หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-tak1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ ผลพงษ์ โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางพรเพ็ญ สว่างโชติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล พิชัยณรงค์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางมาลินี ชุมภูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นางพรทิพย์ วงษ์ชัยโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
6. นางนิภาพร ทองโพธิ์ศรีโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
7. นางปุณฑรา บัวงามโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
8. นางแสงเดือน แจ่มทุ่งโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ ผลพงษ์ครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววีรยา วิโยธาครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางฐิติพร พรมวิชัยครูโรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวิภา สุขเหล็กครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุธารัตน์ คิดถูกครูโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวละอองดาว พรมจวงครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ประสาทศิลป์ครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางพรทิพย์ วงษ์ชัยครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ ภู่คงครูโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอัญชรี ทากัมมาครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางอรุณพรรณ การกล้าครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางนพวรรณ ปัญญาดี ครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางวิมล พิชัยณรงค์ครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางพรสนอง พูลสอนครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวศรีแพร บัวสุขครูโรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงค์นุช อุดกันทาครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นางปุณฑรา บัวงามครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุภาสินี สอนแก้วครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางมาลินี ชุมภูครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา คุ้มอักษรครูโรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางอรวรรณ คงปานครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นางลักขณา ศิลาคุปต์ครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายกลวัชร การะเวกครูโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุเนตร ชัยแก้วครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายอารีย์ กันอินต๊ะครูโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางชุติมา ภู่พุกก์ครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางพรเพ็ญ สว่างโชติครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศรัญยพร ยันตะกนกโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวชุติมา วงษ์เขียดโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางพัชรีดา ใยระย้าโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายกิติพงษ์ เครื่องกำแหงโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางสาวอำพร ชวดสูงเนินโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสันต์ธนันท์ วีรวัฒน์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีย์พร เจ็ดกริชโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางสาวปณัฐชา แดงไฝโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางยุพิน วงษ์เป็งโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุจิต สาระติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาพร รักอ่อนโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมรภูมิ อ่อนอุ่นโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเรณู ฉิมสุพรโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประดับพร วงษ์แก้วโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีย์พร เจ็ดกริชโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางสาวปณัฐชา แดงไฝโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางยุพิน วงษ์เป็งโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุจิต สาระติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสมเพชร แตงบุญรอดโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ มูลแก้วโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ อภิปรัชญาฐิติกุลโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ บุญทอโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นางอัญชุลี วาวแววโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวประไพ แดงไฝโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายปรัชญวิชญ์ วัฒนธิกุลโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางจันทร์จิรา คำน่านโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางอุไรรัตน์ รัตนภักดิ์ดีกุลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมเพชร แตงบุญรอดโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกพงษ์ มูลแก้วโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
6. นายธีรวุฒิ อภิปรัชญาฐิติกุลโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวมธุรส ฟักทองอยู่โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นางจตุพร เกิดพันธุ์โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
3. นางสารินี บุญยะทิมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
4. นางศิริกุล กาวินำโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายผดุงเกียรติ ปานแดงโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนาถตยา ยี่พาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวลำภู จันทร์พรมโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐธิดา ทิอุดโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
2. นางจินตจิต วงษาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางนภาพร ศรีแสงจันทร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ธรรมลังกาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดุจคณิศร คงเมืองโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
6. นางสาวรัตนาภรณ์ แสงธนาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญพิศ ตั้งวชิรฉัตร โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญพิศ ตั้งวชิรฉัตรครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจิตรา สมพิงค์ครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางพัชรี พุทธิกานนท์ครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางธัญญา พิมลครูโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
5. นายนพดล คงป้อมครูโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวฐิตินัฏฐ์ บุญกล้าครูโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
7. นางดรุณี แสงศิริรักษ์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
8. นางการเวก ไชยโอชะครูโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเบญชญา ธนาถิรธรรมครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวทิพยรัตน์ ส่งประเสริฐครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสมคิด แดงอาสาครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ เกษรครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย จันทน์วิลาวัณย์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางณัฐวดี สืบอ่ำครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางบรรจงรักษ์ กันแก้วครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางนงนุช มณเฑียรชัยครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ ศรีสุขครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายพงศธร ประเพชรครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายอนุภัทร พรมเสนครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายกุศล มนตรีครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ ศรีชัยมงคลครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางชิโนลักษณ์ เรือนติ๊บครูโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางนงนุช ประยูรโภคราชครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุธารา พิชัยณรงค์ครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวณัฏฐธิญา นันทิพัฒน์ธนกุลครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิทยา กันทากาศ ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
2. นางสาวสุพิน พลนิรันดร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนา เจริญศรีโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอำพรรณ ทรัพย์ประชาครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนิสา จินนาครูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางธิดา อู่ไทยครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ เงินดี ครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอรณี เขียวไสวครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล วงศ์กระจ่างครูโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ จันทร์บุตรครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอรณี เขียวไสวครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล วงศ์กระจ่างครูโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ สอนไวโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายเลอพงษ์ สุธัมโมโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายภูมิ ประยูรโภคราชโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หลอมทองโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ สอนไว โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายเลอพงษ์ สุธัมโมโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายภูมิ ประยูรโภคราชโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ หลอมทองโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ พูลศิริโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นางอินทิรา ชิตก้องไพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
3. นางพรทิพย์ เตจ๊ะโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
4. นายพิทยา รอดสุนทรา โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอินทิรา ชิตก้องไพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นางสาวอินทิรา อินสาครโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
3. นางพรทิพย์ เตจ๊ะโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางฐิติพร ทองมูลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ลำดวนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางบุษบา สิงห์ไฝแก้วโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
4. นางอัมพร แสงสุวรรณโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
5. นางวันวิสา กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางฐิติพร ทองมูลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา ลำดวน โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางบุษบา สิงห์ไฝแก้วโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
4. นางอัมพร แสงสุวรรณโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววันวิสา รอดกล่อม โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายใจ ยอดดำเนินโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
2. นางชลอ ถนัดวณิชย์ โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายวรวุฒิ เนื้อนิ่มโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวไพลิน บุญเจริญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ด่านตระกูลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายไสว ทัดเทียมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางกฤษณา อุดมโภชน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
2. นางชลอ พิมพรม โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางลั่นทม ทองชุ่มโรงเรียนผดุงปัญญา กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางราตรี พัฒนานันท์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวยุพิน ทับเอี่ยมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุติพร โพธิ์กัณฑ์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางราตรี พัฒนานันท์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางกาญจนา เพ็งสินโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุติพร โพธิ์กัณฑ์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพิมพิรา สกุลไทยโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางธนิตตา รอดสุนทรา โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ฟักทองอยู่โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางอนงค์พร ศรีสุวรรณดีโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางปานฤดี รอดมาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
3. นางอรวรรณ อยู่อินทร์โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางชนิดา นาคประเสริฐโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางช่วงศิลป์ บัวสอนโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤตพล กัณทิยะโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายปกรณ์ อภิชาติหิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนวังหินกิตติวิทยกรรมการ
5. พระมหา ดร.จุติพร ฐิตสาสโน เจ้าคณะอำเภอแม่ระมาดกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ดิษฐ์ด้วงปล้องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสินธพ พีรวรพัฒน์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไพเราะ ขุนวังจีนาโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายศักดา โพร้งพนมโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย คำประดิษฐ์ โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางแน่งน้อย ทิพย์สุทะโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายศักดา โพร้งพนม โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย คำประดิษฐ์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางแน่งน้อย ทิพย์สุทะโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ มุ่งปั่นกลาง โรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคมกรรมการ
2. นางรัตนา พูลภักดีโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ ใจใสโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวพงศ์ กาวินโรงเรียนสามเงาวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางอรสา ดำนิล โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางกมลทิพย์ วงศ์นายะโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายบัญญัติ วันชัยโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
4. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปณาวลี มณีพลาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
6. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
8. นางนันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาววริษา กลแกมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปณาวลี มณีพลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
6. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
8. นางสาววริษา กลแกมโรงเรียนผดุงปัญญา กรรมการ
9. นางนันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” กรรมการ
2. นางนันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววริษา กลแกมโรงเรียนผดุงปัญญา กรรมการ
4. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
5. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปณาวลี มณีพลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
7. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือผดุงปัญญา กรรมการ
8. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
9. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายศิริภัทร จันทมงคล โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางสาวจันจิรา ขามะวัน โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” กรรมการ
5. นางสาวปณาวลี มณีพลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
6. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
8. นางนันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาววริษา กลแกมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนกรรมการ
2. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
3. นางนันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววริษา กลแกมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
6. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
7. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
8. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวปณาวลี มณีพลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นาง นันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววริษา กลแกมโรงเรียนผดุงปัญญา กรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญา กรรมการ
5. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
6. นายศิริภัทร จันทมงคล โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปณาวลี มณีพลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
8. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางนันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววริษา กลแกมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” กรรมการ
6. นายศิริภัทร จันทมงคล โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปณาวลี มณีพลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
8. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นาย ศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวปณาวลี มณีพลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
3. นายนพประทีป กองสี โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
5. นางนันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววริษา กลแกมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
7. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
8. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
9. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปณาวลี มณีพลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
5. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
7. นางนันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
8. นายวริษา กลแกมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
9. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นาง เสาวนีย์ ธนสัมปัตติ โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
4. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปณาวลี มณีพลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
6. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
8. นางนันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาววริษา กลแกมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติ โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
4. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปณาวลี มณีพลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
6. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
8. นางนันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาววริษา กลแกมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
4. นายศิริภัทร จันทมงคล โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปณาวลี มณีพลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
6. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
8. นางนันทนิตย์ สืบรอด โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาววริษา กลแกมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวัชรี ปัญจอาม โรงเรียนกรรมการ
2. นางสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางสาวจันจิรา ขามะวันโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปณาวลี มณีพลายโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
7. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
8. นายธีรภาพ จันทร์ชุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
9. นางนันทนิตย์ สืบรอดโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววริษา กลแกมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญา กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายจาตุรงค์ พัฒนกุลโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวี โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายจาตุรงค์ พัฒนกุลโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวี โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวี โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายจาตุรงค์ พัฒนกุลโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวี โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสินีนาถ รสเครือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอม โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวี โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวี โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสินีนาถ รสเครือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอม โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวี โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวี โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสินีนาถ รสเครือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอม โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวี โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวี โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสินีนาถ รสเครือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอม โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายจาตุรงค์ พัฒนกุล โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวี โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสินีนาถ รสเครือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอม โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวี โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสินีนาถ รสเครือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอม โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายจาตุรงค์ พัฒนกุล โรงเรียนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายอุทัย เวียงนาคโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวี โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวี โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวี โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางสินีนาถ รสเครือครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรพนักงานราชการโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีครูโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายเจษฎา ฟูมั่นพนักงานราชการโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตร พนักงานราชการโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายเจษฎา ฟูมั่นโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสินีนาถ รสเครือครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
3. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสินีนาถ รสเครือครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีครูโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายเจษฎา ฟูมั่นพนักงานราชการโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรพนักงานราชการโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสินีนาถ รสเครือครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๕กรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวี ครูโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายเจษฎา ฟูมั่นพนักงานราชการโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวี ครูโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรพนักงานราชการโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวี ครูโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตร พนักงานราชการโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์ครูโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรพนักงานราชการโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรพนักงานราชการโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรพนักงานราชการโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติ ครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวี ครูโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรพนักงานราชการโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติ ครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีครูโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรพนักงานราชการโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติครูโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีครูโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรพนักงานราชการโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายยรรยง รุ่งระวีโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวัชรี ปัญจอามครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางธิดา ปิ่นพานครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
4. นางสาววารี มหาวันพนักงานราชการโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวัชรี ปัญจอามโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางธิดา ปิ่นพานโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
4. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวัชรี ปัญจอาม ครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางธิดา ปิ่นพานครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
4. นางสาววารี มหาวัน พนักงานราชการโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวัชรี ปัญจอามโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางธิดา ปิ่นพานโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวัชรี ปัญจอามโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางธิดา ปิ่นพานครูโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
4. นางสาววารี มหาวันพนักงานราชการโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางวัชรี ปัญจอามโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางธิดา ปิ่นพานโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนประชาวิทยาคาร”กรรมการ
4. นางสาววารี มหาวันพนักงานราชการโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวัชรี ปัญจอามโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางธิดา ปิ่นพานโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
4. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวัชรี ปัญจอามโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางธิดา ปิ่นพานโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไกวุฒิ พุ่มเรียบโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
4. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายกมล หอมหวลโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายกมล หอมหวลโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววารี มหาวัน โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ จันทร์ศิลานุรักษ์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล ฟักทองอยู่โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นายสันติกรานต์ ธีระเชียโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ จันทร์ศิลานุรักษ์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางขนิษฐา สุวรรณปัญญาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล ฟักทองอยู่โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมัย วุฒิภัทรวงษ์โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พรวิกุลรัตนาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรวิชญ์ เครือตาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมัย วุฒิภัทรวงษ์โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พรวิกุลรัตนาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรวิชญ์ เครือตา โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางบังอร จันทร์ชุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
2. นางสุนันทา แสงจันทร์ โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยนุช ปวงแก้วโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย วงศ์แขกหล้า โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
2. นางประภา กลีบเอมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นางสาวอัมพร อินทราชา โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกวรรณ ดวงกมลโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางพิมพิรา สอนเนียมโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ มุ่งปั่นกลางโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทัศน์ เฉลยทัศน์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกวรรณ ดวงกมลโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางพิมพิรา สอนเนียมโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ มุ่งปั่นกลางโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทัศน์ เฉลยทัศน์ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”นกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางปัทมา สามลทา โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
2. นางฐิติพัค กล้องเสียงโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุษา กมุธากรณ์โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายภานุวัตร จันทร์แดง โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
2. นายพสิษฐ์ ทองอินต๊ะโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางฐิติพัค กล้องเสียงโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางยาใจ เอี่ยมใสโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
2. นางยุพิน ชัยชนะ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางสาวพุธชาติ แดงไฟโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางยาใจ เอี่ยมใส โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
2. นางยุพิน ชัยชนะโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางสาวพุธชาติ แดงไฟโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางสาวทวีสุข เกียรติสินโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางประภา กลีบเอมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นางเขมจิรา เตชะสุทธิรัฐโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางบังอร จันทร์ชุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
2. นางสาวรัชนี บุญยะทิม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นางสาวทวีสุข เกียรติสินโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางมุกดา พลนาคโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวรัชนี บุญยะทิมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นางวรรณสิริ วรพฤกษ์โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอุษา กมุธากรณ์โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นางปัทมา สามลทาโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวรรณสิริ วนพฤกษ์โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นางเขจิรา เตชะสุทธิรัฐโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางภัทรพร ขวัญมั่นโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางวรรณสิริ วนพฤกษ์โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
2. นางมุกดา พลนาคโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางภัทรพร ขวัญมั่นโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบุษบา วงศ์พานิชโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนก จินะตาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นายพิทยา สุขแจ่มโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นายสะอาด หลอมทองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพุธชาติ มั่นเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา เครือกิจโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิทยา สุขแจ่มโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพุธชาติ มั่นเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา เครือกิจโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นายสะอาด หลอมทองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา นวลนิ่มโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
2. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ วังกะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางนิตยา นวลนิ่มโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
2. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชระ วงษ์ดีโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางนิภา แหวเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพุธชาติ มั่นเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา เครือกิจโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชชนก จินะตาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา เครือกิจโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นายสะอาด หลอมทองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนก จินะตาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นายวรนิพิฐ ปาลาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพุธชาติ มั่นเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวกิตติชนก มากทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
2. นายสะอาด หลอมทองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายอดิศร โยธาโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายวัชระ วงษ์ดีโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายสะอาด หลอมทองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชนก จินะตาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ หมูปินโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นายอดิศร โยธาโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวราตรี ทองอ่อนโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายวรนิพิฐ ปาลาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
2. นางนิภา แหวเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวรนิพิฐ ปาลาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ หมูปินโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางสาวรัชนก จินะตาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายบุญทาน สารเพ็ชรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ วังกะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายบุญทาน สารเพ็ชรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายจิระวัฒน์ วังกะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ สุยะวงศ์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ สุยะวงศ์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางสาวนุชจรินทร์ เพ่งพิศ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. Miss Vanessa L. Oclaritโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางกรุณา เมืองแก้วโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางทัศนีย์ สุธัมโมโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายภัทรภณ บุญมาสืบโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรมิตา สุภาอ้าย โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. Miss. Vanessa L. Oclaritโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางหทัยชนก ทองประศรีโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางทัศนีย์ สุธัมโมโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายภัทรภณ บุญมาสืบโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนีรชา แสงเงินโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางศศิธร ขวัญเมืองโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ จันผงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
3. Miss Carolyn Burton โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางขวัญใจ สุวรรณโรจน์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายวนิดา พลอยมาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางศศิธร ขวัญเมือง โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ จันผงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
3. Miss. Carolyn Burtonโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางขวัญใจ สุวรรณโรจน์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางวนิดา พลอยมาโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพัชนีย์ วิจารณ์พลโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายประภาส ขันทองโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุรีธร ขันติโคตรโรงเรียนนาโบถ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธนัญญา บุญสมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
5. Miss Elaine Alvevez Lalucinโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางพัชนีย์ วิจารณ์พลโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายประภาส ขันทองโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุธีธร ขันทโคตรโรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธนัญญา บุญสมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
5. Miss. Elaine Alvevez Lalucinโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอรทัย ธิวงศ์คำ โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ศิริพลโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นางยุพิน แก้วคำโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิมปภา รัตนารมย์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. MissRachel Elaine Drahl โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
6. นางจันทร์คำ ปินตาใสโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางวันทนา หมวดเมืองโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางสาวสุปราณี ตองใจโรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"กรรมการ
3. Miss. Rachel Elaine Drahlโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันวิสา ขุนวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
5. นางภาสินี ดีศรีโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางศิริกัญญา ใจจันทร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายวาสนา พูนเอียดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
3. นางปาณิสรา ขนบดีโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางภักดี ด่านพิทักษ์กูลโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. Miss Chandler Wherry โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางศิริกัญญา ใจจันทร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายวาสนา พูนเอียดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
3. นางปาณิสรา ขนบดีโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวกัญญวรา พิมพ์พันธุ์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. Miss Chandler Wherryโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางจารุวรรณ แสงด้วงโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางสาวดาราพร ซ้อนแดงโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวกฤษณา จันทรทรัพย์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑามาศ ชำนิจโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. Miss Li Junlin โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวพัทธมน จูทิมโรงเรียนเซนต์ฟรังซิลเซเวียงร์มัธโนทัยกรรมการ
4. Miss. Chen Guangqian อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑามาศ ชำนิจโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. Miss Li Jun Linโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวพัทธมน จูทิมโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัยกรรมการ
4. Miss Chen Guangqianอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ เสือสุวรรณโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางนริศรา ซื่อวัฒนะโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายกันต์กฤต ไกรสมเดชนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางชไมพร มัทธวรัตน์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางอุดมลักษณ์ เดชะวงศ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ รัตนภูมิโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. Mr. Ellie Paineโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางชไมพร มัทธวรัตน์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นางอุดมลักษณ์ เดชะวงศ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ รัตนภูมิโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Ellie Paine โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางสาวปณัฐชา แดงไฝโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายบัญญัติ วันชัยโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายดำรงพล กิตติรัตนวศินโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายธนนท์ ทองจำปาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน ละมูลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนิยม อยู่รัมย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นางสาวศรีเดือน อินทร์อยู่โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางดวงเดือน ละมูลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนิยม อยู่รัมย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นางสาวศรีเดือน อินทร์อยู่โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางภิญโญ มาอ่อนโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ศวรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศรสวรรค์ มีมุขโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์ ทองก้านเหลืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางภิญโญ มาอ่อนโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ศวรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศรสวรรค์ มีมุขโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์ ทองก้านเหลืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายอัศวิน มหาวรรณโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ศวรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววนิดา แสนเปาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
4. นางสาวกชพร รักเรืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายอัศวิน มหาวรรณโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศรสวรรค์ มีมุขโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววนิดา แสนเปาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางผุสดี อินทโฉมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายเทวินทร์ คำภาพันธ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ สวัสดี โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางผุสดี อินทโฉมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
2. นายเทวินทร์ คำภาพันธ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัทธนันท์ สวัสดี โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวนิรมล เหลืองพิศาลพรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนิษฐา ลิขิตสถาพรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ พรมไชยโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางสาวปริศนา วิโนสุยะโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายปิยพล อินทร์สุวรรณ โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ พรมไชย โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายพีรพล สุรจันทร์กุล โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
2. นางนงนุช อุดกันทาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕กรรมการ
3. นางอรุณพรรณ การกล้าโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา เจริญศรีโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุเนตร ชัยแก้วโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ธรรมลังกา โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางนิตยา เมาจาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา ด้วงนา โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางนิตยา เมาจาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ธรรมลังกา โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางราตรี พัฒนานันท์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวยุพิน ทับเอี่ยมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุติพร โพธิ์กัณฑ์ โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางราตรี พัฒนานันท์ โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางกาญจนา เพ็งสินโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุดมรัตน์ พลนิรันดร์ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางราตรี พัฒนานันท์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางยุพิน ทับเอี่ยมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางจุติพร โพธิ์กัณฑ์ โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางราตรี พัฒนานันท์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางกาญจนา เพ็งสินโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุดมรัตน์ พลนิรันดร์ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางราตรี พัฒนานันท์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางยุพิน ทับเอี่ยมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางจุติพร โพธิ์กัณฑ์ โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางราตรี พัฒนานันท์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นางกาญจนา เพ็งสินโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุดมรัตน์ พลนิรันดร์ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นายวัชระ วงษ์ดี เบอร์โทรศัพท์ 084-5952366 , อีเมล watcom610@hotmail.com , www.facebook.com/watcom610
เว็บไซด์โรงเรียนตากพิทยาคม www.tps.ac.th หรือเว็บไซด์
เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม tps.comsci.info
--> ขณะนี้ได้โอนข้อมูลไปภาคเหนือแล้ว ใช้รหัสโรงเรียนท่านตรวจสอบหรือเปลี่ยนตัวที่นี่ http://north63.sillapa.net/sm-center/
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]