หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สุโขทัยกลุ่ม 2
ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2556

[ ทั้งหมด   1 พ.ย. 2556   2 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 1 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 521 1 พ.ย. 2556 9.00-10.30
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 522 1 พ.ย. 2556 9.00-10.30
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 523 1 พ.ย. 2556 9.00-10.30
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 524 1 พ.ย. 2556 9.00-10.30
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 1 พ.ย. 2556 9.00-11.00
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 122 1 พ.ย. 2556 9.00-11.00
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 127 1 พ.ย. 2556 9.00-11.00
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 128 1 พ.ย. 2556 9.00-11.00
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 525 1 พ.ย. 2556 9.00-10.00
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 526 1 พ.ย. 2556 9.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 123 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 123 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โรงอาหารเล็ก 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โรงอาหารเล็ก 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โรงอาหารเล็ก 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โรงอาหารเล็ก 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ICT 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ICT 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 436 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 425 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง เคมี1 1 พ.ย. 2556 9.00-16.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง เคมี2 1 พ.ย. 2556 9.00-16.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา หน้าอาคาร 2 (สวนป่า) ห้อง หน้าอาคาร 2(สวนป่า) 1 พ.ย. 2556 09.00-16.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา หน้าอาคาร 2 (สวนป่า) ห้อง หน้าอาคาร 2(สวนป่า) 1 พ.ย. 2556 09.00-16.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา หน้าอาคาร 2 (สวนป่า) ห้อง หน้าอาคาร 2(สวนป่า) 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา หน้าอาคาร 2 (สวนป่า) ห้อง หน้าอาคาร 2(สวนป่า) 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 624 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 625 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 6 ห้อง ห้องโถงชั้นล่างด้านซ้าย(ตะวันออก) 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 6 ห้อง ห้องโถงชั้นล่างด้านขวา(ตะวันตก) 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 626 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง Eric 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โรงอาหารใหญ่ ห้อง เวทีโรงอาหารใหญ่ 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 622 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 623 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 632 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 633 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 631 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ลานกิจกรรมเอนกประสงค์ ห้อง หน้าห้องสมุด 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 634 1 พ.ย. 2556 09.00-11.00
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 635 1 พ.ย. 2556 09.00-11.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร6 ห้อง ห้องเรียนศิลปะชั้นล่างด้านตะวันออก 1 พ.ย. 2556 09.00-11.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ห้อง ห้องเรียนศิลปะชั้นล่างด้านตะวันออก 1 พ.ย. 2556 13.00-15.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ห้อง ห้องโถงชั้นล่างด้านซ้าย (ตะวันออก) 1 พ.ย. 2556 13.00-15.00
6 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร5 ห้อง ห้องโสตฯ 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
7 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 1 พ.ย. 2556 10.00-12.00
8 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 1 พ.ย. 2556 08.30-10.00
9 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคารอเนกประสงค์ 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
10 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคารเอนกประสงค์ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
11 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร5 ห้อง ห้องโสตฯ 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
12 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร5 ห้อง ห้องโสตฯ 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
13 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร5 ห้อง ห้องโสตฯ 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
14 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร5 ห้อง ห้องโสตฯ 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
15 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร5 ห้อง ห้องโสตฯ 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
16 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร5 ห้อง ห้องโสตฯ 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
17 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร5 ห้อง ห้องโสตฯ 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
18 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร5 ห้อง ห้องโสตฯ 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
19 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร5 ห้อง ห้องโสตฯ 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
20 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร5 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
21 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 6 ห้อง ห้องประชุมเบญจรงค์ 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
22 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 6 ห้อง ห้องประชุมเบญจรงค์ 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
23 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 6 ห้อง ห้องประชุมเบญจรงค์ 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
24 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร 6 ห้อง ห้องประชุมเบญจรงค์ 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
25 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคารเอนกประสงค์ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 1 พ.ย. 2556 08.30-12.00
26 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา โรงอาหาร ห้อง เวทีโรงอาหารใหญ่ 1 พ.ย. 2556 08.30-12.00
27 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร6 ห้อง ห้องประชุมเบญจรงค์ 1 พ.ย. 2556 08.00-10.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา หน้าอาคาร 2 (สวนป่า) ห้อง หน้าอาคาร 2(สวนป่า) 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา หน้าอาคาร 2 (สวนป่า) ห้อง หน้าอาคาร 2(สวนป่า) 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา หน้าอาคาร 2 (สวนป่า) ห้อง หน้าอาคาร 2(สวนป่า) 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา หน้าอาคาร 2 (สวนป่า) ห้อง หน้าอาคาร 2(สวนป่า) 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร6 ห้อง ถนนด้านทิศตะวันตก 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร6 ห้อง ถนนด้านทิศตะวันตกอาคาร6 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา หน้าอาคาร 2 (สวนป่า) ห้อง หน้าอาคาร 2(สวนป่า) 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา หน้าอาคาร 2 (สวนป่า) ห้อง หน้าอาคาร 2(สวนป่า) 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา หน้าอาคาร 2 (สวนป่า) ห้อง หน้าอาคาร 2(สวนป่า) 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา หน้าอาคาร 2 (สวนป่า) ห้อง หน้าอาคาร 2(สวนป่า) 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง คอมฯ1 1 พ.ย. 2556 9.00-14.00
12 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง คอมฯ3 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
13 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง คอมฯ3 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
14 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง คอมฯ2 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
15 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง คอมฯ4 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
16 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง คอมฯ3 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
17 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง คอมฯ3 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
18 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง คอมฯ2 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
19 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร4 ห้อง ถนนหน้าห้องคอมฯ 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
20 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร4 ห้อง ถนนหน้าห้องคอมฯ 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
21 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 431 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
22 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 431 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
23 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 432 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
24 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 4 ชั้น 3 ห้อง 432 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
25 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 433 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 332 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 333 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 334 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 335 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 331 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 331 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง Eric 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 311 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
11 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 324 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
12 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
13 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 311 1 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง 311 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
15 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 334 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00
16 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 335 1 พ.ย. 2556 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอลด้านหลัง 1 พ.ย. 2556 09.00-11.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอลด้านหลัง 1 พ.ย. 2556 09.00-11.00
3 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ห้อง ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
4 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร3 ห้อง ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
5 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 434 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00
6 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 434 1 พ.ย. 2556 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายสายันต์ อินต๊ะกัน Tel. 0895680911
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]