ประชาสัมพันธ์จากเจ้าภาพการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์)
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคมในฐานะเจ้าภาพการแข่งขันศิลปะ(ทัศนศิลป์) 13 รายการ ขอจัดการแข่งขันเฉพาะในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 เพียงวันเดียว  โดยช่วงเช้าเป็นการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ช่วงบ่ายเป็นของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และลงตารางการแข่งขันไว้เว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว แต่อาจจะเปลี่ยนแปลงเพียงห้องที่ใช้ในการแข่งขันเท่านั้น
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2556 เวลา 20:08 น.