สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ตากพิทยาคม 54 26 9 89 79 11 3 1 93
2 ผดุงปัญญา 34 30 16 80 67 23 5 4 95
3 ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 26 15 12 53 58 15 7 5 80
4 บ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 16 13 21 50 44 17 10 7 71
5 สามเงาวิทยาคม 7 8 14 29 31 11 13 4 55
6 วังประจบวิทยาคม 7 3 1 11 12 5 4 9 21
7 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 6 12 8 26 25 8 6 3 39
8 นาโบสถ์พิทยาคม 5 9 8 22 29 7 10 8 46
9 วังเจ้าวิทยาคม 4 6 9 19 22 10 8 10 40
10 วังหินกิตติวิทยาคม 4 2 1 7 8 8 4 3 20
11 ยกกระบัตรวิทยาคม 2 10 4 16 14 8 8 5 30
12 ถนอมราษฏร์บำรุง 1 5 3 9 11 7 9 5 27
รวม 166 139 106 411 400 130 87 64 617