รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สุโขทัยกลุ่ม 2
ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐิติกา  นนทประสาท
 
1. นายจีระศักดิ์  พวงขจร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวสุภัสสร  มีบุญ
 
1. นางพิชญา  งามสม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุทาทิพย์  เอื้อกุศลสมบูรณ์
 
1. นางสาวสุภัทรา  ศรีนวล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายชนินทร  นุวัตดี
 
1. นางจำเนียน  สังฆะมณี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายสหรัฐ  ครุฑน้อย
 
1. นางประภาวดี  ทองเวียง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวภูริชญา  อาทิเกิด
 
1. นางเนาวรัตน์  เยาวรัตนประเสริฐ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. เด็กหญิงรมณีย์  พรถึง
 
1. นางสาวปทิตตา  ทนันไชย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายสมชาย  ทุนมาก
 
1. นายศราวุฒิ  เนียมหอม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  รินแก้ว
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  เงินคำ
 
1. นายชัชวภัทร  ศึกษา
2. นายธเนศ  มยุรา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวณัฐพร  เหมือนชู
2. นางสาวณัธญา  สุขเณร
 
1. นางสาวพับพึง  ชูกำลัง
2. นางศุภจิต  มาตมุงคุณ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  ภูวประภาชาติ
 
1. นางวชิราภรณ์  พรมณี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวจิรัชญา  บัวคง
 
1. นางสาวจุฑาพร  ธิคุณ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงศศินิภา  เพ็ชรรัตน์
2. เด็กหญิงสโรชา  ครุธจับนาค
3. เด็กหญิงเกษมณี  บุญเมือง
 
1. นายนิรุต  มีเกิด
2. นางสาวอำภาพร  คณะแพง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนัชรีย์  คำภิระยศ
2. นางสาวราภัสยา  อัตถสุภผล
3. นางสาววฤนดา  เกษรพรม
 
1. นางพรสวรรค์  คงประจักษ์
2. นางสาวพัชราภรณ์  อินติ๊บ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกุลณิษฐ์  คุณทรัพย์เลิศ
2. เด็กหญิงณัฐมล  เรี่ยมเจริญ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ตรงต่อกิจ
 
1. นางเปรมปรีด์  ธรรมปรีชา
2. นางเยาวรัตน์  สุขโกษา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุกัญญา  บัญญัติ
2. นางสาวอัจจิมา  ชำนาญจิตร
3. นางสาวอัจฉรา  เอี่ยมสุข
 
1. นางชุติมา  สวนปลิก
2. นางเปรมปรีด์  ธรรมปรีชา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤตนู  พรมสุจา
2. เด็กหญิงอัญชิสา  กมล
 
1. นางชุติมา  สวนปลิก
2. นางเปรมปรีด์  ธรรมปรีชา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายกิตติพงศ์  ทีภูเวียง
2. นายศิวัช  ลิ้นจี่
 
1. นางสาววิมลรัตน์  บุญคง
2. นางเปรมปรีด์  ธรรมปรีชา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  หลวงนุช
 
1. นางสาวชรินทร์ธร  เธียรทิพย์วิบูล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายเสกสรร  สังข์ท้วม
 
1. นายไตรรงค์  กล่ำบุตร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงปณิตา  สีแก้ว
2. เด็กชายวงศ์สถิตย์  มงคลสระ
3. เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์ทรัพย์สกุล
 
1. นางพรรณปพร  นนทธิ
2. นางสุนิทรา  เอมะสุวรรณ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายธนวันต์  โลหะจันที
2. นายพงศธร   เลขวรรณวิจิตร
3. นางสาวรักข์ชนม์  มณีเลิศ
 
1. นางวาสนา  บัวอ้น
2. นางสาวเบญจะ  มุ่นกิจ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีวิไล
2. เด็กชายวัชรพงษ์  วงศ์กรด
3. เด็กชายศิริศักดิ์  คำภิระยศ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
2. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวนิศารัตน์  จูมอญ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  รุ่งโรจน์
3. นางสาวสมัชญา  งอนไปล่
 
1. นางสาวจันทนา  แก่นแก้ว
2. นางสาวลลิตา  รัตนสุคนธ์วงศ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินนุ่ม
2. เด็กหญิงชลธร  เฉยฉิน
3. นางสาวสุพรรณจิตร  สีเนตร์
 
1. นายสมพงษ์  กลับเส็ง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวจันทิมา  เที่ยงตรง
2. นางสาวภัชภรณ์  ทะวัน
3. นางสาวสายฝน  ชาลี
 
1. นางสาวประนอม  จะปิน
2. นายเจนวิทย์  สุวรรณประสิทธิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชัชรินทร์  เกตุบำรุง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชูจันทร์
3. เด็กหญิงสหัสยา  กล่ำบุตร
 
1. นางประภา  คงคารัตน์
2. นางวรวรรณ  พิมพ์แสง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกฤษณวรรณ  ยนต์นิยม
2. นางสาวมินตรา  ท้วมนาค
3. นางสาวยลธิดา  ชัยลี
 
1. นางประภา  คงคารัตน์
2. นางวรวรรณ  พิมพ์แสง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เพลินทรัพย์
2. เด็กหญิงลลิตา  อุ่นใจ
 
1. นางสาวจีรนันท์  นุ่มเกลี้ยง
2. นางอัมพร  ธีรวรกุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายสุรเกียรติ  ทัดแก้ว
2. นายอภิรมย์  โอ่งอิน
 
1. นายยุธยา  คงพรม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปวีณนุช  ตุ้ยใหม่
2. เด็กชายวรโชติ  วงศ์เครือ
 
1. นางสาวนันทิกานต์  เดียวเจริญ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กชายสุเมธ  มากคง
2. เด็กชายอจิรุทธิ์  ครุธโม
 
1. นายเจริญ  บุญจันทร์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายนัทธพงศ์  พุ่มศิโร
2. นายปฐวีกาญจน์  จิตบรรจง
3. นายเสฏฐวุฒิ  มีหินกอง
 
1. นางสุรินทร์พร  มีหินกอง
2. นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายกฤตนัย  ชัยมูล
2. นายนิติพล  ชัยมั่น
3. นายปฏิภาณ  ทะสุใจ
 
1. นางสุรินทร์พร  มีหินกอง
2. นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  วังคำ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วขาว
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  หลิมววานิตย์
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เฉยชู
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เจิมขุนทด
 
1. นางจามจุรี  พูลรักษ์
2. นางสาวน้ำค้าง  แย้มจันทร์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  ศิริตา
2. นางสาวณัฏฐริณีย์  บุญมาก
3. นางสาวณิชา  สุริยะมณี
4. นางสาวนภัสวรรณ  คำเสน
5. นางสาวนภารินทร์  รอดเมือง
 
1. นางวนิดา  พุทธรัตน์
2. นางสุคนธ์  กันทะชุมภู
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  กายถวาย
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  คงตัน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  อินเลี้ยง
4. เด็กหญิงธัญชนก  สุยะวิน
5. เด็กชายพลวัตร  มีบุญ
 
1. นางปัญชลีย์  โพธิ์คงกิตติโชติ
2. นายศุภชัย  แก้วเกตุ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวจุฑารัตน์  ช่างเจรจา
2. นางสาวณิชกานต์  วงศ์วิเศษ
3. นางสาวรุจิรพร  เล็กวิไล
4. นายสิทธิชัย  แก้วสุวรรณ
5. นางสาวสุดารัตน์  สายสี
 
1. นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา
2. นางสาวชนัฐฉญานันท์  บุญชู
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนภาพร  ขวัญเปรม
2. นางสาวบุณยนุช  นุ่มเนื้อ
3. นายวริทธิ์นันท์  เรือนคำ
4. นางสาวศิยามล  บุญทวี
5. นางสาวเจนจิรา  น่วมเจริญ
 
1. นางสาวสายบัว  มูลทา
2. นางสาวสโรชินทร์  ประสมศรี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แหลมหลัก
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงสมนึก
3. นายกิตติพงษ์  อ่ำดี
4. เด็กหญิงชนากานต์  ทรวงประเสริฐ
5. เด็กหญิงชนาพร  นาคา
6. เด็กหญิงณัฐพร  บัวหลวง
7. เด็กหญิงบุญฑริกา  ธูปหอม
8. นายพงษ์สิทธิ์  อ่อนปูน
9. นายภุชงค์  เนื้อไม้
10. นายมารุตพงษ์  แสนทวีสุข
11. เด็กชายฤทธิชัย  กาฟัก
12. เด็กหญิงวรัญญา  จูจันทร์
13. เด็กชายวันเฉลิม  สุกใส
14. นายวุฒิชัย  อานแดง
15. นายศุภศักดิ์  แสนสุข
16. นายสิทธิวัฒน์  มาดี
17. เด็กหญิงสุทธิดา  ศรียากุล
18. เด็กหญิงสุธาดา  พิมพ์เผือก
19. นายสุธี  คำสอน
20. เด็กหญิงอัมภาพร  กิ่งพุดซา
 
1. นายณัฎฐนันท์  ดีมา
2. นางทัศนีย์  สัตยาภรณ์
3. นางสาวนัยนา  โพธิ์กระจ่าง
4. นายพยนต์  พูลรักษ์
5. นางอุบลรัตน์  ราชรักษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายชัยสิทธิ์  ขันใจ
2. นายธนวุฒิ  เขียวชอุ่ม
3. นางสาวธนัญชนก  จุมพลศรี
4. นายนพดล  เขียวสี
5. นางสาวนันทนา  เขาชม
6. นายพิทยา  ปันจีน๊ะ
7. นายพีระพงษ์  พุ่มจันทร์
8. นางสาวภัณทิภา  ทองกก
9. นางสาวภัณทิรา  ทองกก
10. นายมานพ  ทับเปียง
11. นายสถาพร  พราหมชม
12. นายสารัช  ทิศอุดร
13. นายสุทธิเกียรติ  สุธีรัตน์
14. นางสาวสุภาภรณ์  คุณสินธ์
15. นางสาวหทัยชนก  นพเก้า
16. นายอดิศักดิ์  ทองเชิด
17. นายอมรเทพ  ชัยนุรักษ์
18. นายอรรถชัย  หมื่นชัย
19. นางสาวอารีวรรณ  สิทธิวงศ์
20. นายโกสิยพงษ์  พ้นพาล
 
1. นายภาณุพงษ์  ข้างจะงาม
2. นางสาววรรณรัตน์  หลักแหลม
3. นางสาวสุมนมานต์  อมรมุนีพงศ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุภานัน  ชานาตา
 
1. นางธนารัตน์  เทพวงษ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสิราวรรณ  เงินคำ
 
1. นางรักเกียรติ  เกษรพรหม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระหฤทัย 1. เด็กชายกมลเทพ  หว้าศิลาหงส์
2. เด็กหญิงเจนดาวรรณ  อนนตรี
 
1. นางปราณี  บุญดิลก
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  วงศ์จันทร์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าชัยวิทยา 1. นางสาวลินดา  ขวัญเปรม
2. นายสกนธ์  อาจารย์
 
1. นางนิรามัย  มั่นหมาย
2. นายเฉลิมพล  ทองจุ้ย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญสรณะ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยวงศ์
3. เด็กหญิงจินตนา  พุ่มชา
4. เด็กหญิงตุลยา  ครุฑมี
5. เด็กหญิงธนากานต์  เนียมกำเนิด
6. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เขียวคชสาร
7. เด็กหญิงมนทกานต์  เสือกลิ่น
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จงบรรจบ
9. เด็กหญิงศิวรัตน์ชภา  มวลศรี
10. เด็กหญิงสุฑามาศ  แย้มเขนง
 
1. นายนิพนธ์  นิลกำแหง
2. นายเกรียงศักดิ์  จำปาอูป
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  นาคสุวรรณ
2. นางสาวจรรญา  รอดฉ่ำ
3. นางสาวจินตนา  จันทร์เจาะ
4. นางสาวจิราพรรณ  บุญธานี
5. นางสาวนุชนาฏ  มีบุญ
6. นางสาวปราณี  สำลีปั้น
7. นางสาวพัชราภรณ์  วงทวี
8. นางสาวมัทนา  เซนหอม
9. นางสาวรัตนา  ฟักเถื่อน
10. นางสาวรัตนาพร  สุขสัมพันธ์
11. นางสาวรุ้งลาวัลย์  ชูภักดิ์
12. นางสาวศศิประภา  ครุฑจับนาค
13. นางสาวอมรศรี  อินทร์บุตร
14. นางสาวอารีรัตน์  ตองกลิ่น
15. นางสาวเรณู  กรรณิกา
 
1. นายกมลพรรณ  จ้อยสูงเนิน
2. นางสาวนรารัตน์  หลาแก้ว
3. นางสาววรัญญา   ไกรสุทธา
4. นางสุวัฒนา  แก้วเทพ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงพรสุรีย์  วรชุม
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  กลิ่นหัวไผ่
3. เด็กหญิงอลิสา  ปู่บุตรชา
 
1. นางนิดา  เกษร
2. นายมนัส  สุริโย
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวภิรัชฌา  ขำพันธ์
2. นางสาววรรณิสา  ยศเจริญ
3. นางสาวเกวรี  ทีปะนะ
 
1. นางนพวรรณ  พิพัฒน์ศิวพงศ์
2. นางนิดา  เกษร
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  มีสุโข
2. เด็กหญิงอิศราพร  ต๊ะเทียน
 
1. นางปณตพร  ศรีวิไล
2. นายเทพนิมิต  จุ้ยแตง
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  พันธัย
2. นางสาววณัฐฎา  พุฒสลัด
 
1. นางพูนผล  แจ้งกรณ์
 
52 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ศรีเงิน
 
1. นายศศิน  คมขำ
 
53 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวคนึงนิจ  เตียวตระกูล
 
1. นายกฤษฎา  วรทอง
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงสุชานันท์  คนขยัน
 
1. นายศศิน  คมขำ
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาววรันท์อลิน  ธงชัย
 
1. นายกฤษฎา  วรทอง
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาดา  บุญยืน
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรวิกร  พื้นดอนเค็ง
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
58 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์   สุปินตา
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
59 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  บุญคง
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
60 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิไลพร  บานแย้ม
2. เด็กหญิงสาวิตรี  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
2. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  บานแย้ม
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
62 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายวรากร  แก้วพิกุล
 
1. นายวิจักร  แก้วประเสริฐ
 
63 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. เด็กชายทิวากร  บันดิต
2. เด็กชายประสงค์  หาญเสมอ
3. เด็กชายอโนชา  ปิ่นแก้ว
 
1. นายวิโรจน์  ก้อนเกตุ
2. นายอิสริยะ  บุญหล้า
 
64 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. นายปิรามิต  พานิชย์
2. นายพิชัย  ยอดโยม
3. นายศุภมิตร  หมื่นหาญ
 
1. นางกรองจิตต์  อาดูร
2. นายวิโรจน์  ก้อนเกตุ
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายพริสร  ผิวอ่อนดี
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กชายธนายุทธ  การกิจ
 
1. นายกฤษณะ  พยัคฆ์
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  น้อยหล่อง
 
1. นายชุมพล  นันทวงศ์
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายสิริเฉลิม  เบี้ยจั่น
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  โชติมนต์
 
1. นางมารศรี  ลิ้นจี่
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายดนุพร  ช่างฟ้อน
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนันทิญา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายวรพงศ์  ภุมรา
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวแพรวพรรณ  ชมโฉม
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. นายจารุวัตร  สุขสวรรค์
 
1. นางเยาวเรศ  จันทร์สุพัมน์
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ท่าดี
 
1. นายวรพงศ์  ภุมรา
 
75 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวศิริพร  พ้องพงษ์ศรี
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
76 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายวีระพงค์  ตะมะ
 
1. นายบรรจง  โต๊ะถม
 
77 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวฐิติยาพร  ทัศนา
 
1. นายชุมพล  นันทวงศ์
 
78 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพร  จันทวงศ์
 
1. นายกฤษณะ  พยัคฆ์
 
79 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวจริยา  กำมะหยี่
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
80 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ช่วยกล่อม
2. นายกิติภูมิ  ทิศอุดร
3. นางสาวจริยา  กำมะหยี่
4. นายจิรวัฒน์  ชัยมงคล
5. นายดนุพร  ช่างฟ้อน
6. นายดำรงสิทธิ์  เหมวิบูลย์
7. เด็กหญิงธิติกรณ์  เขีนยทอง
8. นายนัฐพล  จันทร์โชติ
9. นายพงศธร  คงอินทร์
10. เด็กหญิงพรสุดา  สงแจ้ง
11. นางสาวศิริพร  พ้องพงษ์ศรี
12. นางสาวสุวนันท์  ป้องปัดชา
13. นายอนิเทพ  ทำความชอบ
14. นายอานนท์  ฉิมพลี
15. นางสาวแพรวพรรณ  ชมโฉม
 
1. นายจรัล  ทรัพย์สิน
2. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
81 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญธานี
2. เด็กหญิงจงรัก  เพ็งศิลป์
3. เด็กหญิงชฎาพร   จิตมณี
4. เด็กชายนครินทร์  จั่นเพ็ชร
5. เด็กชายนันทปรีชา  ทองบาง
6. เด็กหญิงนิภาวรรณ   เพชรรัตน์
7. เด็กชายพงศ์วิทย์  ยอดแสง
8. เด็กหญิงมาธวี  ศรีมาลา
9. เด็กหญิงศรินทรา  บุญยัง
10. เด็กหญิงศศินา  เ็ป็นสุข
11. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ธรรมวงค์
12. เด็กชายเทิดศักดิ์  หิมวัลย์
 
1. นายสรวิชญ์  คำหลวง
 
82 ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายกันต์ธร  นาวา
2. นายกิติภูมิ  ทิศอุดร
3. เด็กชายคมกริช  แซ่ตั้ง
4. นางสาวจริยา  กำมะหยี่
5. นายจิรวัฒน์  ชัยมงคล
6. เด็กชายจิรานุวัฒน์  เสงี่ยมรัตน์
7. เด็กชายจิราเมธ  สุวรรณกูล
8. เด็กชายชูชีพ  นราดล
9. นายดนุพร  ช่างฟ้อน
10. เด็กชายดลสันต์  ปานบุตร
11. เด็กชายทินภัทร  ปันน้อย
12. นางสาวธัญญลักษณ์  ธุรี
13. เด็กชายธเนศ  โตพันธ์
14. นายรณชัย  ดวงใจ
15. เด็กหญิงวันวิสา  จวงสมุทร
16. เด็กชายวีระชัย  ฉิมพลี
17. เด็กหญิงสุนันทา  เปรมศรี
18. นายอนิเทพ  ทำความชอบ
19. นายอานนท์  ฉิมพลี
20. นายเศรษฐรัตน์  บุรี
21. นางสาวแพรวพรรณ  ชมโฉม
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
83 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงกาญจนา  คนขยัน
3. นางสาวกาญจนา  ไพรมาศ
4. เด็กหญิงกุลธิดา  เดื่อทอง
5. นางสาวขนิษฐา  ศรีนอก
6. เด็กชายจักรติณณ์  ทรัพย์ส่ง
7. นายจีรเดช  อ่วมสุวรรณ
8. เด็กหญิงจุฑามาศ  หลิมวานิตย์
9. เด็กชายชัยวัฒน์  ฉิมพลี
10. เด็กหญิงชื่นกมล  จันละมณี
11. นายฐาปกรณ์  เรืองเกิด
12. เด็กชายณัฐพรรดิ์  ทับชู
13. นายธนวัฒน์  เกิดศรี
14. เด็กชายธวัชชัย  ใจซื่อ
15. เด็กชายนายจีรพัฒน์  อ่วมสุวรรณ
16. นายนิธิกร  ศักดีชน
17. นางสาวบุษรินทร์  สมพันธ์
18. เด็กชายปวัน  พาสว่าง
19. นางสาวปาริฉัตร  กรรณิการ์
20. เด็กหญิงปิยนุช  ปิ่นตา
21. นายปิยพนธ์  ทองเพ็ง
22. นายพัฒนพงศ์  ธัญญประดิษฐ์
23. เด็กหญิงพิชญดา  คำใจ
24. นายภัทรภณ  ถิ่นบาง
25. เด็กหญิงภานุมาศ  วงษ์พรม
26. นายภูวนารถ  กรรณิการ์
27. เด็กชายมีชัย  ขันทะสาร
28. นายระวิ  เฮงไปล่
29. เด็กชายวทัญญู  แหลมหลัก
30. นางสาววรรณภา  พิศนุกัน
31. นายวัชระ  คำยอด
32. เด็กชายศดิสลภัส  ควรจาม
33. นายศรัณยู  เล่ายี
34. นายศักดา  เกศโต
35. เด็กชายศุภกร  ทองดี
36. เด็กชายสันติสุข  จะเติบโต
37. นางสาวสุชานันท์  ทุ่งกระโทก
38. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ค้ำจุน
39. นางสาวเวณิกา  ม่วงหวาน
40. เด็กชายเศกสรรค์  แก้วสีหาวงศ์
 
1. นายธานี  เกิดศรี
2. นางสาวน้ำค้าง  แย้มจันทร์
3. นายปราโมทย์  ม่วงพันธ์
4. นางปรียา  เตี้ยมชุมพล
5. นางภิรมยา  เกิดศรี
6. นางสมรส  จาดแดง
7. นางอรัญญา  ยงพันธ์
8. นางสาวเบญจวรรณ  คล้ายยา
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนภัทร  น้อยยม
 
1. นายวรพงศ์  ภุมรา
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายภูริเดช  ครอบครอง
 
1. นายประดิษฐ์  ท่าชัย
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระหฤทัย 1. เด็กหญิงพรนภัส  แซ่ซ้ง
 
1. นายเชิดชาย  บุญจันทร์
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวสุชานันท์  ทุ่งกระโทก
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. เด็กชายนิธิศ  รุ่งโรจน์
 
1. นายสุวิทย์  ดวงทอง
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายชลกานต์  โต๊ะทองนพคุณ
 
1. นายวรจักษ์   ชาวด่าน
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ค้ำจุน
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวสุชานันท์  ทุ่งกระโทก
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  ไชยวงษ์
 
1. นายนิพนธ์  นิลกำแหง
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นายธนวัฒน์  เกิดศรี
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  เรืองฤทธิ์
 
1. นางอนุตตรา  รักษาวงศ์
 
95 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวบุษรินทร์  สมพันธ์
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
96 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายธนภัทร  น้อยยม
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
97 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายชลกานต์  โต๊ะทองนพคุณ
 
1. นายวรจักษ์   ชาวด่าน
 
98 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระหฤทัย 1. นางสาววิภาวี  ด่วนเดิน
 
1. นายเชิดชาย  บุญจันทร์
 
99 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวสุชานันท์  ทุ่งกระโทก
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
100 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายกนกพล  เมธาวีกุลชัย
2. นายคมชาญ  นนท์ประสาท
3. นางสาวจันทริญา  อ่อนคงทิม
4. นางสาวจิตตินันท์  จันทฤทธิ์
5. นางสาวชลธิชา  จันทร์คลาย
6. นายชัยมงคล   บัวขม
7. นายชินวัตร์  เปลาเล
8. นางสาวชุติกาญจน์  วงศ์วิเศษ
9. นางสาวญาณิศา  บุญธปัญญา
10. นางสาวฐิติกา  ตาปิ๋วเครือ
11. นางสาวฐิตินันท์  บุญลอย
12. นางสาวณัฐกานต์  มธุพจน์
13. นายณัฐนรินทร์  แสงศรี
14. นายณัฐพร  สุขแก้ว
15. นายณัฐวุฒิ  ชื่นมิตร
16. นางสาวดวงนภา  ขุมเพชร
17. นางสาวทิพย์ญาดา  ทิมสูงเนิน
18. นางสาวธนิสร  เทพยศ
19. นายนพณัฐ  สกุลเอีย
20. นายนัฏฐิติ  เวียงสี
21. นางสาวนัทนา  ขำเน่า
22. นางสาวนุชศรินทร์  ทิมสูงเนิน
23. นายบัญญวัฒน์  ทักษิณ
24. นางสาวปฐมวรรณ  เอมสมุท
25. นางสาวปนัดดา  เป็งแสนพู
26. นายพงศกร  จันทนะโพธิ์
27. นางสาวพรไพลิน  นะวะสิทธิ์
28. นายพิษณุ  ปันเงิน
29. นางสาวภาณุมาศ  กุลคิด
30. นางสาวลัดดาวัลย์  มวลชู
31. นางสาววนัสนันท์  เกษประสิทธิ์
32. นายวรพงษ์  ขอบทอง
33. นางสาววรรณฤดี  ศักดิ์เอี่ยม
34. นางสาวศิริพร  อยู่สบาย
35. นางสาวสลิลทิพย์  กลิ่นหอม
36. นายสหรัฐ  จงเจริญ
37. นางสาวสุพรรษา  บุญเกิด
38. นางสาวอารียา  จันทร์เจริญ
39. นายเนติพงษ์  อัครเสถียรพงศ์
40. นางสาวเบญญาภา  นวลจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
2. นายวรจักษ์   ชาวด่าน
3. นายสุรพล   บัวขำ
 
101 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  สาวงศ์ตุ้ย
2. เด็กชายขวัญชัย  วงค์ถาติ๊บ
3. เด็กชายธนะพงศ์  วงศ์อ่อน
4. เด็กหญิงพิมพาพร  ศิริจันทร์
5. เด็กชายพิษณุพงศ์  สุรีวงศ์
6. เด็กหญิงสุจิตตรา  เทือกคำซาว
7. เด็กชายอานันท์  คำภา
8. เด็กหญิงเปมิกา  สลีวงศ์
9. เด็กชายเปรมอนันต์  นนทประสาท
10. เด็กหญิงโศภา  บุญพิมพ์
 
1. นางบุปผาพร  รูปสง่า
2. นางสาวพริมภัค  ธรรมสอน
3. นายไกรจักร  คำบุญเรือง
 
102 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายทศพล  ขวัญเปรม
2. นายธนวินท์  สายสุภา
3. นายนิติกร  คำดำริ
4. นายปฏิธาร  พิงชัยภูมิ
5. นางสาวพรวลัย  ทองอยู่
6. นางสาวพรไพลิน  สุวรรณรัตน์
7. นายรัฐพลัฎฐ์  สุวรรณกูล
8. นางสาวอรนภา  ทิพโชติ
9. นางสาวอรวรรณ  ติ๊บปิ่นวงศ์
10. นางสาวอุไรวรรณ  ติ๊บปิ่นวงศ์
 
1. นางนิ่มนวล  ขอบเหลือง
2. นางสุนทรีรัตน์  มหาปัญญาวงศ์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  สุวรรณสาร
2. เด็กหญิงธีรนุช  จิตสว่าง
3. เด็กหญิงพนิดา  หลักแหลม
4. เด็กหญิงศศิกานต์  ล้นเหลือ
5. เด็กหญิงศศินิภา  พงษ์พันธ์
6. เด็กหญิงศิรินันท์  ศรีวิชัย
7. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ล้นเหลือ
 
1. นางจุฑามาศ  น้อยยม
2. นายนันทวัฒน์  เข็มทอง
3. นางสาวเนตรนภา  ไพรสณฑ์
 
104 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายกล้าณรงค์  สาวงศ์ตุ้ย
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ชัยตุ้ย
3. นางสาวกันยารัตน์  โพธิ์ยี่
4. นางสาวชลธิชา  เถินบุรินทร์
5. นายณัฐกิตต์  กริตสารนันท์
6. นายณัฐพนธ์  ก้อนคำ
7. นางสาวนลพรรณ  วงศ์ตะน้อย
8. นางสาวนิชกมล  ยะลา
9. นางสาวนิภา  ทองอ่อน
10. นายนิรันดร์  พันธุ์สุข
11. นางสาววาสนา  ฉ่ำเฉื่อย
12. นางสาวสุมินตรา  ศิริมูลเครือ
13. นางสาวสุรีรัตน์  สีปา
14. นางสาวอริสา  ชะพันธ์
15. นายอิสรพงษ์  เกตุเนียน
16. นางสาวเกศินี  กันชาติ
 
1. นายชวลิต  ทะยะ
2. นายบรรจง  โต๊ะถม
3. นางบุปผาพร  รูปสง่า
4. นางสาวพริมภัค  ธรรมสอน
5. นายไกรจักร  คำบุญเรือง
 
105 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นายนิรุทธิ์  ศรีตะปัญญะ
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ชันยา
3. นายมนตรี  คล้ายบุญโต
4. เด็กหญิงศาตนันท์  เสนาพันธ์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สวรรณรัตน์
 
1. นายจำลอง  พรมเสน
2. นางฉลอง  แสฉิม
 
106 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กชายรักเกียรติ  ต้อนไล่
2. เด็กชายอภิเดช  เคยทำ
 
1. นายพโยม  อุตรพันธ์
2. นางสุกัญญา  ทองมาก
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายฉันทัช  คำดี
2. เด็กชายธีรภัทร์  ปัญญานะ
3. เด็กชายธีรเดช  บุญแช่ม
 
1. นายสามารถ  สิทธิวงศ์
2. นายสุชิน  กุหลาบโพธิ์ทอง
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐวุฒิ  ปัญญาธิ
2. นายรัฐศาสตร์  ขัดทาน
3. นายเฉลิมฤทธิ์  ปามา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตุใจ
2. นางเรวดี  รัตนพันธ์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณ ชลทร  มีบุญ
2. เด็กหญิงณัฐพร  บุญจันทร์
3. เด็กชายเอกวั็ฒน์  เพ็ชรประดับ
 
1. นายทรัพยสิทธิ์  สรรพโชคอนันต์
2. นายอดุล  หลวงแนม
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุดาพร  เขียวพุฒ
2. นางสาวสุธิดา  เทียนขาว
3. นางสาวอรุณทิพย์  สินสวัสดิ์
 
1. นางสาวนิฐาพรรณ  ช่างนาวา
2. นายอดุล  หลวงแนม
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงกชกร  วรเกษ
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  บัวจันทร์
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุกร
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  สร้อยสุวรรณ์
5. เด็กหญิงณัฐริณี  ถิ่นบาง
6. เด็กหญิงเจนขวัญ  อินทอง
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย
2. นางอรัญญา  ยงพันธ์
3. นางสาวเบญจวรรณ  คล้ายยา
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายณัชพล  จีนะวงค์
2. นางสาวณัฐริกา  เสาร์แก้วคำ
3. นางสาวน้ำทิพย์  สมุทร
4. นางสาวพรทิพา  ทับก๋า
5. นางสาวรัตติยา  บุญเสริฐ
6. นางสาวโยธิกา  จองป้อ
 
1. นายนเรศ  หนูป่า
2. นางรัตนา  วงศ์เครือ
3. นายอำนวย  วงศ์เครือ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   พิมพ์หารีย์
2. เด็กหญิงศิริพร  โพธิ์จิตร
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ภูเพ็กซี่
 
1. นายสามารถ  สิทธิวงศ์
2. นายสุพจน์  ตาด้วง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  อุ้มทอง
2. นางสาวกนิษฐา  คุ้มสา
3. นางสาวชลธิชา  ปิยะศุภฤกษ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตุใจ
2. นางเรวดี  รัตนพันธ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  อินประจันทร์
2. เด็กหญิงสโรชา  สมโภช
3. เด็กหญิงอาทิตยา  จุ้ยคลัง
 
1. นายพูลศักดิ์  โพธิ์ทอง
2. นายสมบัติ  ประจุ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวรัตติยากร  พุฒตาล
2. นางสาววิลาวัลย์  นาคแย้ม
3. นางสาวอัจฉราพร  นิลรัตน์
 
1. นายประดิษฐ์  แสงศิลป์
2. นายสมบัติ  ประจุ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชนาพร  จันทร์เดช
2. เด็กหญิงนิกข์นิภา  ดวงจำปา
3. เด็กหญิงบุณฑริกา  กุลพรม
 
1. นางจงดี  ขอบคุณ
2. นางจิดาภา  เข็มพล
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวฟ้าใส  แผงอ่อน
2. นางสาวศุภาพิชญ์  อุสาพรม
3. นางสาวสุภาพร  สิงห์ทอง
 
1. นางเกศินี  เอี่ยมนุ้ย
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลกานต์  ดีพิจาร
2. เด็กหญิงรัตนา  หอมวงศ์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  ศีรี
 
1. นางจิดาภา  เข็มพล
2. นางชุลี  ครุธแก้ว
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวฐิติวรดา  ซับซ้อน
2. นางสาวณัฐณิชา  ธิกรณ์
3. นางสาวพุทธิดา  ดวงจิโน
 
1. นางจารุวรรณ  พูลล้น
2. นางชุลี  ครุธแก้ว
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรวี  สุดสมศรี
2. เด็กหญิงกันตยา  ขามเทศ
3. เด็กหญิงรุ่งรุจี  เกิดทวี
 
1. นางจารุวรรณ  พูลล้น
2. นางสุพัตรา  รัตนวิสุทธิ์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  โตจริง
2. นางสาวธารารัตน์  กันวงศ์
3. นายพีระพัฒน์  มั่นไสย์
 
1. นางนงเยาว์  ไชยมุติ
2. นางบุญนำ  ลอยบัณฑิตย์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  น้อยนคร
2. เด็กชายภิรมย์พร  บุญเกตุ
3. เด็กชายสัญชัย  พุ่มน่วม
 
1. นางกมลทิพย์  ใจเยี่ยม
2. นายไพโรจน์  ใจเยี่ยม
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. นายณัฐพงษ์  จิตรมั่น
2. นายพชร  นุพิศรี
3. นายสามารถ  บัวมาก
 
1. นางกมลทิพย์  ใจเยี่ยม
2. นายไพโรจน์  ใจเยี่ยม
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวารุณี  ไชยยะ
2. เด็กหญิงเยาวรัตน์   ไชยวุฒิ
 
1. นางสุขสันต์  สนิทวงศ์
2. นางสาวสุธิดา  แก้วจาเครือ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  นพนรินทร์
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  หินอ่อน
 
1. นายนพดล  มุสิกปาน
2. นางสุมิตรา  ประชัน
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายธีรศักดิ์  บัวระพันธ์
2. นายปฏิภาณ  อิ่มชา
 
1. นายชยันต์  ยุบล
2. นางนิตยา  มั่งมี
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. เด็กหญิงลักษิกา  แผลงฤทธิ์
2. เด็กชายวุฒินันท์  พรมคำ
 
1. นายนพดล  มุสิกปาน
2. นางสุมิตรา  ประชัน
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธนาภรณ์  รอดฉ่ำ
2. นายเอกนัฐ  ประมูลชัย
 
1. นายชยันต์  ยุบล
2. นางนิตยา  มั่งมี
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  สุปินะ
2. นางสาวรติพร   คลังบุตร
 
1. นายวสันต์  กันชาติ
2. นางสิราวรรณ  ศรีม่วง
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายปกรณ์  กุศลสถิตย์
2. เด็กชายเกรียงไกร  จินะใจ
 
1. นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย
2. นางสาวเบญจวรรณ  ขยา
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงนิสา  ใจเยี่ยม
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สันป่าเงิน
 
1. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  กิ่งไทร
2. นางสาวอรนิศา  กล้าแข็ง
 
1. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวณัฐชญา  อิ่มขุนทอง
2. นางสาวศิรินภา  เซ็นหอม
 
1. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายธนาธิป  อนะวัชกุล
2. นายวีรพงศ์  เพชรพ่วง
 
1. นายชยันต์  ยุบล
2. นางนิตยา  มั่งมี
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงค์เวียน
2. เด็กหญิงรวิสรา  ผิวแดง
3. เด็กหญิงเบญญาภา  สายนวล
 
1. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
2. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายชยาวีร์  ยิ่งสุข
2. นายพีรพล  ฉินเช้า
3. นายวรรณศิลป์  อินทร์ปิ่น
 
1. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
2. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นายนิกอินทนน  ซาซง
2. นางสาวศศิวิมล  นนทธิ
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย
2. นางสาวจุฑามาศ  วงษ์เขียว
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  หนูมอ
2. เด็กชายวาทิน  ทองวิค
3. เด็กชายสมศักดิ์  มากพะวง
 
1. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต
2. นายมานพ  จันทร์หอม
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายทินกร  คงพรม
2. นายนนทนันต์  นันทะชัย
3. นายอภิสิทธิ์  ทานะ
 
1. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต
2. นายมานพ  จันทร์หอม
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายตะวัน  กล้าหาญ
2. เด็กชายพชร  ขันเงิน
3. เด็กชายพีรพล  อยู่ลบ
 
1. นายธีราวุธ  จูเปีย
2. นางพิชชากร  มูลปานันท์
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายกฤษณะ  ญาณปัญญา
2. นายนิรุทธิ์  แก้วกุลศรี
3. นายสุทธิพร  ฟักฉ่ำ
 
1. นายธีราวุธ  จูเปีย
2. นางพิชชากร  มูลปานันท์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายปภพ  นนทธิ
2. นายภูริเดช  เรือนแก้ว
3. นายวงศกร  เมืองมูล
4. นายสามารถ  มงคล
 
1. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต
2. นายมานพ  จันทร์หอม
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศุจินทรา  หอมบุบผา
 
1. นางปริศนา  เอี่ยมสะอาด
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายธนพนธ์  อินทรประพันธ์
 
1. นางสุกัญญา  อ่ำทอง
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  เสียงพานิช
 
1. นางพชรวรรณ  เมฆพัฒน์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายชาญชัย  วิสุทธิรังษีอุไร
 
1. นายชัยพร  อินทรโชติ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงจิราพา  ถึงฝั่งชล
 
1. นางพัชรินทร์  พรมสุบรรณ์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  ศรีพุทธพร
 
1. นางกันทิมา  สันติชาติ
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงจารุภัทร  หมื่นรักษ์
 
1. นางชฎาธาร  อินทรโชติ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายนิติพันธ์  หมวกทอง
 
1. นางบุษกร  พานิชสมบัติ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายณัฐชนน  ภูขมัง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชุติวีรวัฒนากุล
3. เด็กหญิงปรีดาพร  ทับทอง
4. เด็กชายสุกฤษฏิ์  บรรเทา
5. เด็กหญิงอนุสรา  คมขำ
 
1. Mr.Bryan  Mangahas
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  คนกล้า
2. นายนนทวัฒน์  ชูเชิด
3. นายพงศภัค  เถินบุรินทร์
4. นางสาวสิรินทรา  สุขเจริญ
5. นางสาวเบญญาภา  อรัญญาเกษมสุข
 
1. Mr.Bryan  Mangahas
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ว่องเอกลักษณ์
 
1. นางสาวอัชชุมณี  ศรีธิ
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายศราวุฒิ  วาสเอื้อวงศ์
 
1. นางนภาภรณ์  เจริญพรพิมลกุล
 
156 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวอุไรวรรณ  ค่ำวัง
 
1. นางสาวธนัชพร  สุขลาภ
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงพชรมน  แสงนาค
2. เด็กหญิงเจนจิรา  อุประ
 
1. นางสมบัติ  เพ็งแสงทอง
 
158 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาววริศรา  ศิริพันธ์
2. นางสาวสุพิฌชาย์  ขีดขิน
 
1. นางสาวประภัสสร  อรัญญาเกษมสุข
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. เด็กชายกัมพล  วาดวงศ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ตาลเยี่ยม
3. เด็กชายรณรงค์  บันดิต
4. เด็กชายวิศรุต  กาบวงศ์แก้ว
5. เด็กชายศุภณัฐ  กายถวาย
6. เด็กชายสมศักดิ์  วงค์ลาศ
7. เด็กชายสหัสวรรษ  มอยบุตร
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  กาวิละมูล
 
1. นายชูรัตน์  จันทร์สุพัมน์
2. นางสุภาพร  ธรรมขันธ์
3. นางเยาวเรศ  จันทร์สุพัมน์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. นายชนกพงศ์  จันทร์สุพัฒน์
2. นายณัฐวุฒิ  เครืออุ่นเรือน
3. นายสิทธินันท์  นิยม
4. นายเกียรติณรงค์  บุญเล็ก
5. นายเจษฎา  ทองพล
6. นายเนติพงศ์  คงพรม
 
1. นายชูรัตน์  จันทร์สุพัมน์
2. นายสุธิชัย  คำมาโย
3. นางสุภาพร  ธรรมขันธ์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไตรเพ็ชร
2. เด็กหญิงศิริพักตร์   รอดภู
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ม่วงเกตุ
4. นางสาวอรณิชา  ศิริประโชติ
5. นางสาวอังค์วรา  ปิ่นรัตน์
 
1. นางจันทนา  ธราพรสกุลวงศ์
2. นางสาวนาฏสินี  ปิ่นรัตน์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวกนกภรณ์  เทียนบุตร
2. นางสาวกมลลักษณ์  ทิมป้าน
3. นางสาวจิราพร  ราชอาสา
4. นายปราโมทย์   สุวรรณโฉม
5. นางสาววนิดา  บุญมั่น
 
1. นางสาวดารารัตน์  รื่นรส
2. นายดำรงค์  ภู่เจริญ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   พละทรัพย์
2. เด็กหญิงฉัตรทิพย์  เทียนบุตร
3. เด็กหญิงอภิษฎา  อนันตะ
 
1. นายจรัล  งามสม
2. นางพิชญา  งามสม
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวญาติกา  จันทร์จิตวิริยะ
2. นางสาวนภารัตน์  ตุ้มแห
3. นางสาวอภิชญา  แก้วถึง
 
1. นายจรัล  งามสม
2. นางพิชญา  งามสม
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงฉัตรทริตา  มลิวัลย์
2. เด็กหญิงธนัชชา  บุญเกตุ
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ประหวั่น
 
1. นางพิชญา  งามสม
2. นางสาวมาลี  มั่นคง
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  จันทร
2. นางสาวพัชราภรณ์  พุ่มกลับ
3. นางสาววันวิสา  มีปิ่น
 
1. นายจรัล  งามสม
2. นางพิชญา  งามสม
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  ขวัญรุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงสิตานันท์  สุขเกษม
 
1. นางรัชฎา  ผิวกำพล
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายอนวรรษ  คัชมาตย์
 
1. นางสาวเทียมจิต  ประทุมวัลย์
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดีสังข์
2. เด็กชายนิษณาต  ชีพจิรสุข
 
1. นายพูลศักดิ์  โพธิ์ทอง
2. นายสามารถ  จัดการ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  เต่าเล็ก
 
1. นางเบญจรงค์  หิรัญศรี
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายปกรณ์  รอบุญ
2. นางสาวอัฐภิญญา  เกิดผล
 
1. นายรุ่งโรจน์  คงประจักษ์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายกิตติชัย  ยิ้มแก้ว
 
1. นางวาสนา  ฉุยฉาย
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงญาณินท์  ศิริมนตรี
 
1. นางสาวบุษราภรณ์  โพธิ์ทอง
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ศรี
 
1. นางนรินทร์  จีนะวุฒิ
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นางสาวจินดา  จงอยู่เย็น
 
1. นางสาวสุทัสสา  บุญเมือง
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. เด็กชายวุฒิ  สุภรุ่งอรุณ
 
1. นางสุภาวรรณ์  พิศดาร
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. นายจตุพร  กันดี
 
1. นางสุภาวรรณ์  พิศดาร
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นางสาวจินดา  จงอยู่เย็น
 
1. นางสาวสุทัสสา  บุญเมือง
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. เด็กชายวรุตม์  ชาติไทย
 
1. นางสุภาวรรณ์  พิศดาร
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. เด็กหญิงพรนภา  กิตติวรรณวิทย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ว่านเครือ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดอนพิมพา
 
1. นางสุภาวรรณ์  พิศดาร
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. นายกฤตนัย   เอกภาพันธ์
2. นายพนมกรณ์  ทองเพียร
3. นายสมบุญ  คงคา
 
1. นางสุภาวรรณ์  พิศดาร
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. เด็กหญิงศิริพรรณ  วิทิตกรกุล
 
1. นายวิโรจน์  ก้อนเกตุ