หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่(สพม.38 ตาก กลุ่ม 2)
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   9 พ.ย. 2556   10 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 627 9 พ.ย. 2556 09.00 - 10.30
2 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 9 พ.ย. 2556 09.00 - 10.30
3 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 9 พ.ย. 2556 09.00 - 15.30
4 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 637 9 พ.ย. 2556 09.00 - 15.30
5 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 9 พ.ย. 2556 09.00 - 10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 426 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง 415 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง 413 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 422 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 425 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สนามบาส/ลานหน้าเสาธง 9 พ.ย. 2556 09.00-16.00
7 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สนามบาส/ลานหน้าเสาธง 9 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 9 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 9 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 9 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 9 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
5 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 9 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
6 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 9 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 031 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 1 9 พ.ย. 2556 13.00 เป็นต้นไป
2 033 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ห้องศูนย์ส่งเสริมวิชาการ ชั้น 1 9 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 035 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคารสังคม ชั้น 1 ห้อง 204 9 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 044 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ 9 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคารหอประชุมอเนกประสงค์ 9 พ.ย. 2556 13.00-16.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 9 พ.ย. 2556 13.00-16.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 9 พ.ย. 2556 13.00-16.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 202 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 207 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 207 9 พ.ย. 2556 13.00-16.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม อาคาร 2 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 9 พ.ย. 2556 13.00-16.00
14 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
16 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
17 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
18 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
19 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
20 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
21 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
22 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 9 พ.ย. 2556 13.00-17.00
23 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 9 พ.ย. 2556 08.30 show พิธีเปิด
24 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
25 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
26 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 9 พ.ย. 2556 13.00-17.00
27 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 9 พ.ย. 2556 13.00-17.00
28 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 9 พ.ย. 2556 13.00-17.00
29 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 9 พ.ย. 2556 13.00-17.00
30 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
31 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
32 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 9 พ.ย. 2556 08.30 show พิธีเปิด
33 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 9 พ.ย. 2556 08.30 show พิธีเปิด
34 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
35 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
36 264 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ 9 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารฝึกงาน ห้อง ฝึกงาน3 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารฝึกงาน ห้อง ฝึกงาน4 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงอาหาร 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงอาหาร 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงอาหาร 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม เต้นท์หน้าอาคารคหกรรม 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม เต้นท์หน้าอาคารคหกรรม 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารคหกรรม ห้อง คหกรรม1 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารคหกรรม ห้อง คหกรรม2 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 9 พ.ย. 2556 09.00-14.00
11 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
12 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 9 พ.ย. 2556 09.00-14.00
13 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 9 พ.ย. 2556 13.00-16.00
15 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
16 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตึกวิทย์(อาคาร4) ชั้น 2 ห้อง 421 9 พ.ย. 2556 09.00 - 15.00
17 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตึกวิทย์(อาคาร4) ชั้น 2 ห้อง 421 9 พ.ย. 2556 09.00 - 15.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.1/2 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา โรงอาหาร 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.1/3 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สวนป่าโรงเรียน 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สวนป่าโรงเรียน 9 พ.ย. 2556 13.00-16.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 108ล ชั้น 2 ห้อง 311 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 108ล ชั้น 2 ห้อง 312 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 108ล ชั้น 2 ห้อง 313 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคาร ข ชั้น 1 ห้อง 201 9 พ.ย. 2556 09.00-16.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคาร ข ชั้น 1 ห้อง 202 9 พ.ย. 2556 09.00-16.00
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 108ล ชั้น 1 ห้อง สมุด 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 108ล ชั้น 1 ห้อง สมุด 9 พ.ย. 2556 13.00-16.00
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 9 พ.ย. 2556 08.30-12.00
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 9 พ.ย. 2556 08.30-12.00
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรวิทยา อาคารยอแซฟ ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 9 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 9 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย 081-056-8808
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]