งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่(สพม.38 ตาก กลุ่ม 2)
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 115
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุทิตา    สีวิใจ
2. นางสาวณัฐจิมนต์    อึ๊งตระกูล
3. นางสาวสุดารัตน์    แกล้วทนงค์
1. นางสาวสิริมนัส    พุ่งโตมร
2. นายอำนวย    อาจหาญ
2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2
3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2
4 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวกานต์ธิดา    เกียรติเจริญ
2. นางสาวกชพรรณ    ขัตติยะวงษ์
3. นางสาวทินมณี    ยอดมหาวรรณ
1. นางสาวนิติกร    คงกล่อม
2. นางราตรี    ดีทอง
5 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาววิมล    แซ่ว่าง
2. นางสาวกรุณา    แซ่ว่าง
3. นางสาวบุณยานุช    ภัทรศัยต์
1. นางสาวพิมลมาศ    ฮี้เกษม
2. นางอชิรญา    นพวงศ์คีรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................