เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
14 ก.ย. 2556
15 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
 

แผนผังการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ สนาม โรงเรียนหนองฉางวิทยา

 

 
 

 ประกาศ!!!  เกณฑ์การให้คะแนนตัดสินการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์

คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการตัดต่อภาพยนต์ได้มีการกำหนดรายละเอียด เกณฑ์การตัดสิน และระเบียบการแข่งขันเพิ่มเติม ดังมีรายละเอียด ดังนี้

1.ความสมบูรณ์ของภาพยนตร์ 30 คะแนน

1.1.สร้างชิ้นงานเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด ผู้แข่งขันต้อง Render งาน และเขียนลงแผ่น DVD ส่งคณะกรรมการภายในเวลาที่กำหนด ถ้าไม่เสร็จไม่ตรวจงาน

1.2.ภาพยนตร์มีความสอดคล้องกับหัวเรื่องหรือเนื้อเรื่องที่กำหนด

1.3.ภาพยนตร์มีองค์ประกอบของ ชื่อเรื่อง (Title)

1.4.ภาพยนตร์มีองค์ประกอบของ ภาพ เสียง ข้อความกราฟิก

1.5.ภาพยนตร์มีองค์ประกอบของ รายละเอียดผู้จัดทำและผู้ให้การสนับสนุน (End Credit)

2.เทคนิคของการตัดต่อภาพยนตร์ 30 คะแนน

2.1.มีการใช้ Visual Effect ในการนำเสนอ

2.2.การเลือกใช้ Visual Effect สอดคล้องกับเนื้อหา

2.3.มีจังหวะการใช้ Visual Effect ได้เหมาะสม

2.4.สามารถนำไฟล์วิดีโอมาตัดต่อและเกิดความต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสม

2.5.เสียงประกอบเนื้อหา มีจังหวะในการนำเสนอได้เหมาะสม

2.6.บทประกอบเหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา การออกเสียง อักขระชัดเจน

3.บทภาพยนตร์ (Story Board) 30 คะแนน

3.1.มีการจัดทำและออกแบบบทภาพยนตร์ (Story Board) ตามหัวข้อที่กำหนด

3.2.มีการเขียน Story Board

3.3.ภาพยนตร์ที่ตัดต่อเสร็จสมบูรณ์แล้วมีความยาวตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

4.ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน

4.1.ภาพยนตร์ที่สร้างขั้นสามารถสื่อความหมายตรงตามหัวข้อที่กำหนด

4.2.ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นมีการนำเสนอความคิดแปรกใหม่ น่าสนใจ สร้างสรรค์ และมีความหลากหลาย

5.ข้อปฏิบัติในการเข้าแข่งขัน

5.1.ผู้เข้าแข่งขันต้องมาถึงสนามแข่งขันและรายงานตัวให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาทำการแข่งขัน 30 นาที

5.2.เวลาในการแข่งขัน 5 ชั่วโมง เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. ผู้เข้าแข่งขันที่มาหลังเวลา 09.30 น. ไม่อนุญาตให้เข้าทำการแข่งขัน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ)

5.3.ผู้เข้าแข่งขันออกแบบบทภาพยนตร์ (Story Board) และตัดต่อภาพยนตร์ ความยาว 5 – 7 นาที

5.4.ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้โปรแกรมอื่น ๆ เข้ามาประกอบการตัดต่องานภาพยนตร์ได้ เช่น After Effect, Photoshop, Illustrator, Adobe Audition, Sound Force เป็นต้น (เฉพาะโปรแกรมที่ได้ติดตั้งเสร็จเรียนร้อยแล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กรรมการจัดให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ)

5.5.ไม่อนุญาตให้ครูผู้ฝึกเข้าสนามแข่งขันเป็นอันขาด

5.6.ครูผู้ฝึกสอนควรจัดเตรียมอาหารกลางวันให้กับผู้เข้าแข่งขัน ใส่ภาชนะและเขียนชื่อโรงเรียนติดไว้ที่ภาชนะให้เรียบร้อย (ควรเป็นอาหารที่รับประทานสะดวก ง่ายต่อการรับประทานและการจัดเก็บทำความสะอาด)

6.หลักการดำเนินการจัดการแข่งขัน

6.1.ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการแข่งขัน การตัดสิน และเกณฑ์การให้คะแนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6.2.การกำหนดหัวข้อ รายละเอียดเนื้อเรื่อง การเตรียมอุปกรณ์และเกณฑ์การให้คะแนนย่อยแต่ละรายการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการกำหนด

6.3.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 
  สามารถลงทะเบียนสมัครเป็นกรรมการตัดสินในแต่ละหมวดหมู่โดยเข้าสู่ระบบโรงเรียนเพื่อกรอกข้อมูลสมัครเป็นกรรมการตัดสิน  
 

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 09:35 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north63/domains/north63.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 23
จำนวนทีม 1,596
จำนวนนักเรียน 3,529
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,312
จำนวนกรรมการ 1,172
ครู+นักเรียน 5,841
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,013
ประกาศผลแล้ว 208/292 (71.23%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 0
เมื่อวาน 91
สัปดาห์นี้ 318
สัปดาห์ที่แล้ว 750
เดือนนี้ 1,705
เดือนที่แล้ว 3,221
ปีนี้ 34,367
ทั้งหมด 252,947