หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่(สพม.38 ตาก กลุ่ม 2)
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน 2556

[ ทั้งหมด   9 พ.ย. 2556   10 พ.ย. 2556   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 พ.ย. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 627 10 พ.ย. 2556 09.00 - 10.30
2 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 10 พ.ย. 2556 09.00 - 10.30
3 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 10 พ.ย. 2556 09.00 - 15.30
4 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 637 10 พ.ย. 2556 09.00 - 15.30
5 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 10 พ.ย. 2556 09.00 - 10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 238 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 426 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง 415 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง 413 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 422 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 425 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สนามบาส/ลานหน้าเสาธง 10 พ.ย. 2556 09.00-16.00
7 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สนามบาส/ลานหน้าเสาธง 10 พ.ย. 2556 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 10 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 10 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
3 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 10 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 10 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 034 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ห้องศูนย์ส่งเสริมวิชาการ ชั้น 1 10 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
2 036 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคารสังคม ชั้น 1 ห้อง 204 10 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 512 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 10 พ.ย. 2556 13.00-17.00
11 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 10 พ.ย. 2556 13.00-17.00
12 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 10 พ.ย. 2556 13.00-17.00
13 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 10 พ.ย. 2556 13.00-17.00
14 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารสรรพการ 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
16 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ 10 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
17 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ 10 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
18 265 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ 10 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป
19 267 การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ 10 พ.ย. 2556 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารฝึกงาน ห้อง ฝึกงาน3 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารฝึกงาน ห้อง ฝึกงาน4 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงอาหาร 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงอาหาร 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงอาหาร 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม เต้นท์หน้าอาคารคหกรรม 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม เต้นท์หน้าอาคารคหกรรม 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารคหกรรม ห้อง คหกรรม1 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคารคหกรรม ห้อง คหกรรม2 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
10 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
11 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 10 พ.ย. 2556 09.00-14.00
12 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
13 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
14 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
15 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122(ห้องพักครู) 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
16 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 10 พ.ย. 2556 09.00-14.00
17 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตึกวิทย์(อาคาร4) ชั้น 2 ห้อง 421 10 พ.ย. 2556 09.00 - 15.00
18 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตึกวิทย์(อาคาร4) ชั้น 2 ห้อง 421 10 พ.ย. 2556 09.00 - 15.00
19 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตึกวิทย์(อาคาร4) ชั้น 2 ห้อง 421 10 พ.ย. 2556 09.00 - 15.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
2 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
3 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
4 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.1/2 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
5 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา โรงอาหาร 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
6 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00
7 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนราษฎร์วิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ม.1/3 10 พ.ย. 2556 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย 081-056-8808
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]