สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ตากพิทยาคม 79 11 3 1 93
2 ผดุงปัญญา 67 23 5 4 95
3 ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 54 15 7 5 76
4 บ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 44 17 10 7 71
5 สามเงาวิทยาคม 31 11 13 4 55
6 นาโบสถ์พิทยาคม 29 7 10 8 46
7 วังเจ้าวิทยาคม 22 10 8 10 40
8 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 21 8 6 3 35
9 ยกกระบัตรวิทยาคม 13 8 8 5 29
10 วังประจบวิทยาคม 12 5 4 9 21
11 ถนอมราษฏร์บำรุง 11 7 9 5 27
12 วังหินกิตติวิทยาคม 8 8 4 3 20
รวม 391 130 87 64 672