สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สรรพวิทยาคม 69 25 11 105 101 11 3 4 115
2 แม่ระมาดวิทยาคม 19 11 8 38 39 26 12 7 77
3 พบพระวิทยาคม 12 13 13 38 47 18 5 8 70
4 แม่กุวิทยาคม 10 13 8 31 38 15 7 7 60
5 ราษฎร์วิทยา 10 9 6 25 24 7 4 2 35
6 ภัทรวิทยา 9 6 6 21 23 13 5 8 41
7 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด 8 14 7 29 41 11 1 9 53
8 ท่าสองยางวิทยาคม 8 10 14 32 38 19 12 7 69
9 อุ้มผางวิทยาคม 6 12 4 22 30 16 7 4 53
10 ป่าไม้อุทิศ4 5 9 12 26 27 13 9 6 49
11 แม่จะเราวิทยาคม 5 3 14 22 36 19 8 9 63
12 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 4 8 3 15 20 8 6 5 34
13 บ้านแม่ระเมิง 2 4 6 12 13 2 3 1 18
14 อิสลามศึกษา 2 4 0 6 8 3 2 5 13
15 แม่ปะวิทยาคม 1 3 9 13 19 19 14 12 52
16 บ้านแม่อุสุวิทยา 0 5 2 7 15 1 3 3 19
17 อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 0 2 2 4 4 12 2 3 18
18 บ้านกล้อทอ 0 1 4 5 6 3 4 2 13
19 บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 0 1 1 2 8 4 2 3 14
20 ธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 0 1 1 2 4 2 2 1 8
รวม 170 154 131 455 541 222 111 106 874