รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่(สพม.38 ตาก กลุ่ม 2)
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนราษฎร์วิทยา และโรงเรียนภัทรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัชรวรินทร์  สิงห์นาค
 
1. นางดอกรัก  รักษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. นางสาวมยุรพงศ์  สมบูรณ์ทรัพย์
 
1. นางสาวพวงพิศ  ทีปะนะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กะล้อม
 
1. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์  คงกล่อม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวพรพรรณ  แก้วกนก
 
1. นางพรรณี  ดิษฐบรรจง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงชื่นกมล  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวปทุมวดี  วงษ์สุธรรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจิตวัฒน์  ปู่อ่อง
 
1. นางอภิญญา  เกื้อกูลประชา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรณภัทร  เรือนใจดี
 
1. นางสุนีย์  ยะสุกิม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวศิริญทิพย์  พรมเสน
 
1. นางจรัสศรี  ธรรมจิต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  คล้ายจินดา
2. เด็กหญิงอรวรรณ  พงไพรผ่องใส
 
1. นางสาวธนวรรณ  อินอ่อน
2. นางสาวรุ่งรัศมี  ผาสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. นายกัมปนาท  มงคลธนภูมิ
2. นายพีรพัฒน์  โชคตระกูลศิริ
 
1. นางสาวพวงพิศ  ทีปะนะ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา   แก้วเจริญเนตร
 
1. นางรัตนาภรณ์  วิเทศน์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาววรมนพรรณ  เคลือบวัง
 
1. นางภณิตา  แก้วเจริญเนตร
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กชายธาราดล  เต็มปัญญา
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ประมาณ
3. เด็กหญิงอารยา  จันแก้วปง
 
1. นายณัฐพงศ์  ตันคำ
2. นายประดิษฐ์  สุนันต๊ะ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายจอนือแปร  ไม่มีนามสกุลตาม ทร 14
2. นางสาวฉัตราพร  คีรีสุชาลัย
3. นางสาวสุปายจา  ไม่มีนามสกุลตาม ทร 14
 
1. นางชรินรัตน์  ลาปิ
2. นางสาวดลยา  แซ่กือ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีใสเพชร
2. เด็กหญิงชนิสรา  โกศลวิทยานันต์
3. เด็กหญิงปัฐมาภรณ์  ใสทา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ
2. นางวิไลพร  ศรีนิล
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกิติยา  เกษรมาลี
2. นายณัฐพล  สุยะตุ่น
3. นายฟาอีส  จิตต์จำนงค์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ
2. นางวิไลพร  ศรีนิล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายชัยสวัสดิ์  สิงห์จันทร์
2. เด็กหญิงพุทธิชา    จอมประเสริฐ
 
1. นายเจษฎา  เหล่ามา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายกฤตนัย  น้อยทะนะ
2. นายชญานิน  วุฒินนทนันท์ชัย
 
1. นายโกฏ์ธิวิชญ์  สุเมธนัศวีกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงพักตร์จิรา  ทิวงษ์
 
1. นางสาวพนิดา  ผาแสนเถิน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายพัชรพงษ์  หลักหิน
 
1. นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  ขันคำ
2. เด็กหญิงปิยมาศ  อรุณพรชัยคีรี
3. เด็กชายวิวัฒน์  เข็มฤทธิ์
 
1. นางประภาศร  ปัญญาวงศ์
2. นางสาวสีออน  ตาเรือนสอน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายธีรโชติ  สมบูรณ์พาณิชกิจ
2. นายภานุวิชย์  ประกายพรรณ
3. นายรัฐสิทธิ์  เล่าไทวนันท์
 
1. นางสาวจินตนา  อิ่มประเกียนธรรม
2. นายชัยสวัสดิ์  ทองประวิทย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายชัยทู  สหรัตนพันธ์
2. เด็กหญิงนุสบา  ต๊ะสุ
3. เด็กหญิงสมจิตร  ยางตระกูล
 
1. นางสาวปิยะนุช  เพชรมะโนรา
2. นางสาวสาลินี  เอี่ยมกี่
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายธนทัต  ภมรสุพรวิชิต
2. นางสาววิสสุตา  วุฒิเสน
3. นางสาวสุพรรษา  กันยารอง
 
1. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย
2. นางสาวตรีทิพย์   สุขโข
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัตพร  ประทีป ณ ถลาง
2. เด็กหญิงพิชญอาภา  เลียงผา
3. เด็กหญิงสุรัชวดี  บัวลอย
 
1. นางกัลยา  ประทีป ณ ถลาง
2. นายศราวุธ  ปิจนันท์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  พรมวิหาร
2. นางสาวณัฐธิดา  อินปิก
3. นายอภิรักษ์  แปงปุ๋ย
 
1. นายสิงห์คำ  ยอดปานันท์
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายขวัญชัย  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงพลอยไพริน  พรมดี
3. เด็กหญิงวันวิสา  ตาเผือก
 
1. นางสาวนรพสธร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์   ผลัดคำวงษ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายจันทร์จรินทร์  เอี่ยมละออ
2. นางสาวชวัลรัตน์  เถื่อนไพร
3. นางสาววนิดา  โกษาเฉวียง
 
1. นางสาวนรพสธร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวนิตยา  นภากาศ
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กชายนำพล  ชุ่มสวัสดิ์
2. เด็กชายภูมินทร์  ทรรศนะปัญญา
 
1. นายวัชรพงษ์  ประคำมา
2. นายศุกร์ศักดิ์สิทธิ์  ลิ้มลือชา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายทัพทัน  ทิยะจง
2. นายวุฒิชัย  เนตผาบ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ทาหว่างกัน
2. นางทองแข  หมื่นพิลมทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายภาคภูมิ  ลีลาคชสีห์
2. เด็กชายอาทิตย์  อินก๋า
 
1. นายพรหมนิมิตร  ลอยสง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายชยณัฐ  คล้ายเพ็ง
2. เด็กชายนันธวัฒน์  ขัดศรี
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นายภูมิ  วงษ์ภูมิ
2. นายสันติภาพ  มะลิวรรณ์
3. นายอัษฎาวุธ  กะณะศิริ
 
1. นายวัชรพงษ์  ประคำมา
2. นางสุภาพร  แสงทอง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นางสาวจริยา  มณีรุ่งรุจี
2. นายสฤษฎิ์พงษ์  ชีวาพนาคีรี
3. นายเจตน์อนันต์  เหลืองคุณวัฒน์
 
1. นายศุกร์ศักดิ์สิทธิ์  ลิ้มลือชา
2. นางสุภาพร  แสงทอง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวจีราพร  สุยะวงษ์
2. เด็กหญิงปองขวัญ  นันทะใจ
3. เด็กหญิงศิริพร  วิเศษโวหาร
4. เด็กหญิงสหัสสินี  ขุนแสวง
5. เด็กหญิงอดามาส  ใจเถิน
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ทิคำมูล
2. นางอรุณี  คุณาจิตต์การุณ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  สุภามณี
2. นางสาวจิราพร  กำธรเดชะ
3. นางสาวนันทวัน  ตาคำ
4. นางสาววาริน  เกมอ
5. นางสาววิภา  สกุลกสิกร
 
1. นายจรัล  กอบฝั้น
2. นางอรุณี  คุณาจิตต์การุณ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญนภา  ยศวรรธ
2. เด็กหญิงจันทรัตน์  ปิยชวนันท์
3. เด็กหญิงนันทฉัตร  จี๋คีรี
4. เด็กหญิงศุวิมล  สุรวิทย์
5. เด็กหญิงเปมิกา  แก้วปัญญา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพชรปัญญา
2. นายลัญฉกร  แก้วคำปัน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายพฤติพงษ์  ดงห้วยม่วง
2. นางสาวสุภิสรา  ใจเรือน
3. นางสาวอนัญญา  อุปจักร์
4. นายอนุรักษ์  สุภาษี
5. นายอำนาจ  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพชรปัญญา
2. นายประเสริฐศักดิ์  วาดเอ้ยวงศ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นายกรกฎ  ขันเดช
2. นายทนงศักดิ์  กัณฑวงศ์
3. นายพงษ์ศิริ  เสระสาตร์
4. นายสิทธิชัย  ใจมา
5. นายสุภัทดิศ  ดีษากุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา  ใจมา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงศ์  ไชยสาร
 
1. นางสาววิภาวรรณ  โกศัยวิเศษสกุล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายโชคทวี  ขอบทอง
 
1. นางแสงเดือน  แก้วสุริยะ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณพงษ์   งามจรัสศรีวิชัย
2. เด็กหญิงสิริวิมล  พ่วงพีอภิชัย
 
1. นางอุำไรพร  ศิลาอ่อน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นายชญานนท์  คงประเสริฐ
2. นางสาววริศรา  สารสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา  ใจมา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อยู่ทอง
2. นางสาวจฬุชา  แสงม่วง
3. นางสาวณัฐชยา  น้อยจันทร์
4. นางสาวณัฐนิชา  ธรรมสังวาลย์
5. นางสาวณัฐพร  เข็มนิมิตร
6. นางสาวนันทัชพร  ดอนลาว
7. นางสาวรังสิมา  สีนิ้วนาม
8. นางสาวลักษิกา  แก่นเมือง
9. นางสาวเกวลิน  นาต๊ะ
10. นางสาวเยาวลักษณ์  ลำจะเรา
 
1. นายธีรโชติ  คงคำ
2. นายนิรันดร์  รสสุขุมาลชาติ
3. นายวิทยา  หรูวรนันท์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 1. นางสาวกนกพร  แซ่ย้าง
2. นางสาวกาญจนา  แซ่ม้า
3. นางสาวขนิษฐา  แซ่หมี
4. นางสาวชุติมา  แซ่ย้าง
5. นางสาวชุติมา  สินไพบูลย์เลิศ
6. นางสาวธันย์ชนก  สินไพบูลย์เลิศ
7. เด็กหญิงธันย์ชนก  แซ่ม้า
8. นางสาวนิกษา  แซ่ย้าง
9. นางสาวปวีณา  แซ่ย้าง
10. นางสาววารี  แซ่ย้าง
11. นางสาววิยะดา  แซ่ย้าง
12. นางสาวอรณิชา  สว่างประจิม
13. นางสาวอะชีนุด  แซ่เฮ่อ
14. นางสาวอัณศยา  แซ่ท้าว
15. นางสาวเยาวภา  แซ่ย้าง
 
1. นางสาวสุพิศ  ศรีบัว
2. นายอภิสิทธิ์  ไกรวัลเนรมิตกุล
3. นายอมร  ชยาภรณ์มงคล
4. นางสาวอรอนงค์  ชูธัญญะ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงปราณี  เกิดแก้วเมืองมูล
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์นาค
3. เด็กหญิงเพชรไพลิน  ทับปะระ
 
1. นายสุรินทร์  เมืองง้า
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวพรรณนภา  แก้วมา
2. นางสาวศุภสุตา  ชื่นอารมย์
3. นางสาวอรพรรณ  นาคล้วน
 
1. นายณรงค์ชาญ  นุชารัมย์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มณีศิลาเงิน
2. เด็กหญิงอริสรา  บุญชื่น
 
1. นายวินัย  ใจยอด
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  ปาสาโท
2. นางสาวโสภิดา  วนาลีสุนทร
 
1. นายสิทธิชัย  กุลมิตร
 
50 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กชายจรูญ  ไม่มีนามสกุลตาม ทร.14
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
51 ศิลปะ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาววณิชากร  ก้องคีรี
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
52 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ปิติกวิน
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวแสงตะวัน  วิชิตผลไพบูลย์
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
54 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายลิขิต  รณวิชาญ์
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
55 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ดอยไพรสณฑ์
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
56 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงทัดดาว  คำจันทร์
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
57 ศิลปะ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  ทองแก้วกันทร
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
58 ศิลปะ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงสีชมพู  ไม่มีนามสกุลตาม ทร.14
2. เด็กหญิงสุกัญญาณี  เทพบุญ
 
1. นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา
2. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายประสิทธิ์  วารีรัตน์บรรพต
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวธาริณี  ขวัญอาชากุล
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
61 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายสหรัฐ  ชโลธร
2. เด็กชายสุริยันต์  สมศรี
3. เด็กชายเอกชัย  คำลำปาง
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
62 ศิลปะ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายจิรยุ  พรมจุมปู
2. นายณัฐพล  อาชาวิเชียร
3. นายพิชิต  ปินวงษ์
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
63 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กชายศุภกิตต์  คำใส
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
64 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายยศยง  แก้วจัด
 
1. นายสมคิด  พาวงศ์
 
65 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กชายหม่องหล่า  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
66 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจิตวัฒน์  ปู่อ่อง
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
67 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินยา  ธนวัฒน์จิรกุล
 
1. นายสุชาติ  เอื่อมยัง
 
68 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวพอตา  จินดาหลวง
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
69 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ทิพย์สังวาลย์
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
70 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายวิปัศย์  ชาวไร่
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
71 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนา  แดงซิว
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
72 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวฐานิตา  วุธประดิษฐ์
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
73 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายศิวกร  เรืองรอง
 
1. นายชัยวัฒน์  กลีบบัว
 
74 ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายมานะศักดิ์  สีนิ้วงาม
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
75 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงนีรดี  มีเงิน
 
1. นายสุชาติ  เอื่อมยัง
 
76 ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายสมชาย  เป๊กเตปิน
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
77 ศิลปะ การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สาทไทย
2. นางสาวชุติกาญจน์  สุวรรณ์
3. นางสาวฐิติพร  นิตย์แสวง
4. เด็กหญิงนันทกานต์  รักชาวไร่
5. เด็กหญิงพิชญาภัค  ศรีจุฬารักษ์
6. นางสาววสุนันท์  นาต๊ะ
7. นายวิปัศย์  ชาวไร่
8. นายสมชาย  เป๊กเตปิน
9. นายอานนท์  ชูช่วย
 
1. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
2. นายสุชาติ  เอื่อมยัง
 
78 ศิลปะ การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกรชนก  บูลย์ประมุข
2. นางสาวกรวรรณ  ติต๊ะ
3. เด็กหญิงการเกด  จีนประชา
4. นางสาวจันแสง  ชุ่มทิ
5. นางสาวจุฑาทิพย์  นารถสิงห์
6. นายฉัตรชัย  เถื่อนแก้ว
7. นายณัฐพงศ์  มาเพิ่ม
8. นางสาวธนพร  นุ้ยจาด
9. นางสาวนภารัตน์  ขัตติวงค์
10. นายบุคลากร  ทิน้อย
11. นายปฎิภาณ  ไพโรจน์วิรุฬห์
12. นายปฏิภาณ  ศรีทองเจิน
13. นางสาวปณิสา  มาเปิง
14. นายประณัย  ท่าพริก
15. นายประวัติชัย  ไพโรจน์วิรุฬห์
16. นางสาวผลิตา  สายบัว
17. นางสาวพรรณี  จันที
18. นางสาวพิฤาพร  คำหล้า
19. นายพูนลาภ  กรรขำ
20. นายภานุวัฒน์  อุดแก้ว
21. นายวงศกร  บุญท้วม
22. นางสาววรันธร  หน่อแก้ว
23. นายวริศ  อิสแมน
24. นางสาววรี  แซ่กือ
25. นายวสันต์  อุปละ
26. นางสาววิภาวรรณ  หมื่นวัง
27. นางสาววิลาวัลย์  วงศ์น้อย
28. นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์ทอง
29. นางสาวศุกุญณา  ปัญญาดิษฐ์วงษ์
30. นางสาวสิรินทรา  ด้วงวัน
31. นางสาวสุพิชชา  ก๋าคำต๊ะ
32. นายสุริยา  ต๊ะสุ
33. นางสาวอนุธิดา  เมืองใจ
34. นางสาวอริยภรณ์  ทองพูล
35. นายอัครเดช  พุฒิวงศ์
36. นางสาวอินทุอร  เชียงผิ่ว
37. นางสาวเจนจิรา  กันดา
38. นางสาวเปรมกมล  เดชะ
39. นายเอกภาพ  อาชาสุขสันต์
40. นายแทนคุณ  เทพคำอ้าย
 
1. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
2. นางจรัสศรี  ธรรมจิต
3. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข
4. นายบัญชา  กรรขำ
5. นางรักษ์สุมล  โกศล
6. นายสมาน  โตสิงห์
7. นายอนุพงษ์  สีดำ
 
79 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายพีรภัทร  สุภาราช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข
 
80 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายสุริยา  ต๊ะสุ
 
1. นายสมาน  โตสิงห์
 
81 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ส่างโน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข
 
82 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวฐิติวรดา  จุมปูโสด
 
1. นายสมาน  โตสิงห์
 
83 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรพงษ์  ประทุมทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข
 
84 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายเศรษฐศิป์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
 
85 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  พรมคำ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
86 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  ชื่นอุทัย
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
87 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายพิชิต  ไม่ระบุนามสกุล
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
88 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายสมยศ  โยสาละวิน
 
1. นางรักษ์สุมล  โกศล
 
89 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  พรมคำ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
90 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 1. นางสาวประนอม  นิธิกุล
 
1. นายเหมันต์  ยะอุทัย
 
91 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายพิชชากร  ใจลังกา
 
1. นางสาวอภิรักษ์  สุขสวัสดิ์
 
92 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  ศรีทองเจิม
 
1. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
 
93 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  พรมคำ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
94 ศิลปะ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวบุญรอด  ศรีสมุทร
 
1. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
 
95 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันมา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สายสิน
3. เด็กชายกิตติกร  เปี้ยปา
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจวงษ์
5. เด็กชายชนาธิป  สารจุม
6. เด็กชายฐิติกร  สุวิชัย
7. เด็กชายณัชพล  วาดวงษ์เอื้อย
8. เด็กหญิงณัฏฐา  ล้านคำ
9. เด็กชายณัฐดนัย  แก้วคำ
10. เด็กหญิงณัฐพร  กันพรม
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหลารินทร์
12. เด็กชายธนวัฒน์  นวนเขียว
13. เด็กชายธีรวัฒน์  ปันหล้า
14. เด็กชายนพกรณ์  สีนิล
15. เด็กหญิงนริศรา  อินฟูลำ
16. เด็กชายบัณฑิต  จันมา
17. เด็กชายปริญญา  เขื่อนเป๊ก
18. เด็กชายปริญญา  อินต๊ะ
19. เด็กหญิงปาริชาติ  กัณทะวงษ์
20. เด็กหญิงพัณณิตา  มณีย์
21. เด็กชายภูริณัฐ  บัวบุญเลิศ
22. เด็กหญิงมลนภา  ทิยะจง
23. เด็กชายวรวัฒน์  วันเพ็ง
24. เด็กชายศราวุธ  สุมะหิงพันธุ์
25. เด็กหญิงศิรินทรา  ทะนะ
26. เด็กชายสิทธานต์  ใจพิมพ์
27. เด็กหญิงสุภิสรา  มูลสา
28. เด็กชายอภิเสกข์  ตาแสงวงษ์
29. เด็กชายอานนท์  คำหล้า
30. เด็กหญิงเจียรพรรณ  กันทา
31. เด็กชายเนติพล  มณฑาสุวรรณ
32. เด็กชายเอกภพ  ปัญญาสิทธิ์
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
96 ศิลปะ การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 1. นางสาวกรุณา  แซ่ว่าง
2. นางสาวจิตรา  พยุงวนา
3. นายชนิตว์  แซ่เฮ่อ
4. นายณัฐนัย  แซ่ว้าน
5. นายดลสันต์  แซ่ท้าว
6. นายธีรเมธ  แซ่กือ
7. นางสาวนพรัตน์  แซ่ย่าง
8. นางสาวนฤมล  แซ่ว่าง
9. นางสาวบูรณิมา  แซ่ม้า
10. นางสาวประนอม  นิธิกุล
11. นางสาวปราณี  นิธิกุล
12. นายปวิตร  แซ่ย้าง
13. นางสาวปิยนุช  แซ่หมี่
14. นางสาวพรสินี  แซ่ท้าว
15. นางสาวพิชชาพร  แซ่ม้า
16. นางสาวมาลี  สกลฬาชินธร
17. นางสาวรัศมี  สินไพบูลย์เลิศ
18. นางสาวลินดา  รุ่งเจริญกูล
19. นายวรพล  แซ่ว้าน
20. นางสาววาสนา  ใหญ่สวัสดิ์
21. นางสาววิลาวัณย์  แซ่ย่าง
22. นางสาวศัตวรี  แซ่กือ
23. นายสมจิตร  แซ่ม้า
24. นางสาวสุ  แซ่ว่าง
25. นางสาวอภิสรา  แซ่ย้าง
26. นางสาวอรณี  แซ่ว้าน
27. นางสาวอรณี  แซ่กือ
28. นางสาวอังศุมาลี  แซ่ซ้ง
29. นางสาวอุไรรัตน์  แซ่ย้าง
30. นายเอกภพ  แซ่ย้าง
 
1. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
2. นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย
3. นางสาวสุพิศ  ศรีบัว
4. นายอนุศาสน์  หงษ์แก้ว
5. นายอภิสิทธิ์  ไกวัลเนรมิตกุล
6. นายอมร  ชยาภรณ์มงคล
7. นางเจนจิรา  แก้วกันหา
8. นายเรวัต  เริ่มลึก
 
97 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อนุกรเกียรติ์
2. เด็กชายฐาปกรณ์  ใจแก้ว
3. เด็กชายณัฐพงษ์  หน่อใหม่
4. เด็กหญิงดวงจันทร์  ทองผกาธารา
5. เด็กชายปฏิภาณ  โดมชัยภูมิ
6. เด็กชายอนุสรณ์  เนื้อเงินดี
7. เด็กหญิงอุมาภรณ์  สีแก้ววงษ์
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ลังกาวงษ์
 
1. นางจารุวรรณ์  วงศาโรจน์
2. นายมาโนช  พงษ์ปรีชา
 
98 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. นางสาวนิชธาวัลย์  พงษ์ปรีชา
2. นางสาวประภาพร  อหิงสากุล
3. นางสาวลักษณ์สกุณา  อุ่นแก้ว
4. นายศุภวัฒน์  ประดิษฐกูล
5. นายสรการณ์  ชอุ่มพฤกษ์
6. นางสาวสุพัชรินทร์  แสวงลาน
7. นายสุรศักดิ์  บุญสมหวัง
8. นายเกริกพล  ดวงใจ
 
1. นางประไพ  พันธุ์ดี
 
99 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรีชาดา  พรมวงษ์ปัง
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  กันทามา
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  รุกขสวรรค์
4. เด็กหญิงรติยากรน์  หงษ์สระแก้ว
5. เด็กหญิงศศิธร  ทวีพรสวรรค์
6. เด็กหญิงสุธีมา  จันทร์แก้ว
7. เด็กหญิงสุพัชชา  ณ สงขลา
 
1. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
2. นายอนุพงษ์  สีดำ
 
100 ศิลปะ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  แสงสี
2. นางสาวนารีรัตน์  คีรีถิรกุล
3. นายปริญญา  หล้าน้ำคำ
4. นายภาสกร  เสนแก้ว
5. นางสาววราลี  แซ่หลี
6. นางสาวอนุธิดา  ชมสวนสวรรค์
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
 
101 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำจันทร์
2. เด็กหญิงจิรนุช  อินถา
3. เด็กหญิงธีรนาฏ  สีจ๊ะแปง
4. เด็กหญิงนลินธร  จันทร์ฟู
5. เด็กหญิงรัฐพร  อุตเต
6. เด็กชายศุภกิตติ์  คำลำปาง
7. เด็กหญิงอัจฉราพร  สีใจ
8. เด็กหญิงเกศรินทร์  ทิมนต๋า
9. เด็กหญิงเจนจิรา  กรชกายภัสสร
10. เด็กหญิงแคทลียา  มิฟองฟู
 
1. นายสุพจน์  เนียมพา
2. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
 
102 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามณี  อุดปิน
2. นางสาวณัฐนันท์  ขัดผาบ
3. นางสาวบงกชกร  ใจติ๊บ
4. นางสาวพิชญา  พรมดี
5. นางสาวมัณฑนา  อารีศิลธรรม
6. นางสาวรจรีย์  คำโย
7. นางสาวศรัญญา  นายอง
8. นางสาวสุธิดา  สมพินิจ
9. นางสาวอนงค์นาถ  จำปาศิลป์
10. นางสาวอภิญญา  หล้ามะโน
 
1. นายสุพจน์  เนียมพา
2. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
 
103 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ช้างโคกสูง
2. นางสาวกรรวี  เจริญผลิตผล
3. นางสาวกัญญาพัชร  ฟองน้อย
4. นางสาวจิตตา  แซ่ย่าง
5. นางสาวชมพูนุช  ทรงสกุลทอง
6. นายชุติมณฑ์  สุขเกิด
7. นางสาวชุติมา  อัครรุ่งโรจน์
8. นางสาวณัฐฑริกา  ขวัญลดา
9. นางสาวตะวัน  แซ่หมี
10. นางสาวนันทิกานต์  ยาตา
11. นางสาวยุวรินทร์  รัศมีสีสว่าง
12. นางสาวรัตติยาภรณ์  สุยะระ
13. นางสาวสมพร  เทพพิทักษ์
14. นางสาวสุจินันท์  พูลสวัสดิ์
15. นางสาวสุมาลี  เพ็งวงษ์
16. นางสาวเสาวลักษณ์  เที่ยงตรง
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ทิยะจง
2. เด็กชายธีรคม  หมอนเมือง
3. เด็กชายนพรัตน์  เกิดมณีนารา
 
1. นายอนุกรณ์  เมาหา
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายธารา  รักคีรีกำเนิดสกุล
2. นายนิกร  คีรีอภิบาล
3. นางสาวร่มโพธิ์  พงษ์สุจิต
 
1. นายธนศักดิ์  ซิโน
2. นางนิชานันท์  เมฆศิริ
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มีหนู
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ์  เครือคำอ้าย
3. เด็กหญิงอชิรญาน์  เปรมสมบัติ
 
1. นายนพพร  ยาใจ
2. นางประยูร  ก๋าเครือคำ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นายธนภัทร  อัครพะกา
2. นางสาวอารียา  ฤทธิ์กริชชัย
3. นายเจตพล  สูติพันธ์สกุล
 
1. นายนพพร  ยาใจ
2. นางประยูร  ก๋าเครือคำ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพล  ส่างโน
2. เด็กหญิงขวัญตา  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
3. เด็กหญิงชญานี  คีรีชื่นชม
4. เด็กหญิงทิชาภัทร  หอมบุปผา
5. เด็กหญิงพจนีย์  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
6. เด็กหญิงสุวดี  อำไพจิตสว่าง
 
1. นางสาวจันจิรา  บุญเรือง
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 1. นางสาวจันทภา  โชติคัคนานต์
2. นางสาวพรนภา  แซ่เฮ่อ
3. นางสาววรดา  เหล่ายั่งสกุล
4. นางสาวสุธา  สว่างประจิม
5. นางสาวอัมพร  สมบูรณ์ศรีสกุล
6. นางสาวเพ็ญพร  แซ่เฮ่อ
 
1. นางพุ่มพวง  ปัญญาคำ
2. นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย
3. นางสาวสุพิศ  ศรีบัว
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวดี  ใจผัดคำ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ใจผัดคำ
3. เด็กหญิงสุนันทา  ยะธิเป็ง
 
1. นายทัสกร  บูลย์ประมุข
2. นางสุมิตตรา  บูลย์ประมุข
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาวจิตสุภา  เถื่อนสุข
2. นายสิทธิโชติ  ถอดมูล
3. นายเกรียงไกร  สีแก้ว
 
1. นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์
2. นางจุฬาลักษณ์  โทนแก้ว
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แดนขุนทด
2. เด็กชายธนายุทธ  สายไพรสงค์
3. เด็กหญิงสุจิตตรา  แสนเมือง
 
1. นางหรรษา  ทริชาติ
2. นายอนุชิต  ดวงดาว
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายปิยะพงษ์  ชีวาพนาคีรี
2. นายสุพงษ์  คงฉลวยวนา
3. นายอรรถกร  รั่วกุล
 
1. นางหรรษา  ทริชาติ
2. นายอนุชิต  ดวงดาว
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภา  ภัทรเอกสกุล
2. เด็กหญิงระวิวรรณ  แสงงาม
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  ขจรวิจิตร
 
1. นางสาวพิชญาภา  ชัยงาม
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นางสาวนิภากรณ์  ธรรมใจ
2. นางสาววรรณวิสา  เนตรกล่ำ
3. นายสุเทพ  มูลคำ
 
1. นางสาวมะยุรี  กูดเมือง
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  -
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อาแมด
3. นางสาวอามีนา  บีบี
 
1. นายบุญมี  ผ่องโสภา
2. นางปิยะนุช  บัญชาคาน
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวน่อมึ  วนาเจือทอง
2. นางสาวรุจิรา  เรืองรุ่งโรจน์พนา
3. นางสาวสุวภัทร  หวังดงเจริญ
 
1. นางสาววรรณวิสาข์  สีเทา
2. นางสาวศันสนีย์  สมบุตร
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กหญิงฟาริดา  -
2. เด็กหญิงวาฮีดา  -
3. เด็กหญิงอาซีซา  -
 
1. นางกนกกรณ์  วรรณศรี
2. นางปราณี  ผ่องโสภา
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวณัฐจิมนต์  อึ๊งตระกูล
2. นางสาวสุดารัตน์  แกล้วทนงค์
3. นางสาวสุทิตา  สีวิใจ
 
1. นางสาวสิริมนัส   พุ่งโตมร
2. นายอำนวย  อาจหาญ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายทรงยศ  พิมานครองคีรี
2. เด็กชายยสินทร  อุดมศรีมงคล
3. เด็กหญิงวัชรี  พิมานครองคีรี
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี่๋
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  คำพีระ
2. นางสาวสุชาวดี  ติต๊ะ
3. นางสาวอรณี  ปันเขียว
 
1. นางสาวสิริมนัส   พุ่งโตมร
2. นางสาวสุดคนึง  สุรศักดิ์สิทธิชัย
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุภา  แซ่หวาง
2. เด็กหญิงอภิญลักษณ์  แซ่เตีย
 
1. นางนิตยา  เคลือบวัง
2. นายบุญธรรม  บุญนายืน
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายประกาย  คำเอี่ยม
2. เด็กชายอภิวัฒน์  พัทยาวรรณ
 
1. นางนิตยา  เคลือบวัง
2. นายบุญธรรม  บุญนายืน
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายภัทรพล  บุญชู
2. นายภูริเดช  บุรีเทพ
 
1. นางสาวกรรณิกา  ใจอินทร์
2. นางสาวจินตรา  สนั่นป่า
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ดีเดชา
2. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์  แดงละสี
 
1. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
2. นางโสรยา  ธรรมใจ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นางสาวพีรยา  ปิ่นมณี
2. นายอภิสิทธิ์  ศรีคำลือ
 
1. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
2. นางโสรยา  ธรรมใจ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีเมือง
2. เด็กชายสมเกียรติ  สังข์พิชัย
 
1. นางวิไลพร  ต๊ะสุ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองประวิทย์
2. เด็กชายมินทดา  ม่วงยาน
 
1. นางนิตยา  เคลือบวัง
2. นายบุญธรรม  บุญนายืน
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายกรีระพัฒน์  ลิ้มประสพ
2. เด็กหญิงชญาภรณ์  สมจิตร
 
1. นางสาวจินตรา  สนั่นป่า
2. นางสาวิตรี  ยาคำลือ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  เรือนเงิน
2. นางสาวสุธิมา  วัฒนะ
 
1. นายชณุภงค์  โคตะมี
2. นายบุญธรรม  บุณนายืน
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  รัตนธัมม์
2. นายวรรณชาติ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายชณุภงค์  โคตะมี
2. นายบุญธรรม  บุณนายืน
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวปิยะภรณ์  ชัยรัตน์
2. นางสาวพัสนันต์  บูรณะปัทมะ
 
1. นายชณุภงค์  โคตะมี
2. นายบุญธรรม  บุณนายืน
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวกมลจันทร์  แสงหล้า
2. นางสาวกัญญารัตน์  มีศรี
3. นางสาวจริยา  อินหว่าง
 
1. นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง
2. นายนิพนธ์  บุญประเสริฐ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวธัญญามาศ  ยศแก้ว
2. นายนพดล  ขัดต๋า
 
1. นายชณุภงค์  โคตะมี
2. นายประพันธ์  พัทยาวรรณ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายธนชาต  หาญสาริกิจ
2. เด็กชายภานุพันธ์  ปูมั่น
3. เด็กชายภูรินทร์   อิ่มจันทร์
 
1. นายฐาปนะพงษ์   ทะนันชัย
2. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายชนภัทร   จิรกุลธรวนิช
2. นายพงศกร   ทิพมาศ
3. นายไกรวิชญ์   ทองประวิทย์
 
1. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
2. นางสาวรุ่งทิพย์  จันดี
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายทวีศักดิ์  พรหมชาติ
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  คำปาน
3. เด็กชายเอกพีซี  ไกรเกรียงนิยม
 
1. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
2. นางสาวสายสมร  มั่นแก้ว
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายนิวัฒน์  สียะ
2. นายภัทรภณ  วงศา
3. นายมงคลฉัตร  มากมี
 
1. นางวรรณพร  อยู่มา
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายกฤตนัย  ธรรมเอี่ยม
2. นายธนกฤต  ใจสบาย
3. นายพงศกร  วงษ์กิจ
4. นายศิวัตม์  ปานอินทร์
 
1. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
2. นายศราวุธ  ปิจนันท์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีตระกูลคีรี
 
1. นางสาวนวลลออ  ศรีตระกูล
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวเสาวณีย์  กุลจิรัชยา
 
1. นางสาวขนิษฐา  ริยะขัน
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายศรราม  แซ่ตั้ง
 
1. นางวัลภา  จิรกุลธรวณิช
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. นายจิรวุฒิ  ฉายาชวลิต
 
1. MissSavah  Whitney
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงจารุณี  ฐิติพนาวัลย์
 
1. นายเสรี  -
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวดวงฤทัย  ยิ้มสรวล
 
1. นางกัลยา  พัทยาวรรณ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73.58 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  คีรีไพบูลย์
 
1. นายณัฎฐ์กร  สวยเกษร
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 76.9 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวสโรชา  อาจารย์ยากุล
 
1. นายภราดร  วงษ์ราช
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงซูยาดีวิน  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงธิดา  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงประกายรุ้ง  ใจแก้วทิ
4. เด็กหญิงสุมาลี  เพชรนภาพร
5. เด็กหญิงอำนะ  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางปิยะฉัตร  จิตจริง
2. นางแสงเดือน  ศิริสานต์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 1. นางสาวมาลี  สกลฬาชินธร
2. นายรุ่งโรจน์  แซ่ย้าง
3. นางสาววาสนา  ใหญ่สวัสดิ์
4. นางสาวอรณี  แซ่กือ
5. นายอิง  แซ่หยาง
 
1. นายเหมันต์  ยะอุทัย
2. นายโชคทวี  นันตา
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  กล่อมยิ้ม
 
1. นางเหมิง  แซ่อู๋
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 94.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. นายสุทัศชัย  นาถวัฒน์กูล
 
1. นางฮุ่ย  แซ่หลี่
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงจันทร์ทิรา  สินย้าง
2. เด็กหญิงเสาวนี  คีรีบรรพตกุล
 
1. นางจิดาภา  แก้วกังวาลชัย
2. นางสาววนิดา  ทวีชัยไพศาล
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวพิชญา  วงษ์อำนาจ
2. เด็กหญิงพิมพรรณ  กันทะวงษ์
 
1. นางกฤษา  อินต๊ะยะ
2. นางกุลภากร  มีเงิน
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  เรือนฝั้น
2. เด็กชายจีรวุธ  สมณะ
3. เด็กชายฉัตรมงคล  สุวรรณโคตร
4. เด็กชายณธวัฒน์  แปงนุจา
5. เด็กชายราชันย์  คำหล้า
6. เด็กชายรุ่งโรจน์  เมธา
7. เด็กชายวรายุทธ  พรมรักษ์
8. เด็กชายวรุตม์  ติ๊บปิน
 
1. นายธัญวุฒิ  บัวหลวง
2. นายอนุฤทธิ์  ปกติจิต
3. นายเทิดพงศ์  เมิดไธสง
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายนัทธพงศ์   หอมกลิ่น
2. นายวุฒิ  มีขำ
3. นายศรายุทธ  เปี่ยมชู
4. นายศิริวัฒน์  ศรีสร้อย
5. นายสุธิชัย  เฒ่าเทพ
6. นายอจลวิชญ์  เหมือนจันทึก
 
1. นายธีรโชติ  คงคำ
2. นายอำนวย  อาจหาญ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกานดา  ปรัตเถ
2. นางสาวกุลณัฐ  นันตา
3. นางสาวจิราภัทร  ทองพ่วง
4. นายณัฐวัตร  แก้วโชน
5. นางสาวลลิดา  พ่วงอินทร์
6. นายวิรุตถ์  ถาแก้ว
7. นางสาวอารียา  สุนทรปาน
8. นายเก้ง  ท้าววัฒนากุล
9. นายเดชาธร  ปันเถิน
10. นายเทเวศร์  ภิรมย์เริก
 
1. นายอชิร  ปัญญาเทพ
2. นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงนีสริน  รุ่งจำรัสรัศมี
2. เด็กหญิงปาณิสรา  วุฒินันท์
3. เด็กหญิงปุญญิศา  เจนใจ
4. เด็กหญิงเพ็ญวรีย์  หัสดีบุญ
5. เด็กหญิงแพรพลอย  ใจพรมเมือง
 
1. นายฉัตรชัย  วิเทศน์
2. นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวธนาภรณ์  ภิระบรรณ์
2. นางสาวพรรณภัทร  อุปคำ
3. นางสาวรุธิรา  ปู่ลมดี
4. นางสาวอรภาณี  สิทธิโสภณ
5. นางสาวเหมยเชียง  จองป้อ
 
1. นางสาวนริศรา  ดาวเรือง
2. นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทาเปี้ย
2. นางสาวมาลี  ใจพรมเมือง
3. นายสารินทร์  มูลสา
 
1. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์  คงกล่อม
2. นางจรวยพร  คงมี
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  อำไพบูลย์
2. นางสาวพิชญ์สินี  เอี๊ยะเผ่าพันธ์
3. นายเอกชัย  ชลดาวารี
 
1. นางสาวฐานิตา  อิ่มวิมล
2. นางพรรณี  ดิษฐบรรจง
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณหา  ยาเถิน
2. เด็กหญิงจุฑามณี  วรรณสอน
3. นางสาวสโรชิน  วาทา
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  นาละต๊ะ
2. นางสาวราณี  บัวเรือง
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวพิมพกานต์  คำพลอย
2. นายวรากรณ์  ยอดคำ
3. นายอานนท์  ยลธรรธรรม
 
1. นายณรงค์  คงมี
2. นางสาวนภัสรดา  บุญมา
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายภูมินทร์  พรรณเพ็ญเกษม
2. เด็กหญิงสโรชา  อิสแมน
 
1. นางลำดวน  สงวนไว้
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายนทีกานต์  อภิวัฒนาพงษ์
 
1. นางสาวกนกนาถ  สุขเจริญ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  กิติศรีวรพันธุ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เก่งธัญการ
 
1. นางสาวจันแก้ว  ชัยรัตน์
2. นางสาวนพวรรณ  สีหะอำไพ
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายพฤธิพงษ์  กันธรักษา
 
1. นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดอยแก้วขาว
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา  แก้วแสนปัน
 
1. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวณัฐติกาญ  คงแก้ว
 
1. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายนภนต์  เทพคำอ้าย
 
1. นางสุปราณี  ปัทมสิทธิโชติ
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายโกนัย  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เทพาชุมพู
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กหญิงเปมิกา  สมฟั้น
 
1. นางสาวทิวารัตน์  วงศ์ยา