งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่(สพม.38 ตาก กลุ่ม 2)
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 053
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายอภิวัฒน์    พัทยาวรรณ
2. เด็กชายประกาย    คำเอี่ยม
1. นางนิตยา    เคลือบวัง
2. นายบุญธรรม    บุญนายืน
2 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุทิน    พุ่มพุทรา
2. เด็กชายปรเมศว์    พูลมา
1. นายกังวาน    สิทธิมา
3 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนากร    ทิคำมูล
2. เด็กชายศราวุธ    สอนอินต๊ะ
1. นายรวิพล    ผาแสนเถิน
4 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายคำรน    มานะสัมพันธ์
2. เด็กชายสราวุฒิ    ฝุงลิ่น
1. นางสาวกรวรรณ    จุ้ยต่าย
2. นางนภาภรณ์    ชื่นบาน
5 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายตรีเพชร    แพทย์เมืองพาน
2. เด็กชายสุภกฤษฏิ์    ชาพรม
1. นางสาวกรรณิกา    ใจอินทร์
2. นางสาวจินตรา    สนั่นป่า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................