เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 พ.ย. 2556
9 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  - ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลก่อนพิมพ์เกียรติบัตรฯ งานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาคเหนือ ที่เว็บไซด์นี้ http://north63.sillapa.net/sm-center/?name=report&file=area_select ภายในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557 หากผิดพลาดโปรดแจ้งมาที่อีเมล watcom610@hotmail.com - หลังจากนั้นระบบจะเปิดให้สามารถพิมพ์เกียรติบัตรฯ งานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาคเหนือ ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 ที่เว็บไซด์ http://north63.sillapa.net/sm-center/  
 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลก่อนพิมพ์เกียรติบัตร
- ให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลก่อนพิมพ์เกียรติบัตรฯ งานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาคเหนือ ที่เว็บไซด์นี้ http://north63.sillapa.net/sm-center/?name=report&file=area_select ภายในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557 หากผิดพลาดโปรดแจ้งมาที่อีเมล watcom610@hotmail.com - หลังจากนั้นระบบจะเปิดให้สามารถพิมพ์เกียรติบัตรฯ งานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับภาคเหนือ ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 ที่เว็บไซด์ http://north63.sillapa.net/sm-center/
วันศุกร์ ที่ 03 มกราคม 2557 เวลา 13:15 น.
เรื่องการรายงานตัว ณ จุดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63

15 ธ.ค. 2556 :  ประกาศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 เรื่องการรรายงานตัว ณ จุดแข่งขัน

    1. ให้ผู้เข้าแข่งขันไปรายงานตัวก่อนเวลาการแข่งขัน อย่างน้อย 30 นาที

     2. ยื่นเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดรายงานตัวดังนี้

          2.1 บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันและบัตรประจำตัวครูผู้ฝึกสอน (บัตรที่พิมพ์จากระบบการจัดการแข่งขัน)

          2.2 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอน (สำหรับผู้เข้าแข่งขันเป็นบัตรนักเรียน สำหรับครูผู้ฝึกสอนเป็นบัตรข้าราชการก็ได้)

          2.3 ในกรณีที่เคยมีการเปลี่ยนตัวในระดับภาค ให้เตรียมหลักฐานเอกสารการเปลี่ยนตัว ที่มีลายมือชื่อของผู้อำนวยการโรงเรียนด้วย

       ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศเพิ่มเติม ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2556 ที่เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือฯ ที่นี่ http://north63.sillapa.net/sm-center/ หรือเว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต สพม. 38 ตากกลุ่ม 1 เมื่อว้ันที่ 5 ธ.ค. 2556 ที่นี่ http://north63.sillapa.net/sm-tak1/   

 

วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม 2556 เวลา 21:14 น.
ทุกโรงเรียนโปรดพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันฯ ระดับภาคเหนือ

- 5 ธ.ค. 2556 ทุกโรงเรียนโปรดพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนฯ ที่ระบบงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ--> http://north63.sillapa.net/sm-center/

- ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการแข่งขันระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่นี่  http://north63.sillapa.net/sm-center/?name=report&file=area_select    

โปรดอ่านแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนระดับภาค ดังนี้ 

1.  การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล การเพิ่มผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ในระดับภาคเหนือ อ่านที่นี่ http://north63.sillapa.net/UserFiles/File/form_changsm.pdf

2, การรายงานตัว ณ จุดแข่งขัน อ่านที่นี่ http://north63.sillapa.net/UserFiles/File/regsm.pdf 

3. โรงเรียนที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างวันที่ 21-27 พ.ย. 2556 อ่านที่นี่ http://north63.sillapa.net/UserFiles/File/nonsubmissm.pdf   

วันพฤหัสบดี ที่ 05 ธันวาคม 2556 เวลา 12:24 น.
โปรดตรวจสอบข้อมูลหรือขอเปลี่ยนตัวในระดับภาค

18 พ.ย. 2556 ขณะนี้ผู้ดูแลระบบได้โอนข้อมูลไปยังภาคเหนือแล้ว จึงขอให้ผู้ดูแลระบบในแต่ละโรงเรียน เข้าระบบงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือที่นี่ --> http://north63.sillapa.net/sm-center/      แล้วคลิกลิงก์ "เข้าระบบโรงเรียน" แล้วใส่ Username และ Password ของโรงเรียนท่านเอง เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลหรือขอเปลี่ยนตัวด้วยตนเองโดยไม่ต้องแนบหลักฐาน ภายในวันที่ 20 พ.ย. 2556 นี้ ถ้าพ้นกำหนดการนี้ต้องแนบหลักฐานเพิ่ม ภายใน 27 พ.ย. 2556   หลังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการแข่งขันระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่นี่  http://north63.sillapa.net/sm-center/?name=report&file=area_select- เพิ่มเติม สำหรับโรงเรียนใดที่มีการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีทั้ง ม.ต้นและ ม.ปลาย ให้ลงทะเบียนเพิ่มด่วนภายใน 20 พ.ย. 2556 นี้ ดูประกาศผลที่นี่    http://north63.sillapa.net/sm-center/?name=report&file=compet_list_show&category=8


---------------------------------------------
สำหรับกำหนดการแข่งขันระดับภาคเหนือ ที่ จ.เพชรบูรณ์ มีดังนี้
1.เขตพื้นที่สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค ถึง 15 พฤศจิกายน 2556
2.เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อหรือเปลี่ยนตัวด้วยตนเอง โดยไม่ต้องแนบเอกสารภายวันที่ 20 พ.ย. 2556 ถ้าพ้นกำหนดการนี้จะต้องแนบเอกสารตามเกณฑ์ระหว่างวันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2556
3.คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1 ธันวาคม 2556
4. ทุกโรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 1 – 15 ธันวาคม 2556
5.แข่งขันวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2556
---------------------------------------------

วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 06:53 น.
ด่วนมาก! ขณะนี้ผู้ดูแลระบบ สพม. 38 ได้เปิดระบบให้แก้ไขข้อมูลก่อนส่งไปยังระดับภาคอัตโนมัติ
-12 พ.ย. 2556 ด่วนมาก! ขณะนี้ผู้ดูแลระบบ สพม. 38 ตากกลุ่ม1 ได้เปิดระบบลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทุกโรงเรียนทำการแก้ไขรายชื่อนักเรียนหรือครูแล้ว โปรดรีบดำเนินการด่วนที่สุด! ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 23.00 น. หลังจากนั้นทางผู้ดูแลระบบ สพม.38 จะทำการโอนข้อมูลสำหรับรายการที่ได้เหรียญทอง ชนะเลิศ ไปยังภาคเหนือโดยอัตโนมัติ ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 12.00 น. ทำให้ทุกโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้

(หมายเหตุ โปรดรีบพิมพ์เกียรติบัตรระดับเขต เพื่อแจกให้นักเรียนและครูในแต่ละทีมตรวจสอบ สำหรับเกียรติบัตรของกรรมการฯ ทางส่วนกลางจะส่งไปตามโรงเรียนต่างๆ ในภายหลัง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ครูวัชระ วงษ์ดี 084-5952366 หรืออีเมล watcom610@hotmail.com )

- ทุกโรงเรียนโปรดทราบ หลังจากปิดระบบ สพม.38 ไปแล้ว ดังนั้นช่วงวันที่ 16 - 19 พ.ย. 2556 สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค ที่ครูวัชระ วงษ์ดี ทางอีเมล watcom610@hotmail.com เท่านั้น
วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12:44 น.
ขอให้ทุกท่านตรวจสอบตารางการแข่งขันล่าสุด
เนื่องจากเอกสารตารางการแข่งขันมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง    ขอให้ทุกท่านตรวจสอบตารางการแข่งขัน ฉบับล่าสุดครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ที่นี่ http://tps.comsci.info/table-art63-tak1-edit05-11-2556.rar    หรือเว็บไซด์นี้ในหัวข้อ"ตารางการแข่งขัน"  http://north63.sillapa.net/sm-tak1/    
วันพฤหัสบดี ที่ 07 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12:15 น.
กำหนดการหมดเขตแก้ไขชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน-ครูผู้ฝึกสอน
แก้ไขชื่อนักเรียนเข้าแข่งขัน-ครูผู้ฝึกสอน ทางอีเมล watcom610@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 7 พ.ย. 2556 ภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น ถ้าหลังจากนั้น จะต้องแจ้งคณะกรรมการตัดสิน เพื่อขอเอกสารแก้ไขข้อมูลหรือเอกสารการเปลียนตัว ดังนั้นเพือความถูกต้องและรวดเร็ว ต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนการแข่งขันให้เรียบร้อย เพราะจะมีผลต่อการพิมพ์เกียรติบัตรและการพิจารณาของคณะกรรมการฯ อีกด้วย
วันพุธ ที่ 06 พฤศจิกายน 2556 เวลา 21:50 น.
แนะนำเทคนิคการพิมพ์บัตรประจำตัวไม่ให้เต็มกระดาษ A4 หรือมีขนาดเล็กพอดี
แนะนำเทคนิคการพิมพ์บัตรประจำตัวไม่ให้เต็มกระดาษ A4 หรือมีขนาดเล็กพอดี ให้ใช้ Google Chrome Browser คลิกสั่งพิมพ์ แล้วคลิกเครื่องหมายถูกออกที่ช่อง "Fit to page" ของคำสั่ง Option สอบถามเพิ่มเติมที่ครูวัชระ วงษ์ดี 084-5952366
วันอังคาร ที่ 05 พฤศจิกายน 2556 เวลา 05:31 น.
แจ้งกิจกรรมอัจฉริยภาพ ม.ปลาย
- แจ้งโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนฯ กิจกรรมอัจฉริยภาพ ม.ปลาย ในวันที่นำนักเรียนมาเข้าร่วมข้อสอบ ภาคทฤษฎี วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกและดาราศาสตร์ มาวิชาละ 1 ข้อ เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก ข้อสอบทักษะกระบวนการ วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกและดาราศาสตร์ มาวิชาละ 1 ข้อ เป็นปรนัย 4 ตัวเลือก เช่นกัน ข้อสอบถามตอบสั้นๆ วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกและดาราศาสตร์ มาวิชาละ 1 ข้อ และข้อสอบ piza วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย มา 1 ข้อ (พร้อมเฉลยมาด้วย 1 ชุด) ให้กับคณะกรรมการ ที่ห้อง ชีววิทยา ก่อนเวลา 08.00 น. (ประกาศโดย ครูเบญชญา ธนาถิรธรรม)
วันอังคาร ที่ 05 พฤศจิกายน 2556 เวลา 05:10 น.
ดูรายงานผลการลงทะเบียนและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน

-  ขณะนี้สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวฯได้แล้ว  คลิกที่นี่ http://north63.sillapa.net/sm-tak1/?name=report&file=category_show_card

-  กำหนดการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันของนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน เริ่มวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 4-7 พฤศจิกายน 2556 และเรียนเชิญผู้บริหารหรือผู้ดำเนินการแข่งขันของทุกโรงเรียนใน สพม.38 ตากกลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ประชุม ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนตากพิทยาคม ในวันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น.   

-  แผนที่โรงเรียนตากพิทยาคม  ให้ดูตามหมายเลขอาคารดังรูปภาพนี้

คลิกดูรูปภาพแผนที่ขนาดใหญ่ที่นี่

 

วันเสาร์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:09 น.
แจ้งตารางการแข่งขันและกำหนดปิดการลงทะเบียนแข่งขันถาวร
กำหนดการลงทะเบียนระดับเขตพื้นที่ สพม.38 ตากกลุ่ม 1
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานลงทะเบียนการแข่งขัน
รายงานผลโรงเรียนที่ส่งรายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม มีดังนี้
กำหนดการอบรมการใช้งานระบบการลงทะเบียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ
การประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 12
จำนวนทีม 750
จำนวนนักเรียน 1,607
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,061
จำนวนกรรมการ 725
ครู+นักเรียน 2,668
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,393
ประกาศผลแล้ว 166/287 (57.84%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 24
เมื่อวาน 26
สัปดาห์นี้ 50
สัปดาห์ที่แล้ว 193
เดือนนี้ 420
เดือนที่แล้ว 810
ปีนี้ 10,520
ทั้งหมด 125,080