เรื่องการรายงานตัว ณ จุดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63

15 ธ.ค. 2556 :  ประกาศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 เรื่องการรรายงานตัว ณ จุดแข่งขัน

    1. ให้ผู้เข้าแข่งขันไปรายงานตัวก่อนเวลาการแข่งขัน อย่างน้อย 30 นาที

     2. ยื่นเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดรายงานตัวดังนี้

          2.1 บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันและบัตรประจำตัวครูผู้ฝึกสอน (บัตรที่พิมพ์จากระบบการจัดการแข่งขัน)

          2.2 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอน (สำหรับผู้เข้าแข่งขันเป็นบัตรนักเรียน สำหรับครูผู้ฝึกสอนเป็นบัตรข้าราชการก็ได้)

          2.3 ในกรณีที่เคยมีการเปลี่ยนตัวในระดับภาค ให้เตรียมหลักฐานเอกสารการเปลี่ยนตัว ที่มีลายมือชื่อของผู้อำนวยการโรงเรียนด้วย

       ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศเพิ่มเติม ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2556 ที่เว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือฯ ที่นี่ http://north63.sillapa.net/sm-center/ หรือเว็บไซด์งานศิลปหัตถกรรมระดับเขต สพม. 38 ตากกลุ่ม 1 เมื่อว้ันที่ 5 ธ.ค. 2556 ที่นี่ http://north63.sillapa.net/sm-tak1/   

 

วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม 2556 เวลา 21:14 น.