งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่(สพม.38 ตาก กลุ่ม 2)
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 606
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายวรวุฒิ    รักษ์รังสีกุล
2. นางสาวธนาภรณ์    พงศ์วรเมธี
3. นางสาวพรสุดา    สร้อยสำราญ
1. นางวิมลพร    แจ่มวงษ์อินทร์
2. นายสุคนธ์    ปวงดอกจี่๋
2 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายณรงค์ฤิทธิ์    ตำมะ
2. นายประเสิรฐ    แซ่โซ้ง
3. นายภิวัฒน์    แซ่กือ
1. นางสาวจันทร์จิรา    อินต๊ะ
2. นางสาวจิรนันท์    ยายะวงษ์
3 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายเฉลิมเกียรติ    พันธุ์ชัย
2. เด็กชายทรงกลด    วงษ์ปางมูล
3. เด็กชายนภัสกร    ยาใจ
1. นายภิญโญ    แจงทอง
4 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    ปันแก้ว
2. เด็กหญิงเกยูร    พึ่งสำโรง
3. เด็กหญิงสุวรรณา    ต้นพานิชย์
1. นางสาวจุรี    แสงหงษ์
5 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวอาทิตยา    ฟูเต็ป
2. นางสาวเรืองลดา    ธารพันธุ์
3. นางสาววรรณพร    ปงรังสี
1. นายทัสกร    บูลย์ประมุข
6 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรนาถ    มูลคำ
2. เด็กหญิงจิรารักษ์    ธงชัยธนากุล
3. เด็กหญิงแพรวัน    มูลคำ
1. นางสาวศวิตา    ทุนพิรัตน์
2. นายสราวุธ    วงค์ศรีใส
7 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนายุทธ    สายไพรสงค์
2. เด็กหญิงสุจิตตรา    แสนเมือง
3. เด็กชายชัยวัฒน์    แดนขุนทด
1. นางหรรษา    ทริชาติ
2. นายอนุชิต    ดวงดาว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................