หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-tak2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาววราพร อินถาครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนฤมล วิราวรรณครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเรณู กิจวรรณครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพวงพิศ ทีปะนะครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ จิตต์จำนงค์ครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งรัศมี ผาสุขครูโรงเรียนภัทรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนพชัย สีนวลครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธนิสสรา ไมตรีครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นางกัลยา ปาหาครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
5. นางสกาวรัตน์ พินิจการครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพา ปินทาครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ วิบุญกุลครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายอาทิตย์ ภูมิผลครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นางสาววิรมณ แก้วศรีสดใสครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสุนีย์ ยะสุกิมครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนพรัตน์ ใจกาษาครูโรงเรียนอิสลามศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสุภิมล แสนสงสารครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา ต๊ะแปงปันครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
5. นายสมเกียรติ คงกล่อมครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพัชราภรณ์ นาละต๊ะครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพรทูล พยอมครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล มหานิลครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศรี หลีแก้วสายครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
5. นางสาวณัฐพร เสาร์แก้วคำครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางอุทัยวรรณ วุฒิสัตย์ครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทนา ขัดต๋าครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจรวยพร คงมีครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรทัย ยาโนยะครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายจงกลชัย ใจปัญญาครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3
1. นางดอกรัก รักษาครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา เสือกลิ่นครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธานกรรมการ
3. นายเสฏฐวุฒิ กลิ่นหอมครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวผกาวดี ทำลี้ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นายกวิสสร แสงท้าวครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชุติปัญญ์ ล่อกาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปารวี กุศลครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริกานต์ สัมพันธ์วนาครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นางพรรณี ดิษฐบรรจงครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
5. นายสราณริณทร์ วงค์ศรีใสครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ ใจทะเลครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร เดียวตระกูลครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกนกพร เทพคำดีครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นางสาวปภาวดี เจริญสุขครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายชานน นพศรีครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา นาคยาครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเอนก เป็งมูลครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางจิตตราภรณ์ ทองดอนเหมือนครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธภูมิ มหาวงศ์ครูโรงเรียนอนุกูลวิทยา (วัดดอนแก้ว)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมยศ จิรกุลธณวาณิชครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชรินรัตน์ ลาปิครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจีรวรรณ มั่นพัฒนาการครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
4. นายเสนีย์ เวียงดาวครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฐรดา ขันเบาะครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ ดีรัศมีครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ แจ่มอยู่ครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพรรณ มูลพรมครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายพิศิษฏ์ พิมลวรรธนะครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวกานต์ธีรา อุตเตครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณรี แก้วมาครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ พรมหมรักษาครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ทัพปัญญาครูโรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว)กรรมการ
4. นางสาวสุนีย์ ประจันจำนงครูโรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว)กรรมการ
5. นางสาวพรวรินทร์ วรโชคชัยรัตน์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑารัตน์ เทพาชมพูครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา วงชัยครูโรงเรียนเซนโยเซฟแม่ระมาดรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลพร ศรีนิลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นางกณภัทร จันพ่อตาครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิวพร ชัยหมอนครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ แจ่มอยู่ครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย แสงแปลงครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิศิษฏ์ พิมลวรรธนะครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
4. นายจักริน ทวีทรัพย์ล้ำเลิศครูโรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว)กรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ ตาคำครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายพีรพัฒน์ เฮิงโมครูโรงเรียนภัทรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ ตันคำครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย สุขประชาพันธ์ครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุลจิรา วชิรมรกตครูโรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว)กรรมการ
5. นางสาวศุภรักษ์ หม่อนปูจาครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสโรชา หล้ายอดน้อยครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ สุริยาครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน จินาครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนีย์ กัณทะวงษ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
5. นายโกฏธิวิชญ์ สุเมธนัศวีกุลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสุทธิ ต๊ะสุครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สิระใจครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวินัย แขวนโพธิ์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิรัญ สุขหล่อครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวดลยา แซ่กือครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายประสาร ทะมาครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ วิเทศครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรภนา แสนยะครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ สุนันต๊ะครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวหนู อินต๊ะครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายวินัย หาญพรมครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวชิรภัทร์ ศรีอุดวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกรัตน์ พิละอ้ายครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายคมสัน สุนันทนาการครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
5. นายสุรพงษ์ โนนน้อยครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรกานต์ เพ็ชรโนราครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์จิรา อยู่ยาครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอัมภวัน จันธิดาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายอลงกต เทอดโยธินครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิรักษ์ สาบุ่งครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางประดับ เดือนจันทร์ฉายครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณิษา สิริปัญญาครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนภาพร คำมูลครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรวุฒิ อุดปินครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิชญาภา ชัยงามครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสุวรินทร์ ฉิมสุดครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนุช เพชรมะโนราครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีญา สุดสมัยครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นางกัลยารัตน์ ชื่นสินครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางฐานิช จันทร์ต๊ะครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางชลธิชา นุชารัมย์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ทาหว่างกันครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาลินี เอี่ยมกี่ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศรัญญา ตรงต่อกิจครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
5. นายสิงห์คำ ยอดปานันท์ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนรพสธร ไพรสณฑ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประภาศร ปัญญาวงศ์ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภิรดี ก.ศรีสุวรรณครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
4. นางนงนุช ฤทธิ์จีนครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววาสนา ใจคำครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางกัลยา ประทีป ณ ถลางครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ลิ้มลือชาครูโรงเรียนภัทรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเทิดพงษ์ เมิดไธสงครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิไล หริ่งรัตนพันธ์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
5. นางกุหลาบ ยอดปานันท์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางนลินี ผาแสนเถินครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา นภากาศครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธิติวุฒิ หว่างวงษ์แก้วครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสายสมร มั่นแก้วครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเรณู แก้วนารีครูโรงเรียนราษฎร์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวอุไรวรรณ อินริรายครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนฤมนต์ รัตนเสถียรครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธัญญา บุญชมครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิมลพร แจ่มวงษ์อินทร์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
5. นางสาวลัดดาวัลย์ ผลัดคำวงษ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธวัช ยะสุคำครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัชชา ตุ้ยหล้าครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิมน ศรีกุลวงศ์ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจารุพร จะนะครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุธ ใสทาครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางธนวรรณ ชูเกียรติตกุลครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิดา ตุ้มเขียวครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวชิรา เสนสอนครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววนิดา มั่นหมายโสภณครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
5. นายประดับ เบ็ญมาตร์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ จันสมุทรครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเป็นหนึ่ง อุปการะครูโรงเรียนอิสลามศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร แสงทองครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
4. นางสุภาวดี คงคำครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นางเพ็ญพิมล ปานคำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ จันสมุทรครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเป็นหนึ่ง อุปการะครูโรงเรียนอิสลามศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร แสงทองครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
4. นางสุภาวดี คงคำครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นางเพ็ญพิมล ปานคำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6
1. นายสมมาตร มั่นแก้วครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ปัญญาคำครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธานกรรมการ
3. นายวัชระพงษ์ ประคำมาครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
4. นายอาทิตย์ ยศตุ้ยครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา วินาโรครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ ยศตุ้ยโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ปัญญาคำโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธานกรรมการ
3. นายสมมาตร มั่นแก้วโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นายพรหมนิมิต ลอยสงโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
5. นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทาโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจิตรา เนตรใสครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทองสุก ศรีคีรีราษฎร์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดรองประธานกรรมการ
3. นายปกรณ์ พูนใจสมครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นางสาวดาหวัน บุญตาเห็นครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล มณีวรรณครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางแสงเดือน แก้วสุริยะครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ คำตื้อครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ แย้มมีครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุทัยวรรณ สิงห์ทองครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชีพสุมน ชัยแก้วครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ รสสุขุมมาลชาติครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิมสิริ หรูวรนันท์ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอัญชลี ธำรงรัฐกุลครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นางสาววิภาวรรณ โกศัยวิเศษสกุลครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นายปัณฑกฤต อินทะโชติครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ เพชรปัญญาครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ปัญญาสิทธิ์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัฐกานต์ เลิศภาครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา ใจมาครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางอมรรัตน์ เทียมแก้วครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6
1. นายจรูญชัย สีจ๊ะแปงครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรโชติ คงคำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา แช่มชื่นครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นายสุกิจ สว่างเดือนฉายครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา เนื่องพุกครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางระวิพรรณ รักษาพลครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรี แสงทองครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุจรีย์ คำวันนาครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกานดา ชลฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนาตยาณี ไวว่องครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ส.ต.ท.อุเทน มิ่งก่อครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอัมรินทร์ สมณะครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิภาวรรณ โกศัยวิเศษสกุลครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุรีรัตน์ พรมคำตันครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ วาดเอ้ยวงศ์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต ต๊ะทองคำครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอุไรพร ศิลาอ่อนครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุจินต์ สุภาพกุลครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางประยูร ก๋าเครือคำครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิต ต๊ะทองคำครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐศักดิ์ วาดเอ้ยวงศ์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางประยูร ก๋าเครือคำครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุจินต์ สุภาพกุลครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางอุไรพร ศิลาอ่อนครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางอรุณี คณาจิตต์การุณครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภิภพ สุทำแปงครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทวนทอง บุญชูครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธีรรัตน์ พิมพ์สังข์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ขาวแสงครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายสุรินทร์ เมืองง้าครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ทวีศรีสกุลเลิศครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุฤทธิ์ ปกติจิตครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
4. นายศกมลภัคร์ เนืองนิมมานย์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย ชุณหวงษ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพพร ยาใจครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพัชรพงษ์ ก๋องแก้วครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายดำรง กอบฝั้นครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
5. นายเสรี บัวศรีครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย ชุณนวงษ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพพร ยาใจครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพัชรพงษ์ ก๋องแก้วครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นายสมฤทัย จันทร์เจรฺิญครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
5. นายเสรี บัวศรีครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธัญวุฒิ บัวหลวงครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สิงห์โตทองครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสันติ เกิดมูลครูโรงเรียนอิสลามกรรมการ
4. นางสาวบุปผชาติ แก้ววงศ์ครูโรงเรียนอนุกุลวิทยา(ดอนแก้ว)กรรมการ
5. นางเดือนเพ็ญ พรมสวยครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ พันธ์ประเวศสกุลครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายภูษิต แก้วเจริญเนตรครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ เนียมพาครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมรส ทุมจินดาครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
4. นายวินัย ใจยอดครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายสิทธิชัย กุลมิตรครูโรงเรียนพบพระวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ

การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางวรลักษณ์ ชาติสุทธิ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรักษ์สุมล โกศลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวญาณัท ศรศักดาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์วิทย์ สิทธิกันครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายจารุพัฒน์ กันธรักษาครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางวรลักษณ์ ชาติสุทธิ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรักษ์สุมล โกศลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวญาณัท ศรศักดาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์วิทย์ สิทธิกันครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายจารุพัฒน์ กันธรักษาครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางวรลักษณ์ ชาติสุทธิ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรักษ์สุมล โกศลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวญาณัท ศรศักดาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์วิทย์ สิทธิกันครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายจารุพัฒน์ กันธรักษาครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางวรลักษณ์ ชาติสุทธิ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรักษ์สุมล โกศลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวญาณัท ศรศักดาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายณรงค์วิทย์ สิทธิกันครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายจารุพัฒน์ กันธรักษาครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางนิภา วิสิทธิ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ สินราชครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร อุทุมพรพัฒน์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
5. นางสุรีย์พร รองงามครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางนิภา วิสิทธิ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ สินราชครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร อุทุมพรพัฒน์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
5. นางสุรีย์พร รองงามครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางนิภา วิสิทธิ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ สินราชครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร อุทุมพรพัฒน์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
5. นางสุรีย์พร รองงามครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางนิภา วิสิทธิ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ สินราชครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร อุทุมพรพัฒน์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นางสาวจันทรา เวียงจันทร์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
5. นางสุรีย์พร รองงามครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมาน โตสิงห์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิระวิน พุ่มนวลครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา อุปการะครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ อุดมครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
5. นางปรตา จันทาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมาน โตสิงห์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิระวิน พุ่มนวลครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา อุปการะครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ อุดมครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
5. นางปรตา จันทาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6
1. นายสมาน โตสิงห์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิระวิน พุ่มนวลครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา อุปการะครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ อุดมครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
5. นางปรตา จันทาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมาน โตสิงห์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิระวิน พุ่มนวลครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา อุปการะครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ อุดมครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
5. นางปรตา จันทาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสมาน โตสิงห์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิระวิน พุ่มนวลครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา อุปการะครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ อุดมครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
5. นางปรตา จันทาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
3. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
3. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
3. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์พร รองงามครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
3. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
3. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
3. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวครูโรงเรียนฌซนต์โยเซฟแม่ระมาดประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ เอี่ยมยังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
4. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมคิด พาวงศ์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ลิไทสงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเทวินทร์ เนาวรัตน์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ กลีบบัวครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประจักษ์ คำเชื้อครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ ธุถาวรครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ธุถาวรครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
3. นายประจักษ์ คำเชื้อครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ คำเชื้อครูโรงเรียนราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ธุถาวรครูโรงเรียนภัทรวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุขครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นายมาโนช พงษ์ปรีชาครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ธุถาวรครูโรงเรียนภัทรวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุขครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
5. นายมาโนช พงษ์ปรีชาครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายประจักษ์ คำเชื้อครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายมาโนช พงษ์ปรีชาครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ธุถาวรครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
3. นายประจักษ์ คำเชื้อครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ธุถาวรครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
4. นายประจักษ์ คำเชื้อครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุขครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ธุถาวรครูโรงเรียนภัทรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายประจักษ์ คำเชื้อครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ธุถาวรครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุขครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
3. นายประจักษ์ คำเชื้อครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประจักษ์ คำเชื้อครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
3. นายประจักษ์ คำเชื้อครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาโนช พงษ์ปรีชาครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอี้ยงครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายประจักษ์ คำเชื้อครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุขครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ธุถาวรครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุขครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. สิบเอกพสิษฐ์ นิงสิงขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
3. นายประจักษ์ คำเชื้อครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ธุถาวรครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุขครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปิยวรรณ ปุ่นเอื้องครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
3. นายประจักษ์ คำเชื้อครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายบัญชา กรรขำครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. สิบเอกพสิษฐ์ นิลสิงขรณ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางประไพ พันธุ์ดีครูโรงเรียนราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาภร อินจันทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววริษฐา กันทะวงศ์ครูโรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว)กรรมการ
4. นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรีครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรีครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชดาภร อินจันทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
3. นายจารุพัฒน์ กันธรักษาครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางประไพ พันธุ์ดีครูโรงเรียนราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจารุณี พฤกษ์เจริญครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุดมพร ปรีชามาพนวงศ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางจารุวรรณ วงศาโรจน์ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรีครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางประไพ พันธุ์ดีครูโรงเรียนราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ วงศาโรจน์ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววริษฐา กัณทะวงษ์ครูโรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว)กรรมการ
4. นางอุดมพร ปรีชามานพวงศ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางจารุณี พฤกษ์เจริญครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชดาภร อินจันทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยารองประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ วงศาโรจน์ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววริษฐา กัณทะวงษ์ครูโรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว)กรรมการ
4. นางจารุณี พฤกษ์เจริญครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางประไพ พันธุ์ดีครูโรงเรียนราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ วงศาโรจน์ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพัฒตรา เปรมปรีครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววริษฐา กัณทะวงษ์ครูโรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุดมพร ปรีชามาพนวงศ์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจารุณี พฤกษ์เจริญครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4รองประธานกรรมการ
3. นางจารุวรรณ วงศาโรจน์ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชดาภร อินจันทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
5. นายจารุพัฒน์ กันธรักษาครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ไวว่องครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทัสกร บูลย์ประมุขครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
3. นายนัฐพล สุขเสาร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
4. นางกาญจนา บุญถนอมครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ ไวว่องครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจงรักษณ์ เดชชนะรัตน์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายทัสกร บูลย์ประมุขครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
4. นายนัฐพล สุขเสาร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
5. นางกาญจนา บุญถนอมครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางรำไพ จันทร์ลอยครูโรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว)ประธานกรรมการ
2. นายอนุกรณ์ เมาหาครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนศักดิ์ ซิโนครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นายชัชวฤทธิ์ ไชยโยครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางรำไพ จันทร์ลอยครูโรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว)ประธานกรรมการ
2. นายอนุกรณ์ เมาหาครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนศักดิ์ ซิโนครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นายชัชวฤทธิ์ ไชยโยครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ ปวงดอกจี๋ครูโรงเรียนเซนโยเซฟแม่ระมาดประธานกรรมการ
2. นางอรปภา บูรณะฉัตรบวรครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวณิสา ถิ่นทัพไทยครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4กรรมการ
4. นางรำพรรณ ปันส่าครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
5. นางนิติกุล สุทธหลวงครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ ปวงดอกจี๋ครูโรงเรียนเซนโยเซฟแม่ระมาดประธานกรรมการ
2. นางอรปภา บูรณะฉัตรบวรครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรำพรรณ ปันส่าครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยมงคล ตาทิพย์ครโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นางนิติกุล สุทธหลวงครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสนธยา ปาจริยวัฒน์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ไชยกาญจน์ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4รองประธานกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ โทนแก้วครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดคนึง สุรศักดิ์สิทธิชัยครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุวธิกร หมูโพธิ์โรงเรียนอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายวรนาจ พลนามอินทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสนธยา ปาจริยวัฒน์ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรนาจ พลนามอินทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายทวี เอกวิลัยครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดคนึง สุรศักดิ์สิทธิชัยครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุวฉัตร หมูโพธิ์ครูโรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพนัส รามสูตครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจอมใจ หมื่นนาราครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางหรรษา ทวีชาติครโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพิศ ศรีบัวครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ถาวรวงศ์ครโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพนัส รามสูตครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจอมใจ หมื่นนาราครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภิญโญ แจงทองครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา สายเสือครโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ถาวรวงศ์ครโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริมนัส พุ่งโตมรครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ใจแปงครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงรองประธานกรรมการ
3. นายสุชาติ โรจุยะครโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นางจิราภรณ์ พึ่งพิณครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4กรรมการ
5. นายสุรชาติ ชะมังชัยครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริมนัส พุ่งโตมรครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกมลเนตร จิตตะครูโรงเรียนอิสลามศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวมะยุรี กูดเมืองครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชาติ ชะมังชัยครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3
1. นางกัลยาณี เรืองฤทธิ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยา มุสิทธิ์มณีครูโรงเรียนภัทรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณวิสาข์ สีเทาครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นายบุญมี ผ่องโสภาครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
5. นางสาวนิติกร คงกล่อมครูโรงเรียนราษฏร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6
1. นางกัลยาณี เรืองฤทธิ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยา มุสิทธิ์มณีครูโรงเรียนภัทรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญมี ผ่องโสภาครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นางสาววรรณวิสาข์ สีเทาครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
5. นางสาวนิติกร คงกล่อมครูโรงเรียนราษฏร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวมธุรส ทวิชาติครูโรงเรียนภัทรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุทิพย์ จิตธรรมครโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปราณี ผ่องโสภาครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นางสาวพิมลมาศ ฮี้เกษมครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4กรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ สอนเทศครูโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวมธุรส ทวิชาติครูโรงเรียนภัทรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุทิพย์ จิตธรรมครโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปราณี ผ่องโสภาครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
4. นางสาวพิมลมาศ ฮี้เกษมครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4กรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ สอนเทศครูโรงเรียนบ้านกล้อทอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพัชรินทร์ จันตะบุตรครโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแช่มช้อย แสนพรมครูโรงเรียนอิสลามศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา บุญเรืองครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรทิพย์ เผื่อนงูเหลือมครโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ จันตะบุตรครโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแช่มช้อย แสนพรมครูโรงเรียนอิสลามศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา บุญเรืองครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรทิพย์ เผื่อนงูเหลือมครโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดารัตน์ แก้วทิพย์ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ใจอินทร์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณิชนันทน์ มั่นเหมาะครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัตนา ถกลบูชาครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
5. นางสาวกัณฐมณี นาคะหะครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสติ เพียรทำครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนากรณ์ เมทาครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ หนูด้วงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรสุภา เนตรนาคครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสติ เพียรทำครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายธนากรณ์ เมทาครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ หนูด้วงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรสุภา เนตรนาคครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ยศตุ้ยครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ อินทศรครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนภาภรณ์ ชื่นบานครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นายสาธิต พรมทับครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4กรรมการ
5. นายชีวิน หน่อแก้วครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางนิตยา เคลือบวังครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนภาภรณ์ ชื่นบานครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย ใจยาสุนาครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นายสาธิต พรมทับครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4กรรมการ
5. นายชีวิน หน่อแก้วครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางศรีนภา ขานไขครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4ประธานกรรมการ
2. นายกังวาน สิทธิมาครูโรงเรียนราษฏร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางโสรยา ธรรมใจครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ แห้วเหมือนครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายรวิพล ผาแสนเถินครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาธิต พรมทับครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4รองประธานกรรมการ
3. นายชานนท์ พุทธรักษาครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางวิไลพร ต๊ะสุครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรีนภา ขานไขครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ตรีธัญญาครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ ยศตุ้ยครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเป็นหนึ่ง อุปการะครูโรงเรียนอิสลามศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ตรีธัญญาครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
4. นายกิตติ์วิตติ์ อึ้งพงษ์ธิปครูโรงเรียนราษฏร์วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวกรวรรณ จุ้ยต่ายครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ จันสมุทรครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสาธิต พรมทับครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4กรรมการ
4. นายชีวิน หน่อแก้วครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร อุทุมพรพัฒน์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายทนงศักดิ์ จันสมุทรครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ ลอดแปงครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจินตรา สนั่นป่าครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตนา ถกลบูชาครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญธรรม บุณนายืนครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตราภรณ์ อินทิพย์ ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณพร อยู่มาครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ มัคนาครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอมรรัตน์ แห้วเหมือนครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัณฐมณี นาคะหะครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกังวาน สิทธิมา ครูโรงเรียนราษฏร์วิทยากรรมการ
4. นายสุนทร อุทุมพรพัฒน์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายธนสิน ชูเกียรติตกุลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมมาตร มั่นแก้วครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ หนูด้วงครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
4. นายเรวัต เริ่มลึกครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
5. นางวรรณพร อยู่มาครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายธนสิน ชูเกียรติตกุลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมมาตร มั่นแก้วครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณพร อยู่มาครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายธนสิน ชูเกียรติตกุลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมมาตร มั่นแก้วครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเรวัต เริ่มลึกครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ อรุณเมืองครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
5. นายศราวุธ ปิจนันท์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
6. นายวรรณพร อยู่มาครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายธนสิน ชูเกียรติตกุลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมมาตร มั่นแก้วครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร แสงทองครูโรงเรียนภัทรวิทยาคมกรรมการ
4. นายเพชร ภิวงศ์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
5. นายศราวุธ ปิจนันท์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
6. นางวรรณพร อยู่มาครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายธนสิน ชูเกียรติตกุลครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมมาตร มั่นแก้วครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณพร อยู่มาครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัยครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ แก่นคูณครูโรงเรียนราษฎร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปิยะนาถ ขุนทะอาดครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย แก้วดาครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางศรีสุดา บัวบุตรครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศันศินี มูลวงษ์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววนิดา ทวีชัยไพศาลครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นางกรรณิกา คำเขื่อนครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการ
5. นายโชคทวี นันตาครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางวชิราภรณ์ สิงห์วงศ์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ ใจยาน๊ะครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสิริล ไม่มีนามสกุลครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นางสาวมะยุรี กูดเมืองครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการ
5. นายชูชาติ จารึกครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางกัลยา พัทยาวรรณครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิศัลย์ศยา พิศนอกครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพิศมัย กิ่งสกุลครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
4. นางกนกจันทร์ หลอมทองครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
5. นายปัฐพงษ์ นักธรรมครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางปิยะฉัตร จิตจริงครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ จันทศรีครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ มะโนวงศ์ครูโรงเรียนท่่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอริสา คำคุณนาครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงกรรมการ
5. นางสาวนวินดา พานประวิทย์ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายภราดร วงษ์ราชครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล เสระศาสตร์ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติมา ตันสุวรรณครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีจันทร์ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพีระชา ไชยวรรณ์ครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางวัลภา จิรกุลธรรณิชครูโรงเรียนราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายเหมันต์ ยะอุทัยครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4รองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ เทียนสิรกุลครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา มาลีแก้วครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ปราศรัยครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางรัชนี ศรีป้อครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวีชุลีกร สิงห์มะลิครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายแทนคุณ สันโดษวนาไพรครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวทองเพียร เพียรชนะครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการ
5. นางอาทิตยา ทิมขาวครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนากรณ์ สอนสมฤทธิ์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุประภาภรณ์ หาผลครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยาพรรณ ยาคำครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นางยุพา ธาราดรุณีกุลครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวขนิษฐา ริยะขันครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฐมล กลิ่นหอมครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพิมใจ มีธรรมสวนะครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการ
4. นายณวัฒน์เมธัส อุ่นแก้วครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
5. นายเสฎธวุฒิ รอดอินทร์ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวนงคราญ ก้อนจะราครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ แซ่โกครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางฮุ่ย แซ่หลี่ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสิริกร ยศวิชัยพรครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุมลทิพย์ อินทโชติครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสุพรรณี ทาหว่างกันครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดประธานกรรมการ
2. นางเหมิง แซ่อู๋ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ แซ่โกครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ คล้ายแก้วครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวโสรวีร์ ดวงจันทร์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ขันแก้วครูโรงเรียนภัทรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกุลภาภร มีเงินครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจิดาภา แก้วกังวานชัยครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา สาโรจน์ครูโรงเรียนอนุกุลวิทยา(วัดดอนแก้ว)กรรมการ
5. นางสาวรัตติยา สุคันธนาครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายอำพล ยาโนยะครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วิภา ผัดอ่อนอ้ายครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรวินทร์อร เมืองง้าครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4กรรมการ
4. นายณัฏฐ์กร สวยเกษรครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพิทักสันต์ ปัญญาครูโรงเรียนอนุกูล (วัดดอนแก้ว)ประธานกรรมการ
2. นายภิเษก ดอยแก้วขาวครูโรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
3. นายอำนวย อาจหาญครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชิต ดวงดาวครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายพิทักสันต์ ปัญญาครูโรงเรียนอนุกูล (วัดดอนแก้ว)ประธานกรรมการ
2. นายภิเษก ดอยแก้วขาวครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
3. นายอำนวย อาจหาญครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชิต ดวงดาวครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายพงศ์เทวัญ สุปรีย์ทวีบูรณ์ครูโรงเรียนอนุกูล (วัดดอนแก้ว)ประธานกรรมการ
2. นายเอนก เป็งมูลโรงเรียนพบพระวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภิมล แสนสงสารโรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นายอชิร ปัญญาเทพครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจพร มูลเจริญพรครูโรงเรียนราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย วิเทศน์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
3. นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญจพร มูลเจริญพรครูโรงเรียนราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย วิเทศน์ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
3. นางเพลินพิศ ศรีสุวรรณครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนพชัย สีนวลครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปารวี กุศลครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิรกานต์ สัมพันธ์วนาครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นางสาวจริยา นาคยาครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
5. นายสราณริณทร์ วงค์ศรีใสครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางอุทัยวรรณ วุฒิสัตย์ครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัศมี ผาสุขครูโรงเรียนภัทรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภิมล แสนสงสารครูโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวนพรัตน์ ใจกาษาครูโรงเรียนอิสลามศึกษากรรมการ
5. นางสาวนิสรา เกิดถมยาครูโรงเรียนอนุกูล (วัดดอนแก้ว)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวนิทตา สุรินรังษีครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดประธานกรรมการ
2. นางจิตตราภรณ์ ทองดอนเหมือนครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวราณี บัวเรืองครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางจิตตราภรณ์ ทองดอนเหมือนครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิทตา สุรินรังษีครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนภัสรดา บุญมาครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกนาถ สุขเจริญครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา ทวีชัยไพศาลครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดรองประธานกรรมการ
3. นางลำดวน สงวนไว้ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นายณัฎฐ์กร สวยเกษรครูโรงเรียนภัทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นายโชคทวี นันตาครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา เปรมใจครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงรองประธานกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ แสนคำนาคครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชุลีกร สิงห์มะสิครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวสายพิณ เพ็งวันครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดประธานกรรมการ
2. นายพีรพัฒน์ เฮิงโมครูโรงเรียนภัทรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา ยะล้อมครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิวพร ชัยหมอนโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายวสันต์ สิระใจครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภรักษ์ หม่อนปูจาครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดรองประธานกรรมการ
3. นายภูรินท์ ชนิลกุลครูโรงเรียนบ้านแม่ระเมิงกรรมการ
4. นายกฤษฎา ดารินทร์ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวปทุมวดี วงษ์สุธรรมครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา ต๊ะแปงปันครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดรองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย ยาโนยะครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางอภิญญา เกื้อกูลประชาครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพันณี สุนันต๊ะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทนา ขัดต๋าครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑารัตน์ เทพาชุมพูครูโรงเรียนพบพระวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา วงค์ชัยครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ตันคำครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพนิดา ผาแสนเถินครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายธนากร อินทร์มั่งครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาสินี ม้าวันครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ดีรัศมีโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุวดี คำน่านครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.4-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชัยณรงค์ รองงามครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ธุถาวรครูโรงเรียนภัทรวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ โทนสังข์อินทร์ครูโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุขครูโรงเรียนสรรพวิทยาคมกรรมการ
5. นายมาโนช พงษ์ปรีชาครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย 081-056-8808
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]