพนสีโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นายเอกพันธ์ สารีบุตรโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจันทร์สอน กอนนาโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นางสาวบุญลือ โชติมนโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสุชาดา ยงค์เจาะโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางอรสา ศรีนราโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา จันทะภาโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางณัชชา รักษ์วรรณาโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นายพงศกร พลับผลโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย สุริเยโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
2. นางสมศรี ชัยมงคลศักดิ์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรวิช นพนรินทร์โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางเกษร ฟักรักษาโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี โตจริงโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นายวรวิช นพนรินทร์โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นายเอกชัย สุริเยโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
3. นางสมศรี ชัยมงคลศักดิ์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางเกษร ฟักรักษาโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี โตจริงโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางรุ่งรัตน์ กลั่นการบุญโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ นาคอ่องโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญสิริ น้อยสวัสดิ์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นางสาวพนิดา โพสีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา ต้นกลั่นโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกนกศักดิ์ สอนเพียรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นายจีรเทพ ศิริปัญญาโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวกิตติยา ต้นกลั่นโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญสิริ น้อยสวัสดิ์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายกนกศักดิ์ สอนเพียรโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางสาวพนิดา โพสีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นายจีรเทพ ศิริปัญญาโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ ช้างเผือกโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวนงลักษณ์ ช้างเผือกโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางจรรยา ตรีกุยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางรัติยา พลับผลโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นางสาวคนึงนุช นารถบุญโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทร์สอน กอนนาโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี โตจริงโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาวดี โตจริงโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นางสาวคนึงนุช นารถบุญโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์สอน กอนนาโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
4. นางจรรยา ตรีกุยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัติยา พลับผลโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายยุทธ์สพร รักสิงห์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายยชอนันต์ อุ่นสกลโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นายธีรพล ตุ้มพ่วงโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางถนอมศรี จั่นแก้วโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายจิราวุธ คุ้มจันทร์โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายยุทธ์สพร รักสิงห์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายยชอนันต์ อุ่นสกลโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นายธีรพล ตุ้มพ่วงโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางถนอมศรี จั่นแก้วโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายจิราวุธ คุ้มจันทร์โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวมธุรส คงฟักโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นายเฉลิมพล คนตรงโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นายอมรพันธ์ อุตสาหกิจโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางพิกุล เจ็กอยู่โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาววิชุตา ศรีม่วงโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนุศรา เงินมีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางวริศรา เรียงเรียบโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นางนฤมล พลมั่นโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกกาญจน์ กลัดทองโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นายคุณารักษ์ แสนสุดโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นายวิรัตน์ ปาณะดิษฐ์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
7. นางสายรุ้ง อยู่ครโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายเฉลิมพล คนตรงโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นางสุวรรณา พัดขำโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นางนิตยา คุ้มจันทร์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุธา มั่นคำโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวนาตยา คำน้อยโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายธนูศักดิ์ ยอดเพชรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางมัญชุสา ศรีวิเศษโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นางสาวนงนุช โคเรืองโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิชญ์ชลิดา วงศ์สิริบวรกุลโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสงกรานต์ แก้วเกตโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นางนัฐธาสินี เบ็ญจกุลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
7. นางสกุณรีย์ สังข์สีแก้วโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
8. นางประดับพร บุตรสุวรรณโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวนงนุช โคเรืองโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นางสงกรานต์ แก้วเกตโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
3. นายธนูศักดิ์ ยอดเพชรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางมัญชุสา ศรีวิเศษโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิชญ์ชลิดา วงศ์สิริบวรกุลโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
6. นางนัฐธาสินี เบ็ญจกุลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
7. นางสกุณรีย์ สังข์สีแก้วโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
8. นางประดับพร บุตรสุวรรณโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวปกายดาว แผลงฤทธิ์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางฐานิตดา เสมาทองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางบุญสม อินทร์สอนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภามาศ วงศ์ฉลาดโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุทธาทิพย์ พิศฉลาดโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจีรภา ตันเจริญโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นายมังกร ก่อเจดีย์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวปั้นหยา สุขโรจน์บัณฑิตโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางฐานิตดา เสมาทองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวสุภามาศ วงศ์ฉลาดโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุทธาทิพย์ พิศฉลาดโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจีรภา ตันเจริญโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นางบุญสม อินทร์สอนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
7. นายมังกร ก่อเจดีย์โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางนภาพร โพธิ์เงินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางผ่องอำไพ ปิ่นสกุลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวเมทินี เม้าทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางกัณกมล ศรีจันทร์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโชติรส แมลงภู่โรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางผ่องอำไพ ปิ่นสกุลโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นางสาวโชติรส แมลงภู่โรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นางสาวเมทินี เม้าทุ่งโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางนภาพร โพธิ์เงินโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางกัณกมล ศรีจันทร์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางนุชลี สุนันทวนิชโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นางปราณี มั่นประสงค์โรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นางสาวศรัณย์กร เกิดช่างโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิภา ระลึกโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นางสิริพร ภูมีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางภรวรรณ อิ่มประเกียนธรรมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางภรวรรณ อิ่มประเกียนธรรมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางนุชลี สุนันทวนิชโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางปราณี มั่นประสงค์โรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
4. นางสาววิภา ระลึกโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นางสิริพร ภูมีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวศรัณย์กร เกิดช่างโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ เสมาทองโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางเบ็ญจวรรณ จอมศรีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสงกรานต์ เสมาทองโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางเบ็ญจวรรณ จอมศรีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนุศรา เงินมีโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางวริศรา เรียงเรียบโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
3. นางนฤมล พลมั่นโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกกาญจน์ กลัดทองโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นายคุณารักษ์ แสนสุดโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
6. นางวิรัตน์ ปาณะดิษฐ์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
7. นางสายรุ้ง อยู่ครโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีไพร ปุญญฤทธิ์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางน้ำผึ้ง สงสัยโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวศรีไพร ปุญญฤทธิ์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสิริพร ภูมีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางพิมพรรณ ประสิทธิวงษ์โรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
2. นางอุไรพร พลแก้วโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพจนา สุนันทวนิชโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุทธิพร จันทร์ฝอยโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางนิภา โคตรผายโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นางสุภาพ น้อยจันทร์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิกพร จินดาประชาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายศุภโชค ฉางสุวรรณโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางชนิตา มากเมืองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒิพงศ์ ปกรณ์จำรูญโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นายสมบัติ รอดบ้านสวนโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
7. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิกพร จินดาประชาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายศุภโชค ฉางสุวรรณโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
3. นางชนิตา มากเมืองโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
4. นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์โรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒิพงศ์ ปกรณ์จำรูญโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
6. นายสมบัติ รอดบ้านสวนโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคมกรรมการ
7. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีรยุทธ จันทะบุดศรีโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษฎิ์ชัย บุญกล่อมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษณะ ปัญญาเลิศโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
5. นางขวัญชนก ไทยสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณ์กวี สวัสดีโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
7. นายเข็มเพชร ชาติพิมายโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิตยา พรามจรโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ มีแก้วโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางนันทิรัตน์ พวงเงินโรงเรียนหนองตูมวิทยากรรมการ
4. นางโสภา ผิวศรีโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมกรรมการ
5. นางกนกวรรณ สวนใต้โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
6. นางมัญชุสา ศรีวิเศษโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางอำพร เขียวแก้วโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางไพรวรรณ์ พุ่มพวงโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นางสาวภาวนา มุขพรหมโรงเรียนลิไทพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววัชรา แย้มมากโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยากรรมการ
5. นายบรรภพ สมศักดิ์โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมกรรมการ
6. นายเศกสรรค์ คล้ายเพ็ญโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสุรชาติ คุปตรัตน์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกรรมการ
2. นางศิริวัลย์ มะโตโรงเรียนอุดมดรุณีกรรมการ
3. นายบุญทัน แก้วมีโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายชวลิต สุขคล้ายโรงเรียนกงไกรลาศวิทยากรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ สว่างศรีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]