งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่(สพม.38 ตาก กลุ่ม 2)
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 100
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวปราณี    แซ่ว้าน
2. นางสาวจิตรา    พยุงวนา
3. นางสาวอังศุมาลินทร์    วิทยากว้างไกล
1. นางจิราภรณ์    พึ่งพิณ
2. นางสาวเกศรินทร์    ชูเตชะ
2 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวน่อคึ    รุลีประดับพนา
2. นางสาวสุขใจ    สมัยกุลวนา
3. นางสาวมะลิวัลย์    พนาวิกัยพันธ์
1. นางนงค์นุช    เริ่มแรก
2. นางสาวสุนา    องค์การ
3 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายเริงชัย    พันคำ
2. นางสาวพัณนิดา    วลัยรุ่งโรจน์
3. นางสาวน่อวาเลอ    -
1. นายแทนคุณ    สันโดษวนาไพร
4 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวนิภากรณ์    ธรรมใจ
2. นางสาววรรณวิสา    เนตรกล่ำ
3. นายสุเทพ    มูลคำ
1. นางสาวมะยุรี    กูดเมือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................