สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สรรพวิทยาคม 101 11 3 4 115
2 พบพระวิทยาคม 47 18 5 8 70
3 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 41 11 1 9 53
4 แม่ระมาดวิทยาคม 39 26 12 7 77
5 ท่าสองยางวิทยาคม 38 19 12 7 69
6 แม่กุวิทยาคม 38 15 7 7 60
7 แม่จะเราวิทยาคม 36 19 8 9 63
8 อุ้มผางวิทยาคม 30 16 7 4 53
9 ป่าไม้อุทิศ4 27 13 9 6 49
10 ราษฎร์วิทยา 24 7 4 2 35
11 ภัทรวิทยา 23 13 5 8 41
12 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 21 8 6 5 35
13 แม่ปะวิทยาคม 19 19 14 12 52
14 บ้านแม่อุสุวิทยา 15 1 3 3 19
15 บ้านแม่ระเมิง 13 2 3 1 18
16 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 8 4 2 3 14
17 อิสลามศึกษา 8 3 2 5 13
18 บ้านกล้อทอ 6 3 4 2 13
19 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 4 12 2 3 18
20 ธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 4 2 2 1 8
รวม 542 222 111 106 875