งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่(สพม.38 ตาก กลุ่ม 2)
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 039
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายอายุรัน    -
2. นายบัญชา    -
3. นายวสุ    -
1. นายธงชาติ    สอนคำ
2. นายบุญส่ง    หงษ์อร่าม
2 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายสุกัลย์    แซ่ว้าน
2. นางสาวสุพัตรา    ทินปาน
3. นายสมพงษ์    แซ่ท้าว
1. นางสาวสุพิศ    ศรีบัว
2. นายเรวัต    เริ่มลึก
3 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายนิกร    คีรีอภิบาล
2. นายธารา    รักคีรีกำเนิดสกุล
3. นางสาวร่มโพธิ์    พงษ์สุจิต
1. นายธนศักดิ์    ซิโน
2. นางนิชานันท์    เมฆศิริ
4 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุวิมล    มาปา
2. นางสาวพวงทอง    ส่างแก้ว
3. นางสาวเจนจิรา    ทะมา
1. นายจอมใจ    หมื่นนรา
5 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายเมทนี    ใจทะนะ
2. นายณัฐพงศ์    วงค์ดาราวรรณ์
3. นายเอกพันธ์    คำแจ้
1. นายอนุกรณ์    เมาหา
6 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวุสุนิสา    ปัญบุญมี
2. นางสาวศิรินทิพย์    พรมอินต๊ะ
3. นางสาวกชกร    สุกบัว
1. นางประยูร    ก๋าเครือคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................