รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กลุ่ม1
ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนกร  กาษร
 
1. นางสาวศิริวรรณ  พันทะยัก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  สุขแป้น
 
1. นายวิเชียร  โพธิ์จันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชชา  อินมั่น
 
1. นางดวงเดือน  กิติประสาท
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายไพศาล  รัตนเรืองวิโรจน์
 
1. นางเสาวนีย์  อรุณแจ้ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงพัชรประภา  มณีโชติ
 
1. นางสาวกาญจนา  เรืองทุ่ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวสิริรัตน์  จันทร
 
1. นางวันทนีย์  สุขเจริญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงสุพิชญา  เขียวแก้ว
 
1. นางปิยาภรณ์  รอดประเสริฐ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายภัทรพล  กลิ่นเจาะ
 
1. นายธีรพงษ์  เข็มคง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปุณรดา  โพธิขวัญ
2. เด็กหญิงวารี  อยู่บุญ
 
1. นางจรัสศรี  เขาเหิน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวกวินนาฎ  ดีสมจิตร
2. นายสุรักษ์  น้อยลือ
 
1. นายธีรพงษ์  เข็มคง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายศุภณัฐ  วัชรขจร
 
1. นางสาวศรีไพร  ปุญญฤทธิ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายพงศ์ศิริ  บัวนุ่ม
 
1. นางวิไล  นิลทวี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  เกตุพงษ์
2. เด็กหญิงปรัชญานันท์  ศรีกัน
3. เด็กหญิงปารีณา  ขวัญเมือง
 
1. นางดวงพร  มากล้ำ
2. นายธีระวุฒิ  ซาวเจริญ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม    
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวกนกวรรณ  เต็งดี
2. นางสาวณัฐกานต์  พึ่งเงิน
3. นางสาวธนัชพร  ปานจันทร์
 
1. นางกรรณิกา  อุดมกีรติกุล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายชยากร  หอมจันทรากุล
2. เด็กชายวสุธันศ์  กิติจีราพัฒน์
 
1. นางสาวปกายดาว  แผลงฤทธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  ดำนา
2. นายเสกสิทธิ์  แดงทุ่ง
 
1. นายวุฒิพงษ์  มาลา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  ครุฑเพ็ชร
 
1. นางสาวศิลดา  ชินนอก
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  เที่ยงทุ่ง
 
1. นายดุสิต  นาจรัส
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.09 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายชญานนท์  พงษ์พานิช
2. เด็กชายอชิระ  ศรีสุขวสุ
3. เด็กชายอภิรักษ์  บัวนุ่ม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สุ่มแก้ว
2. นายเสน่ห์  เขียวแก้ว
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกุลชาติ  เกิดเจริญ
2. นายศรันญ์  สร้อยสน
3. นางสาวสาวิตรี  เรืองดี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สุ่มแก้ว
2. นายสว่าง  จันทร์เจาะ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กชายมงคลชัย  ลอยแตง
2. เด็กหญิงวนัทปรีญา  เปร่งปลั่ง
3. เด็กหญิงศศิธร  สุนทรีมณีกริช
 
1. นางกัณฑิมา  ทาจิตต์
2. นางยุพา  สุนทรีมณีกริช
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. นายธีรพงศ์  สุขจ้อย
2. นางสาววรรณธการณ์  สิงห์สนิท
3. นางสาวอภิญญา  อาบสุวรรณ์
 
1. นางศิวาพร  ศรีวราพงศ์
2. นางสาวอภิวรรณ  แก้วภูสี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงมาริสา  เกตุอ่อน
3. เด็กหญิงศศิพรรณ  จันทร์เงิน
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วังสุข
2. นางสาวสุพัตรา  ศรีอรุณนิรันดร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายกฤษดา  มั่นประสงค์
2. นางสาววนิดา  แก้วกล้า
3. นางสาวสุวนันท์  นาคอินทร์
 
1. นางสาวพรรณิพา  เมฆพัฒน์
2. นางสุรีวรรณ  ภู่ระหงส์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงพรนัชชา  สายสินธุ์
2. เด็กหญิงมนชนก  สังข์จันทร์
3. เด็กหญิงสิรภัทร  บุญปก
 
1. นางขวัญใจ  สังข์จันทร์
2. นางนิภาภรณ์  แคนหนอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวกนกพร  สอนอุทัย
2. นางสาวดวงพร  เจริญวงศ์
3. นางสาวระวินันท์  ยิ้มแก้ว
 
1. นางขวัญใจ  สังข์จันทร์
2. นางนิภาภรณ์  แคนหนอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายคุณานพ  ธนศักดิ์เดชา
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  หลินเจริญ
 
1. นายณรรตธร  คงเจริญ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาววิชชุตา  ม่วงคุ้ม
2. นางสาวเวธกา  พุ่มหมี
 
1. นายราชันย์  ปิยะสิริเชาวน์
2. นางสุภาภรณ์  รอดเที่ยง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ไทยลี่
2. เด็กชายอำนวย  เครือไม้
 
1. นายเอกสิทธิ์  ทับทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. เด็กชายสมบูรณ์  อิ่มสำราญ
2. เด็กชายสิทธิชัย  จูเขียว
 
1. นายสันท์ชัย  นัยติ๊บ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นายจักริน  พุ่มพวง
2. นางสาวพัชรินทร์   ขุนทิพย์
3. นางสาวศุภนิดา  เมฆจร
 
1. นายจักกฤษณ์  สุขรอด
2. นายสันท์ชัย  นัยติ๊บ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  แก้วศรี
2. นายธนพัฒน์  ทองสุข
3. นางสาวสุนิสา  เสือโต
 
1. นายจักกฤษณ์  สุขรอด
2. นางสาวอิษฎาภรณ์  ภู่ระหงษ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  เสาวนิจ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  วัฒนะ
3. เด็กหญิงวรุณพร  ศรีเกษม
4. นางสาวสุธิตา  เลิศไธสง
5. เด็กหญิงเนตรนภา  สิงบุดดี
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวภูริชญา  พรมชาติ
2. นางสาวมนุชาธิป  ปานเมือง
3. นางสาววัชราภรณ์  ทิพย์โสต
4. นางสาวศิรประภา  ดวงไชยเงิน
5. นายสุรวิชย์  เพชรสะอาด
 
1. นายมงคล  ต่ายธานี
2. นางเฉลิม  พรกระแส
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  บุญปกครอง
2. เด็กชายมนไท  เพ็งเอี่ยม
3. เด็กชายวีรภัทร  บุญทอง
4. เด็กชายวุฒิพงษ์  แป้นจาก
5. เด็กชายอุดมพงษ์  เหน่งแดง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  มีเรือง
2. นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายภควัตร  คงนา
2. นายมงคลชัย  กล่ำคำ
3. นายสิทธิธร  ทองเอื่อม
4. นายสิทธินนท์  เรียงสา
5. นายอุทัย  แสงอรุณ
 
1. นางกาญจนา  จันทร์บุญนาค
2. นายสมศักดิ์  สาเกกูล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวกรองแก้ว  อ่ำคล้อย
2. นายพัฒนชัย  กุลจันทร์
3. นายศุภณัฐ  พงษ์สุวรรณ
4. นายอภิวัฒน์  เอี่ยมประพันธ์
5. นายอุดมศักดิ์  ทองอินทร์
 
1. นายธีรพงษ์  เข็มคง
2. นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  กล่องชู
2. เด็กชายธนากร  บุญเม่น
3. เด็กหญิงนฤมล  ถึงทุ่ง
4. เด็กชายนักรบ  อ่อมอินทร์
5. เด็กหญิงประภาวดี  คชรัตน์
6. เด็กหญิงมณฑา  จ่ายหนู
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  นุเวที
8. เด็กชายวรากร  สายนวล
9. เด็กชายวสินทร  จุลพันธ์
10. เด็กชายสถาพร  แจ่มโพธิ์
11. เด็กชายสมมาตร  มั่งคล้าย
12. เด็กชายสันติพันธ์  มีฤทธิ์
13. เด็กชายสายธาร  แจ่มโพธิ์
14. เด็กชายอภิวัฒน์  นาควิจิตร
15. เด็กชายอมร  อ่อนบุญ
16. เด็กชายอาทิตย์  บุญเลิศ
17. เด็กหญิงอิสรีย์  แคฝอย
18. เด็กชายเจษฎา  ลบขำ
19. เด็กหญิงเบญจรัตน์  น้อยคง
 
1. นายสัจจพจน์  ตันสมบูรณ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงวรางคณา  อยู่สถิต
 
1. นางสมศรี  เจริญศิริ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาววรรณพร  พามขุนทด
 
1. นายทวีศักดิ์  นิวัฒน์เมธา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธนกานต์  ชัยพรหม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  อริยะวงศ์
 
1. นางสาวมยุรี  อิทธิสวัสดิ์พันธุ์
2. นางสุภาพ  น้อยจันทร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. นางสาววรรณวิศา  พรมฟู
2. นายไตรภพ  กาวี
 
1. นางอุไรพร  พลแก้ว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวกนกวรรณ  รอดทิม
2. นางสาวกัญญาณัฏ  ก้อนเกตุ
3. นางสาวกีรติกร  เรืองปัญญาวัฒนา
4. นางสาวกุลภรณ์  สุวรรณพูล
5. นางสาวณัฐวดี  สุวรรณโรจน์
6. นางสาวนันทวัน  โคกทุ่ง
7. นางสาวนิตยา  ถึงจีน
8. นางสาวพรทิพย์  กระสาบ
9. นางสาวพรสุดา  เรืองฉาย
10. นางสาวพิมพ์ชนก  เขียวเมือง
 
1. นางรัชนี  ภู่ทองเกษ
2. นางวิมลรัตน์  เพ็ญภาคกุล
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายคุณากร  บู่อ้น
2. นางสาวจันทร์ทนา  แออัด
3. นางสาวชลิตา  วังเสนา
4. เด็กหญิงชไมพร  ขำน้อย
5. นางสาวณัฐวรรณ  แจ่มใส
6. นางสาวธิติมา  พูลประเสริฐ
7. นางสาวนุชนาฎ  ไกรตะโม่
8. นางสาวบุษยมาศ  เชื้อช้ยนาท
9. นางสาววันนิสาข์  นุ่มเกลี้ยง
10. เด็กหญิงศรัญญา  กล่ำคำ
11. นางสาวสุธิดา  สายาง
12. นายอนุชา  ถึงทุ่ง
13. นางสาวอาทิตยา  ศรีโตนด
14. นางสาวอาทิตยา  แจ่มใส
15. นางสาวอุไรรัตน์  อุ่นเมือง
 
1. นางสาวปาริชาติ  กุศล
2. นางสาวยุพิน  ขาวทุ่ง
3. นายวิโรจน์  จันทร์เพ็ง
4. นางสาวเพียงใจ  ศรีหัตถกรรม
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. เด็กหญิงศศิภา  แปลกมาก
2. เด็กหญิงสุพัตรา  โพธิ์บุญ
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์  น้อยอินทร์
 
1. นางสาวบุญลือ  โชติมน
2. นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. นางสาวจารุกัญญ์  ทับเงิน
2. นางสาวสุนิสา  เพ็ชรฟัก
3. นายเอกลักษณ์  จิตรพินิจ
 
1. นางสาวบุญลือ  โชติมน
2. นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงจีรณา  วัฒนชาญสิทธิ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  พลชา
 
1. นางสาวบุษกร  หมอนทอง
2. นางละเอียด  นิตยชาติ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวธีรยา  ศิริพรม
2. นางสาวสุรีย์พร  วงษ์พูล
 
1. นางสาวบุษกร  หมอนทอง
2. นางละเอียด  นิตยชาติ
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงรัมภา  เพชรชาติ
 
1. นางชนิตา  มากเมือง
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นางสาวรมย์ลดา  แก้วถึง
 
1. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐญ์  ศรีขำ
 
1. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. นายสุรนาท  โมลาลาย
 
1. นายภาณุวัฒน์  สัญญโภชน์
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงพิริยากร  นกหงษ์
 
1. นางชนิตา  มากเมือง
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวสุภาภรณ์  เนื้อไม้
 
1. นางชนิตา  มากเมือง
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงณิจิตรา  แป้นจันทร์
 
1. นางชนิตา  มากเมือง
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวสุริยุ  สิทธิธร
 
1. นางเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอัจจิมา  จำปาเทศ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขุนสุริยะ
 
1. นางนฤมล  อรชร
2. นางเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กชายอัมรินทร์  พะโยม
 
1. นางโชษิตา  หล่ำทุ่ง
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาววิไลพร  อ้นน้อย
 
1. นายศุภโชค  ฉางสุวรรณ
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กชายชาญณรงค์  ไพบูลย์
2. เด็กชายธีรภัทธ์  ดีจริง
3. เด็กชายสุเมธ  น้อยมา
 
1. นางสาวอนงค์  บุญหล้า
2. นางโชษิตา  หล่ำทุ่ง
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายวรนน  เพชรบุญมี
2. นายสุเมธ  รักทุ่ง
3. นายอาทิตย์  บดีรัฐ
 
1. นางสาวอนงค์  บุญหล้า
2. นางโชษิตา  หล่ำทุ่ง
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายสิทธิชัย  สิทธิ
 
1. นายเคียง  ชำนิ
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายสมนึก  แก้วบังเกิด
 
1. นายเคียง  ชำนิ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วแท้
 
1. นางสาวบุษกร  หมอนทอง
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายสายธาร  ยอดเกลี้ยง
 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กชายศิวกร  บดีรัตน์
 
1. นายสุรกิจ  มากล้ำ
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายสายธาร  ยอดเกลี้ยง
 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองขาว
 
1. นางสาวบุษกร  หมอนทอง
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  ศรีเจริญ
 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงพิชญาพันธ์  คำซาววงศ์
 
1. นางสาวบุษกร  หมอนทอง
 
72 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กชายสุมิตร  น้อยมา
 
1. นายสุรกิจ  มากล้ำ
 
73 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  ฉัตรชัยศิลป์
2. เด็กชายกลินทร์  คำหล้า
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ไพสาลี
4. นางสาวจินดามาตร์  แป้นดี
5. เด็กชายชุติพงศ์  เรืองคำ
6. เด็กชายฐิติวัฒน์  ธรรตเวช
7. เด็กหญิงดวงพร  ก้อนต้ม
8. เด็กชายธนกฤต  เปรมอ้น
9. เด็กหญิงน้ำเพชร  ปิ่นดี
10. เด็กหญิงพรชิตา  มั่นอีนัง
11. เด็กหญิงพิมพ์สิริ  พุ่มเผย
12. เด็กหญิงพิยะดา  อ่วมบุญ
13. เด็กหญิงพูนทรัพย์  นาคทองอินทร์
14. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มีหนู
15. เด็กหญิงวชิราภรณ์  น่วมหมวด
16. เด็กหญิงวันวษา  คงรักษา
17. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วทุ่ง
18. เด็กหญิงสุพิญญา  ภิรมย์ชม
19. เด็กหญิงสุภชา  คำสีทา
20. เด็กหญิงสุวนันท์  หอมทอง
21. เด็กหญิงอาทิตยา  ดิษฐสุข
 
1. นายขวัญชัย  สุขมา
2. นายทวีพงศ์  รอดสิน
3. นางสาวปยารี  ฤทธิ์รอด
4. นายมงคล  ต่ายธานี
5. นางรัชนี  พุดซ้อน
6. นายเอกชัย  วงษ์แสงทอง
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  อยู่กลัด
 
1. นายภาณุวัฒน์  สัญญโภชน์
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายธนโชติ  อ้อยปัด
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ทิพย์โหมด
 
1. นางสาวสุธิดา  ทับจาก
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  สินประเสริฐ
 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กชายวันชนะ  หยวกจีน
 
1. นางละเอียด  นิตยชาติ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายภูวรินทร์  พรแสน
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวราพร  บรรทัดทม
 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม    
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจักรภัทร  มุกดา
 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายเกริกพล  คำธรรม
 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรกิตติ์  รัตนาพรประดิษฐ์
 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวลัดดาวัลย์  อินทร์สำราญ
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นายทิด  แสนองค์
 
1. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายภูวรินทร์  พรแสน
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  เวียงวิเศษ
 
1. นางละเอียด  นิตยชาติ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวชฎาพร  บัวปั่น
 
1. นางปราณี  น้อยคง
 
90 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวกมลฉัตร  ชำนาญกิจ
2. นางสาวกัลยากร  หาญนิรันดร์
3. นางสาวคัทรียา  สุปินะวงศ์
4. นางสาวจิตติมา  แก้วทิม
5. นางสาวจุฬาลักษณ์  บำรุงไทย
6. นางสาวชลนิชา  นิ่มเพ็ง
7. นางสาวฑิฆัมพร  ขวัญเปรม
8. นางสาวณัชชา  พลอยดำ
9. นางสาวณัฐนิชา  ท้วมนาค
10. นางสาวณัฐพร  เทียนบาน
11. นางสาวณิชกานต์  อินทพุก
12. นางสาวทีราพร  เขียวแก้ว
13. นางสาวธนพร  นมเนย
14. นางสาวธนัญญา  เขียวเมือง
15. นางสาวธิดารัตน์  อาดมะดัน
16. นางสาวนิชนิภา  ดีรอด
17. นางสาวนิรมล  แก้วไพจิตร์
18. นางสาวประภัสสรณ์  เทพจิตร
19. นางสาวพีรรงรอง  แพ่งทอง
20. นางสาวภูริชญา  พิณดนตรี
21. นางสาวรัตนาพร  กลางวงศ์
22. นางสาวรัตนาภรณ์  สุ่มเกตุ
23. นางสาวลักษมณ  ภู่อรุณ
24. นางสาววรรณา  ภู่พัด
25. นางสาวศรัญญา  นวลจันทร์
26. นางสาวศิริลักษณ์  เรืองสว่าง
27. นางสาวศิริวรรณ  ยิ้มเสมียน
28. นางสาวสิธิพร  สังข์ทุ่ง
29. นางสาวสุธิตา  เจิมกลิ่น
30. นางสาวสุธิมนต์  แจ่มแจ้ง
31. นางสาวสุพัชรภรณ์  ทักษิณ
32. นางสาวสุมิตรา  แก้วเนย
33. นางสาวสุวรรณพร  บุญย้าย
34. นางสาวสุวิดา  จันทร์หอม
35. นางสาวอรจิรา  อ่อมอินทร์
36. นางสาวอรวรรณ  พริกทุ่ง
37. นางสาวเกษศิณี  พ่วงหงษ์
38. นางสาวเบญจรัตน์  สีขำ
39. นางสาวเยาวเรศ  เสือมั่น
 
1. นางกรรณิกา  อุดมกีรติกุล
2. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ
3. นางสาวกาญจนา  เรืองทุ่ง
4. นางสาวนฤมล  ย้อนใจทัน
5. นางเบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง
 
91 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ์  โป๋แช
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พุ่มหมี
3. เด็กชายจิรพันธ์  ใจมา
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยิ้มเปีย
5. เด็กหญิงวรรณา  เกตุแก้ว
6. เด็กชายสรวิศ  เมฆจิ๋ว
7. เด็กชายสหรัฐ  ทรัพย์ผลไทย
8. เด็กชายสหรัถ  พลคล้าย
9. เด็กหญิงเบญจมาศ  กิ่งก้าน
10. เด็กชายเมธชนัน  เรืองจันทร์
 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
2. นางรัชนี  พุดซ้อน
 
92 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกิตติภัทร  หมีดำ
2. นางสาวณัฐริกา  หวังคีรีห์
3. นายทัชภูมิ  คำเย
4. นายธนกร  พุ่มสิโล
5. นางสาวนารีรัตน์  ยาทรัพย์
6. นางสาวปรมาพร  สุขกระจ่าง
7. นายพลากร  กางกรณ์
8. นางสาวศิริพร  คำปั๊บ
9. นายสุจิชน  โนขัดติมา
10. นางสาวอนุสรา  แก่นทอง
 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
2. นางรัชนี  พุดซ้อน
 
93 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พุ่มหมี
2. เด็กหญิงพัชชินี  พันธ์วิไล
3. เด็กหญิงลลนา  อยู่สบาย
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  คำเย
5. เด็กชายสหรัถ  พลคล้าย
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  กิ่งก้าน
 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
2. นางรัชนี  พุดซ้อน
 
94 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายคมสัน  เจตตะพันธ์
2. นายทัชภูมิ  คำเย
3. นายธนาคม  เมืองขวา
4. นางสาวปรมาพร  สุขกระจ่าง
5. นางสาวอนุสรา  แก่นทอง
6. นางสาวอภิญญา  ปาละวงศ์
 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
2. นางรัชนี  พุดซ้อน
 
95 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลณ์ยาดา  กาบัว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทรโตนด
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  กลิ่นเกตุ
4. เด็กหญิงรัตติยา  กลิ่นทุ่ง
5. เด็กหญิงสัจจพร  เงินนา
6. เด็กหญิงสิรามล  นิ่มคำ
7. เด็กหญิงสุพรรณษา  จิตสว่าง
8. เด็กหญิงสุภัตรา  เกตุขาว
 
1. นายศุภโชค  ฉางสุวรรณ
2. นางสาวอนงค์  บุญหล้า
3. นางโชษิตา  หล่ำทุ่ง
 
96 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายคมสัน  เจตตะพันธ์
2. นายทัชภูมิ  คำเย
3. นายธนาคม  เมืองขวา
4. นางสาวปรมาพร  สุขกระจ่าง
5. นางสาวอนุสรา  แก่นทอง
6. นางสาวอภิญญา  ปาละวงศ์
 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
2. นางรัชนี  พุดซ้อน
 
97 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พุ่มหมี
2. เด็กหญิงพัชชินี  พันธ์วิไล
3. เด็กหญิงลลนา  อยู่สบาย
4. เด็กหญิงวรรณา  เกตุแก้ว
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  คำเย
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  กิ่งก้าน
 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
2. นางรัชนี  พุดซ้อน
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. เด็กหญิงชนารดี  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงพิมพ์ประภัทธิ์  นาขุม
3. เด็กหญิงศิรประภา  เรียบร้อย
 
1. นางนันทิรัตน์  พวงเงิน
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายนิรันดร์  ตองอ่อน
2. นางสาวสุกัญญา  เสือโต
3. นางสาวไพลิน  ทองสว่าง
 
1. นางกนกวรรณ  สวนใต้
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลนิภา  แซ่โค้ว
2. เด็กหญิงสุปรียา  ขำน้อย
3. เด็กหญิงอมัณณัฐดา  สุขสว่าง
 
1. นายวิมาน  มิ่งมิตร
2. นายศิริ  อ่ำเอี่ยม
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นายจิตรภาณุ  ล่อนอารีย์
2. นางสาววลัย  เมาฟาย
3. นางสาววิมลพรรณ  หนานนะ
 
1. นายประพันธ์  อ่อนพรม
2. นางสาวพิมพา  คำมี
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจันทวดี  วิลัยฤทธิ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  พิไลกุล
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  จีนด้วง
4. เด็กหญิงสภาพร  อยู่บุญ
5. เด็กหญิงสุทธิดา  อยู่บุญ
6. เด็กหญิงไอลดา  บุญชูช่วย
 
1. นางนฤมล  อรชร
2. นางสาวพวงพลอย  พรกระแส
3. นายเชษฐา  เพชรคง
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นายชนาธิป  ศรีทรัพย์
2. นางสาวชไมพร  ปัญญาเสียบ
3. นางสาวนนทิยา  คำบุตร
4. นางสาวรสสุคนธ์  เฉยชู
5. นางสาววาสนา  เข็มรส
6. นางสาวศศิธร  พิมคณิช
 
1. นางสิริพร  ภูมี
2. นายเชษฐา  เพชรคง
3. นางเบ็ญจวรรณ  จอมศรี
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งกนก  อุ่นเมือง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หอยเกิด
3. เด็กหญิงวิไลรัตน์  สุวรรณเวียง
 
1. นางสาวลักษณ์พร  เกตุคง
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นายจิรายุส  บุญคง
2. นายปฏิภาณ  นิลพลอย
3. นายวสิน  ดำดี
 
1. นางนัททักษร  ชยานีวรกุล
2. นางนันท์สินี  แก้วลบ
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธนพล  แก้วสุขเรือง
2. เด็กชายวชิราวุฒิ  อินทหอม
3. เด็กชายเพชรายุทธ  อยู่สบาย
 
1. นายดนัย  ปานศรี
2. นายวิเชียร  รามจักร
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายนครินทร์  เอี่ยมโอน
2. นายวสุนธรา  ไกรกิจราษฎร์
3. นายวิษณุสรรค์  พุทซ้อน
 
1. นายดนัย  ปานศรี
2. นายบุญทัน  แก้วมี
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงกอหญ้า  วงษ์อินทร์
2. เด็กหญิงชวนฝัน  แก้วก่ำ
3. เด็กหญิงชุลีย์  ตันดี
 
1. นางนัททักษร  ชยานีวรกุล
2. นางนันท์สินี  แก้วลบ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวจิตรดา  คล่องยันต์
2. นางสาวสิทธรัตน์  โพธิ์เล็ก
3. นางสาวสิริรัตน์  กล่ำแย้ม
 
1. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ลำพุทธา
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ  หอมรื่น
3. เด็กหญิงพรนภา  เดื่อทอง
 
1. นางสาวศิริพร  สนองบุญ
2. นางสาวโสภา  ผิวศรี
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาวพชรพรรณ  เกตุแก้ว
2. นางสาวพิรญา  แก้วคำแสน
3. นางสาวศรีวิมล  บุญเม่น
 
1. นายกิตติพงศ์  ไทยวัฒน์
2. นางสาวจันทร์สอน  กอนนา
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. นางสาวอรนุช  ชูจันทร์
2. เด็กหญิงอรันดา  พึ่งสถิตย์
3. นางสาวโสรยา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวนาตยา  คำน้อย
2. นางสาวศิริพร  สนองบุญ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. นางสาวกนกวลัย  รอดบุญ
2. นางสาวขวัญกมล   ไม้กร่าง
3. นางสาวอรอุษา   ผาทอง
 
1. นางสุนทรี  อินทโชติ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งอรุณ  ป้อมทุ่ง
2. นายวิสิทธิศักดิ์  มาคร
3. นางสาวอนุชรา  เนียมแสง
 
1. นางกนกวรรณ  สวนใต้
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงธนัชพร  พงษ์พิทักษ์
2. เด็กหญิงบุญสิตา  เจริญบุญ
 
1. นายสุภาพ  เชียงรอด
2. นางเกตุสุริยงค์  คงเจริญ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงประภัสรา  ลีรักษ์
2. เด็กหญิงวีริศรา  ต้มกลั่น
 
1. นางสาววันวีร์  กลันทปุระ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นายพงษ์ดนัย  ขาวรัมย์
2. นายเกียรติศักดิ์  กล่ำเมือง
 
1. นางสาวภาวนา  มุขพรหม
2. นางสาวสมร  ประชาสน
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  ธิตินิลนิธิ
2. เด็กชายรัฐนนท์  ตุ้มบุตร
 
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
2. นายอธิศ  ขำใจ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายณัฐพล  ขอนทอง
2. นายวงศธร  สุนทรีมณีกริช
 
1. นางสาวรุ่งดารา  กลุ่นเรือง
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงยศวดี  ห้อยมาลา
2. เด็กหญิงเนตรชนก  เกิดศรี
 
1. นางสาวพลอยรุ้ง  รัตนรมย์
2. นายไพรวรรณ์  พุ่มพวง
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกิิตติพันธ์  เพ็งแจ้ง
2. เด็กชายณัฐนนท์  เอี่ยมบัว
 
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
2. นางอำพร  เขียวแก้ว
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายญาณธร  เขียวแก้ว
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  โชติมน
 
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
2. นางอำพร  เขียวแก้ว
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณพร  พรมชาติกูล
2. นางสาวอัมพวา  ทัดไทย
 
1. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
2. นางอำพร  เขียวแก้ว
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาววรรณพร  นันทิใจ
2. นางสาววิลาวัณย์  โคมทอง
 
1. นางดวงพร  มูลป้อม
2. นางสาววัชรา  แย้มมาก
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายนิติ  สันติกุล
2. นายสิฎฐากรณ์  พรหมมี
 
1. นางสาวอุษา  เกตุชู
2. นางสาวไพจิตร  จันทร์โพยม
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัฐนันท์  วันจันทร์
2. เด็กชายวสันต์  ยอดอ่อน
 
1. นางชนกานต์  กฤติธัญกช
2. นางสาวอุษา  เกตุชู
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายวศิน  ทับเปลี่ยน
2. นายอุดมศักดิ์  ทองอินทร์
 
1. นายนพดล  อินทรลับ
2. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กชายภู่สันติชัย  ภู่เจริญ
3. เด็กชายหัสวรรษ  เอี่ยมมา
 
1. นายณรรตธร  คงเจริญ
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายธนพล  คำอินทร์
2. นายเอกพงศ์  สิงห์ลอ
3. นายโชคชัย  ชูตระกูล
 
1. นายณรรตธร  คงเจริญ
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภูมิ  เพ็งยิ้ม
2. เด็กชายมาร์ค  จันทร์อำนวย
3. เด็กชายเทิดไท  สุขใส
 
1. นายณรรตธร  คงเจริญ
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายชนานนท์  ทองทา
2. นายสรศักดิ์  เสือมั่น
3. นายสิทธิศักดิ์  ญาณปัญญา
 
1. นายณรรตธร  คงเจริญ
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกษิดิศ  กล้ากสิกิจ
2. นายกิตติพงษ์  น้อยยม
3. นายกิตติศักดิ์  น้อยยม
4. นายชัยวัฒน์  บลูเซอ
 
1. นายณรรตธร  คงเจริญ
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงญาณ์นิสภคุณ  กระจ่างศิริ
 
1. Mr.Tobias  Clausen
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายธนศักดิ์  ผาดเรือง
 
1. นางพัฒนา  รุ่งรดี
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงพราววัชรี  อวยพร
 
1. Mr.Vincent  Madrinan
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกวิน  อนุรักษ์
 
1. นางวรี  ยงค์เจาะ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุขดี
 
1. นางปทุมพร  ชมชัย
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายพิสิฐ  สายตา
 
1. นางสาวเรวดี  ด่านกิตติไกรลาศ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กชายจิรทิปต์  ทองสมบูรณ์
 
1. นางสาวรัตนา  สิทธิศักดิ์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวโทรจิต  เทียนดำ
 
1. นางอรสา  ศรีนรา
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงชลธร  เครือรัญญา
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ตรีศาสตร์
3. เด็กชายวรเชษฐ์  มั่นเหมาะ
4. เด็กหญิงวัชรินทร์  จันทร์นา
5. เด็กหญิงเมธาวี  เพ็งมา
 
1. นายกิตติพงศ์  ไทยวัฒน์
2. นางสรินยา  เทศสิงห์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาวชนม์นิภา  บุญเจ๊ก
2. นางสาวทิพวัลย์  อินทรประเสริฐ
3. นางสาวธมลวรรณ  น้อยผล
4. นางสาวพิมนภา  ครองอัมพรสุข
5. นายศราวุฒิ  บุดดีเหมือน
 
1. นายกิตติพงศ์  ไทยวัฒน์
2. นายเอกชัย  สุริเย
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาววัจณาภร  สวนดอกไม้
 
1. นางสาวทัศนาลัย  คำคง
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ชำนาญเสือ
 
1. นายลิขิต  สอนเทียน
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายชาญเดช  เทียนทอง
 
1. นางสาวกิตติยา  ต้นกลั่น
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายพงศภัค  เลี่ยมวัฒนสุธา
2. เด็กชายภาณุพันธ์  มารดาพิทักษ์
 
1. นางจรรยา  ตรีกุย
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกฤตภาส  กิจสนาโยธิน
2. นางสาวจุฑาพัฒน์  พวงสมบัติ
 
1. นางจรรยา  ตรีกุย
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ลอยทุ่ง
2. เด็กชายชูศักดิ์  พ่วงเงิน
3. เด็กชายธีรวัฒน์  โจมแก้ว
4. เด็กชายประกิต  อ่ำเทศ
5. เด็กชายวงศกร  ศรีวัง
6. เด็กชายศรัญพัฒน์  บัวเถียร
7. เด็กชายสุทธินันท์  ทรัพย์เมือง
8. เด็กชายไพรัช  ริดระสระ
 
1. นายจิราวุธ  คุ้มจันทร์
2. นายดำเนิน  นันทะกมล
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 1. นายณรงฤทธิ์  วงศ์ดิษฐ์
2. นายทวีทรัพย์  ขุนอุดร
3. นายธวัชชัย  แจ่มจันทร์
4. นายวุฒิชัย  อ่ำเทศ
5. นายเชาวฤทธิ์  โชติช่วง
6. นายเอกชัย  อบชื่น
 
1. นายจิราวุธ  คุ้มจันทร์
2. นายดำเนิน  นันทะกมล
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายจงเจริญ  หมื่นคำ
2. นางสาวชุติมา  ยิ้มปิ่น
3. นางสาวทิพย์สุดา  สวนม่วง
4. นางสาวนริศรา  น้อยคำ
5. นางสาวพรรณทิวา  ชามา
6. นายมนต์สิทธิ์  โตศรี
7. นางสาวรุ่งทิพย์  เสือขำ
8. นางสาวรุ่งอรุณ  วรพฤติสกุล
9. นายศิวะพงษ์  ศิลปพงศ์
10. นายสุทธิพงษ์  เพ็งมา
 
1. นางมนัสยา  พุ่มพวง
2. นายเฉลิมพล  คนตรง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมแสน
2. เด็กหญิงปริณดา  เทพคำ
3. เด็กหญิงลัดธิดา  ทองภู
 
1. นางสาวนุศรา  เงินมี
2. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาววชิราภรณ์  ขุนทอง
2. นางสาวอภิญญา  นุ่มพรม
3. นางสาวอาทิติยา  รื้อยอด
 
1. นางสาวนุศรา  เงินมี
2. นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภิสรา  สร้อยสน
2. เด็กหญิงอริศรา  อ่ำทอง
 
1. นายธนูศักดิ์  ยอดเพชร
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  แก้วคำ
 
1. นางสงกรานต์  แก้วเกต
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กชายสุเมธ  ขำใจ
2. เด็กชายอนุรักษ์  พัดแดง
 
1. นางสาวสุภามาศ  วงศ์ฉลาด
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  พรมมี
 
1. นางสาวจีรภา  ตันเจริญ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  ระย้าย้อย
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แสงเงิน
 
1. นางสาวกาญจนา  เรืองทุ่ง
2. นางผ่องอำไพ  ปิ่นสกุล
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาวณัฐฐินันท์  ลือพรม
 
1. นางสาวกินรี  วิรัชลาภ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กชายเกรียงไกร  ธรรมใจ
 
1. นางวาริน  สอนง่ายดี
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นายธวัชชัย  พุ่มทอง
 
1. นางสาววิภา  ระลึก
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายวรกฤช  หาญอุไรพงษ์
 
1. นางเบ็ญจวรรณ  จอมศรี
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงบุษยาวรรณ  บัวส้ม
2. เด็กหญิงวาริน  อาจใหญ่
3. เด็กหญิงศิราณี  สอนน้อย
 
1. นางดอกไม้  สุขชื่น
2. นางประดับพร  บุตรสุวรรณ
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายนพรัตน์  แก้วนอก
2. นางสาวน้ำฝน  ผ่องใส
3. นางสาววาสนา  เพ็งเอี่ยม
 
1. นางดอกไม้  สุขชื่น
2. นางประดับพร   บุตรสุวรรณ
 
164 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  บุญรอด
2. เด็กชายอาทิตย์  สุดจ้อย
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  สงสัย
2. นางรพีพรรณ  สายโกสุม
 
165 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวพรทิพา  เอี่ยมมา
2. นายศุภกร  คำชุ่ม
 
1. นางสิริพร  ภูมี
 
166 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สำรี
2. เด็กชายสุรชัย  แก้วมี
 
1. นางสาวพิมานมาศ  เพียรทอง
2. นางรพีพรรณ  สายโกสุม
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  สุริยะลังกา
 
1. นางเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นายฉกาจ  นาถฝ้าย
 
1. นางเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวเพ็ญรพร  บุญเที่ยง
 
1. นายบุญฤทธิ์  อยู่คร
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวธิติมา  จันทร์อยู่
2. นางสาวสุกัญญา  เรืองแจ่ม
3. เด็กหญิงแก้วตา  คลังเขียว
 
1. นายเชษฐา  เพชรคง
2. นางเบ็ญจวรรณ  จอมศรี
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพรรษกร  เพ็งอ่ำ
2. เด็กชายวราวุธ  มีเรือง
 
1. นางประดับพร   บุตรสุวรรณ
2. นายวิเชียร  รามจักร
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรไนวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจีรวัตร  เผือกศรี
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ชมพู
3. เด็กชายอดิศร   จันทร์หอม
 
1. นายดนัย  ปานศรี
2. นางประดับพร   บุตรสุวรรณ