งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่(สพม.38 ตาก กลุ่ม 2)
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน 2556
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 079
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายยศพรรดิ์    ศรีรมย์
2. นางสาวสุมิตรา    ผาแสนเถิน
3. นางสาวอรวรรณ    ปินตาแก้ว
1. นางนลินี    ผาแสนเถิน
2. นางสาวสิริมนัส    พุ่งโตมร
2 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวกันติยา    แซ่ม้า
2. นางสาวพิชชาพร    แซ่ม้า
3. นางสาวบูรณิมา    แซ่ม้า
1. นายวิชาญ    ไชยกาญจน์
2. นางสาวสุพิศ    ศรีบัว
3 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นายสิทธิโชติ    ถอดมูล
2. นายเกรียงไกร    สีแก้ว
3. นางสาวจิตสุภา    เถื่อนสุข
1. นางกัลยาณี    เรืองฤทธิ์
2. นางจุฬาลักษณ์    โทนแก้ว
4 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวนงนุช    ธิวงษา
2. นางสาวอรทัย    ลักษมีทรัพย์
3. นางสาวเสาวลักษณ์    ปงรังสี
1. นายทัสกร    บูลย์ประมุข
5 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพาวรรณ    มาลาไพรสณฑ์
2. นางสาวสุวนันท์    จรูญวนาลัย
3. นางสาวจันทร์สุดา    พนาจารุ
1. นางสาวมะยุรี    กูดเมือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................