งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่(สพม.38 ตาก กลุ่ม 2)
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 634
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายปฏิภาณ    เรือนเงิน
2. นางสาวสุธิมา    วัฒนะ
1. นายชณุภงค์    โคตะมี
2. นายบุญธรรม    บุณนายืน
2 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายตันติกร    สุภาพกุล
2. นางสาวอภัสรา    แตงทอง
1. นางสาวณิชนันทน์    มั่นเหมาะ
2. นางโสรยา    ธรรมใจ
3 โรงเรียนบ้านกล้อทอ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวอุทัยวรรณ    ต๊ะกู่
2. นางสาววิภาณี    มาลีสายชล
1. นางสาวจันฑา    แพ่งเม้า
4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวพจมาลย์    ศรีอำนวยโชค
2. นายสุริยะเดช    มงคลการ
1. นางศรีนภา    ขานไข
2. นายสาธิต    พรมทับ
5 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายบุญชัย    -
2. นายสุรเชษฐ    ศรีอำนวยโชค
1. นายสติ    เพียรทำ
6 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวธาริณี    ศิริกุลเสนา
2. นางสาวสุนิตา    จังพินิจกุล
1. นายบุญสืบ    ลอดแปง
7 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายธนภัทร์    คำยา
2. นางสาวธนภรณ์    คำยา
1. นายชานนท์    พุทธรักษา
2. นางนภาภรณ์    ชื่นบาน
8 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายบรรจง    ปัญบุญมี
2. นายวันชัย    วนาธงชัย
1. นายชัยวัฒน์    หนูด้วง
9 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญวรัตน์    ไคร้แค
2. นางสาวสวรรยา    ถาวร
1. นางสาวกรรณิกา    ใจอินทร์
2. นางสาวิตรี    ยาคำลือ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................