หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่(สพม.38 ตาก กลุ่ม 2)
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
2 นายบริบูรณ์ รัติภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
3 นายสมชาย คำตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
4 นายสมประสงค์ มั่งอะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
5 นายชำนาญ แสนจุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
6 นายมานิตย์ เมธานุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
7 นายเศกศักดิ์ ชาวส้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
8 นายขวัญชัย นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
9 นายกฤษณะ เครืออยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
10 นายสมฤกษ์ ทิมขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
11 นางศรีรัตน์ อินทนุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
12 นายเทอดชัย เทอดโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
13 นายเดชา บัวบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
14 นางรัตติมา ทองใบทวีเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
15 นางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
16 นายดำรงค์ โตใย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
17 นางสาวลาวัลย์ เกติมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
18 นางสคราญจิต ศริญญามาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
19 นางสาวจิราภรณ์ เพชรปัญญา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
20 นางวรรณรี แก้วมา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
21 นายฉัตรชัย วิเทศน์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
22 นายธนสิน ชูเกียรติตกุล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
23 นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
24 นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
25 นายวินัย แขวนโพธิ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดการแข่งขัน
26 นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สูจิบัตร และเกียรติบัตร
27 นางสาวสายชล ประพันธุ์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สูจิบัตร และเกียรติบัตร
28 นางสาวกฤษชรินทร์ คงกล่อม ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สูจิบัตร และเกียรติบัตร
29 นางสาวศวิตา ทุนพิรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สูจิบัตร และเกียรติบัตร
30 นางสาวพนิดา ผาแสนเถิน ครูอัตราจ้างโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สูจิบัตร และเกียรติบัตร
31 นางสาวอัญชลี ไชยขุนพล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สูจิบัตร และเกียรติบัตร
32 นางนิตยา เคลือบวัง ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สูจิบัตร และเกียรติบัตร
33 นางสาวกัญญา รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สูจิบัตร และเกียรติบัตร
34 นางสาวกันหา ใจยวง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร สูจิบัตร และเกียรติบัตร
35 นางอลิสา ปัญญาเทพ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
36 นายสมาน โตสิงห์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
37 นายศักดิ์นรินทร์ สุกันทา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
38 นางแสงเดือน ศิริสานต์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
39 นายเอกชัย แก้วดา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
40 นางสาวนันทวรรณ คราประยูร เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
41 นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
42 นางสาวรัตนากรณ์ สอนสมฤทธิ์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
43 นางรำพรรณ ปันส่า ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และระบบจราจร
44 นายดำรง กอบฟั่น ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และระบบจราจร
45 นางฐานิช จันทร์ต๊ะ ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และระบบจราจร
46 นายวนิตย์ ตาคำ ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และระบบจราจร
47 นายสุรินทร์ เมืองง้า ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และระบบจราจร
48 นายอุทัย อินต๊ะสงค์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และระบบจราจร
49 นายมนัส เกิดถมยา ลูกจ้างประจำโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และระบบจราจร
50 นายสุธี นายอง ลูกจ้างประจำโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และระบบจราจร
51 นายอำนวย อาจหาญ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และระบบจราจร
52 นายณรงค์ชาญ นุชารัมย์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และระบบจราจร
53 นางสาวณิชนันทน์ มั่นเหมาะ ครูโรงเรียนภัทรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และระบบจราจร
54 นางพรรณี แหงมงาม ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และระบบจราจร
55 นางรัตนาภรณ์ วิเทศน์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
56 นางพิมสิริ หรูวรนันท์ ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
57 นางระวิพรรณ รักษาพล ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
58 นายสุชาติ เขียวน้อย ลูกจ้างประจำโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
59 นางวัชรี เย็นฉ่ำ พนักงานพิมพ์โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
60 นายจักกฤษณ์ เรืองปรีชา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
61 นางกัลยา ประทีป ณ ถลาง ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
62 นางสาวนงลักษณ์ ตาคำ ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
63 นางพัชรินทร์ จันตะบุตร ครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
64 นางจารุวรรณ์ วงศาโรจน์ ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
65 นางสาวมะยุรี กูดเมือง ครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
66 นางสาวจันจิรา บุญเรือง พนักงานราชการโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
67 นางพรวรินทร์ วรโชคชัยรัตน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
68 นายสิทธิชัย สีวิชัยปู่ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
69 นางสาวกรุณา วรรณวงค์ เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
70 นางปัฐกานต์ เลิศภา ครูอัตราจ้างโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
71 นางสาวรุจเจ ห้วยผัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
72 นางวรรณรี แก้วมา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
73 นางสาวกฤษชรินทร์ คงกล่อม ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
74 นายบัณฑิต ต๊ะทองคำ ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายรูปกิจกรรม
75 นายนิพนธ์ บุญประเสริฐ ครูผู้ช่วยโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายรูปกิจกรรม
76 นายสุรศักดิ์ วังวงษ์ เจ้าหน้าที่โสตฯโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายรูปกิจกรรม
77 นางทิพยา สิริสุวัณณ์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายรูปกิจกรรม
78 นางสาวตรีทิพย์ สุขโข ครูอัตราจ้างโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายรูปกิจกรรม
79 นางแสงเดือน แก้วสุริยะ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่มและปฏิคม
80 นางสุกัญญา เนื่องพุก ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่มและปฏิคม
81 นางอำไพ พรมมา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่มและปฏิคม
82 นางแสงจันทร์ แย้มมี ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่มและปฏิคม
83 นางธนวรรณ ชูเกียรติตกุล ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่มและปฏิคม
84 นางพัชราภรณ์ นาละต๊ะ ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่มและปฏิคม
85 นางอังคณา โชติถวิลภักดี เจ้าหน้าที่สำนักงานโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่มและปฏิคม
86 นางประดับ เดือนจันทร์ฉาย ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่มและปฏิคม
87 นางนาตยาณี ไวว่อง ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายอาหาร เครื่องดื่มและปฏิคม
88 นางวิไลพร ต๊ะสุ ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน และรายงานผลบนเว๊บไซต์
89 นางสาวปิยะนุช เพชรมะโนรา ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน และรายงานผลบนเว๊บไซต์
90 นางสาวจิตราภรณ์ อินทิพย์ ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน และรายงานผลบนเว๊บไซต์
91 นายบุญสืบ ลอดแปง ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน และรายงานผลบนเว๊บไซต์
92 นายวินัย แขวนโพธิ์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน และรายงานผลบนเว๊บไซต์
93 นายบุญธรรม บุญนายืน ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน และรายงานผลบนเว๊บไซต์
94 นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน และรายงานผลบนเว๊บไซต์
95 นางสาวสาลินี เอี่ยมกี่ ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน และรายงานผลบนเว๊บไซต์
96 นางสาวเบญจวรรณ อินทศร ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน และรายงานผลบนเว๊บไซต์
97 นางสาวภัทฐิกรณ์ พรมเมือง ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน และรายงานผลบนเว๊บไซต์
98 นางนิรมล พิพัฒน์คุปติกุล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม
99 นายวินัย หาญพรม ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม
100 นางสาววันเพ็ญ ชูยิ้ม ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม
101 นางวิไลพร ศรีนิล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม
102 นายประดับ เบ็ญมาตร์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม
103 นางชลธิชา นุชารัมย์ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม
104 นางสาวภัทฐิกรณ์ พรมเมือง ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผลกิจกรรม
105 นายกฤษณะ เครืออยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
106 นางชรินรัตน์ ลาปิ ครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
107 นางสาวชุติปัญญ์ ล่อกา ครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
108 นางสาวฐานิตา อิ่มวิมล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
109 นางสาวกรวรรณ จุ้ยต่าย ครูโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
110 นายบริบูรณ์ รัติภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
111 นางสาวลาวัลย์ เกติมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
112 นางอุไรพร ศิลาอ่อน ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
113 นางสุกัญญา เนื่องพุก ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
114 นางสาวสาลินี เอี่ยมกี่ ครูโรงเรียนพบพระวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
115 นายสมประสงค์ มั่งอะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
116 นายเทอดชัย เทอดโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
117 นายอนุชิต เชษฐตระกูล ครูโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
118 นายศรชัย หนุ่มคำ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
119 นายสมชาย คำตุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
120 นายสมฤกษ์ ทิมขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
121 นางสาวลัดดาวัลย์ ผลัดคำวงษ์ ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
122 นางสกาวรัตน์ พินิจการ ครูโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
123 นายประเสริฐ แก้วมา ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
124 นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เทคโนโลยี และหุ่นยนต์
125 นางสคราญจิต ศริญญามาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เทคโนโลยี และหุ่นยนต์
126 นางสาวสิริมนัส พุ่งโตมร ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เทคโนโลยี และหุ่นยนต์
127 นายประพัทธ์ พัทยาวรรณ ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เทคโนโลยี และหุ่นยนต์
128 นายธนสิน ชูเกียรติตกุล ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เทคโนโลยี และหุ่นยนต์
129 นางนิตยา เคลือบวัง ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เทคโนโลยี และหุ่นยนต์
130 นางสาวรุ่งทิพย์ จันดี ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เทคโนโลยี และหุ่นยนต์
131 นายมานิตย์ เมธานุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
132 นางสาวจันทนา ขัดต๋า ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
133 นางสุรีย์พร รองงาม ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
134 นางสาวกาญจนา ตุ่นคำแดง ครูโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
135 นายขวัญชัย นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
136 นายสิงห์คำ ยอดปานันท์ ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
137 นางจารุวรรณ์ วงศาโรจน์ ครูโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
138 นางกาญจนา ชาญเชิงพานิช ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
139 นายเดชา บัวบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
140 นางกัลยาณี เรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
141 นายชัยณรงค์ รองงาม ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
142 นายชำนาญ แสนจุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
143 นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
144 นางสคราญจิต ศริญญามาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
145 นายจิตรันติกร แซ่ย่าง ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
146 นายภราดร วงษ์ราช ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
147 นางศรีสุดา บัวบุตร ครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
148 นางพรรณี แหงมงาม ครูโรงเรียนราษฎร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
149 นายฉัตรชัย ชุนณวงษ์ ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
150 นายชำนาญ แสนจุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
151 นายเดชา บัวบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
152 นางกัลยาณี เรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
153 นายเศกศักดิ์ ชาวส้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
154 นางสาวกัลยาณี เรืองฤทธิ์ ครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
155 นางสาวพีระชา ไชยวรรณ์ ครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
156 นางสาวณิชนันท์ มั่นเหมาะ ครูโรงเรียนภัทรวิทยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
157 นายทวี เอกวิลัย ครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
158 นางสาวศวิตา ทุนพิรัตน์ ครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
159 นางสาวทิวารัตน์ วงศ์ยา ครูโรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายฐาปนะพงษ์ ทะนันชัย 081-056-8808
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]