งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่(สพม.38 ตาก กลุ่ม 2)
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 062
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายโฟวิน    -
2. นายปรีชา    ปราโมทย์ธาดา
3. นายพิลูแอ๊ะ    -
1. นายธงชาติ    สอนคำ
2. นายบุญส่ง    หงษ์อร่าม
2 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายพะดิ๊    วนาเจือทอง
2. นายดำรงค์    ธนมงคลวารี
3. นายคะจอ    วงศ์ภูมิคีรี
1. นายธนศักดิ์    ซิโน
2. นางอุทัยวรรณ    วุฒิสัตย์
3 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาววารุณี    กานนนวลแข
2. นายสุชาติ    -
3. นางสาวอำพร    รังรักษ์ธรรม
1. นางสาวเนตรนภา    สายเสือ
4 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายเจตพล    สูติพันธ์สกุล
2. นายธนภัทร    อัครพะกา
3. นางสาวอารียา    ฤทธิ์กริชชัย
1. นายนพพร    ยาใจ
2. นางประยูร    ก๋าเครือคำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................