ด่วนมาก! ขณะนี้ผู้ดูแลระบบ สพม. 38 ได้เปิดระบบให้แก้ไขข้อมูลก่อนส่งไปยังระดับภาคอัตโนมัติ
-12 พ.ย. 2556 ด่วนมาก! ขณะนี้ผู้ดูแลระบบ สพม. 38 ตากกลุ่ม1 ได้เปิดระบบลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ดูแลระบบทุกโรงเรียนทำการแก้ไขรายชื่อนักเรียนหรือครูแล้ว โปรดรีบดำเนินการด่วนที่สุด! ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 23.00 น. หลังจากนั้นทางผู้ดูแลระบบ สพม.38 จะทำการโอนข้อมูลสำหรับรายการที่ได้เหรียญทอง ชนะเลิศ ไปยังภาคเหนือโดยอัตโนมัติ ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 12.00 น. ทำให้ทุกโรงเรียนไม่สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้

(หมายเหตุ โปรดรีบพิมพ์เกียรติบัตรระดับเขต เพื่อแจกให้นักเรียนและครูในแต่ละทีมตรวจสอบ สำหรับเกียรติบัตรของกรรมการฯ ทางส่วนกลางจะส่งไปตามโรงเรียนต่างๆ ในภายหลัง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ครูวัชระ วงษ์ดี 084-5952366 หรืออีเมล watcom610@hotmail.com )

- ทุกโรงเรียนโปรดทราบ หลังจากปิดระบบ สพม.38 ไปแล้ว ดังนั้นช่วงวันที่ 16 - 19 พ.ย. 2556 สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค ที่ครูวัชระ วงษ์ดี ทางอีเมล watcom610@hotmail.com เท่านั้น
วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12:44 น.