หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดอุทัยธานี ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สนามฟุตบอล 14 ก.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สนามฟุตบอล 14 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 15 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 15 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
-
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ห้องสมุด 15 ก.ย. 2556 08.30-14.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ห้องสมุด 15 ก.ย. 2556 08.30-14.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ห้องสมุด 14 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา ห้องสมุด 14 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 30
13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417 15 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 15 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 15 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 15 ก.ย. 2556 09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 15 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 15 ก.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-16.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 227 15 ก.ย. 2556 10.00-16.00 รายงานตัวเวลา 09.00 น.
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 15 ก.ย. 2556 10.00-16.00 รายงานตัวเวลา 09.00 น.
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3
-
-
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สพม.42 ศน.ทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ โทร 0910250457
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]