งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่(สพม.38 ตาก กลุ่ม 2)
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 604
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติพล    ส่างโน
2. เด็กหญิงชญานี    คีรีชื่นชม
3. เด็กหญิงขวัญตา    ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
4. เด็กหญิงพจนีย์    ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
5. เด็กหญิงทิชาภัทร    หอมบุปผา
6. เด็กหญิงสุวดี    อำไพจิตสว่าง
1. นางสาวจันจิรา    บุญเรือง
2 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    บุญชู
2. เด็กหญิงดวงฤดี    สวนมะพร้าว
3. เด็กหญิงวรรณี    กิจธัญพืช
4. เด็กหญิงศิวพร    โชคชัยสกุล
5. เด็กหญิงนารีรัตน์    ไม่มีนามสกุลตาม ทร.14
6. เด็กชายอรรถกรณ์    ศิลป์คีรีกุล
1. นายณัฐวุฒิ    ถาวรวงศ์
2. นางนภาภรณ์    ชื่นบาน
3. นางพัชรินทร์    จันตะบุตร
3 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงสหฤทัย    ยี่หอม
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์    ยาใจ
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์    มาแดง
5. เด็กหญิงศศิธร    ทาจิต
6. เด็กชายภานุพันธ์    เทียนบุตร
1. นางประยูร    ก๋าเครือคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................