งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่(สพม.38 ตาก กลุ่ม 2)
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 104
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปานวาด    หมีแป้น
2. เด็กหญิงกชกร    อุ่นใจ
1. นายชณุภงค์    โคตะมี
2. นางนิตยา    เคลือบวัง
2 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายเชษฐา    -
2. เด็กชายวชิรวิทย์    ภิรมย์ทอง
1. นายกังวาน    สิทธิมา
3 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายสมพร    แสงเทียน
2. เด็กหญิงสุรางค์    ทิโน
1. นางสาวณิชนันทน์    มั่นเหมาะ
2. นางโสรยา    ธรรมใจ
4 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายภาคภูมิ    ธรรมใจ
2. เด็กชายณัฐพล    แสงสีผิว
1. นางสาวธิดารัตน์    แก้วทิพย์
5 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเรณุกา    เตจา
2. เด็กหญิงเจนจิรา    ทาสา
1. นายทนงศักดิ์    จันสมุทร
6 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายปิยะพงศ์    บัวอ่อน
2. เด็กชายชนาธิป    อัจฉริยบัญชา
1. นายชานนท์    พุทธรักษา
2. นางนภาภรณ์    ชื่นบาน
7 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายกรีระพัฒน์    ลิ้มประสพ
2. เด็กหญิงชญาภรณ์    สมจิตร
1. นางสาวจินตรา    สนั่นป่า
2. นางสาวิตรี    ยาคำลือ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................