เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
9 พ.ย. 2556
10 พ.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ดูรายละเอียด และเข้าระบบโรงเรียนได้ที่นี่ << คลิ๊ก>>

ด่วนที่สุด  โรงเรียนตัวแทน สพม.38 จังหวัดตาก กลุ่ม 2 ที่จะเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคเหนือ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน-ครู ได้แล้วบนระบบภาคเหนือ โดยใช้รหัสโรงเรียนเดิม
หากต้องการแก้ไข-เปลี่ยนตัว-เพิ่มชื่อ สามารถทำได้ ดังนี้
1. แจ้งรายละเอียดผ่าน facebook เข้าที่หัวข้อนี้ <<คลิ๊ก>> ในวันที่ 15-19 พย.56 (ไม่ต้องแนบหลักฐาน)
2. แก้ไขผ่านระบบโรงเรียน ในวันที่ 20 - 27 พย 56 (แนบหลักฐาน และต้องผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ สพฐ กำหนด)
 
 

โรงเรียนเริ่มพิมพ์เกียรติบัตรได้ ในวันที่  11  พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป โดยเข้าระบบโรงเรียนตามที่แจ้ง และสามารถเลือกขนาดเกียรติบัตรได้ เหมือนกับการพิมพ์บัตรประจำตัว

พิมพ์เกียรติบัตรโดยไม่ได้เข้ารหัสโรงเรียน <<ClicK>>

สำหรับกรรมการดำเนินงาน และกรรมการตัดสินทางฝ่ายจัดการแข่งขันจะจัดส่งให้ตามโรงเรียนต่อไป

 
 


หากคลิ๊กที่รูปไม่ขึ้นคลิ๊กที่นี่

 ตรวจสอบผลการแข่งขันแยกตามโรงเรียน พร้อมรายชื่อนักเรียน+ครู

สรุปตัวแทนแข่งขันระดับภาคเหนือ   ลำดับการแข่งขัน

ผลที่ประกาศเป็นผลที่ไม่เป็นทางการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการแข่งขันติดต่อทางเจ้าภาพกิจกรรมเท่านั้น

 
 

แจ้งแนวปฎิบัติในการแก้ไข-เปลี่ยนตัวในวันแข่งขัน

กรณีแก้ไขรายชื่อให้ถูกต้อง แจ้งคณะกรรมการตัดสิน แก้ไขในเอกสาร DOC ไม่ต้องทำหนังสือจากโรงเรียน

กรณีเปลี่ยนตัว-เพิ่มชื่อ ทำหนังสือขอเปลี่ยนตัวจากโรงเรียน(ผอ.ลงนาม) แจ้งต่อคณะกรรมการตัดสิน จำนวนการเปลี่ยนตัวตามเกณฑ์ สพฐ.กำหนด

การลงลายมือชื่อในเอกสาร DOC

เอกสาร DOC 1 นักเรียนที่เข้าแข่งขันต้องลงลายมือชื่อทุกคน โดยมีคณะกรรมการเซ็นต์กำกับ

เอกสาร DOC 2 ครูที่ปรึกษาลงลายมือชื่อหรือไม่ก็ได้ (ไม่จำเป็น) โดยมีคณะกรรมการเซ็นต์กำกับ

เอกสาร DOC 3 คณะกรรมการลงลายมือชื่อทำงาน ระบุเวลาตามจริง มีผลต่อการออกเกียรติบัตร

เอกสาร DOC 4 กรรมการลงคะแนน และลงลายมือชื่อ(แยกแผ่น) พร้อมลงคะแนนรวมในใบสรุปคะแนน โดยใบสรุปคณะกรรมการต้องลงลายมือชื่อทุกคน

เอกสาร DOC 5 บันทึกรายละเอียดที่มีการแก้ไขรายชื่อ เปลี่ยนตัว เพิ่มตัว โดยละเอียด (กรณีนักเรียนไม่นำหลักฐานการเปลี่ยนตัวจากโรงเรียนมา ให้แจ้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนั้นตัดสิน)

 
 

          

บัตรประจำตัวนักเรียน/ครูผู้ควบคุม/กรรมการตัดสิน เริ่มพิมพ์ได้ในวันที่ 4 พ.ย.2556 (บัตรจะใส่รูปนักเรียนหรือไม่ใส่ก็ได้)

รูปแบบบัตรประจำตัวที่ใช้แต่ละประเภท

โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวได้แล้ว

เจ้าภาพกิจกรรมสามารถพิมพ์เอกสาร DOC1-DOC5 และยังสามารถแก้ไขข้อมูลในระบบกิจกรรมที่รับผิดชอบได้

ให้ประธานกิจกรรมย่อยดำเนินการพิมพ์บัตรให้คณะกรรมการในทีมที่รับผิดชอบ

 
 

แจ้งหัวข้อการแข่งขัน

หัวข้อการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ม.1-3

1. Environment (สิ่งแวดล้อม)   2. Hobbies and Recreation (เวลาว่างและนันทนาการ)   3. Languages to ASEAN (ภาษาสู่อาเซียน)

หัวข้อการแข่งขันสาระภาษาไทย

1. อาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.-3

บทหลัก นิราศภูเขาทอง, โคลงโลกนิติ, บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา..., อิศรญาณภาษิต, บทพากย์เอราวัณ
บทรอง รามเกียรติ์ ตอน ศึกอินทรชิต, บุพการี, อย่าเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว, พระสุริโยทัยขาดคอช้าง, พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ

2. อาขยาน ม.4-6
บทหลัก   นมัสการอาจริยคุุณ..., อิเหนา ตอน ศึกกะมังกุหนิง , ลิลิต ตเลงพ่าย, กาพย์แห่เรือ ตอนเห่ชมเรือกระบวน, สามัคคีเภทคำฉันท์
บทเลือก   นิราศพระบาท, นิราศนรินทร ธิเบศร์ (อิน), ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง, มงคลสูตรคำฉันท์, ธรรมาธรรมะสงคราม

3.สุนทรพจน์ ม.1-3
หัวข้อ "ภาษาไทยในยุคอาเซียน"

4.สุนทรพจน์ ม.4-6
หัวข้อ "ยอดเด็กไทยรักภาษาไทย ก้าวไกลสู่สากล"
5.เรียงความ ม.ต้น และ ม.ปลาย
วันแข่งขันจะให้จับสลากเลือกหัวข้อดังนี้
1) อาเซียน   2) เศรษฐกิจพอเพียง   3) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   4) ความสามัคคี   5) ประชาธิปไตย

หัวข้อการแข่งขันสาระทัศนศิลป์

1. กิจกรรมรวมศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-3,ม.4-6 หัวข้อ "รักเมืองไทยก้าวไกลสู่อาเซียน"

2. กิจกรรมวาดภาพระบายสี  ม.1-3,ม.4-6 หัวข้อ "รักเมืองไทยร่วมใจสามัคคี"

3. กิจกรรมเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-3,ม.4-6 หัวข้อ "เกี่ยวกับประเพณีไทย"

4. กิจกรรมเขียนภาพไทยเอกรงค์ ม.1-3,ม.4-6 หัวข้อ "วิถีชีวิตในชนบท"

5. กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-3 หัวข้อ "วิถีชีวิตชนบท"

6. กิจกรรมวาดภาพลายเส้น ม.1-3 หัวข้อ "วิถีชีวิตแบบพอเพียง"  ม.4-6 หัวข้อ "ท่องเที่ยวเมืองตาก"

7. กิจกรรมประติมากรรมลอยตัว ม.1-3,ม.4-6 หัวข้อ "ฉันรักเมืองไทย"

 
 

การเตรียมเอกสารการแข่งขันสำหรับโรงเรียนเจ้าภาพกิจกรรม

สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เป็นตันไป

ซองเอกสารสีน้ำตาลติดใบปะหน้าแต่ละกิจกรรม ภายในซองประกอบด้วย

     -  เอกสาร DOC1 1  ใบ  , เอกสาร DOC2 1  ใบ  , เอกสาร DOC3 1  ใบ  , เอกสาร DOC4 ตามจำนวนกรรมการตัดสิน+ทำเป็นใบสรุปคะแนน 1 ใบ(ระบุที่หัวกระดาษด้วย)  , เอกสาร DOC5 1  ใบ  , เกณฑ์การแข่งขัน  ,เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน

(เอกสาร DOC1-DOC5 พิมพ์โดยเข้าระบบบันทึกคะแนน>>เลือกพิมพ์ในส่วนเอกสารการแข่งขัน>>เลือกกิจกรรม>>เลือก PDF ในส่วนที่จะพิมพ์เอกสาร)

 
 

ตารางการแข่งขัน

กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม(สพม.38 จังหวัดตาก กลุ่ม 2)

[ 9 พฤศจิกายน 2556 ]    [ 10 พฤศจิกายน 2556 ]

แผนผังสนามแข่งขัน

โรงเรียนสรรพวิทยาคม ]    โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ]

[ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ]   [ โรงเรียนราษฎร์วิทยา ]

[ โรงเรียนภัทรวิทยา ]   

 
 

ประชาสัมพันธ์การประชุม


แจ้งให้โรงเรียนเจ้าภาพกิจกรรม เตรียมเอกสาร ดังนี้

1. เกณฑ์การแข่งขันทุกกิจกรรมที่มีการจัดการแข่งขัน

2. รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแต่ละกิจกรรม

3. ข้อมูลทีมที่เข้าร่วม /ตารางจัดการแข่งขัน

 
 


หนังสือเชิญประชุม  [ดาวน์โหลดเอกสารClick]

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน [ดาวน์โหลดเอกสาร Click]

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการตัดสิน [ดาวน์โหลดเอกสารClick]

 
 

ประกาศรายการที่ไม่มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

สำหรับรายการที่มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 1 ทีม จะต้องมีการเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อลงทะเบียนนักเรียน/ครู พร้อมประเมินเหรียญรางวัล

 
 
กำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ จังหวัดตาก กลุ่ม 2
กำหนดนัดหมาย รายละเอียดงาน
8 สิงหาคม 2556 ประชุมชี้แจงโรงเรียนที่ร่วมแข่งขัน และโรงเจ้าภาพกิจกรรม
8 สิงหาคม - 30 กันยายน 2556 โรงเรียนลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
30 กันยายน 2556 ปิดระบบลงทะเบียน
1-15 ตุลาคม 2556
- เขต/โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อ/ออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ
16 ตุลาคม 2556 ประกาศกิจกรรมที่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 แก้ไขรายชื่อนักเรียน/ครูควบคุม ผ่านระบบโรงเรียน(ไม่สามารถลงทะเบียนรายการแข่งขันเพิ่มได้)
1 พฤศจิกายน 2556 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/กรรมการตัดสิน
4 พฤศจิกายน 2556 เปิดระบบพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน/บัตรกรรมการ/ตารางการแข่งขัน/เจ้าภาพกิจกรรมพิมพ์เอกสารการแข่งขัน
9-10 พฤศจิกายน 2556 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ จังหวัดตาก กลุ่ม 2
12 พฤศจิกายน 2556
 ส่งชื่อตัวแทนไประดับภาคเหนือ /เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตร
 
 

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันครบทุกกิจกรรม       (ไม่เป็นทางการ)

ตรวจสอบรายชื่อกรรมการตัดสิน คลิ๊กที่นี

>>> หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามติดต่อได้ที่เจ้าภาพกิจกรรมคลิกที่นี่

>>> รายละเอียดการจัดกรรมการตัดสิน หรือต้องการแก้ไขกรรมการ ติดต่อทาง คลิ๊ก FACEBOOK

 
   

 
ประชาสัมพันธ์จากเจ้าภาพการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมในฐานะเจ้าภาพการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์) 13 รายการ ขอจัดการแข่งขันเฉพาะในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เพียงวันเดียว  โดยช่วงเช้าเป็นการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงบ่ายเป็นของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และลงตารางการแข่งขันไว้เว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว แต่อาจจะเปลี่ยนแปลงเพียงห้องที่ใช้ในการแข่งขันเท่านั้น
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 20:08 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 20
จำนวนทีม 1,081
จำนวนนักเรียน 2,264
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,406
จำนวนกรรมการ 765
ครู+นักเรียน 3,670
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,435
ประกาศผลแล้ว 172/172 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 26
เมื่อวาน 29
สัปดาห์นี้ 55
สัปดาห์ที่แล้ว 201
เดือนนี้ 444
เดือนที่แล้ว 881
ปีนี้ 11,726
ทั้งหมด 164,618