รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3
ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงเหมรัตน์  ถาไชย
 
1. นางนิภาพร  ทองโพธิ์ศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวฐิดาภรณ์  ถุงเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  ผลพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงปนัดดา  สิงห์คูณ
 
1. นางกาญจนา  ประสาทศิลป์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวจารุตา  เขน่วม
 
1. นางพรทิพย์  วงษ์ชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์มินตร์  บุญสุข
 
1. นางพรเพ็ญ  สว่างโชติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. นายวีระพงษ์  บุญทองอ่อน
 
1. นางสุธารัตน์  คิดถูก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายรุจิภาส  ทัพพ์ปภพ
 
1. นางปุณฑรา  บัวงาม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวกุสุมาลย์  สอนสำโรง
 
1. นางมาลินี  ชุมภู
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาสินี  ชมภู
2. เด็กชายรวิพล  เครือเทพ
 
1. นางพรเพ็ญ  สว่างโชติ
2. นางวิมล  พิชัยณรงค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวพุทธิดา  หนองใหญ่
2. นางสาวโกลัญญา  มณีพันธ์
 
1. นางพรเพ็ญ  สว่างโชติ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายภาณุพงศ์  พิพัฒนานิมิตร
 
1. นางพัชรีดา  ใยระย้า
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายคณิน  จำนงไทย
 
1. นางสันต์ธนันท์  วีรวัฒน์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เตจ๊ะ
2. เด็กหญิงลัคนา  ศรีมณี
3. เด็กชายศุภชาติ  แก้วกัณฑา
 
1. นายฉลอง  ทองอินต๊ะ
2. นางสาวสุรีย์พร  เจ็ดกริช
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  ตันปิง
2. นางสาวชุติกาญจน์  พลไธสง
3. นางสาวธาวิดา  ม่วงไตรรัตน์
 
1. นางสาวสายพาน  ทับนิล
2. นางสาวสุภาพร  รักอ่อน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  วันวงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชญา  กมลธนะเกียรติ์
 
1. นางสาวประไพ  แดงไฝ
2. นางอัญชุลี  วาวแวว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายจิณณวัตร  เหล่าแสงไทย
2. นายชยานนท์  เอี่ยมใส
 
1. นางจันทร์จิรา  คำน่าน
2. นางอุไรรัตน์  รัตนภักดิ์ดีกุล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายธิษณิน  พินิชกชกร
 
1. นางนภาพร  ศรีแสงจันทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. นายเนติพงษ์  ตาลาย
 
1. นางจิราภรณ์  อรัณย์ชนายุธ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อารยิกานนท์
2. เด็กชายนราวิชญ์  ศิริยานนท์
3. เด็กหญิงนิพัทธา  อ๊อดทรัพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์  ศรีสุข
2. นางสมคิด  แดงอาสา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายชิติพัทธ  ทิมเกลี้ยง
2. นางสาวบุญญาพร  ตันติโกวิทย์
3. นายปริญญา  วงษ์เสนสะ
 
1. นางสาวทิพยรัตน์  ส่งประเสริฐ
2. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เตชะศิริไพบูลย์
2. เด็กหญิงดาว  อาชาวัฒนกุล
3. เด็กหญิงปาเยีย  แซ่ย่าง
 
1. นางดรุณี  แสงศิริรักษ์
2. นายศักดิ์ชัย  จันทน์วิลาวัณย์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวกัณฐณัฏฐ์  ลิ้มพัชรกุล
2. นางสาวปาลิดา  จันทร์ทัน
3. นายภาณุวัฒน์  มงคลคีรี
 
1. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร
2. นางสาวอำพรรณ  ทรัพย์ประชา
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายประเสริฐ  เกตุคุ้ม
2. เด็กหญิงวศินี  เขียวไสว
3. เด็กชายเมธี  แสนอูบ
 
1. นางสาวพิทยา  กันทากาศ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  หน่อคาสุก
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. นางสาวชุติมณฑน์  เกตุย้อย
2. นางสาวณัฐกานต์  หมอกสุข
3. นายวัชรพล  ตุ่นไหล
 
1. นายณัฐวุฒิ  หลอมทอง
2. นางธัญญา  พิมล
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เป็กธนู
2. เด็กหญิงนภาวินี  เสถียรเนตร
3. เด็กชายนิธิ  เพ็ชร์ชะไอ
 
1. นางสาวณิชนันท์  คำนวนสินธุ์
2. นางสาวสุชานันท์  คำนวนสินธุ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวณัฐพร  ปราจันทร์
2. นายยุทธพิชัย  สายเสือ
3. นายเจษฎา  ตันสีเปลือย
 
1. นางสาวรัตนา  ฟูมั่น
2. นางสาววาสนา  เกษกรณ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงมนทิชา  ยะปิน
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ปามา
 
1. นางสาวพิทยา  กันทากาศ
2. นางสาวอรณี  เขียวไสว
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. นายธนาตย์  ลือโสภา
2. นายศรวิชัย  นิลบุรี
 
1. นางสาวอรณี  เขียวไสว
2. นางสาวเสาวลักษณ์  หน่อคาสุก
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  แตงบุญรอด
2. เด็กชายณัฐกิจ  ฉิมโค้
 
1. นายชัยพร  บุญกล้า
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กชายมงคล  ทินอ่วม
2. เด็กหญิงสุภาพร  วงศ์วันดี
 
1. นายชัยพร  บุญกล้า
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายณัฐพล  ศุภพิมล
2. นายวสันต์  สุกิน
3. นายสุธน  พัวตระกูล
 
1. นายจิระศักดิ์  เกษร
2. นายพงศธร  ประเพชร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวปารีณา  ถนอมทรัพย์
2. นางสาวพรรณภัทร  พันธ์ภักดี
3. นายสิรวิชญ์  คงศรี
 
1. นางสาววฤนดา  เข็มพิลา
2. นายสุทินธุ์  คำน่าน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพิชญ์  ท้วมเรือง
2. เด็กหญิงนัทมล  แถบสิงห์
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ทุมทน
4. เด็กหญิงยุวคนธ์  เยาวนุช
5. เด็กหญิงวรินยุพา  อรัญเพิ่ม
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล
2. นายพิทยา  รอดสุนทรา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขอ่วม
2. นางสาวนลินี  อินทร์อยู่
3. นางสาวพิไลวรรณ  กล่ำโพธิ์
4. นางสาวภารดี  พรมปิก
5. นางสาวสุมินตรา  ปัญเงิน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล
2. นายพิทยา  รอดสุนทรา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  นวรัตนารมย์
2. เด็กหญิงชื่นนภา  ดาบพระทิตย์
3. นางสาวนันทวดี  สุขสอาด
4. นางสาวมนรดา  ขวัญใจ
5. เด็กหญิงอริศรา  คำภิระ
 
1. นางธนิตตา  รอดสุนทรา
2. นายพิทยา  รอดสุนทรา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. นางสาวกัญญาภัค  พันธ์พืช
2. นายจิรภัทร  เครือแบน
3. นางสาวสุรัตรา  สังวิละ
4. นางสาวอภิษฎา  อำพะวัน
5. นายอมรินทร์  เสนาลา
 
1. นางชลอ  พิมพรม
2. นางสาวพจนารถ  ปัญญาไว
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายกลวัชร  คำแปง
2. เด็กชายกษิเดช  มูลสวัสดิ์
3. เด็กชายกิตติธัช  จันทร์ปุ่ม
4. เด็กชายธิษณิน  พินิชกชกร
5. เด็กชายพรรษชนม์  บัวทอง
 
1. นายฉัตรมงคล  มูลศรี
2. นางสาวสายพาน   ทับนิล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  เนียมพูล
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  คำถาเครือ
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พัฒนาชวนชม
4. นายนลธวิช  เขียวพุ่มพวง
5. นายปวเรศ  รุจิราวงศ์วรรณ
6. เด็กชายพรรษวัฏ  หาญอินทร์
7. เด็กชายพันธวัช  เนื่องวัง
8. นายภควัต  ทัดเทียม
9. เด็กชายภัทรภณ  บุญปาล
10. เด็กชายภาณุวัฒน์  จูกันทา
11. เด็กหญิงมัสยา  จอมแพง
12. นายราชสาสน์  ทาจิตต์
13. เด็กหญิงรินรดา  จารี
14. เด็กหญิงวริศรา  รุ่งเรือง
15. เด็กชายสิรวิชญ์  บุญราชแขวง
16. เด็กชายสุทธวีร์  แหงมงาม
17. เด็กหญิงอภิชญา  เต็งสวัสดิ์
18. เด็กหญิงเบ็ญจพร  บัวเขียว
19. เด็กชายเหมภัส  จันทร์ฉาย
20. เด็กชายไชยภัทร  เกียรติรวี
 
1. นายดำรงพล  กิตติรัตนวศิน
2. นางพิมพิรา  สกุลไทย
3. นายเกียรติยศ  ตันแก้ว
4. นายเจษฎา  เจริญศรี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  คาลายานนท์
 
1. นางราตรี  พัฒนานันท์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวชลิตา  พูนเลิศ
 
1. นางสาวไพลิน  บุญเจริญ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงกมล  ตันติพงษ์
2. เด็กชายพงศกร  ทรัพย์สิน
 
1. นางสาวนงนุช  แหมา
2. นางราตรี  พัฒนานันท์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. นายทัศนะ  ตาสา
2. นางสาวนันทิยา  ต๊ะมูล
 
1. นางพรรณ์วิภา  กรีธาพล
2. นายเชษฐา  กันนา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  ล่องเพ็ง
2. นางสาวชนม์ชนก  นวลหงษ์
3. นางสาวชิดชนก  พรหมแก้ว
4. นางสาวฐิตารีย์  จันทร์เอี่ยม
5. นางสาวฐิติกานต์  ดวงแก้ว
6. นางสาวพรชนก  สิงห์เดช
7. นางสาวพิชญ์สิณี  สอนสี
8. นางสาวภาวินี  กัลยา
9. นางสาววัจนีย์  โคมพิทยา
10. นางสาวศศิประภา  ทวีวัฒนกูล
 
1. นางสาวนงนุช  แหมา
2. นางสุภัชชา  พรหมแก้ว
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวกรรณิกา  แซ่ท้าว
2. นางสาวชง  แซ่จ๊ะ
3. นางสาวดวงใจ  แซ่กือ
4. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ม้าทรัพย์เจริญกุล
5. นางสาวปภาวดี  พุฒิไชยจรรยา
6. เด็กหญิงพรพรรณ  รุ่งคีรี
7. นางสาวพิมพา  แซ่ม้า
8. นางสาวมนสิชา  เมืองอินทร์
9. เด็กหญิงมาเรีย  ก้องประภากุล
10. นางสาวรัชนีกร  แสงสว่าง
11. นางสาวรัศมี  อาชาวัฒนกุล
12. นางสาวสมิดา  แซ่ว้าง
13. นางสาวสายฝน  แสงสว่าง
14. เด็กหญิงอุไร  วงศ์ธีรภาพ
15. นางสาวเบญจา  ธงชัยพัชรกุล
 
1. นางกันดา  แก้วมณี
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัมพูนท์  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงทัชชาดา  หล้าบัววงศ์
3. เด็กหญิงสรัสวดี  ฉิมชั้น
 
1. นายพงษ์วัฒน์  เกตุด้วง
2. นางรัตนา  พูลภักดี
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง 1. นายธนพล  อารีย์
2. นางสาววรรณวลี  กาวีนา
3. นางสาววิลาสินี  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายเดชา  บุญธรรม
2. นางแน่งน้อย  ทิพย์สุทะ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. เด็กชายอนุวิทย์  สมบัติรักษา
2. เด็กชายเกีย  แซ่ลี
 
1. นายชนัญญู  พรถวิล
2. นายปราโมท  นึกหมาย
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวมณธิชา  วงษ์น้อย
2. นายเด่นชัย  ภู่นวล
 
1. นายบัญญัติ  วันชัย
2. นางอรสา  ดำนิล
 
49 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงมณิสรา  มั่นแก้ว
 
1. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวอัญชิสา  เสนาชัย
 
1. นายจัตตุพร  ป้าดีเหนือ
 
51 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  บานเย็น
 
1. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายวัชรพงษ์  ภักดี
 
1. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
53 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวัชนันท์  จันทร์แก้ว
 
1. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  เชื้อบัว
 
1. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ดาวงษ์
 
1. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวชนิภรณ์  อารยิกานนท์
 
1. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
57 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นางสาวรัชตวรรณ  สว่างรุ่งเรืองกุล
2. นางสาวไมมอ  แซ่ม้า
 
1. นางสาวทัศนีย์  สุขโทน
2. นายนพประทีป  กองสี
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายไกรวี  รุ่งเรืองห้วยแป
 
1. นายธีรภาพ  จันทร์ชุ่ม
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายโซโมหน่าย  -
 
1. นายธีรภาพ  จันทร์ชุ่ม
 
60 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายชณาณัฏฐ์  โฉมงาม
2. นางสาวบุรัสกร  ศรีสุข
3. นายฤทธิเดช  อินทฤทธิ์
 
1. นางสาวชญาพร  สร้อยสน
2. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
61 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  เหล่าเขตร์กิจ
 
1. นายธงชัย  ฉายแสง
 
62 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. นายชัยวุฒิ  ตุ่นภักดี
 
1. นายสันติกรานต์  ธีระเชีย
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายจักรพงศ์  โชติศิริ
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คุ้มสังกัด
 
1. นายธงชัย  ฉายแสง
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. นายจตุพล  คงโพธิ์
 
1. นายสันติกรานต์  ธ๊ระเชีย
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มะเฮง
 
1. นายธงชัย  ฉายแสง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายธนาสิน  รุณมอญ
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงอุรัสยา  ชื่นมี
 
1. นายอุทัย  เวียงนาค
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สมานวงศ์
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  หลวงมณี
 
1. นายอุทัย  เวียงนาค
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กชายสหรัฐ  คำมูล
 
1. นางสินีนาถ  รสเครือ
 
72 ศิลปะ การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกนกวรรณ  ทองเรือง
2. นายกิตติภณ  กาวิระเต็ม
3. นายจักรพงศ์  โชติศิริ
4. นายณัฐวัตร  พัดชาวนา
5. นายธนาสิน  รุณมอญ
6. นายธนิต  นิ่มมิ่ง
7. นายธีรภัทร  กันอินต๊ะ
8. นายพนัสพงศ์  ทับอินทร์
9. นายวราวุธ  ยะวงษ์
10. นางสาววิไลวรรณ  คำวัน
11. นายศราวุธ  มณีสุวรรณ
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
2. นายทศพร  กลิ่นหอม
3. นางธิดา  ปิ่นพาน
4. นางวัชรี  ปัญจอาม
 
73 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายปวิตร  ภู่ชินาพันธ์
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
 
74 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายนพรัตน์  ศิริวงษ์
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
 
75 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงชุลิตา  หนูแดง
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
76 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. นางสาวศิรินันท์  บัวติ๊บ
 
1. นายสันติกรานต์  ธีระเชีย
 
77 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายสราวุฒิ  วนิชาชีวะ
 
1. นางสินีนาถ  รสเครือ
 
78 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. นายกฤษณเวชช์   เสือไว
 
1. นายปราโมทล์  สังข์ขาว
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  อาจสว่าง
 
1. นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. นางสาวปรียาภรณ์  โล่เพ็ชร
 
1. นายสันติกรานต์  ธีระเชีย
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นายเอกชัย  วิจิขจี
 
1. นางชิโนลักษณ์  เรือนติ๊บ
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาส  โตศาสตร์
 
1. นางชิโนลักษณ์  เรือนติ๊บ
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายสุวิทย์  เก่งไฉไล
 
1. นางสินีนาถ  รสเครือ
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายเจษฎา  เกตุบาง
 
1. นายจิตติ  ทองจิตติ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไทยแท้
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวปุญญาพร  อินตา
 
1. นางสินีนาถ  รสเครือ
 
87 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกชกร  คชรักษ์
2. นางสาวจัสมิน  อิงแเก็นแฮฟฟ์
3. นางสาวชุติกาญจน์  เชื้อเพชร
4. นางสาวฐิติวรดา  จรรยา
5. นายณรงค์ศักดิ์  วงษ์น้อย
6. นายณัฐพล  บุญเปลี่ยน
7. นายณัฐวัตร  อ้ายแก้ว
8. นางสาวพจนีย์  สายพิรุณ
9. นายอรรถพล  เทียมทะนงค์
10. นายเมธา  มีหมัน
 
1. นายกมล  หอมหวล
2. นางธิดา  ปิ่นพาน
3. นางวัชรี  ปัญจอาม
 
88 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. นางสาวจันทร์จิรา  จิรัมย์
2. เด็กหญิงชลาลัย  มุ่ยแดง
3. นางสาวนภาพร  เอี่ยมเจริญ
4. เด็กหญิงพิไลวรรณ  สังข์คำ
5. นางสาวสรารีย์  มั่นแก้ว
6. นางสาวสุดารัตน์  โมกขรัตน์
7. เด็กหญิงสุธิมา  จันทร์อ้น
8. นางสาวสุรนารี  นาคจีน
 
1. นางสาวจันจิรา  ขามะวัน
2. นายสันติกรานต์  ธีระเชีย
3. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ  พุ่มเรียบ
 
89 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  เจ็กคำ
2. เด็กหญิงนันทิดา  วงษ์ต๊ะ
3. เด็กหญิงพจนา  ต่ายโพธิ์
4. เด็กหญิงวารุณี  ปามา
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สดใส
6. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โตศรี
 
1. นางสาววารี  มหาวัน
2. นางสาวศรสวรรค์  มีมุข
3. นางสาวสมเพชร  แตงบุญรอด
 
90 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวชลดา  แซ่โซ้ง
2. นางสาวชไมพร  พันทอง
3. นางสาวยุภาพร  ทรัพย์ขุนดอน
4. นางสาวรุ้งรวี  สุภาพันธ์
5. นางสาวสิรินยาพร  เรือนมา
6. นางสาวอังค์วรา  เรืองอรุณกิจ
7. นางสาวอาภารัตน์  ฤชุพิชิตโชคชัย
 
1. นางอินทิพย์  พจนพุทธิโชติ์
 
91 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  ปันม่วง
2. นายณัฐวุฒิ  สุขสุ่ม
3. นายณัฐสิทธิ  จันทร์โต
4. นายธีรศักดิ์  สืบตั๋น
5. นายสมหมาย  อยู่ประทุม
 
1. นางธนิตตา  รอดสุนทรา
2. นายพิทยา  รอดสุนทรา
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวภัทราพร  แซ่ม้า
2. นายรัญชน์  ฤทธิ์คุณธรรม
3. นายเอกชัย  แสงสว่าง
 
1. นายชัยพร  นังคัล
2. นายสมหมาย  มาวงษ์
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. นายคมกริช  ปัดทวี
2. นายอภิรักษ์  ไทยพยัพ
3. นายเทียนชัย  พละโย
 
1. นายธีรวัช  นิลขลัง
2. นางยุพิน  ชัยชนะ
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกุล  พรมฟัก
2. เด็กหญิงวรรณศิริ  อิ่มหนำ
3. เด็กหญิงสโรชา  พรมคำ
 
1. นางสาวสุวิมล  ฟักทองอยู่
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  จั่นมาก
2. นางสาวชุติกาญจน์  พลกล้า
3. นางสาวณิชารีย์  ดิษฐนุ่ม
 
1. นางสาวสุวิมล  ฟักทองอยู่
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ด้วงพรม
2. เด็กหญิงชฎาพร  แห่งสายหล้า
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  จันทร์สุข
4. นายสายฟ้า  สุขจิตร
5. เด็กหญิงสโรชา  ใจครอง
6. เด็กหญิงอัญชิสา  อินยัง
 
1. นางวรรณสิริ  วนพฤกษ์
2. นางอุษา  กมุธากรณ์
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. นางสาวประไพพิมพ์  ฉวี
2. นางสาวปัทมา  กาวีระ
3. นางสาววรัทยา  สุขศรีใส
4. นางสาวศิรินันท์  สุกกลม
5. นายสุธากร  แสนเปา
6. นายเจนณรงค์   โตเอี่ยม
 
1. นายธีรวัช  นิลขลัง
2. นางยุพิน  ชัยชนะ
3. นายสุทัศน์  เฉลยทัศน์
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายชาตรี  คงเฉลิมใจ
2. นางสาวสุกัญญา  แซ่กือ
3. นางสาวอรทัย  คีรีบำรุง
 
1. นายพิริยพงษ์  ลอยเลิศ
2. นางสาวอารีรัตน์  อยู่รัมย์
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวราณี  -
2. นางสาวเบญจมาศ  ปัญญาคำ
3. นางสาวเพชรรัตน์  อารีย์เอื้อ
 
1. นางบังอร  จันทร์ชุ่ม
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  บั้งเงิน
2. เด็กชายณัฐพล  จอมแก้ว
3. เด็กชายธวัชชัย  วงค์ถาติ๊บ
 
1. นางกฤษณา  อุดมโภชน์
2. นายภาณุวัตร  จันทร์แดง
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายพิษณุ  คีรีพงษ์พัฒน์
2. นายศักดิ์ดา  -
3. นางสาวเชษฐ์สุดา  วัฒนาโชคกุล
 
1. นายสมพงษ์  อุ๊ดจิ๋ว
2. นางสาวอารีรัตน์  อยู่รัมย์
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญยนุช  สิริวันทนีย์
2. เด็กหญิงมานิตา  ธฤตกุล
3. เด็กหญิงเยีย  แซ่ลี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  มุ่งปั่นกลาง
2. นางมุกดา  พลนาค
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. นางสาวตันหยง  เอมอยู่
2. นางสาวธนาภรณ์  สุขจิตร
3. นางสาวปัทมวรรณ  ศรีรักษา
 
1. นางวรรณสิริ  วนพฤกษ์
2. นางอุษา  กมุธากรณ์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วมา
2. เด็กหญิงดลนภา  ดอนพรม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แหงบุญ
 
1. นางสาวทวีสุข  เกียรติสิน
2. นางสาวมฑณ  ทองมี
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวชุติกาญจน์  ทิพวัน
2. นางสาวมัสยา  คุ้มเครือ
3. นางสาวโสพิศ  จันทร์หอม
 
1. นางสาวทวีสุข  เกียรติสิน
2. นางสาวมฑณ  ทองมี
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวกุหลาบ  แซ่ย่าง
2. นางสาววัลลภา  แซ่เล้า
3. นางสาวอ่อนนุช  แซ่กือ
 
1. นายธวัชชัย  วงศ์แขกหล้า
2. นายปรมินทร์  คำเครือ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  ละครจุ่น
2. เด็กหญิงนิติรัตน์  เอี่ยมทุเรียน
 
1. นางสาวสายพาน  ทับนิล
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กชายกำพล  แก้วลังกา
2. เด็กชายวุฒิชัย  เครือวัลย์
 
1. นายอดิศร  โยธา
2. นายอดิสรณ์  บุราณรัตน์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายณรงค์ศักดิ์  หมอกจันทร์
2. นางสาววรรณภา  บัวเรียน
 
1. นายจิระวัฒน์  วังกะ
2. นายราวี  นาคราช
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  จินตพิทักษ์สกุล
2. เด็กชายสิรวิชญ์  บุญคุ้ม
 
1. นางสาวสายพาน  ทับนิล
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายสุชาติ  แซ่ม้า
2. นายเฉลิมพงษ์  แซ่ม้า
 
1. นางสาวกิตติชนก  มากทอง
2. นายจิระวัฒน์  วังกะ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงจิดาภา  อุ่นมาก
2. เด็กหญิงญาดา  จันทร์ดวงดี
 
1. นางสาวราตรี  ทองอ่อน
2. นายสิทธิศักดิ์  สุยะวงศ์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงรุจิรา  พัฒนะแสง
2. เด็กหญิงสุมินตรา  ระมั่ง
 
1. นายจิระวัฒน์  วังกะ
2. นายราวี  นาคราช
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติกา  เกตุสุวรรณ
2. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  ฝ่ายเป็น
 
1. นายอดิศร  โยธา
2. นายอดิสรณ์  บุราณรัตน์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานนท์  กลมกัน
2. นางสาวภาวิณี  สุจา
 
1. นางสาวรัชนก  จินะตา
2. นางสาวสุพรรณี  พิริยาธาดานนท์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวจุฑามาศ  จะวรรณะ
2. นางสาวปรียาภรณ์  ปัญโย
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายศรัญญู  นิลนิยม
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายณัฐชนันท์  ทองเต็ม
2. นายศุภณัฐ  ปัญญาคม
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายสิทธิศักดิ์  สุยะวงศ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้ววิสุทธิ์
2. นางสาวบุณยนุช  ใจใหญ่
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ช่างเงิน
 
1. นางสาวกิตติชนก  มากทอง
2. นายจิระวัฒน์  วังกะ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายศุภกร  หนูบ้านยาง
2. นายสุทธิพนธ์  สุยะวงศ์
3. นายอัครวินทร์  ตันจิวนิช
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายสิทธิศักดิ์  สุยะวงศ์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  ดวงสันติสุข
2. นายวีรพงศ์  ปัญญะ
 
1. นายจำเนียร  เนียมจันทร์
2. นางสาวสุพรรณี  พิริยาธาดานนท์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรดา  กันขัน
2. นายนิธิชัย  เชื้อวงษ์
3. นางสาวมนัส  วรรณมูลทองสุข
 
1. นายสุรศักดิ์  เกิดพันธุ์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายปิยะ  ชาติไทยเจริญ
2. นางสาวลาภิศา  เนื่องรอด
3. นางสาวอารียา  อ๊อดทรัพย์
 
1. นายบุญทาน  สารเพ็ชร
2. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันทิม
2. เด็กชายธิติวุฒิ  อุ่นใจ
3. เด็กชายสุระยวงษ์  เขาเวียง
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายวิบูลย์  เมฆเสือ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายณัฐพงษ์  ดีเมฆ
2. นายสุรเชษฐ์  แก้วอยู่
3. นายอดิคุณ  บุญต่อ
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายวิบูลย์  เมฆเสือ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายธีรดนย์  ศิริมงคล
2. นายพัชร  จักพัด
3. นายภีมพล  โทนปั่น
4. นายศุภชัย  จันทร์เกิด
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายสิทธิศักดิ์  สุยะวงศ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวพิมพา  พินศิริ
 
1. นางอรทัย  ธิวงศ์คำ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวสลิสา  บุญเป็ง
 
1. นางอรทัย  ธิวงศ์คำ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงภัสสร  สอนแก้ว
 
1. นายพิวัฒน์  พึ่งหวาน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวเกวลี  เมืองแก้ว
 
1. นางศศิธร  ขวัญเมือง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ตันจันทร์
 
1. Miss Vanessa    Leigh Oclarit
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาววินิธา  ภักดีบุรี
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ปาประโคน
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวัจนี  สุโพธิ์ภาคสกุล
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ปาประโคน
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวอาทิตยาพร  แสนพรม
 
1. นางวันทนา  หมวดเมือง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   แหยมนาค
2. เด็กหญิงพัชรมัย  เจริญตรา
3. เด็กหญิงมัลลิกา  อินทรฉิม
4. เด็กหญิงอรปรียาลักษณ์  ระมั่ง
5. เด็กหญิงอัฐภิญญาพร  ระมั่ง
 
1. Miss Elaine   Lalucin
2. นางศิริวรรณ  เสือสุวรรณ
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวชนิดาภา  เณรจ่าพี
2. นางสาวณัฐณิชา  อิทุโสภณ
3. นางสาวภัณฑิรา   แก้วบุญยืน
4. นางสาวมัทวัน  ไชยวิวัฒน์วงศ์
5. นางสาวสุมินตรา  ใจวงษ์
 
1. นางสาวกัญญวรา  พิมพ์พันธุ์
2. นางภักดี  ด่านพิทักษ์กูล
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาววรรณวิภา  คงปาน
 
1. นางจารุวรรณ  แสงด้วง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลนิ่ว
 
1. MissLi   Junlin
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.73 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวดวงใจ  จันมา
 
1. MissLi   Junlin
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงจิฬาภรณ์  ต้นสาย
 
1. นางนริศรา  ซื่อวัฒนะ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคธีมา  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงอาทิตย์จรัส  แสนหาญ
 
1. นางจรัสนภา  เอี่ยมวิจารณ์
2. นางสาวทองแข  อุ่นเรือน
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายธนาคาร  จันทร์กระแจะ
2. นางสาววริศรา  บุญเล็ก
 
1. นางจรัสนภา  เอี่ยมวิจารณ์
2. นางสาวทองแข  อุ่นเรือน
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  อ๊อดทรัพย์
2. เด็กชายณัฐวรรษ  ยิ้มเกตุ
3. เด็กชายธนวันต์  สืบไทย
4. เด็กชายปิยวัฒน์  เอี่ยมใจ
5. เด็กชายพงศกร  ทองมาก
6. เด็กชายวิรัช  ไคร้เครือ
7. เด็กชายวีรชัย  บุญเสริมพนา
8. เด็กชายไกรสิทธิ์  เถาว์แก้ว
 
1. นางการเวก  ไชยโอชะ
2. นายณัฐพงษ์  คำเพชร
3. นายมนต์ศักดิ์  จิตต์จริง
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร    แก้วภักดี
2. นายตั้งใจจริง   ตั้งสมคิด
3. นางสาวนลัทพร  ฉิมณี
4. นายพรชนิตร์   อินเอี่ยม
5. นางสาวพัชรี   สุรินทร์
6. นางสาวพิชชาภา   ติแก้ว
7. นางสาวศิรินญา   สุขหล้า
8. นางสาวอรญา   มีทอง
9. นายอรรถพล   เพ็ชรกำแหง
10. นางสาวอังคณา   ดิษสวน
 
1. นายดำรงพล  กิตติรัตนวศิน
2. นายธนนท์  ทองจำปา
3. นายเกียรติยศ  ตันแก้ว
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงจิตสุดา  ขันทองดี
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  สุขสบาย
3. เด็กหญิงภัทรกันย์  สังข์ทอง
4. เด็กหญิงภานุมาส  ใสปา
5. เด็กหญิงศิรภัสสร  น่วมเพ็ง
 
1. นางสาวศรีเดือน  อินอยู่
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวจรรยา  แซ่กือ
2. นางสาวภัทรภา  แซ่ว่าง
3. นางสาวมาริษา  คุ้มขำ
4. นางสาวสุนารี  แซ่เกอ
5. นางสาวสุนิสา  จันทรมณฑล
 
1. นางสาวณัฐกานต์  มหาวรรณ
2. นางสาวศรีเดือน  อินอยู่
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  อุปคุต
2. เด็กหญิงนิลาวัลย์  อินถานันท์
3. เด็กหญิงเพ็ญมณีกานต์   สมเครือ
 
1. นางภิญโญ  มาอ่อน
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายพงศธร  ตาเวียน
2. นางสาวศิรินญา  สุขหล้า
3. นายแทนไท  กาวีระจันทร์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินทร์ศวร
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กชายชวลิต  ภูผากัมปนาท
2. เด็กหญิงณัชชา  มั่นพัฒนาการ
3. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่ว้าน
 
1. นางสาวกชพร  รักเรือง
2. นายวุฒิชัย  นาคเจือทอง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. นางสาวปรารถนา  สอนแก้ว
2. นางสาวมลลดา  ขวัญมั่น
3. นางสาวสุกัญญา  มายะ
 
1. นางธิดา  อู่ไทย
2. นางสาววนิดา  แสนเปา
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  นะวะแก้ว
2. เด็กชายอภิชิต  จีนเพชร์
 
1. นางผุสดี  อินทโฉม
2. นางสาวภัคภร  ประภารัตน์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวภัทรมน  สันกว้าน
 
1. นางจันทร์ฉาย  บุบผะศิริ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายฐิติพัฒน์  แซ่ว่าง
2. เด็กชายศิวกร  ทองใบ
 
1. นายชาญ  แซ่ม้า
2. นางสาวดุจคณิศร  คงเมือง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. นายเจษฎากร  ม่านเขียว
 
1. นายชาญ  แซ่ม้า
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กชายสิทธิพล  อินตา
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  แก้วสูงวนาดร
 
1. นายวุฒิชัย  นาคเจือทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์  ทองก้านเหลือง
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวจันทร์ตา  วงษ์คำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์  ทองก้านเหลือง
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงอมรพรรณ  ทรายศิริ
 
1. นางสาวรัชนู  เนียมก้อน
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวนัทธกานต์  ประเทศ
 
1. นางสาวนิษฐา  ลิขิตสถาพร
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงอรทัย  วงศ์ธีรภาพ
 
1. นายวุฒิชัย  นาคเจือทอง
 
159 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กชายวิสิทธ์  วงศ์ธีรภาพ
2. เด็กหญิงอรพิน  แซ่จ้าง
 
1. นายวุฒิชัย  นาคเจือทอง
2. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
 
160 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  ดีอ๊อด
2. เด็กชายสิทธิพล  วงศ์คำ
 
1. นางนงนุช  มณเฑียรชัย
2. นางเกศรินทร์  เจ็ดทุ่ง
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  น่วมฉิม
 
1. นางนงนุช  มณเฑียรชัย
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. นางสาวพิลาพร  ช่อเพชรงาม
 
1. นางนงนุช  มณเฑียรชัย
 
163 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ดอนม่วง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  แสงม้า
3. เด็กหญิงเมษา  เจือแก้ว
 
1. นายธวัชชัย  วงศ์แขกหล้า
2. นางสาวแขภัทรา  นาคสวาสดิ์
 
164 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กชายพิชิตชัย  ทรงวรกุล
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  กอบกุลอาชา
 
1. นายวุฒิชัย  นาคเจือทอง
2. นายสมชาย  ผาแดงสง่า
 
165 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. เด็กชายวนศักดิ์  ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  กลมกัน
 
1. นางสาวรุจิรา  เครือกิจ
 
166 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. เด็กชายปณิธาน  แซ่ย่าง
2. เด็กชายวรนาท  แซ่ว่าง
3. เด็กชายวีรพล  สมณะ
 
1. นางนงนุช  มณเฑียรชัย
2. นางเกศรินทร์  เจ็ดทุ่ง