หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-sti2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางเกศินี วังชากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
2. นางไพพรรณ ประวังโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ มากคล้ายโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
4. นางสงกรานต์ สงวนศรีโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ พวงขจรโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวสกุณา รอดเกตุโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
7. นางสุภาวรรณฺ์ พิศดารโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา2กรรมการ
8. นางสุพัตรา รัตนวิสุทธิ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอารี หวลหอมโรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปราณี อินทร์ปินตาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางษิญาภา รัตนะธนโชคโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
5. นางสาวมัลธิกา ถนอมนวลโรงเรียนศรีนครกรรมการ
6. นางสาวสุวรรณภา อุดตันโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวสุภัทรา ศรีนวลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปภัมภ์กรรมการ
8. นางสมศรี เขียวชะอุ่มโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพรรณี อาจหาญโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางสาวสมสุข ไข่สุวรรณ์โรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา มาทุ่งโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
5. นางจินตนา อินพรมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางรัชนีพร อรุณวิงโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมบัติ ประจุโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางชมัยพร วงศ์จันทรมณีโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางจำเนียน สังฆะมณีโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
2. นายชัชวภัทร ศึกษาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางศุทธินี ไพรสนธิ์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นางประทีป กองทองโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสมชาติ จับคล้ายโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ สันตะวาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา2ประธานกรรมการ
2. นางสุทิพา ทั่งศิริโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางสาวศุภิสรา สังข์ทองโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นายสามารถ แจ่มเมธีกุลโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางประภาวดี ทองเวียงโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐพิมล พึ่งกุศลโรงเรียนเมืองด้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิเชียร โดยด่วนโรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ เยาวรัตนประเสริฐโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นายไกรจักร คำบุญเรืองโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุนทรีรัตน์ มหาปัญญาวงศ์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
6. นางสาวดารุนณี ขันสาครโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทองสุข เพ็ญศรีโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา อินอยู่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางสาวจารุพร สวนปลิกโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางนวลน้อย อินทร์ปิ่นโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางวรรณรินทร์ เข็มมุขโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
6. นางสาวปทิตตา ทนันไชยโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
7. นางเบญจมาศ เมฆพัฒน์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพับพึง ชูกำลังโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
2. นางกฤตยา จ้อยสูงเนินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางพิชญา งามสมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นายศราวุฒิ เนียมหอมโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นายชุบ นิมิตโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางสาวมธุสรา เพ็ญศรีโรงเรียนท่าชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธามาศ ยุพเยาว์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางเรณู ภุมราโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นายธเนศ มยุราโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางอรนุช จูเปียโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
7. นางสุภาพร ธรรมขันธ์โรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
8. นายสรวง พรมสีนองโรงเรียนศรีนครกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางศุภจิต มาตมุงคุณโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
2. นางบังอร อ่วมแก้วโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวระวีวรรณ อินทรประพันธ์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสิริลักษณ์ แก้วส่องศรีโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางวชิราภรณ์ พรมณีโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางวิไลพร ฝั้นสกุลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ รื่นรสโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุเมธ ขอบคุณโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
6. นางรัตนา คำมาโยโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
7. นางสุภาวรรณ์ ชูสุวรรณโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑาพร ธิคุณโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัศมี สินปรุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2กรรมการ
3. นางเปรมปรีด์ ธรรมปรีชาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนัยนา โพธิ์กระจ่างโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นายบัณฑิต ขอบคุณโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
6. นางสาวศศิธร ชิดเชื้อโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายธายุกร ไชยกำเนิดโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนภสร รมณียกุลโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
3. นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางสาวละมูล พิพิธทองโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
5. นายอำพล พรมสุบรรณ์โรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นายสำราญ สีแก้วโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ อินติ๊บโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
3. สิบเอกจรัญ เจสันเทียะโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปทิตตา คมปราชญ์โรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
5. นายชวลิต ทะยะผู้บริหารโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี นงโพธิ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายปิยวุฒิ ล่องชูผลโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวทิพย์วรรณ กาหลงโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางสาววิมลรัตน์ บุญคงโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชราภรณ์ อินติ๊บโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ธรรมไชยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทองโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวศรัณยา กลีบธงโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นายนิรุต มีเกิดโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวกัณฑิมาพร ส้มเพ็ชร์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางจรินทร์ ฑิฆัมพรธีรวงศ์โรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายประชา เยาวรัตนประเสริฐโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางเยาวรัตน์ สุขโกษาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายอุดร ขำคมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางเบญจรงค์ หิรัญศรีโรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจีระนุช สงพูลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางชุติมา สวนปลิกโรงเรียนศรีสำโรงชนูปภัมภ์กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ขันสาครโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปภัมภ์กรรมการ
5. นายวิฑูรย์ เขียวชะอุ่มโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ โพธิ์แย้มโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทวรรณ บูลย์ประมุขโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางรัตนาพร ชูกลิ่นโรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพรพล อ่ำทองโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นายสาธิต ขอบคุณโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวชรินทร์ธร เธียรทิพย์วิบูลโรงเรียนบ้านไร่พืทยาคมกรรมการ
6. นางราตรี ชูวิทย์โรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวลำยงค์ พิมพิสารโรงเรียนศรีนครกรรมการ
8. นายวรดิฐ เกิดผลโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
9. นายจักกิต อุทรณ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ที่ปรึกษา
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายปริวิทย์ ถนอมวงศ์โรงเรียนท่าชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอมรศักดิ์ เสมสันต์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางสาวมยุรฉัตร อุตสาหกิจโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2กรรมการ
4. นายสาธิต ขอบคุณโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพันศักดิ์ แสงทองโรงเรียนศรีนครกรรมการ
6. นางนภาพร ทะยะโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายสมโภชน์ ดีเอี่ยมโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
8. นายพนม สุขหาโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางขวัญจิต สาระมนต์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์ปภา เพิ่มพูลโรงเรียนเมืองด้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุมิตรา คำนึงครวญโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางสาวเรวดี เพ็ญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางโกศล อิ่มจิตร์โรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวรำพู ช่างไชยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางวาสนา บัวอ้นโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
2. นางรมณีย์ สร้อยสนโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางบุษราภรณ์ สิทธิวงศ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ ขวัญนาคโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางลดาวัลย์ คำวินิจโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสุนิทรา เอมะสุวรรณโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายมานพ จันตาวงศ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางรัตนกานต์ ศรีสุขศิริพันธ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายชรินทร์ เกิดพุ่มโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุวินตา อุปะทะโรงเรียนศรีนครกรรมการ
6. นางสาวจันทนา แก่นแก้วโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
7. นางอาจารี คำสุวรรณโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายสุธิชัย คำมาโยโรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ คำนึงครวญโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมรกต ทับโพธิ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
4. นางรวีวรรณ สุขรอดโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวราตรี เทียนบุตรโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสมรถ จาดแดงโรงเรียนศรีนครกรรมการ
7. นางสาวลลิตา รัตนสุคนธ์วงศ์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
8. นางสาววรรณภา เมธาธนนันท์โรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา ชำนาญจิตรโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายผจญ ประวังโรงเรียนชัยมงคลพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอัมพร ธีรวรกุลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางรุจิรา คลังคงโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางปรียา เตี๊ยมชุมพลโรงเรียนศรีนครกรรมการ
6. นายสมพงษ์ กลับเส็งโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
7. นายชาตรี พระเทพโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายวิษณุรักษ์ หิรัญศรีโรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายทิพย์ เนตรบุตรโรงเรียนสวรรค์อนันต์ิวิทยากรรมการ
3. นายสัญชัย ใบศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายปิยะวัฒน์ สุขโอโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นางสาวประนอม จะปินโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิดา เสียงดังโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางอนันต์ บัวเพ็งโรงเรียนบ้านไร่พิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพรรณปพร นนทธิโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางสาวอรพรรณ สาระมนต์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวเนตรนภา ไพรสณฑ์โรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุนันทา เมฆไตรรัตน์โรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวภักคีณี จีนามูลโรงเรียนท่าชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจะ มุ่นกิจโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรมีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายเกียรตินิยม รสลือชาโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นางสาวอุษา ปัญโญอ้ายโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวหทัยกาญจน์ รื่นรมย์โรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร ธีรวรกุลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอำพรรณ ใบศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสมรถ จาดแดงโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นางสาววรรณภา เมธาธนนันทน์โรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ ขวัญนาคโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอำภาพร คณะแพงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธวัช ฉุยฉายโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ธารานาถโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายยุธยา คงพรมโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสิริมา โพธิ์ทองโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ คำอั้นโรงเรียนชัยมงคลพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช สีฟ้าโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางสุรินทร์พร มีหินกองโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนันทิกานต์ เดียวเจริญโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายอดิวิชญ์ ทองหล่อโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ คำอั้นโรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิ่มนวล น้อยวงศ์โรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนิศา เดียวสกุลโรงเรียนสวรรค์อนันต์ิวิทยากรรมการ
4. นายคงศิลป์ แก้วส่องศรีโรงเรียนศรีนครกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายนพพร สุรจันทร์กุลโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธนบดี อินทร์ชื่นโรงเรียนศรีนครกรรมการ
3. นายชาญชัย เจติยานนท์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายธีระศักดิ์ พงศ์สรสิทธิ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ ยาพรมโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประทีป เกิดมีโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประจวบ ชูเชิดโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายนเรศ หนูป่าโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายพิเชฎ บุญญาโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางมาลี ประเสริฐสมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายแชน หล่ำนุ้ยโรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิพนธ์ นิลกำแหงโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอภิสทธิ์ มิ่งกลิ่นโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
5. นางสาวน้ำค้าง แย้มจันทร์โรงเรียนศรีนครกรรมการ
6. นางสุคนธ์ กันทะชุมภูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนัยนา คงกระพันธ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ นาคำภาโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
3. นางจามจุรี พูลรักษ์โรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นางสาวจิราพร สถิตย์ตระกูลโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
5. นางปัญชลีย์ โพธิ์คงกิตติโชติโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
6. นางสาวเพียงเนตร ซื้อประเสริฐโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
7. นางรัตน์ นพเก้าโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประจวบ ชูวิทย์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางปรียา เตี๊ยมชุมพลโรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิกุล วงศ์กฎโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายบัญญัติ ทองบางโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชูโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
6. นายเฉลิมพล ทองจุ้ยโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางเพียงใจ สุพรรณโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายละเอียด จันไทยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายประพนธ์ อ่ำทองโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายพยนต์ พูลรักษ์โรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นางสาวสุมนมานต์ อมรมุนีพงศ์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ชะเอมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางบุญญาพร แผลงฤทธิ์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนาโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางนิตยา บุญเกื้อโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางอุ้ม ชิดเชื้อโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางจามจุรี พรมเพชรโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจามจุรี พรมเพ็ชรโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฎฐนันท์ ดีมาโรงเรียนศรีนครกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสุเมธ ลิมปะพันธุ์โรงเรียนเมืองด้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณรัตน์ หลักแหลมโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ไอสุริยะกุลกิจโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
4. นางวาสนา สำเนียงโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร เดชงัดโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายชโลทร จันทร์น้ำท่วมโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายมานิตย์ ชาติวุฒิโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนาฎสินี ปิ่นรัตน์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นางธนารัตน์ เทพวงษ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางกนกรัตน์ ทองศรีพงศ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายสุทธิ์ อาดูรโรงเรียนชัยมงคลพิทยาที่ปรึกษา
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจินห์จุฑา แจ้คำโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางมาลัย พุกกะณะสุตโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายวรรณชัย ทะนะแก้วโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางฐรดา สถิตคำถาเครือโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
5. นางรักเกียรติ เกษรพรหมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวรณิดา โฆสิตโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายสุกิจ ปริเวกโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวณี สำเริงฤทธิ์โรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ คล้ายยาโรงเรียนศรีนครกรรมการ
3. นางสาววาสนา บุญญาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางลักขณา หลวงแนมโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสายบัว มูลทาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายบัญญัติ ทองบางโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววันเพ็ญ เทพวงศ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางนิรามัย มั่นหมายโรงเรียนท่าชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ วชิรเมธีโรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ สำเภาน้อยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2กรรมการ
4. นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ จำปาอูปโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางลัดดา วิทยาสุวรรณพรโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายวิฑูรย์ อินศิริโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายไพรัตน์ พลอยเจริญโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางธนิษฐา เจริญวัฒนาพรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายชวลิต รำขวัญโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายบรรเทิง โสรัจประสพสันโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายไพโรจน์ กันทะวงศ์โรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นายชลิต ฉายกี่โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นางสาวรัตนาวรรณ สานทำโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
6. นายพีระศักดิ์ นครศรีโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
7. นายอนิรุตน์ ภักดีรักษ์โรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายวสันต์ ไชยกุลโรงเรียนชัยมงคลพิทยาที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายคมกริช แหงมปานโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางนิดา เกสรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางชุลี ครุธแก้วโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ พลเลิศโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นายศราวุฒิ ศักดิ์อมรชัยโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางปณตพร ศรีวิไลโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายประกิต โฆสิตโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางนพวรรณ พิพัฒน์ศิวพงศ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกุลยา หลำพรหมโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวธนิตา ทานศรีชาติโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสุวัฒนา แก้วเทพโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปณตพร ศรีวิไลโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสมนึก ตันติไวทยพันธุ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางนงนุช ว่านเครือโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
5. นายบุญเกิด เผือกใต้โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายอนุวัฒน์ วงศ์จันทรมณีโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
7. นายชนินทร์ เกิดผลโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
8. นายเชื้อ พุทธาโรงเรียนศรีนครกรรมการ
9. นายอิสริยะ บุญหล้าโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอิสริยะ บุญหล้าโรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ วงศ์จันทรมณีโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายมนัส สุริโยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นายบุญเกิด เผือกใต้โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายจักราวุส ขาวนวลโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพินณา ตระกูลทิพย์โรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย นวรัตนไพบูลย์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมประธานกรรมการ
2. นายอำนวย เกิดช่างโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศศิน คมขำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางจุฑาทิพ ชืดเชื้อโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ งามดีโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายเมธชวิน เมฆพัฒน์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรชัย นวรัตนไพบูลย์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางรุจิรัตน์ รัตนเพชรโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ก้อนเกตุโรงเรียนชัยมงคลพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายศศิน คมขำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ งามดืโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา วรทองโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นายวิโรจน์ ก้อนเกตุโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายศศืน คมขำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
2. นางเฉลืมศรี ปานสุฃสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา วรทองโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายอำนวย เกิดช่างโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์โรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์นาฏ หลองเจาะโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายเมธชวิน เมฆพัฒน์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ งามดีโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐกิตต์ กันทะชมภูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายภานุพงศ์ ข้างจะงามโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายปณิจักษณ์ เชยชมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี ปานสุขสารโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ ก้อนเกตุโรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิจักร แก้วประเสริฐโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายปณิจักษณ์ เชยชมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายวรพงศ์ ภุมราโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ก้อนเกตุโรงเรียนชัยมงคลพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ ม่วงพันธ์โรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นายปณิจักษณ์ เชยชมโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
5. นายวิจักร แก้วประเสริฐโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเมธชวิน เมฆพัมน์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐกิตต์ กันทะชมภูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวิโรจน์ ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ ก้อนเกตุโรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิจักร แก้วประเสริฐโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
3. นายวิโรจน์ ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณะ พยัคฆ์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเยาเรศ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ ส้มอ่ำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ส้มอ่ำโรงเรียนสวรรคือนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้ารไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเทียนศักดิ์ นาคเมฆโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรคือนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นายสรวิชญ์ คำหลวงโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายปิยะพงศ์ เอมรุณโรงเรียนเมืองด้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรพล บัวคำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เสนานุชโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเบญจรงค์ ก้อนทองโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ท่าชัยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ เซี่ยงจ๊งโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางภิรมยา เกิดศรีโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ท่าชัยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
4. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ท่าชัยโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ ท่าชัยโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายสุริเทพ บัวขำโรงเรียนทุ่งเสลี่ยม่ชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรพล บัวขำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรจักษ์ ชาวด่านโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำค้าง แย้มจันทร์โรงเรียนศรีนครกรรมการ
3. นายเบญจรงค์ ก้อนทองโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุระนิต สวนสอนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเบญจรงค์ ก้อนทองโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายวรจักษ์ ชาวด่านโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นายสุระนิต สวนสอนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเศกสันต์ จาดแดงโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เสนานุชโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ท่าชัยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ ท่าชัยโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เสนานุชโรงเรียนทุ่งเสลี่ยม่ชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายวรจักษ์ ชาวด่านโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรจักษ์ ชาวด่านโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เสนานุชโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอนุสรณ์ เสนานุชโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวรจักษ์ ชาวด่านโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นายสุระนิต สวนสอนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรจักษ์ ชาวด่านโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายเบญจรงค์ ก้อนทองโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเบญจรงค์ ก้อนทองโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวรจักษ์ ชาวด่านโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรจักษ์ ชาวด่านโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ท่าชัยโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวรจักษ์ ชาวด่านโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ ท่าชัยโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายวรจักษ์ ชาวด่านโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุริเทพ รักบัวโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวรจักษ์ ชาวด่านโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ ท่าชัยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายชุมพล นันทวงศ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เสนานุชโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายวรจักษ์ ชาวด่านโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายปิยะพงศ์ เอมรุณโรงเรียนเมืองด้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุระนิต สวนสอนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธานี เกิดศรีโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นางพนอ เกษประสิทธิ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ที่ปรึกษา
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุธาสินี หนูเกตูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา อรัญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา อรัญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ฺ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางมัลลิกา อรัญศรีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สัตยาภรณ์โรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นางสุธาสินี หนูเกตุโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ ส้มอ่ำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพริมภัค ธรรมสอนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางวราภรณ์ ส้มอ่ำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพโยม อุตรพันธ์โรงเรียนหนองกลับวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งศักดิ์ สร้อยสนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นายบรรจง โต๊ะถมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย แก้วเกตุโรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ดวงทองโรงเรียนเมืองด้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจงดี ขอบคุณโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถุมภ์กรรมการ
4. นายสำราญ จงอยู่เย็นโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
5. นายประกิต อยู่เชื้อโรงเรียนศรีนครกรรมการ
6. นายพินิจ สุขลักษณ์ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถุมภ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายภมร พ่วงหงษ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรีวรรณ โขนงนุชโรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางจงดี ขอบคุณโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถุมภ์กรรมการ
4. นายสำราญ จงอยู่เย็นโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
5. นางเรวดี รัตนพันธ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถุมภ์กรรมการ
6. นางจิตต์ถนอม เล็กอรุณโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย เจริญวัฒนาพร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธัญญวิทย์ ชีพจิรสุขโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถุมภ์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย เจริญวัฒนาพร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
2. นายสามารถ สิทธิวงศ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถุมภ์กรรมการ
3. นายทรัพยสิทธิ์ สรรพโชคนันต์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถุมภ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอรพินท์ คงคาสวรรค์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา เพ็ชรมุขโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธัญญวิทย์ ชีพจิรสุขโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถุมภ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางกรองจิตต์ อาดูรโรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ประจุโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางรัตนา วงศ์เครือโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถุมภ์กรรมการ
4. นายภาณุพงศ์ ข้างจะงามโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางปิยพรรณ ประสมวงศ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ ทองมากโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ ไชยมุติโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพจน์ ตาด้วงโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถุมภ์กรรมการ
5. นายสำเริง อภัยโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางปิยพรรณ ประสมวงศ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์โรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
3. นางบุญนำ ลอยบัณฑิตย์โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ สังเกตุใจโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ ทองมากโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางโสภิดา ทาม้าดีโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เลิศไกร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ชูกลิ่นโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2รองประธานกรรมการ
3. นายสุชิน กุหลาบโพธิ์ทองโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถุมภ์รองประธานกรรมการ
4. นางอรัญญา ยงพันธ์โรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ แสงศิลป์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถุมภ์กรรมการ
6. นายนิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์โรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวยุพิน อยู่เปียโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ เลิศไกร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายนริทธิ์ อินทร์ปิ่นโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถุมภ์กรรมการ
3. นายสุรวิทย์ รังสิวุฒาภรณ์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ โพธิ์ทองโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถุมภ์กรรมการ
5. นายสันติภาพ อุดมมงคลโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
6. นายพิพัฒน์ พึ่งอู๋โรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกศินี เอี่ยมนุ้ย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ ราชรักษ์โรงเรียนศรีนครรองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ พูลล้นโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถุมภ์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางเกศินี เอี่ยมนุ้ย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ ราชรักษ์โรงเรียนศรีนครกรรมการ
3. นางจารุวรรณ พูลล้นโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางดุษฎี ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ พูลล้นโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางสาวสมสมร คุณเวทย์วิริยะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา เข็มพลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถุมภ์กรรมการ
3. นางเฉลียว พลอยเจริญโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางธนิษฐา เจริญวัฒนาพร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสดับ พรมเสนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
3. นางจิดาภา เข็มพลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางดุษฎี ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางกัญญา อิ่นแก้วโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถุมภ์ประธานกรรมการ
2. นางธนิษฐา เจริญวัฒนาพร โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางสาวฐิติมา พันธ์อุดมโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมกรรมการ
4. นางดุษฎี ขอสุขโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายอรัญณี ตันติไวทยพันธุ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางกรองจิตต์ อาดูรโรงเรียนชัยมงคลพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิฐาพรรรณ ช่างนาวาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถุมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางกรองจิตต์ อาดูรโรงเรียนชัยมงคลพิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรัญณี ตันติไวทยพันธุ์ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา รัตนวิสุทธิ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถุมภ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิดา แก้วจาเครือโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถุมภ์กรรมการ
3. นายชยันต์ ยุบลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ชาติไทยโรงเรียนเมืองด้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัยโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นายปิยะ อุดมมงคลโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธีรพันธุ์ เอี่ยมวชิรากุลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายปิยะ อุดมมงคลโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
3. นางนิตยา มั่งมีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสายันต์ อินต๊ะกันโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิดา แก้วจาเครือโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางอภิรมย์ฤดี อบเชยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสายันต์ อินต๊ะกันโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธิดา แก้วจาเครือโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ แสนทิพยนันท์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางอภิรมย์ฤดี อบเชยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นายนพดล มุสิกปานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวใกล้รุ่ง หนูสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร ยานะกุลโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ธรรมปรีชาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ตุมาโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา อินทร์นุ่มโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
6. นางพิชชากร มูลปานันท์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
7. นางสาวกุมาลี รวมทรัพย์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางปัทมาภรณ์ พัฒนชัยโรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
9. นายนพดล มุสิกปานโรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสายันต์ อินต๊ะกันโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชยันต์ ยุบลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางอภิรมย์ฤดี อบเชยโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสังวาลย์ ชูหน้าโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจึราวรรณ ดวงเกิดโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร ยศบุตรโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสังวาลย์ ชูหน้าโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางประเสริฐ อ้นบางเขนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลเกมโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสุภาภรณ์ ยศบุตรโรงเรียนท่าชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณี รัตนชาญชัยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวสันต์ กันชาติโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลเกมโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสายันต์ อินต๊ะกันโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ชะเอมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายธีราวุธ จูเปียโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นายคัมภีร์ คมขำโรงเรียนศรีนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ หุ่นสุวรรณ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล พุกเพ็ชร์โรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ไชโยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ หุ่นสุวรรณ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล พุกเพ็ชร์โรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ไชโยโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางสุมิตรา ประชันโรงเรียนน้านแก่งวิทยากรรมการ
5. นางนิตยา มั่งมีโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางชุติมา แก้วหล้าโรงเรียนทุ่งเสลี่ียมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายนันทชัย บุญนิฉันท์โรงเรียนท่าชัยวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชยันต์ ยุบลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวภัทรารัตน์ พิกุลแกมโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
5. นายปราโมทย์ วงศ์คำโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียวโรงเรียนศรีนครกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายมานพ จันทร์หอมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธีราวุธ จูเปียโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายมานพ จันทร์หอมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายธีราวุธ จูเปียโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางพิชชากร มูลปานันท์โรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายมานพ จันทร์หอมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางประเสริฐ อ้นบางเขนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางพิชชากร มูลปานันท์โรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายมานพ จันทร์หอมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางประเสริฐ อ้นบางเขนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายชานน คุรุบรรเจิดจิตโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายมานพ จันทร์หอมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวพรพิมล พุกเพ็ชร์โรงเรียนเืมืองเชลียงกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวทองสุข มั่นเกิดโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิญาณี บูรณะชาตโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ อุตมาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางกัญจน์อมล อายุโรจน์โรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. Miss Blesille P.Cainoyโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางวาลี เนียมถาวรโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. Mr. Mark June L.Oroโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย ศรีสมบูรณ์โรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเชิด ศรีนวลอินทร์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางรัชฎา ผิวกำพลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกพร ศรีอำพันธ์โรงเรียนท่าชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพชรวรรณ เมฆพัฒน์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางกฤติญาภรณ์ จันทร์สวัสดิ์โรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นางทัศนีย์ มาคุณโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ อ่อนดีโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
6. MissLyndsey Evansโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายชัยพร อินทรโชติโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ เพ็งยาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางส่องหล้้า หุ่นสุวรรณ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกนกพร นวมนาคโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุมนมาลย์ พลมากโรงเรียนท่าชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชฎาธาร อินทรโชติโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางสาวอภิวันท์ ขันแข็งโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นางปริศนา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวมินตรา เขียวชะอุ่มโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายอธิคม กันทะชุมภูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางกันทิมา สันติชาติโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสมสมร ทีภูเวียงโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางพัชรินทร์ พรมสุบรรณ์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวอนิสา ซ้อนตะวันโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ศิลปวัฒนานันท์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางมณีวรรณ สุทธรินทร์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวไฉน อรุณเกล้าโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา อ่ำทองโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางจันทรา ตาด้วงโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน พลมากโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นางดิถาวรรณ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนท่าชัยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา จั่นจีนโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. Miss Genefe B.Cabutajeโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
3. Mr.Bryan Mangahasโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวนิภาภรณ์ พุกบางจากโรงเรียนเมืองด้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางราตรี สุวรรณประสิทธิ์โรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
3. นางนลิน์ภาณี กรศรีมหาลาภโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. Mr.Bryan Mangahasโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอัชชุมณี ศรีธิโรงเรียนศรีนครประธานกรรมการ
2. นางสาววาสิฏฐี โควาบุญพิทักษ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายภูมิภัทร ภูมิศิริิรักษ์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวชัชญาภา วงศ์กองแก้วโรงเรียนท่าชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิณี โชติมนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางนภาภรณ์ เจริญพรพิมลกุลโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. Mr.Huang Shuangfengโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายภูมิภัทร ภูมิศิริิรักษ์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสุภาภรณ์ บัวกล้าโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์โรงเรียนเมืองเชลียงรองประธานกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งนภา สังข์จันทร์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
2. นางสาวธนัชพร สุขลาภโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางจันทนา ธราพรสกุลวงศ์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธณรา สินธนาวรากุลโรงเรียนชัยมงคลพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทิพวรรณ องอาจโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
4. นางสมบัติ เพ็งแสงทองโรงเรียนศรีนครกรรมการ
5. นางสมหมาย นราภาสจรัสโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางจันทร รังสิวุฒาภรณ์โรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ อยู่เชื้อโรงเรียนศรีนครกรรมการ
2. นางพชรภรณ์ ประชันโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
3. นางสาวผักแว่น พรมพุทธาโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายจักกิต อุทรณ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสด มอญกอดแก้วโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. ว่าที่พันตรีทับทิม พาโคกทมโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นายชูรัตน์ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสด มอญกอดแก้วโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชูรัตน์ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
3. ว่าที่ัพันตรีทับทิม พาโคกทมโรงเรียนขุนไกรพิทยาคมกรรมการ
4. นางประสงค์ เสือคล้ายโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางชุลีพร ฟักทองโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจามจุรี พรมเพ็ชรโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายศราวุฒิ เนียมหอมโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายชูรัตน์ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
3. นางกฤตยา จ้อยสูงเนินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายศราวุฒิ เนียมหอมโรงเรียนเมืองเชลียงประธานกรรมการ
2. นายชูรัตน์ จันทร์สุพัฒน์โรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
3. นางกฤตยา จ้อยสูงเนินโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจินตนา อินพรมโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสิงข์ จีนพงษ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจรัล งามสมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
4. นางแสงเดือน อนุสรณ์โรงเรียนบ้านแก่งวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสิงข์ จีนพงษ์โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายจรัล งามสมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพิชญา งามสมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ฉุยฉายโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางพวงเพชร แก้วเกตุโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณลักษณ์ อิมเอมโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางวาสนา ฉุยฉายโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิชญา งามสมโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
3. นางพวงเพชร แก้วเกตุโรงเรียนเมืองเชลียงกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณลักษณ์ อิมเอมโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางอนุตตรา รักษาวงศ์โรงเรียนเมืองด้งวิทยากรรมการ
2. นางรัชนี วรรณสิทธิ์โรงเรียนศรีนครกรรมการ
3. นางสาวเทียมจิต ประทุมวัลย์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาววิไลพร ชิตพันธ์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัชรียา จันทร์เกษรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางรัชฎา ผิวกำพลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวเทียมจิต ประทุมวัลย์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา ผิวกำพลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางลำจวน สุขทรัพย์ทวีผลโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทวรรณ บูลย์ประมุขโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ธิหล้าโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นายสามารถ จัดการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางนรินทร์ จีนะวุฒิโรงเรียนชัยมงคลพิทยากรรมการ
5. นางศิริวัฒน์ จีนทั่งโรงเรียนศรีนครกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาววันวิสา สวัสดีโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
2. นางสมคิด อำไพโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางศิริวัฒน์ จีนทั่งโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นางสาวกัณฑิมาพร ส้มเพ็ชร์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายธเนศ มยุราโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธเนศ มยุราโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ คงประจักษ์โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจีระนุช สงพูลโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นายวชิราวุธ มีชัยโรงเรียนศรีนครกรรมการ
4. นายไตรรงค์ กล่ำบุตรโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายธายุกร ไชยกำเนิดโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาพร ธิคุณโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ โพธิ์ทองโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเนาวรัตน์ โต๊ะเครื่องโรงเรียนศรีนครกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางศุภจิต มาตมุงคุณโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจำเนียน สังฆะมณี โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวพับพึง ชูกำลังโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเนาวรัตน์ เยาวรัตนประเสริฐโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ฉุยฉาย โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางปราณี อินทร์ปินตาโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ภู่เพียงใจโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางเกศินี วังชากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายสายันต์ อินต๊ะกัน Tel. 0895680911
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]