งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่(สพม.38 ตาก กลุ่ม 2)
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 056
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวกมลชนก    รสปิตุพงศ์
2. นางสาวชนิศรา    อยู่มีคง
3. นางสาวพจมาศ    แสนยาเจริญกุล
4. นางสาวพรทิพย์    ทิหวาย
5. นางสาวสุรีย์นิภา    วงษ์สุตา
6. นางสาวกมลวรรณ    อ้ายจุ้ม
1. นางสาวกาญจนธัช    วังสุข
2. นางสาวนิติกร    คงกล่อม
3. นางสาวปิลันธน์    จ๊ะสุนา
2 โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุวรรณา    มาลีสายชล
2. นางสาวโสภา    วิศิษฐ์วงศ์พนา
3. นางสาวยุวรินทร์    ฉ่วยนู
4. นางสาววรรณิกา    -
5. นางสาวธาดา    ศรีธาดาสาคร
6. นางสาวจิดาภา    เชี่ยวชาญสิงขร
1. นางพิชญาภัค    ระดาดาษ
2. นางสาววนิดา    อินธิแสง
3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทภา    โชติคัคนานต์
2. นางสาวอัมพร    สมบูรณ์ศรีสกุล
3. นางสาวเพ็ญพร    แซ่เฮ่อ
4. นางสาวพรนภา    แซ่เฮ่อ
5. นางสาววรดา    เหล่ายั่งสกุล
6. นางสาวสุธา    สว่างประจิม
1. นางพุ่มพวง    ปัญญาคำ
2. นางวณิสา    ถิ่นทัพไทย
3. นางสาวสุพิศ    ศรีบัว
4 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุชาดา    รักบรรพตคีรี
2. นางสาวธิดาพร    เอกกำแหง
3. นางสาวมึแจแจ    วงศ์เกริก
4. นางสาวชุ่ยจา    สดใสหนองเขียว
5. นายวิชาญ    อุษาระยับไพร
6. นายบุญมา    ตรีประดับกุล
1. นางนิชานันท์    เมฆศิริ
2. นางนิติกุล    สุทธหลวง
3. นางอุทัยวรรณ    วุฒิสัตย์
5 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวอัญธิกา    ยอดคำ
2. นายวิภาศ    อินรอด
3. นางสาวรักษิณา    แซ่มี
4. นางสาวศุภานัน    ชุ่มมอย
5. นางสาวสิรินทิพย์    หล้าล้อง
6. นางสาวพิมพ์ชนก    ต๊ะตุ้ย
1. นางรำพรรณ    ปันส่า
6 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวศรีพร    กนกวงศ์กังวาน
2. นางสาววันนี    ชาญถมดี
3. นางสาวหทัย    ไม่มีนามสกุล
4. นางสาวพิชชาภา    องอาจฤทธิ์
5. นางสาวน่อแปละเก่    ไม่มีนามสกุล
6. นางสาวพิมพ์ชนก    อัครธรรมเนียม
1. นางสาวกัญวรา    หอมตา
2. นางกัลลญา    แก้วมณี
3. นางสาวปนัดดา    สัมพันธ์อารยะ
7 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายธนภูมิ    ยิ้มไข่
2. นางสาวรักษิณา    สืบศักดิ์วงศ์
3. นายธเนศ    วงศ์สวัสดิ์
4. นางสาววิไลพร    หมายผดุงกิจ
5. นางสาวฐิติพร    ชอนต๋า
6. นางสาวกานติมา    บุญศรี
1. นางสาวจันจิรา    บุญเรือง
8 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายสมบัติ    สุนะ
2. นายนำชัย    กาลังใจ
3. นางสาววรรณิดา    ฐิติวันทนีย์
4. นางสาวปราณี    มาลัยภักดีเลิศ
5. นางสาวมะเอทู    ไม่มีนามสกุลตาม ทร.14
6. นางสาวอัญชลี    ไม่มีนามสกุลตาม ทร.14
1. นายณัฐวุฒิ    ถาวรวงศ์
2. นางนภาภรณ์    ชื่นบาน
3. นางพัชรินทร์    จันตะบุตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................