สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ตากพิทยาคม 79 11 3 1 93
2 ผดุงปัญญา 67 23 5 4 95
3 ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 58 15 7 5 80
4 บ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 44 17 10 7 71
5 สามเงาวิทยาคม 31 11 13 4 55
6 นาโบสถ์พิทยาคม 29 7 10 8 46
7 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 25 8 6 3 39
8 วังเจ้าวิทยาคม 22 10 8 10 40
9 ยกกระบัตรวิทยาคม 14 8 8 5 30
10 วังประจบวิทยาคม 12 5 4 9 21
11 ถนอมราษฏร์บำรุง 11 7 9 5 27
12 วังหินกิตติวิทยาคม 8 8 4 3 20
รวม 400 130 87 64 617