งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่(สพม.38 ตาก กลุ่ม 2)
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 123
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวอรณี    ปันเขียว
2. นางสาวสุชาวดี    ติต๊ะ
3. นางสาวจิราวรรณ    คำพีระ
1. นางสาวสิริมนัส    พุ่งโตมร
2. นางสาวสุดคนึง    สุรศักดิ์สิทธิชัย
2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายสิทธิศักดิ์    วาจารักษา
2. นายสุชาติ    โชคสุจริตบุญ
3. นางสาวณิชารีย์    ประลองผล
1. นายสุคนธ์    ปวงดอกจี่๋
3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายวัชรากร    แป๊ดแก้ว
2. นางสาวศิริพร    เพชรสกุลไพร
3. นางสาวเสาวนีย์    เพชรคีรีรัฐ
1. นางรำพรรณ    ปันส่า
4 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริพร    บุญเรือง
2. นางสาวระวิวรรณ    ลิขิตพิจัย
3. นางสาวอรพรรณ    ละไมสกุล
1. นางสาวเนตรนภา    สายเสือ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................