โปรดตรวจสอบข้อมูลหรือขอเปลี่ยนตัวในระดับภาค

18 พ.ย. 2556 ขณะนี้ผู้ดูแลระบบได้โอนข้อมูลไปยังภาคเหนือแล้ว จึงขอให้ผู้ดูแลระบบในแต่ละโรงเรียน เข้าระบบงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือที่นี่ --> http://north63.sillapa.net/sm-center/      แล้วคลิกลิงก์ "เข้าระบบโรงเรียน" แล้วใส่ Username และ Password ของโรงเรียนท่านเอง เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลหรือขอเปลี่ยนตัวด้วยตนเองโดยไม่ต้องแนบหลักฐาน ภายในวันที่ 20 พ.ย. 2556 นี้ ถ้าพ้นกำหนดการนี้ต้องแนบหลักฐานเพิ่ม ภายใน 27 พ.ย. 2556   หลังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนการแข่งขันระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่นี่  http://north63.sillapa.net/sm-center/?name=report&file=area_select- เพิ่มเติม สำหรับโรงเรียนใดที่มีการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีทั้ง ม.ต้นและ ม.ปลาย ให้ลงทะเบียนเพิ่มด่วนภายใน 20 พ.ย. 2556 นี้ ดูประกาศผลที่นี่    http://north63.sillapa.net/sm-center/?name=report&file=compet_list_show&category=8


---------------------------------------------
สำหรับกำหนดการแข่งขันระดับภาคเหนือ ที่ จ.เพชรบูรณ์ มีดังนี้
1.เขตพื้นที่สามารถส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันระดับภาค ถึง 15 พฤศจิกายน 2556
2.เขต/โรงเรียนตรวจสอบแก้ไขรายชื่อหรือเปลี่ยนตัวด้วยตนเอง โดยไม่ต้องแนบเอกสารภายวันที่ 20 พ.ย. 2556 ถ้าพ้นกำหนดการนี้จะต้องแนบเอกสารตามเกณฑ์ระหว่างวันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2556
3.คณะกรรมการพิจารณาการแก้ไขรายชื่อและประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน 1 ธันวาคม 2556
4. ทุกโรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน 1 – 15 ธันวาคม 2556
5.แข่งขันวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2556
---------------------------------------------

วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 06:53 น.