รายงานผลโรงเรียนที่ส่งรายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม มีดังนี้

1. โรงเีรียนยกกระบัตรวิทยาคม‏ (ส่งวันที่ 23 สิงหาคม 2556)

2. โรงเรียนวังประจบวิทยาคม (ส่งวันที่ 26 สิงหาคม 2556)

3. โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" (ส่งวันที่ 26 สิงหาคม 2556)

4. โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม (ส่งวันที่ 26 สิงหาคม 2556)

5. โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม (ส่งวันที่ 26 สิงหาคม 2556)

6. โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม (ส่งวันที่ 26 สิงหาคม 2556)  

7. โรงเรียนสามเงาวิทยาคม (ส่งวันที่ 26 สิงหาคม 2556)

วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2556 เวลา 23:35 น.